(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku

2017 m. balandžio 21 d.
Rūta JANKUVIENĖ
Spausdinti Komentarai (2) daugiausiai komentuotas

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba va­kar ant­ruo­ju vi­ce­me­ru iš­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tą, bu­vu­sį mies­to me­rą Jus­ti­ną Sar­taus­ką. Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tai į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su me­ru nei­na, o virš J. Sar­taus­ko „ka­bo“ me­ro se­kė­jų ini­ci­juo­ta ap­kal­ta.

ruta@skrastas.lt

Iš­rin­ko mi­ni­ma­li dau­gu­ma

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo 27 Ta­ry­bos na­riai iš 31-o. Kad J. Sar­taus­kas bū­tų iš­rink­tas, jo kan­di­da­tū­rą tu­rė­jo pa­lai­ky­ti ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų Ta­ry­bos na­rių – 16-a. To­kia mi­ni­ma­li dau­gu­ma ir bal­sa­vo už J. Sar­taus­ką, 11 Ta­ry­bos na­rių bu­vo „prieš“.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas tei­kė Ta­ry­bai J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­rą. Prieš bal­sa­vi­mą pa­reiš­kė, jog J. Sar­taus­kas vi­siems ži­no­mas, ar yra „di­džiu­lis po­rei­kis“ dar ko klaus­ti? Ta­čiau pa­ts J. Sar­taus­kas bu­vo lin­kęs tar­ti žo­dį.

„Taip at­si­ti­ko, kad me­ras tei­kia ma­no kan­di­da­tū­rą“, – sa­kė jis, pa­brėž­da­mas, jog pa­rei­gos jam ži­no­mos, ne „nau­jos“.

Pri­mi­nė, jog Sa­vi­val­dy­bė­je įvai­rias pa­rei­gas ėjo 1991–2007 me­tais, o 2011–2015 me­tais bu­vo me­ras.

Įvar­di­jo, jog pro­ble­ma iš­lie­ka „ne­vie­na­ly­tė Ta­ry­ba“.

„Nuo­mo­nių yra įvai­riau­sių, rei­ka­lin­gi žmo­nės ir iš vie­nos, ir iš ki­tos pu­sės, kad koor­di­nuo­tu­me veiks­mus aukš­čiau­sia­me ly­gy­je ir ma­žiau bū­tų įtam­pos Ta­ry­bo­je“, – mo­ty­va­vo sa­vo ap­si­spren­di­mą ei­ti į val­džios po­zi­ci­ją J. Sar­taus­kas.

Nei su me­ru, nei su bu­vu­siu bi­čiu­liu

So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, nors de­le­ga­vo sa­vo ly­de­rį į val­džios po­stą, į koa­li­ci­ją su me­ru ir jo se­kė­jų frak­ci­ja ne­ke­ti­na ei­ti.

„Mes ne­sa­ko­me, kad ei­na­me į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, – ko­men­ta­vo „Šiau­lių kraš­tui“ J. Sar­taus­kas. – Ne­tu­ri­me to­kio įsi­pa­rei­go­ji­mo. Ei­na­me dirb­ti Ta­ry­bos dau­gu­mai – vi­siems, nes su­da­ry­ti tik 16 bal­sų dau­gu­mą – ne išei­tis, nie­ko ne­bus“.

Ko­kias sri­tis ga­li ku­ruo­ti, ta­pęs ant­ruo­ju vi­ce­me­ru, J. Sar­taus­kas ne­ži­no. Me­ras apie tai ne­kal­bė­jęs.

Lais­va ant­ro­jo vi­ce­me­ro vie­ta li­ko, kai į Sei­mą bu­vo iš­rink­tas Sta­sys Tu­mė­nas, ku­ra­vęs kul­tū­rą, švie­ti­mą, spor­tą.

Abu me­ro pa­va­duo­to­jai da­bar yra so­cial­de­mok­ra­tai. Tik vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ša­li­na­mas iš par­ti­jos.

Šian­dien ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl jo li­ki­mo tu­rė­tų priim­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ta­ry­ba.

J. Sar­taus­kas pa­ti­ki­no, jog par­ti­jos sky­riaus, ku­ris priė­mė spren­di­mą pa­ša­lin­ti D. Griš­ke­vi­čių, po­zi­ci­ja ne­si­kei­čia. Par­ti­jos ta­ry­bai jį ša­lin­ti siū­lo ir par­ti­jos Eti­kos ko­mi­si­ja.

Par­ti­jos bi­čiu­lių ne­ma­lo­nę jis už­si­trau­kė, nes skir­tin­gai nei frak­ci­ja, nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios bu­vo A. Vi­soc­ko sto­vyk­lo­je ir už tai ga­vo po­stą.

Li­be­ra­lai mo­de­liuo­ja sa­vo po­zi­ci­ją

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Ar­tū­ras Ku­li­kaus­kas „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, jog su ant­ro­jo vi­ce­me­ro iš­rin­ki­mu, si­tua­ci­ja Ta­ry­bo­je ne­si­kei­čia. Bu­vo ir lie­ka neaiš­ku, ar yra dau­gu­ma ir ko­kia?

„Kam at­sto­vaus J. Sar­taus­kas, kai So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja nea­pib­rė­žė sa­vo po­zi­ci­jos? Jie pa­ki­bę – po­zi­ci­jo­je ir opo­zi­ci­jo­je,– sa­kė po­li­ti­kas. – Ne nuo aiš­kiai iš­reikš­tos val­dan­čio­sios dau­gu­mos for­ma­vi­mo pra­dė­ta, o nuo ki­to ga­lo. Kas da­bar val­dan­čio­ji dau­gu­ma? Kas ima­si at­sa­ko­my­bės?“

Jis ste­bė­jo­si, kad nei me­ras, nei pa­ts J. Sar­taus­kas, kan­di­da­tuo­da­mas į me­ro pa­va­duo­to­jus, ne­su­si­ti­ko su frak­ci­jo­mis, neap­ta­rė si­tua­ci­jos.

„Iš­lie­ka toks pat va­rian­tas, koks bu­vo, o no­rint su­si­kal­bė­ti rei­kia tar­tis“, – pa­brė­žė A. Ku­li­kaus­kas.

„Šiau­lių kraš­tui“ jis at­vi­rai įvar­di­jo, jog li­be­ra­lai mo­de­liuo­ja nau­ją sa­vo po­zi­ci­ją. Ke­ti­na at­šauk­ti iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gų sa­vo ly­de­rę Gied­rę Men­do­zą Her­re­rą. Ne­beįž­vel­gia pra­smės jai lik­ti šio­se pa­rei­go­se.

„No­ri­me, kad ji pe­rei­tų dirb­ti į Ta­ry­bą, Gied­rė yra par­ti­jos sky­riaus ly­de­rė ir Ta­ry­bo­je bus rei­ka­lin­ges­nė“, – sa­kė A. Ku­li­kaus­kas. Pats pa­si­ren­gęs už­leis­ti jai Ta­ry­bos na­rio vie­tą.

Ka­bo ap­kal­ta

„Aš pa­lai­kiau J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­rą“, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ „tvar­kie­tis“ Alf­re­das Lan­kaus­kas. Ta­čiau abe­jo­jo, ar jam pa­vyks Ta­ry­bą su­vie­ny­ti, ras­ti bend­rą kal­bą su me­ru.

A. Lan­kaus­kas pri­mi­nė, jog A. Vi­soc­kas sa­vo nau­ją­jį pa­va­duo­to­ją yra ap­skun­dęs net „trims ins­tan­ci­joms": STT, Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, plius yra ini­ci­juo­ta ap­kal­ta.

Per po­li­ti­nę kri­zę me­ro ne­ma­lo­nę už­si­trau­kė J. Sar­taus­kas drau­ge su ki­tų frak­ci­jų ly­de­riais, ku­rie ban­dė for­muo­ti nau­ją Ta­ry­bos dau­gu­mą.

Prieš po­rą mė­ne­sių 11 Ta­ry­bos na­rių, tarp jų – A. Vi­soc­kas, pa­rei­ka­la­vo pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są, kad iš Ta­ry­bos bū­tų pa­ša­lin­ti J. Sar­taus­kas, A. Lan­kaus­kas, Au­ri­mas Lan­kas ir De­nis Mi­cha­len­ko. Dau­gu­mos bal­sais klau­si­mas tuo­met li­ko ne­svars­ty­tas, nors įsta­ty­mas to rei­ka­la­vo.

Va­kar apie tai Ta­ry­bai pri­mi­nė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė. Ji pa­tei­kė rei­ka­la­vi­mą Ta­ry­bai su­da­ry­ti ko­mi­si­ją ap­kal­tos ini­cia­ty­vai nag­ri­nė­ti.

Pa­gal įsta­ty­mą tai tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ta per mė­ne­sį po ap­kal­tos ini­cia­to­rių pa­reiš­ki­mo. Ko­mi­si­ja tu­ri teik­ti Ta­ry­bai siū­ly­mą pra­dė­ti ap­kal­tą ar ne.

„Ne­bus ko­mi­si­ja su­da­ry­ta, man teks kreip­tis į teis­mą“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas (de­ši­nė­je) tu­ri ant­rą pa­va­duo­to­ją so­cial­de­mok­ra­tą Jus­ti­ną Sar­taus­ką, ku­rį skun­dė ir tei­sė­sau­gai, ir eti­kos sar­gams, ir ap­kal­tą ini­ci­ja­vo.

So­cial­de­mok­ra­tai de­le­ga­vo Jus­ti­ną Sar­taus­ką (sė­di) į vi­ce­me­rus, bet su me­ro se­kė­jais ofi­cia­lios koa­li­ci­jos ne­su­da­rė.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (1)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (2)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

?, 2017-04-27 17:20
Didelis klaustukas ar bus leidžiama jam dirbti?

roy, 2017-04-26 01:02
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas