(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kultūra

„Literatūrinės slinktys“ prasidėjo nuo Pakruojo rajono

2017 m. balandžio 20 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Ant­ra­die­nį pra­si­dė­ju­sio tra­di­ci­nio jau­nų­jų Lie­tu­vos ra­šy­to­jų fes­ti­va­lio „Li­te­ra­tū­ri­nės slink­tys“ da­ly­viai pir­mą kar­tą lan­kė­si Pak­ruo­jo ra­jo­ne. Šie­me­ti­nio sep­tin­tą­jį kar­tą ren­gia­mo fes­ti­va­lio ren­gi­niai vie­nu me­tu pra­si­dė­jo Žei­me­ly­je ir Kau­ne.

janina@skrastas.lt

Jau­nie­ji ra­šy­to­jai pir­miau­siai ap­si­lan­kė Žei­me­ly­je, bend­ra­vo su mies­te­lio gim­na­zi­jos vy­res­nių­jų kla­sių gim­na­zis­tais, dis­ku­ta­vo apie šiuo­lai­ki­nę li­te­ra­tū­rą. Sa­vo kū­ri­nius skai­tė pro­zi­nin­kė Mo­ni­ka Balt­ru­šai­ty­tė, poe­tai Si­mo­nas Ber­no­tas, Man­tas Ba­la­kaus­kas, Er­nes­tas No­rei­ka, Ma­rius Po­vi­las Eli­jas Mar­ty­nen­ko. Bar­das Gy­tis Amb­ra­ze­vi­čius at­li­ko sa­vo ba­la­des.

Jau­nų­jų ra­šy­to­jų te­mos – ir fi­lo­so­fi­nės gy­ve­ni­mo pra­smės, sa­vo vie­tos pa­sau­ly­je, ti­kė­ji­mo paieš­kos, ir ly­ri­niai šian­die­nos jau­nuo­lių iš­gy­ve­ni­mai.

G. Amb­ra­ze­vi­čiaus, sa­vo kū­ry­bo­je ci­tuo­jan­čio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros kla­si­kus, nuo­mo­ne, kiek­vie­na kar­ta juos tu­ri per­skai­ty­ti sa­vaip.

Ant­ra­sis tą die­ną jau­nų­jų ra­šy­to­jų ren­gi­nys vy­ko Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Prie fes­ti­va­ly­je skai­tan­čių­jų sa­vo kū­ry­bą pri­si­jun­gė „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vė Bea­ta Vai­tie­kū­nai­tė, „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Aus­tė­ja Mik­ne­vi­čiū­tė ir Pak­ruo­jo ra­jo­no li­te­ra­tų klu­bo „Ži­di­nys“ na­rė Žyd­rū­nė Ga­sai­tie­nė.

Pak­ruo­jie­čius do­mi­no M.P.E. Mar­ty­nen­ko kū­ry­ba. Ją au­to­rius va­di­na sa­ko­ma­ja poe­zi­ja, ku­rios iš­ta­ko­mis, spė­ja, ga­li bū­ti an­ti­ki­nės Grai­ki­jos ora­to­ri­nio me­no mo­kyk­los. M.P.E. Mar­ty­nen­ko yra ta­pęs Vil­niu­je vyks­tan­čių šio poe­zi­jos žan­ro tur­ny­rų nu­ga­lė­to­ju – šiuo­se li­te­ra­tū­ri­niuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­viai ver­ti­na vie­ni ki­tų pa­si­ro­dy­mus.

J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ro­mual­da Kul­šy­tė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog poe­tai E. No­rei­ka ir M. Ba­la­kaus­kas Pak­ruo­jy­je vie­šė­jo jau ant­rą kar­tą. Per­nai abu kū­rė­jai su skai­ty­to­jais bend­ra­vo kny­gų mu­gė­je.

„Per­nykš­tis priė­mi­mas sve­čiams su­da­rė įspū­dį, kad pa­kruo­jie­čiai – be­si­do­min­tys li­te­ra­tū­ros nau­jie­no­mis, mėgs­tan­tys kny­gas. To­dėl mu­gės bei jau­nų­jų ra­šy­to­jų fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai šie­met pa­tys iš­sa­kė no­rą su „Li­te­ra­tū­ri­nė­mis slink­ti­mis“ su­pa­žin­din­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no žmo­nes“, – sa­kė R. Kul­šy­tė.

Au­to­rės nuo­tr.

Sa­vo kū­ry­bą „Li­te­ra­tū­ri­nių slink­čių“ da­ly­viams ir pa­kruo­jie­čiams skai­to Aus­tė­ja Mik­ne­vi­čiū­tė.

Ma­rius Po­vi­las Eli­jas Mar­ty­nen­ko (sto­vi) pri­sta­tė sa­ko­mo­sios poe­zi­jos žan­rą.

La­ri­sos KA­ZA­KE­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Fes­ti­va­lis pra­si­dė­jo (iš kai­rės) Er­nes­to No­rei­kos, Man­to Ba­la­kaus­ko, Mo­ni­kos Balt­ru­šai­ty­tės, Gy­čio Amb­ra­ze­vi­čiaus, Si­mo­no Ber­no­to ir Ma­riaus Po­vi­lo Eli­jo Mar­ty­nen­ko vieš­na­ge Žei­me­lio gim­na­zi­jo­je.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />