(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kultūra

Joniškietis savo kūrybą pristatė Anglijoje

2017 m. balandžio 20 d.
Jo­niš­kie­tis poe­tas Jo­nas Iva­naus­kas tri­juo­se Ang­li­jos mies­tuo­se pri­sta­tė sa­vo kū­ry­bą. Poe­zi­ja ren­gi­niuo­se, ku­riuos or­ga­ni­za­vo vie­tos lie­tu­viai, skam­bė­jo net ke­lio­mis kal­bo­mis.
Jo­no Iva­naus­ko poe­zi­jos va­ka­rai vy­ko No­tin­ge­me, Pi­ter­bo­re ir Lon­do­ne.
No­tin­ge­me lie­tu­viš­ko li­te­ra­tū­ri­nio žo­džio ger­bė­jai bu­vo pa­kvies­ti ko­vo 31-ąją į vie­tos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­mus „Ži­di­nys“. Ren­gi­ny­je li­te­ra­to kū­ry­bą skai­tė ir ver­tė­jos – moks­li­nin­kė Rū­ta...

„Literatūrinės slinktys“ prasidėjo nuo Pakruojo rajono

2017 m. balandžio 20 d.
Ant­ra­die­nį pra­si­dė­ju­sio tra­di­ci­nio jau­nų­jų Lie­tu­vos ra­šy­to­jų fes­ti­va­lio „Li­te­ra­tū­ri­nės slink­tys“ da­ly­viai pir­mą kar­tą lan­kė­si Pak­ruo­jo ra­jo­ne. Šie­me­ti­nio sep­tin­tą­jį kar­tą ren­gia­mo fes­ti­va­lio ren­gi­niai vie­nu me­tu pra­si­dė­jo Žei­me­ly­je ir Kau­ne.Jau­nie­ji ra­šy­to­jai pir­miau­siai ap­si­lan­kė Žei­me­ly­je, bend­ra­vo su mies­te­lio gim­na­zi­jos vy­res­nių­jų kla­sių gim­na­zis­tais, dis­ku­ta­vo apie šiuo­lai­ki­nę li­te­ra­tū­rą. Sa­vo kū­ri­nius skai­tė pro­zi­nin­kė Mo­ni­ka Balt­ru­šai­ty­tė, poe­tai...

TARP ALŽYRO IR LIVONIJOS

2017 m. balandžio 20 d.
Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la ką tik iš­lei­do dvi kny­gas, ku­rios skai­ty­to­jui nu­tie­sia tra­jek­to­ri­ją tarp dvie­jų to­li­mų taš­kų – Al­žy­ro ir Li­vo­ni­jos. Ar ga­li bū­ti tarp jų kas nors bend­ra?Už bro­lio var­dąAl­žy­ro ra­šy­to­jas Ka­me­lis Daou­das sa­vo ro­ma­ne „Mer­so. Nau­jas ty­ri­mas“ (iš pran­cū­zų kal­bos ver­tė Liu­ci­ja Ba­ra­naus­kai­tė-Čer­niu­vie­nė) sto­ja į sa­vo­tiš­ką akis­ta­tą su pran­cū­zų ra­šy­to­ju Albert‘u Ca­mus, ku­rio ro­ma­nas „Sve­ti­mas“ yra ta­pęs skai­to­miau­siu kū­ri­niu tarp Pran­cū­zi­jos skai­ty­to­jų...

Apie tipų Lietuvą įkvėpus dabarties

2017 m. balandžio 12 d.
Dr. Ne­ri­jus Bra­zaus­kas
Pa­va­sa­rio va­sa­ra taip įkai­ti­no švie­sos grei­čiu tuš­tė­jan­čią Lie­tu­vos že­me­lę, kad lie­tu­viai pa­ty­rė ko­lek­ty­vi­nę epi­fa­ni­ją, su­ži­no­ję, jog ras­tas Va­sa­rio 16-osios Ak­to ori­gi­na­las ar­ba „ori­gi­na­lų ori­gi­na­las“. So­vie­ti­nis men­ta­li­te­tas šią ži­nią pa­ver­tė ne džiu­gia ir ge­ra nau­jie­na (to­kių Ma­ri­jos že­mė­je ne­bū­na!), bet kal­ti­ni­mais, įžei­di­nė­ji­mais, spe­ku­lia­ci­jo­mis. Ak­tas – Šven­ta­sis lie­tu­vių Gra­lis – vir­to blo­giu, o tink­la­raš­ti­nin­kai ir...

Dailininkės paveikslai vietą rado bažnyčioje

2017 m. balandžio 12 d.
Penk­ta­die­nį Se­no­sios Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) šven­to­vę, vie­ti­nių ir pi­lig­ri­mų va­di­na­mą Bar­bo­ros baž­ny­tė­le, pa­puo­šė 20 šiau­lie­tės dai­li­nin­kės Vi­tos Ža­ba­raus­kai­tės pa­veiks­lų. Me­ni­nin­kė, pri­vers­ta kraus­ty­tis iš dirb­tu­vių, ku­rias sa­vi­nin­kai par­duo­da auk­cio­ne, nu­spren­dė sa­vo dar­bus do­va­no­ti ar­ba pa­sko­lin­ti il­ga­lai­kėms eks­po­zi­ci­joms. Vie­nai jų pa­gal te­ma­ti­ką pa­si­rin­ko bū­tent Ža­ga­rę. Su Jo­niš­kio kraš­tu nuo vai­kys­tės są­sa­jų tu­rin­ti me­ni­nin­kė sa­kė, kad Bar­bo­ros Ža­ga­rie­tės vi­zi­ja jo­je...

Tautodailininkas į vieną parodą suvedė ir politikus, ir nelabuosius

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras sma­giai nu­si­tei­kęs jo­ja ark­liu­ku, ran­ko­je lai­ky­da­mas bo­ka­lą. Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei gry­bus tvar­ky­ti pa­de­da kir­mi­nas. Po­li­ti­kams kom­pa­ni­ją pa­lai­ko dva­sin­gos vei­do iš­raiš­kos šven­tie­ji ir links­mi ne­la­bie­ji. Vi­sa tai – kur­šė­niš­kio Rai­mon­do Baš­kio pa­ro­do­je Kur­šė­nuo­se. Tau­to­dai­li­nin­ko žmo­nos – pir­mo­sios Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės Ri­mos Baš­kie­nės – skulp­tū­ros čia ne­ra­si­te. Ra­mū­no Kar­baus­kio – taip pat. Ko­dėl...

Knygų mugė: jomarkas ar dvasios atlaidai?

2017 m. kovo 4 d.
Nie­kas ten ma­nęs va­ru ne­va­rė. Va­žia­vau pa­ti, iš anks­to ži­no­da­ma, kaip bus: taip pat, kaip per­nai, už­per­nai, prieš pen­ke­tą ar aš­tuo­ne­tą me­tų.Ne­ži­nau, ar va­žiuo­siu ki­tą­met. Gal­būt. Pail­sė­siu, pa­mir­šiu, gal­būt kaž­kas pa­si­keis. O gal vėl pa­si­duo­siu vi­suo­ti­niam en­tu­ziaz­mui ir azar­tui, kad bū­ti­nai rei­kia va­žiuo­ti, rei­kia ten bū­ti, kad mes be mu­gės ne­nu­rim­sim. Kal­bu apie tarp­tau­ti­nę Vil­niaus kny­gų mu­gę, va­sa­rio 23-26 die­no­mis su­reng­tą „Li­tex­po“ pa­ro­dų rū­muo­se. Jau aš­tuo­nio­lik­tą kar­tą...

Nesibaigiantys fotomenininko ieškojimai

2017 m. vasario 15 d.
Fo­to­me­ni­nin­ko G. Stul­gai­čio var­dą di­de­lė vi­suo­me­nės da­lis pir­mą kar­tą iš­gir­do 2011 me­tais Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je su­reng­to­je pa­ro­do­je „ZOO fo­tog­ra­fi­ja. Kau­nas. Pas­ku­ti­nis so­viet­me­čio de­šimt­me­tis“, ta­pu­sio­je at­ra­di­mu ne tik me­no my­lė­to­jams, bet ir ne vie­nam me­no ži­no­vui.
Šiau­liuo­se fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je pri­sta­to­ma pa­ro­da – tai pui­ki pro­ga iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su G. Stul­gai­čio, vie­no iš va­di­na­mo­sios „Plėš­rių­jų sek­ci­jos“ na­rių...

Fotografijos primena gimstančią Lietuvą

2017 m. vasario 15 d.
R. Dai­li­dė aky­lai fik­sa­vo at­gims­tan­čią Lie­tu­vą, tu­ri su­kau­pęs so­li­dų fo­tog­ra­fi­jų ar­chy­vą, liu­di­jan­tį ša­lies iš­si­lais­vi­ni­mo įvy­kius.
Nuot­rau­ko­se įam­žin­tas Bal­ti­jos ke­lias, tris­pal­vės Ge­di­mi­no bokš­te iš­kė­li­mas, pi­ke­tas „Už šva­rią Bal­ti­ją“, ak­ci­ja „Gy­vy­bės žie­das“ prieš tre­čią­jį Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ri­nės blo­ką, Są­jū­džio mi­tin­gai ir pir­ma­sis su­va­žia­vi­mas, Par­la­men­to gy­nė­jai.
Pa­sak R. Dai­li­dės, tik da­bar, pra­bė­gus lai­kui, su­vo­kia­me, kaip at­gi­mi­mo...

Šeduvoje iškils pasaulinio lygio muziejus

2017 m. vasario 15 d.
Žy­miau­si pa­sau­lio mu­zie­ji­nin­kai ir ar­chi­tek­tai Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Še­du­vo­je, ku­ria ana­lo­gų pa­sau­ly­je ne­tu­rin­tį pro­jek­tą – mo­der­niau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis pa­rem­tą lit­va­kų mies­te­lių is­to­ri­jos, kul­tū­ros bei at­mi­ni­mo mu­zie­jų „Din­gęs Štet­las“. Mu­zie­jaus ar­chi­tek­tū­ri­nis pro­jek­tas pa­teik­tas de­ri­nti.Mu­zie­jų ruo­šia­ma­si ati­da­ry­ti iki 2019 me­tų vi­du­rio. „Din­gęs Štet­las“ – vie­na iš Še­du­vos žy­dų me­mo­ria­li­nio fon­do nuo 2012 me­tų vyk­do­mo Lie­tu­vos žy­dų kul­tū­ros ir pa­vel­do...

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį primena ir šeimų istorijos

2017 m. sausio 20 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus pir­mą­ja do­ku­men­ti­ne pa­ro­da iš Lie­tu­vos mu­zie­jų in­for­ma­ci­jos, skait­me­ni­ni­mo ir LI­MIS cent­ro pra­de­da Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pro­gra­mą. Šio­je pa­ro­do­je per įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų, įstai­gų veik­lą, at­ski­rų šei­mų is­to­ri­jas frag­men­tiš­kai per­tei­kia­ma Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo idė­ja ir vals­ty­bės is­to­ri­ja.
Pa­ro­do­je „Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ke­lias: as­me­ny­bės, įvy­kiai“ pa­sa­ko­ja­ma is­to­ri­ja nuo XIX am­žiaus...

Tradicinės tapybos ir technologijų sintezė – žinomuose veiduose

2017 m. sausio 20 d.
Ži­no­mas ne tik Šiau­liuo­se, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je me­ni­nin­kas, dai­lės pe­da­go­gas su­si­do­mė­jo nau­jo­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ku­rias mė­gi­na pa­nau­do­ti sa­vo kū­ry­bo­je. Tei­gia, kad tra­di­ci­nės ta­py­bos ir nau­jų­jų tech­no­lo­gi­jų sin­te­zę ryš­kiau­siai ga­li­ma panaudoti po­rtre­to žan­re.
„Idė­ją šiai pa­ro­dai pa­dik­ta­vo no­ras pieš­ti, ta­py­ti ži­no­mų žmo­nių po­rtre­tus, kur lei­džia man bend­rau­ti nors ir vi­zua­liai su as­me­niu. Per vei­do išo­ri­nę to­pog­ra­fi­ją...

Prezidentė kviečia švęsti valstybės gimtadienį

2017 m. sausio 20 d.
Su­ma­ny­mus vals­ty­bės va­do­vė kvie­čia re­gist­ruo­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ad­re­su www.lrp.lt/vasario16. Tuos, ku­rie ori­gi­na­liau­siai pa­mi­nės Va­sa­rio 16-ąją, Pre­zi­den­tė ap­do­va­nos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tris­pal­vė­mis.
Per ket­ve­rius ak­ci­jos „Va­sa­rio 16-ąją švęsk links­mai ir iš­ra­din­gai“ gy­va­vi­mo me­tus bu­vo pa­skelb­ta dau­giau kaip pu­sant­ro tūks­tan­čio idė­jų. Pa­vyz­džiui, Jo­niš­kio vai­kai iš ant­ri­nių ža­lia­vų sta­tė Ge­di­mi­no pi­lį.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

TARP SHAKESPEARE’O IR APUČIO

2017 m. sausio 7 d.
Per­nai pa­sau­lis pa­mi­nė­jo 400-ąsias ang­lų ge­ni­jaus Wil­lia­mo Shakespeare‘o mir­ties me­ti­nes. Ta pro­ga Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la ką tik iš­lei­do Shakespeare‘o dra­mas „Klai­dų ko­me­di­ja“ ir „Troi­las ir Kre­si­da“ (iš ang­lų kal­bos ver­tė Sau­lius Re­peč­ka). Abi pje­sės į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tos pir­mą sy­kį. Kuo ga­li bū­ti įdo­mus mums Shakespeare‘as to­mis pje­sė­mis, ku­rios lie­ka ant­ra­me ge­ni­jaus kū­ry­bos pla­ne, nes jis mums dau­giau­sia ži­no­mas chres­to­ma­ti­nė­mis tra­ge­di­jo­mis – „Ham­le­tu“...

Tolstojininko dukra – apie gyvenimą miške

2016 m. lapkričio 19 d.
Gar­siau­sias iš Lie­tu­vos tols­to­ji­nin­kų And­re­jus Ka­lend­ra (1885–1952 m.) gy­ve­no miš­ke prie Kruo­pių (Akme­nės r.). Šia­me kraš­te be­veik ne­be­li­ko jį pa­ži­no­ju­sių. Pa­pa­sa­ko­ti ga­li tik de­vy­nias­de­šimt­me­tė duk­ra Mor­ta Ja­ku­tie­nė.Dau­giau kaip prieš šimt­me­tį Lie­tu­vo­je ki­lu­sio tols­to­ji­nin­kų ju­dė­ji­mo vie­nas iš žy­miau­sių da­ly­vių lai­ko­mas A. Ka­lend­ra.
Jis, gy­ven­da­mas Ry­go­je, su­si­ža­vė­jo iš Ru­si­jos pa­skli­du­sio­mis idė­jo­mis prieš įžvel­gia­mą žmo­ni­jos iš­si­gi­mi­mą. To­dėl pa­si­rin­ko sa­vi­tą...

Medvilionių dvaras nuskambėjo ir žydų gelbėjimo istorijoje

2016 m. spalio 6 d.
Po mir­ties Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ro­je ap­do­va­no­tos Med­vi­lio­nių dva­re (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais žy­dų tau­ty­bės ma­ti­nin­ką Jo­kū­bą Ba­ril­ką gel­bė­ju­sios Dau­gė­lų, Grav­rog­kų ir Po­lia­kų šei­mos. Dau­gė­los ir Grav­rog­kai gi­mi­nys­tės ry­šiais sie­ja­mi su šio kraš­to švie­suo­liais bro­liu ir se­se­ri­mi Sta­nis­lo­vu ir Te­re­se Goe­sais, XIX am­žiaus pabaigoje–XX am­žiaus pra­džio­je dva­re­lį pa­ver­tu­siais lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jų bu­vei­ne.
Jo­kū­bas Ba­ril­ka...

Muziejaus erdvėse – šiuolaikinis menas

2016 m. rugsėjo 9 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­ju­je su­reng­ta ret­ros­pek­ty­vi pa­ro­da, pir­mą kar­tą per ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­pį api­bend­ri­nan­ti ir at­spin­din­ti Šiau­liuo­se vy­ku­sius me­no pro­ce­sus. Mu­zie­jaus erd­vė­se eks­po­nuo­ja­mi įvai­rių žan­rų ir sti­lių kū­ri­niai, juo­se ga­li­ma ras­ti ir is­to­ri­nių įvy­kių įam­ži­ni­mą, ir siur­rea­liz­mo ar fan­tas­ma­go­ri­jų.Tre­čia­die­nį „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Su­si­ti­ki­mai. Šiau­lie­čiai me­ni­nin­kai“, skir­ta mies­to 780-ajam...

Teatralai išeis į aikštes ir gatves, atvers sceną ir pakvies į požemį

2016 m. rugsėjo 9 d.
Ma­žie­ji šiau­lie­čiai ak­to­rius ga­lė­jo su­tik­ti ket­vir­ta­die­nį pa­ro­do­je „Ką vei­ki?“ Šian­dien, kai 16 va­lan­dą pa­grin­di­ne mies­to gat­ve pa­ju­dės spal­vin­ga, triukš­min­ga mo­to­ri­zuo­ta šven­tės da­ly­vių ko­lo­na, jo­je bus ir sti­li­zuo­ta teat­ra­lų plat­for­ma.
Šeš­ta­die­nio va­ka­re 20 ir 21 va­lan­dą teat­re lau­kia­mi smal­sie­ji, ku­rie ne­pa­būgs leis­tis į teat­ro po­že­mius ir pa­ke­liau­ti klai­džiais rū­siais-la­bi­rin­tais. Į eks­kur­si­ją „Teat­ro la­bi­rin­tais“ bū­ti­na re­gist­ruo­tis iš anks­to ir įsi­gy­ti...

Meilės gilė „pasodinta“ po ąžuolu

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­liuo­se try­lik­tą kar­tą „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je var­po dū­žiu ati­da­ry­tas me­no fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“. Šie­me­ti­nis šū­kis „Mei­lė (Lo­ve, Amour)“ įpras­min­tas šiau­lie­čio me­ni­nin­ko Ka­zio Bim­bos kū­ri­niu – ak­me­ni­ne gi­lės skulp­tū­ra. Ją pa­try­nu­sie­ji tu­rė­tų pa­tir­ti mei­lės bur­tus.„Mei­lė lais­vei, to­le­ran­ci­jai, kū­ry­biš­ku­mui. Mei­lė ga­li tap­ti vie­ni­jan­čia ir pa­lai­kan­čia jė­ga prieš grės­mes ir bai­mes, ką pa­ju­to­me po te­ro­ro iš­puo­lių Ni­co­je ir ki­tuo­se pa­sau­lio...

Fotografijos – tarsi žinutės ateičiai

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Ri­čar­das Sa­mui­lis iš Lio­lių (Kelmės r.) daž­nai yra va­di­na­mas fo­tog­ra­fu-met­raš­ti­nin­ku. Nyks­tan­čias ar su­ny­ku­sias so­dy­bas, šven­tes, me­džius ir ak­me­nis, įdo­mias vie­tas fo­tog­ra­fuo­jan­tis lio­liš­kis įsi­ti­ki­nęs, jog fo­tog­ra­fi­jos pa­skir­tis ir yra atei­čiai pa­lik­ti ži­nu­tę.
Ri­čar­das Sa­mui­lis be fo­toa­pa­ra­to nie­kuo­met nei­na iš na­mų. Kai vie­nu me­tu apa­ra­to ne­tu­rė­jo, kaip ty­čia tu­rė­jo at­si­tik­ti įvai­rių įvy­kių, ku­rių ne­bu­vo kuo įam­žin­ti.
Pir­ma­sis R. Sa­mui­lio fo­toa­pa­ra­tas...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas