(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kultūra

Joniškietis savo kūrybą pristatė Anglijoje

2017 m. balandžio 20 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kie­tis poe­tas Jo­nas Iva­naus­kas tri­juo­se Ang­li­jos mies­tuo­se pri­sta­tė sa­vo kū­ry­bą. Poe­zi­ja ren­gi­niuo­se, ku­riuos or­ga­ni­za­vo vie­tos lie­tu­viai, skam­bė­jo net ke­lio­mis kal­bo­mis.

loretar@skrastas.lt

Trys mies­tai, ke­tu­ri su­si­ti­ki­mai

Jo­no Iva­naus­ko poe­zi­jos va­ka­rai vy­ko No­tin­ge­me, Pi­ter­bo­re ir Lon­do­ne.

No­tin­ge­me lie­tu­viš­ko li­te­ra­tū­ri­nio žo­džio ger­bė­jai bu­vo pa­kvies­ti ko­vo 31-ąją į vie­tos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­mus „Ži­di­nys“. Ren­gi­ny­je li­te­ra­to kū­ry­bą skai­tė ir ver­tė­jos – moks­li­nin­kė Rū­ta Fur­mo­na­vi­čie­nė, ei­les ver­tu­si į ang­lų kal­bą, ir bu­vu­si Len­ki­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės žur­na­lo „Auš­ra“ re­dak­to­rė Ali­ci­ja Si­tars­kie­nė, iš­ver­tu­si teks­tus į len­kų kal­bą.

Ba­lan­džio 1-ą die­ną net du su­si­ti­ki­mai vy­ko su tau­tie­čiais Pi­ter­bo­re. Šia­me mies­te lie­tu­vių pa­sta­ruo­ju me­tu gy­ve­na apie 10 tūks­tan­čių, vei­kia li­tua­nis­ti­nė šeš­ta­die­ni­nė mo­kyk­la „Gin­ta­rė­lis“, ku­rią lan­ko 170 vai­kų ir dar apie pus­šim­tį lau­kia ei­lė­je, nes ne­bė­ra vie­tų.

Mi­nė­to­je mo­kyk­lo­je į pir­mą­ją poe­zi­jos po­pie­tę bu­vo pa­kvies­ti mo­ki­niai. Ant­ri poe­zi­jos skai­ty­mai Pi­ter­bo­re per­si­kė­lė į „No­na stu­di­ją“, kur jau rin­ko­si suau­gu­sių­jų pub­li­ka. Poe­zi­ja ten bu­vo skai­to­ma net pen­kio­mis – lie­tu­vių, lat­vių, len­kų, ang­lų ir ru­sų – kal­bo­mis.

Tre­čias poe­zi­jos va­ka­ras bu­vo su­reng­tas Lon­do­no lie­tu­vių kny­gy­ne „Knyg­ne­šys“, kur au­to­rių nu­ste­bi­no ypač gau­sus ge­ros, ko­ky­biš­kos li­te­ra­tū­ros pa­si­rin­ki­mas ir ne­tgi ma­žes­nės kai­nos nei Lie­tu­vo­je. Ten klau­sy­to­jai iš­gir­do, kaip jo­niš­kie­čio ei­lės skam­ba ne tik gim­tą­ja, bet ir ang­lų, ru­sų, pran­cū­zų kal­bo­mis. Staig­me­na J. Iva­naus­kui šia­me va­ka­re bu­vo su­si­ti­ki­mas su ki­tu kraš­tie­čiu, bu­vu­siu Jo­niš­kio „Aud­ru­vės“ li­te­ra­tų klu­bo na­riu Al­ber­tu Jur­ge­liu, ku­ris su žmo­na Ksa­ve­ra į Ang­li­ją emig­ra­vo dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį.

Or­ga­ni­za­vo vie­tos lie­tu­viai

Ka­dan­gi J. Iva­naus­kas daug ra­šo apie Žiem­ga­lą, sve­ti­mo­je ša­ly­je gy­ve­nan­tiems tau­tie­čiams, ki­lu­siems iš ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų, bu­vo įdo­mu iš­girs­ti dau­giau apie šį kraš­tą.

Poe­zi­jos va­ka­rus Ang­li­jo­je pa­si­siū­lė or­ga­ni­zuo­ti vie­tos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės, su ku­rio­mis Jo­nas Iva­naus­kas ry­šius už­mez­gė praė­ju­siais me­tais vie­šė­da­mas duk­ros Jus­ti­nos Lu­kie­nės šei­mo­je. Ypač daug pa­stan­gų or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius įdė­jo pro­fe­so­rius Da­rius Fur­mo­na­vi­čius iš No­tin­ge­mo, Ju­di­ta Gru iš Pi­ter­bo­ro ir Li­na Gar­ny­tė iš Lon­do­no.

Pa­sak J. Iva­naus­ko, nors po „Bre­xi­to“ Lie­tu­vo­je gir­di­me ne­ra­mių nuo­tai­kų, tie lie­tu­viai, ku­rie Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­na se­niai ir su ku­riais jam te­ko bend­rau­ti, ne­pa­ni­kuo­ja. Prob­le­mų, anot jų, ga­lė­tų kil­ti at­vyks­tan­tiems nau­jiems imig­ran­tams.

Jo­no IVA­NAUS­KO as­me­ni­nė nuo­tr.

Po poe­zi­jos skai­ty­mų No­tin­ge­me – Jo­nas Iva­naus­kas (de­ši­nė­je) su vie­tos bend­ruo­me­nės at­sto­vu, dau­giau­sia pri­si­dė­ju­siu prie ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mo, Da­riu­mi Fur­mo­na­vi­čiu­mi.

Jo­no Iva­naus­ko ei­les skai­tė ir Lon­do­no lie­tu­vių kny­gy­no „Knyg­ne­šys“, ku­ria­me jo­niš­kie­tį nu­ste­bi­no gau­sus ge­ros li­te­ra­tū­ros kny­gų pa­si­rin­ki­mas, va­do­vė Li­na Gar­ny­tė.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Gerbėjas, 2017-04-20 21:42
Įdomu. Gal poezija atgaivins tėvynainių širdis ir paskatins juos sugrįžti atgal.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />