(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
Spausdinti Komentarai (0) lankomiausias

Va­kar fes­ti­va­lio „Re­sur­re­xit“ di­dy­sis kon­cer­tas, ku­ria­me tu­rė­jo skam­bė­ti įspū­din­ga S.D. Sandst­rom ora­to­ri­ja „Me­si­jas“, žlu­go.

Kū­ri­nį tu­rė­jo at­lik­ti trys pro­fe­sio­na­lūs cho­rai – „Po­li­fo­ni­ja“, „Vil­nius“ ir Lat­vi­jos vals­ty­bi­nis cho­ras „Lat­vi­ja“, taip pat Lie­po­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras. Di­ri­guo­ti at­vy­ko gar­sus lat­vių di­ri­gen­tas Ma­ris Sir­mais.

Ta­čiau Lie­po­jos or­kest­ras at­si­sa­kė gro­ti Šv. Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je, nes pa­gal jų su­tar­tį su pro­fsą­jun­ga mu­zi­kuo­ti ga­li, kai pa­tal­po­se yra ne ma­žiau kaip 18 laips­nių ši­lu­mos. At­vy­kę pa­ma­ta­vo tem­pe­ra­tū­rą – bu­vo tik 15,5 laips­nio – sė­do į au­to­bu­są ir iš­va­žia­vo.

„Mū­sų nė nein­for­ma­vo, kad jų nė­ra, su­ži­no­jo­me, tik kai nei­šė­jo gro­ti“, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ kon­cer­ti­nės įstai­gos „Po­li­fo­ni­ja“ va­do­vė Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, Ka­ted­ra šil­dy­ta nuo pat ry­to, pa­si­kvies­ti į pa­gal­bą Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai su šil­dy­mo įran­ga. Ta­čiau, kol sa­lė iki kon­cer­to įšils, or­kest­ras nė ne­lau­kė.

„Kon­cer­tas įvy­ko – tik ne tas“, – sa­kė N. Sai­mi­nin­kie­nė.

Pub­li­ka plo­jo li­ku­siems dai­nuo­ti vi­siems trims cho­rams. „Vil­nius“ ir „Po­li­fo­ni­ja“ at­li­ko ir bend­rą kū­ri­nį, o „Lat­vi­ja“, di­ri­guo­jant maest­ro M. Sir­mais, aka­pe­la at­li­ko ir vie­ną da­lį iš ora­to­ri­jos „Me­si­jas“. So­lo dai­na­vo Lat­vi­jos na­cio­na­li­nės ope­ros so­lis­tė Eli­na Šim­kus.

Vi­si koncerto dalyviai, šo­ki­ruo­ti or­kest­ro poel­gio, at­si­sa­kė ho­no­ra­ro už kon­cer­tą.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Fes­ti­va­lio klau­sy­to­jai neiš­gir­do gro­jant Lie­po­jos sim­fo­ni­nio or­kest­ro ir įspū­din­gos ora­to­ri­jos.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas