(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Kultūra

Joniškietis savo kūrybą pristatė Anglijoje (1)

2017 m. balandžio 20 d.
Jo­niš­kie­tis poe­tas Jo­nas Iva­naus­kas tri­juo­se Ang­li­jos mies­tuo­se pri­sta­tė sa­vo kū­ry­bą. Poe­zi­ja ren­gi­niuo­se, ku­riuos or­ga­ni­za­vo vie­tos lie­tu­viai, skam­bė­jo net ke­lio­mis kal­bo­mis.
Jo­no Iva­naus­ko poe­zi­jos va­ka­rai vy­ko No­tin­ge­me, Pi­ter­bo­re ir Lon­do­ne.
No­tin­ge­me lie­tu­viš­ko li­te­ra­tū­ri­nio žo­džio ger­bė­jai bu­vo pa­kvies­ti ko­vo 31-ąją į vie­tos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­mus „Ži­di­nys“. Ren­gi­ny­je li­te­ra­to kū­ry­bą skai­tė ir ver­tė­jos – moks­li­nin­kė Rū­ta...

„Literatūrinės slinktys“ prasidėjo nuo Pakruojo rajono

2017 m. balandžio 20 d.
Ant­ra­die­nį pra­si­dė­ju­sio tra­di­ci­nio jau­nų­jų Lie­tu­vos ra­šy­to­jų fes­ti­va­lio „Li­te­ra­tū­ri­nės slink­tys“ da­ly­viai pir­mą kar­tą lan­kė­si Pak­ruo­jo ra­jo­ne. Šie­me­ti­nio sep­tin­tą­jį kar­tą ren­gia­mo fes­ti­va­lio ren­gi­niai vie­nu me­tu pra­si­dė­jo Žei­me­ly­je ir Kau­ne.Jau­nie­ji ra­šy­to­jai pir­miau­siai ap­si­lan­kė Žei­me­ly­je, bend­ra­vo su mies­te­lio gim­na­zi­jos vy­res­nių­jų kla­sių gim­na­zis­tais, dis­ku­ta­vo apie šiuo­lai­ki­nę li­te­ra­tū­rą. Sa­vo kū­ri­nius skai­tė pro­zi­nin­kė Mo­ni­ka Balt­ru­šai­ty­tė, poe­tai...

TARP ALŽYRO IR LIVONIJOS

2017 m. balandžio 20 d.
Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la ką tik iš­lei­do dvi kny­gas, ku­rios skai­ty­to­jui nu­tie­sia tra­jek­to­ri­ją tarp dvie­jų to­li­mų taš­kų – Al­žy­ro ir Li­vo­ni­jos. Ar ga­li bū­ti tarp jų kas nors bend­ra?Už bro­lio var­dąAl­žy­ro ra­šy­to­jas Ka­me­lis Daou­das sa­vo ro­ma­ne „Mer­so. Nau­jas ty­ri­mas“ (iš pran­cū­zų kal­bos ver­tė Liu­ci­ja Ba­ra­naus­kai­tė-Čer­niu­vie­nė) sto­ja į sa­vo­tiš­ką akis­ta­tą su pran­cū­zų ra­šy­to­ju Albert‘u Ca­mus, ku­rio ro­ma­nas „Sve­ti­mas“ yra ta­pęs skai­to­miau­siu kū­ri­niu tarp Pran­cū­zi­jos skai­ty­to­jų...

Apie tipų Lietuvą įkvėpus dabarties (5)

2017 m. balandžio 12 d.
Dr. Ne­ri­jus Bra­zaus­kas
Pa­va­sa­rio va­sa­ra taip įkai­ti­no švie­sos grei­čiu tuš­tė­jan­čią Lie­tu­vos že­me­lę, kad lie­tu­viai pa­ty­rė ko­lek­ty­vi­nę epi­fa­ni­ją, su­ži­no­ję, jog ras­tas Va­sa­rio 16-osios Ak­to ori­gi­na­las ar­ba „ori­gi­na­lų ori­gi­na­las“. So­vie­ti­nis men­ta­li­te­tas šią ži­nią pa­ver­tė ne džiu­gia ir ge­ra nau­jie­na (to­kių Ma­ri­jos že­mė­je ne­bū­na!), bet kal­ti­ni­mais, įžei­di­nė­ji­mais, spe­ku­lia­ci­jo­mis. Ak­tas – Šven­ta­sis lie­tu­vių Gra­lis – vir­to blo­giu, o tink­la­raš­ti­nin­kai ir...

Dailininkės paveikslai vietą rado bažnyčioje

2017 m. balandžio 12 d.
Penk­ta­die­nį Se­no­sios Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) šven­to­vę, vie­ti­nių ir pi­lig­ri­mų va­di­na­mą Bar­bo­ros baž­ny­tė­le, pa­puo­šė 20 šiau­lie­tės dai­li­nin­kės Vi­tos Ža­ba­raus­kai­tės pa­veiks­lų. Me­ni­nin­kė, pri­vers­ta kraus­ty­tis iš dirb­tu­vių, ku­rias sa­vi­nin­kai par­duo­da auk­cio­ne, nu­spren­dė sa­vo dar­bus do­va­no­ti ar­ba pa­sko­lin­ti il­ga­lai­kėms eks­po­zi­ci­joms. Vie­nai jų pa­gal te­ma­ti­ką pa­si­rin­ko bū­tent Ža­ga­rę. Su Jo­niš­kio kraš­tu nuo vai­kys­tės są­sa­jų tu­rin­ti me­ni­nin­kė sa­kė, kad Bar­bo­ros Ža­ga­rie­tės vi­zi­ja jo­je...

Tautodailininkas į vieną parodą suvedė ir politikus, ir nelabuosius

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras sma­giai nu­si­tei­kęs jo­ja ark­liu­ku, ran­ko­je lai­ky­da­mas bo­ka­lą. Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei gry­bus tvar­ky­ti pa­de­da kir­mi­nas. Po­li­ti­kams kom­pa­ni­ją pa­lai­ko dva­sin­gos vei­do iš­raiš­kos šven­tie­ji ir links­mi ne­la­bie­ji. Vi­sa tai – kur­šė­niš­kio Rai­mon­do Baš­kio pa­ro­do­je Kur­šė­nuo­se. Tau­to­dai­li­nin­ko žmo­nos – pir­mo­sios Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės Ri­mos Baš­kie­nės – skulp­tū­ros čia ne­ra­si­te. Ra­mū­no Kar­baus­kio – taip pat. Ko­dėl...

Knygų mugė: jomarkas ar dvasios atlaidai? (2)

2017 m. kovo 4 d.
Nie­kas ten ma­nęs va­ru ne­va­rė. Va­žia­vau pa­ti, iš anks­to ži­no­da­ma, kaip bus: taip pat, kaip per­nai, už­per­nai, prieš pen­ke­tą ar aš­tuo­ne­tą me­tų.Ne­ži­nau, ar va­žiuo­siu ki­tą­met. Gal­būt. Pail­sė­siu, pa­mir­šiu, gal­būt kaž­kas pa­si­keis. O gal vėl pa­si­duo­siu vi­suo­ti­niam en­tu­ziaz­mui ir azar­tui, kad bū­ti­nai rei­kia va­žiuo­ti, rei­kia ten bū­ti, kad mes be mu­gės ne­nu­rim­sim. Kal­bu apie tarp­tau­ti­nę Vil­niaus kny­gų mu­gę, va­sa­rio 23-26 die­no­mis su­reng­tą „Li­tex­po“ pa­ro­dų rū­muo­se. Jau aš­tuo­nio­lik­tą kar­tą...

Nesibaigiantys fotomenininko ieškojimai

2017 m. vasario 15 d.
Fo­to­me­ni­nin­ko G. Stul­gai­čio var­dą di­de­lė vi­suo­me­nės da­lis pir­mą kar­tą iš­gir­do 2011 me­tais Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je su­reng­to­je pa­ro­do­je „ZOO fo­tog­ra­fi­ja. Kau­nas. Pas­ku­ti­nis so­viet­me­čio de­šimt­me­tis“, ta­pu­sio­je at­ra­di­mu ne tik me­no my­lė­to­jams, bet ir ne vie­nam me­no ži­no­vui.
Šiau­liuo­se fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je pri­sta­to­ma pa­ro­da – tai pui­ki pro­ga iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su G. Stul­gai­čio, vie­no iš va­di­na­mo­sios „Plėš­rių­jų sek­ci­jos“ na­rių...

Fotografijos primena gimstančią Lietuvą

2017 m. vasario 15 d.
R. Dai­li­dė aky­lai fik­sa­vo at­gims­tan­čią Lie­tu­vą, tu­ri su­kau­pęs so­li­dų fo­tog­ra­fi­jų ar­chy­vą, liu­di­jan­tį ša­lies iš­si­lais­vi­ni­mo įvy­kius.
Nuot­rau­ko­se įam­žin­tas Bal­ti­jos ke­lias, tris­pal­vės Ge­di­mi­no bokš­te iš­kė­li­mas, pi­ke­tas „Už šva­rią Bal­ti­ją“, ak­ci­ja „Gy­vy­bės žie­das“ prieš tre­čią­jį Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ri­nės blo­ką, Są­jū­džio mi­tin­gai ir pir­ma­sis su­va­žia­vi­mas, Par­la­men­to gy­nė­jai.
Pa­sak R. Dai­li­dės, tik da­bar, pra­bė­gus lai­kui, su­vo­kia­me, kaip at­gi­mi­mo...

Šeduvoje iškils pasaulinio lygio muziejus

2017 m. vasario 15 d.
Žy­miau­si pa­sau­lio mu­zie­ji­nin­kai ir ar­chi­tek­tai Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Še­du­vo­je, ku­ria ana­lo­gų pa­sau­ly­je ne­tu­rin­tį pro­jek­tą – mo­der­niau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis pa­rem­tą lit­va­kų mies­te­lių is­to­ri­jos, kul­tū­ros bei at­mi­ni­mo mu­zie­jų „Din­gęs Štet­las“. Mu­zie­jaus ar­chi­tek­tū­ri­nis pro­jek­tas pa­teik­tas de­ri­nti.Mu­zie­jų ruo­šia­ma­si ati­da­ry­ti iki 2019 me­tų vi­du­rio. „Din­gęs Štet­las“ – vie­na iš Še­du­vos žy­dų me­mo­ria­li­nio fon­do nuo 2012 me­tų vyk­do­mo Lie­tu­vos žy­dų kul­tū­ros ir pa­vel­do...

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį primena ir šeimų istorijos

2017 m. sausio 20 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus pir­mą­ja do­ku­men­ti­ne pa­ro­da iš Lie­tu­vos mu­zie­jų in­for­ma­ci­jos, skait­me­ni­ni­mo ir LI­MIS cent­ro pra­de­da Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pro­gra­mą. Šio­je pa­ro­do­je per įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų, įstai­gų veik­lą, at­ski­rų šei­mų is­to­ri­jas frag­men­tiš­kai per­tei­kia­ma Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo idė­ja ir vals­ty­bės is­to­ri­ja.
Pa­ro­do­je „Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ke­lias: as­me­ny­bės, įvy­kiai“ pa­sa­ko­ja­ma is­to­ri­ja nuo XIX am­žiaus...

Tradicinės tapybos ir technologijų sintezė – žinomuose veiduose

2017 m. sausio 20 d.
Ži­no­mas ne tik Šiau­liuo­se, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je me­ni­nin­kas, dai­lės pe­da­go­gas su­si­do­mė­jo nau­jo­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ku­rias mė­gi­na pa­nau­do­ti sa­vo kū­ry­bo­je. Tei­gia, kad tra­di­ci­nės ta­py­bos ir nau­jų­jų tech­no­lo­gi­jų sin­te­zę ryš­kiau­siai ga­li­ma panaudoti po­rtre­to žan­re.
„Idė­ją šiai pa­ro­dai pa­dik­ta­vo no­ras pieš­ti, ta­py­ti ži­no­mų žmo­nių po­rtre­tus, kur lei­džia man bend­rau­ti nors ir vi­zua­liai su as­me­niu. Per vei­do išo­ri­nę to­pog­ra­fi­ją...

Prezidentė kviečia švęsti valstybės gimtadienį

2017 m. sausio 20 d.
Su­ma­ny­mus vals­ty­bės va­do­vė kvie­čia re­gist­ruo­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ad­re­su www.lrp.lt/vasario16. Tuos, ku­rie ori­gi­na­liau­siai pa­mi­nės Va­sa­rio 16-ąją, Pre­zi­den­tė ap­do­va­nos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tris­pal­vė­mis.
Per ket­ve­rius ak­ci­jos „Va­sa­rio 16-ąją švęsk links­mai ir iš­ra­din­gai“ gy­va­vi­mo me­tus bu­vo pa­skelb­ta dau­giau kaip pu­sant­ro tūks­tan­čio idė­jų. Pa­vyz­džiui, Jo­niš­kio vai­kai iš ant­ri­nių ža­lia­vų sta­tė Ge­di­mi­no pi­lį.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

TARP SHAKESPEARE’O IR APUČIO

2017 m. sausio 7 d.
Per­nai pa­sau­lis pa­mi­nė­jo 400-ąsias ang­lų ge­ni­jaus Wil­lia­mo Shakespeare‘o mir­ties me­ti­nes. Ta pro­ga Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la ką tik iš­lei­do Shakespeare‘o dra­mas „Klai­dų ko­me­di­ja“ ir „Troi­las ir Kre­si­da“ (iš ang­lų kal­bos ver­tė Sau­lius Re­peč­ka). Abi pje­sės į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tos pir­mą sy­kį. Kuo ga­li bū­ti įdo­mus mums Shakespeare‘as to­mis pje­sė­mis, ku­rios lie­ka ant­ra­me ge­ni­jaus kū­ry­bos pla­ne, nes jis mums dau­giau­sia ži­no­mas chres­to­ma­ti­nė­mis tra­ge­di­jo­mis – „Ham­le­tu“...

Tolstojininko dukra – apie gyvenimą miške

2016 m. lapkričio 19 d.
Gar­siau­sias iš Lie­tu­vos tols­to­ji­nin­kų And­re­jus Ka­lend­ra (1885–1952 m.) gy­ve­no miš­ke prie Kruo­pių (Akme­nės r.). Šia­me kraš­te be­veik ne­be­li­ko jį pa­ži­no­ju­sių. Pa­pa­sa­ko­ti ga­li tik de­vy­nias­de­šimt­me­tė duk­ra Mor­ta Ja­ku­tie­nė.Dau­giau kaip prieš šimt­me­tį Lie­tu­vo­je ki­lu­sio tols­to­ji­nin­kų ju­dė­ji­mo vie­nas iš žy­miau­sių da­ly­vių lai­ko­mas A. Ka­lend­ra.
Jis, gy­ven­da­mas Ry­go­je, su­si­ža­vė­jo iš Ru­si­jos pa­skli­du­sio­mis idė­jo­mis prieš įžvel­gia­mą žmo­ni­jos iš­si­gi­mi­mą. To­dėl pa­si­rin­ko sa­vi­tą...

Medvilionių dvaras nuskambėjo ir žydų gelbėjimo istorijoje

2016 m. spalio 6 d.
Po mir­ties Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ro­je ap­do­va­no­tos Med­vi­lio­nių dva­re (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais žy­dų tau­ty­bės ma­ti­nin­ką Jo­kū­bą Ba­ril­ką gel­bė­ju­sios Dau­gė­lų, Grav­rog­kų ir Po­lia­kų šei­mos. Dau­gė­los ir Grav­rog­kai gi­mi­nys­tės ry­šiais sie­ja­mi su šio kraš­to švie­suo­liais bro­liu ir se­se­ri­mi Sta­nis­lo­vu ir Te­re­se Goe­sais, XIX am­žiaus pabaigoje–XX am­žiaus pra­džio­je dva­re­lį pa­ver­tu­siais lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jų bu­vei­ne.
Jo­kū­bas Ba­ril­ka...

Muziejaus erdvėse – šiuolaikinis menas

2016 m. rugsėjo 9 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­ju­je su­reng­ta ret­ros­pek­ty­vi pa­ro­da, pir­mą kar­tą per ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­pį api­bend­ri­nan­ti ir at­spin­din­ti Šiau­liuo­se vy­ku­sius me­no pro­ce­sus. Mu­zie­jaus erd­vė­se eks­po­nuo­ja­mi įvai­rių žan­rų ir sti­lių kū­ri­niai, juo­se ga­li­ma ras­ti ir is­to­ri­nių įvy­kių įam­ži­ni­mą, ir siur­rea­liz­mo ar fan­tas­ma­go­ri­jų.Tre­čia­die­nį „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Su­si­ti­ki­mai. Šiau­lie­čiai me­ni­nin­kai“, skir­ta mies­to 780-ajam...

Teatralai išeis į aikštes ir gatves, atvers sceną ir pakvies į požemį

2016 m. rugsėjo 9 d.
Ma­žie­ji šiau­lie­čiai ak­to­rius ga­lė­jo su­tik­ti ket­vir­ta­die­nį pa­ro­do­je „Ką vei­ki?“ Šian­dien, kai 16 va­lan­dą pa­grin­di­ne mies­to gat­ve pa­ju­dės spal­vin­ga, triukš­min­ga mo­to­ri­zuo­ta šven­tės da­ly­vių ko­lo­na, jo­je bus ir sti­li­zuo­ta teat­ra­lų plat­for­ma.
Šeš­ta­die­nio va­ka­re 20 ir 21 va­lan­dą teat­re lau­kia­mi smal­sie­ji, ku­rie ne­pa­būgs leis­tis į teat­ro po­že­mius ir pa­ke­liau­ti klai­džiais rū­siais-la­bi­rin­tais. Į eks­kur­si­ją „Teat­ro la­bi­rin­tais“ bū­ti­na re­gist­ruo­tis iš anks­to ir įsi­gy­ti...

Meilės gilė „pasodinta“ po ąžuolu

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­liuo­se try­lik­tą kar­tą „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je var­po dū­žiu ati­da­ry­tas me­no fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“. Šie­me­ti­nis šū­kis „Mei­lė (Lo­ve, Amour)“ įpras­min­tas šiau­lie­čio me­ni­nin­ko Ka­zio Bim­bos kū­ri­niu – ak­me­ni­ne gi­lės skulp­tū­ra. Ją pa­try­nu­sie­ji tu­rė­tų pa­tir­ti mei­lės bur­tus.„Mei­lė lais­vei, to­le­ran­ci­jai, kū­ry­biš­ku­mui. Mei­lė ga­li tap­ti vie­ni­jan­čia ir pa­lai­kan­čia jė­ga prieš grės­mes ir bai­mes, ką pa­ju­to­me po te­ro­ro iš­puo­lių Ni­co­je ir ki­tuo­se pa­sau­lio...

Fotografijos – tarsi žinutės ateičiai

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Ri­čar­das Sa­mui­lis iš Lio­lių (Kelmės r.) daž­nai yra va­di­na­mas fo­tog­ra­fu-met­raš­ti­nin­ku. Nyks­tan­čias ar su­ny­ku­sias so­dy­bas, šven­tes, me­džius ir ak­me­nis, įdo­mias vie­tas fo­tog­ra­fuo­jan­tis lio­liš­kis įsi­ti­ki­nęs, jog fo­tog­ra­fi­jos pa­skir­tis ir yra atei­čiai pa­lik­ti ži­nu­tę.
Ri­čar­das Sa­mui­lis be fo­toa­pa­ra­to nie­kuo­met nei­na iš na­mų. Kai vie­nu me­tu apa­ra­to ne­tu­rė­jo, kaip ty­čia tu­rė­jo at­si­tik­ti įvai­rių įvy­kių, ku­rių ne­bu­vo kuo įam­žin­ti.
Pir­ma­sis R. Sa­mui­lio fo­toa­pa­ra­tas...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />