(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pirmas puslapis

Kariams tenka įveikti ir informacines provokacijas

2017 m. balandžio 20 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Ba­lan­džio 18–21 die­no­mis Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne bei Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne vyks­ta pra­ty­bos „Nar­su­sis Gri­fo­nas 2017“. Pra­ty­bo­se da­ly­vau­ja be­veik tūks­tan­tis ka­rių. Pa­gal sce­na­ri­jų ka­riai ne tik gi­na te­ri­to­ri­ją, bet tu­ri su­si­do­ro­ti ir su in­for­ma­ci­nio ka­ro grės­mė­mis. Ak­ty­viau­sia pra­ty­bų fa­zė – šian­dien.

zivile@skrastas.lt

Lau­kia prie­šo

Pra­ty­bas „Nar­su­sis Gri­fo­nas 2017“ or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Mo­to­ri­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų bri­ga­da (MPB) „Že­mai­ti­ja“. Pra­ty­bo­se ver­ti­na­mas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio ba­ta­lio­ne tar­ny­bą bai­gian­čių nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių įgy­tas pa­si­ren­gi­mas. Šiuo me­tu ba­ta­lio­ne tar­nau­ja be­veik 400 va­di­na­mų­jų šauk­ti­nių. Pra­ty­bo­se da­ly­vau­ja be­veik vi­sas ba­ta­lio­nas – apie 700 ka­rių.

Į pra­ty­bas taip pat įsi­jun­gė ir pa­da­li­niai iš Oro gy­ny­bos, Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nų, dra­gū­nai iš Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio ba­ta­lio­no, KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės, dis­lo­kuo­tos Šiau­liuo­se, kuo­pa, Di­vi­zi­jos ge­ne­ro­lo Sta­sio Raš­ti­kio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mo­kyk­los ka­riū­nai.

Pra­ty­bų te­ri­to­ri­ja – Šiau­lių mies­tas ir ra­jo­nas, Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas. Gy­ven­to­jai apie pra­ty­bas bu­vo įspė­ti per se­niū­ni­jas, iš­ka­bin­ti in­for­ma­ci­niai pla­ka­tai. Šiau­liuo­se ak­ty­vus veiks­mas ne­vyks­ta, mies­tie­čiai ga­li ma­ty­ti tik ju­dan­tį ka­ri­nį trans­por­tą.

Va­kar apie pie­tus su­ka­me prie Šiau­lių ae­rod­ro­mo priei­gų, kur įsi­kū­rę Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio mo­to­ri­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai. Nuo­la­ti­nė ba­ta­lio­no dis­lo­ka­ci­jos vie­ta yra Tau­ra­gės ra­jo­ne.

Pa­gal nu­ro­dy­mus ieš­ko­da­mi va­da­vie­tės, pa­ke­liui pra­va­žiuo­ja­me ir už­nu­ga­rio va­da­vie­tę. Nuo ke­lio ant pa­la­pi­nių ma­ty­ti rau­do­ni kry­žiai – me­di­kų ženk­las.

Pos­te iš­ny­ra gink­luo­tas ka­rys, ant ke­lio su­rai­ty­tos tyso vie­lų už­tva­ros. Miš­ke kuriasi pra­ty­bų da­ly­viai, sto­vi ka­ri­nė tech­ni­ka.

Mus pa­si­tin­ka Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio mo­to­ri­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no S-5 sky­riaus vir­ši­nin­kas ka­pi­to­nas Kęs­tu­tis Da­nai­tis. Ka­rio vei­das pa­deng­tas mas­kuo­jamo­mis spal­vo­mis.

„Mums pra­ty­bos pra­si­dė­jo ant­ra­die­nio ry­te, pa­skel­bus įsa­ky­mą, kad tu­ri­me at­lik­ti žy­gį iš sa­vo nuo­la­ti­nės dis­lo­ka­ci­jos vie­tos į ope­ra­ci­jų ra­jo­ną ša­lia Šiau­lių mies­to. Mū­sų už­duo­tis – įsi­tvir­tin­ti ir vyk­dy­ti oro uos­to gy­ny­bą, jį ap­sau­go­ti nuo prie­šiš­kų pa­jė­gų. Tu­ri­me su­da­ry­ti są­ly­gas drau­giš­koms pa­jė­goms at­vyk­ti“, – sa­ko ka­pi­to­nas.

Pa­sak K. Da­nai­čio, va­kar ry­te ke­ly­je įreng­ta­me kont­ro­lės po­ste stab­dy­tos ma­ši­nos, ieš­ko­ta ne­lo­ja­liai nu­si­tei­ku­sių gy­ven­to­jų. „Kol kas ne­ra­do­me“, – šyp­so­si.

Ka­da lauk­ti puo­li­mo? „Nie­kas ne­ži­no, ka­da prie­šas ateis“, – sa­ko ka­pi­to­nas.

Ati­tin­ka ak­tua­li­jas

KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės kie­me įsi­kū­ru­si pra­ty­bos or­ga­ni­za­to­rių Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ va­da­vie­tė.

Lai­ki­nai vyk­dan­tis bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ G9 sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lei­te­nan­tas Ma­tas Rad­vi­la­vi­čius sa­ko, kad pra­ty­bų, api­man­čių Šiau­lių ir Šiau­lių apy­lin­kių, Rad­vi­liš­kio gy­ny­bą, veiks­mų spekt­ras la­bai pla­tus, pri­tai­ky­tas prie šian­die­nos ak­tua­li­jų.

Va­kar bu­vo tik­ri­na­ma, kaip pa­da­li­niai su­ge­ba rea­guo­ti į in­for­ma­ci­nes grės­mes, kai gau­na­ma ne­tik­ra in­for­ma­ci­ja, kai ban­do­ma su­men­kin­ti Lie­tu­vą, Lie­tu­vos val­džią, o ka­rius at­gra­sy­ti nuo pa­si­prie­ši­ni­mo, psi­cho­lo­gi­nė­mis prie­mo­nė­mis pri­vers­ti pa­si­duo­ti.

„Šiais lai­kais ban­dy­mų pa­veik­ti, disk­re­di­tuo­ti ka­riuo­me­nę, vals­ty­bę vis dau­gė­ja, į tai krei­pia­me la­bai di­de­lį dė­me­sį“, – sa­ko M. Rad­vi­la­vi­čius.

Lei­te­nan­tas at­sklei­dė po­rą sce­na­ri­jų, su ku­riais va­kar te­ko su­si­do­ro­ti pra­ty­bo­se da­ly­vau­jan­tiems ka­riams. Į vie­ną iš da­li­nių pri­si­sta­tė po­li­ci­jos pa­tru­lis, iš ne­pa­tik­rin­tų šal­ti­nių tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos, kad pi­lie­čiai, ap­si­ren­gę lie­tu­vių ka­rių uni­for­ma, api­plė­ši­nė­ja vie­ti­nes par­duo­tu­ves. Pra­ne­ši­mas – ano­ni­mi­nis. Po­li­ci­ja tu­ri nuo­trau­kas, ku­rio­se ma­to­si žmo­nės lie­tu­viš­ko­mis uni­for­mo­mis be ski­ria­mų­jų ženk­lų, už­si­den­gę vei­dus, ne­šan­tys pre­kes iš par­duo­tu­vės.

Į ki­tą da­li­nį at­vy­ko se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis – žmo­gus, ban­dy­tas už­ver­buo­ti, jam bu­vo gra­si­na­ma. Se­niū­nai­tis ka­riams sa­kė ne­ži­nąs, kur kreip­tis. Ka­riai tu­rė­jo nu­spręs­ti, kaip elg­tis.

Pa­sak M. Rad­vi­la­vi­čiaus, ak­ty­viau­sia pra­ty­bų fa­zė – šian­dien. Penk­ta­die­nį, die­nai per­si­ri­tus į ant­rą pau­sę, ka­riai ruo­šis grįž­ti į dis­lo­ka­ci­jos vie­tas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ka­riai įsi­tai­sę po­zi­ci­jo­se.

Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio mo­to­ri­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no S-5 sky­riaus vir­ši­nin­kas ka­pi­to­nas Kęs­tu­tis Da­nai­tis sa­ko, kad oro tem­pe­ra­tū­ra ga­lė­tų bū­ti ke­liais laips­niais aukš­tes­nė. Bet svar­biau­sia, kad ne­ly­ja.

Už­mas­kuo­tas ka­ri­nis trans­por­tas.

Pra­ty­bų da­ly­vių pie­tūs ir ato­kvė­pis.

Į pra­ty­bų vie­tą sku­ba šar­vuo­tis M113.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ G9 sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai vyk­dan­tis lei­te­nan­tas Ma­tas Rad­vi­la­vi­čius sa­ko, kad pra­ty­bo­se daug dė­me­sio ski­ria­ma ak­tua­li­joms – ban­dy­mų pa­veik­ti, disk­re­di­tuo­ti ka­riuo­me­nę, vals­ty­bę dau­gė­ja.

xxx

Apie bri­ga­dą „Že­mai­ti­ja“

Ant­ro­ji Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų bri­ga­da „Že­mai­ti­ja“ įsteig­ta 2015 me­tų pra­džio­je. Jos šta­bas vei­kia Klai­pė­do­je, pa­grin­dą su­da­ro Sau­su­mos pa­jė­gų va­do­vy­bės Ope­ra­ci­jų pla­na­vi­mo ir val­dy­mo cent­ras. Bri­ga­dai pri­skir­ti du ba­ta­lio­nai Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų (Klai­pė­do­je) ir Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­sis pės­ti­nin­kų (Tau­ra­gės r.). Atei­ty­je bri­ga­dą pa­pil­dys ir du nau­ji ba­ta­lio­nai – pės­ti­nin­kų ir ar­ti­le­ri­jos. Bri­ga­dai „Že­mai­ti­ja“ pa­ves­ta sau­go­ti ir gin­ti sau­su­mos te­ri­to­ri­ją, vyk­dy­ti gy­ny­bi­nes ar puo­la­mą­sias už­duo­tis.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (22)

sig, 2017-04-23 10:46
Vaikiski karo zaidimai,tik vaikai ugteleje ir zaislai skirti ne zaidimui.Pinionzai ismesti balon...Pasaulio amerikonizacija baigta,'demokratizuojant' pasauli.Nespejo ivesti savo zudanti plana NWO,tad besikeiciant epochai teks trauktis.Klapciukams,tokiai kaip LT teks saules kiton pusen pasidairyt

laisvas, 2017-04-21 23:24
Teisingai supratote mano ankstesnio palyginimo užuominą - lai susikeičia vietomis...Jaunystėje su komsorgu irgi susikeisdavome autkojais - kartais pagal skambesį ir kvapą nuo "voblos" nebeatskirdavau...

laisvas, 2017-04-21 20:34
Ir kaliniai Lietuvoj kutlietus su daržovėm irgi vaisiais kerta. Žymiai geriau aprūpinti, nei pensininkai.

laisvas, 2017-04-21 20:18
laisvas ne lietuvis, todėl ir neskursta. Ko nustebote ? Vot tak.

laisvas, 2017-04-21 18:48
O lietuviai skursta. O kareiviai sau košę su kutlietais kerta ir su daržovėmis, ir vaisiais.

laisvas, 2017-04-21 17:41
Tai pingvinas prie žuvelioko lenda ar žuveliokai puola pingviną ? Ir išvys - kodėl žuveliokas ant slieko, kurias pamautas ant kabliuko, puola ? Juk sliekas ir taip jau nuskriaustas, perdurtas...

laisvas, 2017-04-21 16:26
Tai ar Rusija prie JAV lenda, ar JAV prie Rusijos ir ją erzina? Vilioja Rusijos gamtos turtai, oi kaip vilioja.

lietuvis, 2017-04-21 16:06
jei ne Rusija (tiksliau, jos užmačios), tai pasaulyje įsivyrautų ramybė ir palaima. Tačiau tai kažkam nedaeina, nes tik vienas vingis smegenyse, ir tas pats mazgeliu dar surištas.

ir vėl, 2017-04-21 14:43
laisvą tryda užpuolė

laisvas, 2017-04-21 14:23
Antarktidoje pingvinai apkasų irgi nekasa - tik pliumt, pliumt į jūrą sušoka ir pabučiuok kur nesueina...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 22

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 22
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />