(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Savivaldybės „reformos“ persikelia į teismą

2017 m. balandžio 20 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę teis­mui skun­džia per Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą dar­bo ne­te­kę il­ga­me­čiai vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Į teis­mą nuė­jo ir at­leis­ti spor­to mo­kyk­lų va­do­vai. Sau­lius Les­nic­kas, bu­vęs Fut­bo­lo aka­de­mi­jos va­do­vas, dėl me­ro veiks­mų krei­pė­si ir į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

ruta@skrastas.lt

Trys ry­žo­si gin­ti sa­vo tei­ses

Į teis­mą krei­pė­si trys bu­vę vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jai – Pet­ras Slonks­nis, Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė ir Aud­ro­nė Jau­ge­la­vi­čie­nė. Jų skun­dai priim­ti nag­ri­nė­ti.

Jie pra­šo pri­pa­žin­ti at­lei­di­mą ne­tei­sė­tu ir pri­teis­ti kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą bei kom­pen­suo­ti ne­tur­ti­nę ža­lą. Bu­vę Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai tei­gia ne­pra­šan­tys grą­žin­ti į dar­bą, bet no­rin­tys ap­gin­ti sa­vo tei­ses, nes tie, „ku­rie atei­na iš nie­kur ir trum­pam tam­pa val­džia, ne­su­vo­kia, kad su žmo­nė­mis taip elg­tis ne­ga­li­ma, ir ki­to­kių ar­gu­men­tų ne­sup­ran­ta“.

Dėl re­for­mos dar­bų ne­te­kę sa­vi­val­dy­bi­nin­kai pa­brė­žė, jog pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, net nai­ki­nant pa­rei­gy­bes, kar­je­ros tar­nau­to­jams tu­ri bū­ti tei­kia­mi pa­siū­ly­mai į ki­tas lais­vas vie­tas.

„Bet mums nie­ko ne­pa­siū­ly­ta, nors tų lais­vų vie­tų bu­vo“, – sa­kė J. Rau­du­vie­nė. Ji bu­vo at­leis­ta, nai­ki­nant Vie­šų­jų ry­šių sky­rių, ku­ria­me dir­bo ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja. Ne vie­ne­rius me­tus at­li­ko ir Sa­vi­val­dy­bės (me­ro, Ta­ry­bos, Ad­mi­nist­ra­ci­jos) at­sto­vo spau­dai ir vie­šie­siems ry­šiams funk­ci­ją.

A. Jau­ge­la­vi­čie­nė šia­me sky­riu­je dir­bo vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te ir koor­di­na­vo tarp­tau­ti­nius ry­šius. Da­bar vi­sos šios funk­ci­jos yra su­krau­tos li­ku­siam vie­nin­te­liam spe­cia­lis­tui. Va­di­na­si, šios funk­ci­jos rei­ka­lin­gos?

Be to, jau po re­for­mos bu­vo įsteig­ta me­ro pa­ta­rė­jo vie­šie­siems ry­šiams pa­rei­gy­bė.

P. Slonks­nis, di­zai­ne­ris, bu­vo il­ga­me­tis Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, koor­di­na­vo mies­to išo­ri­nės vaiz­di­nės rek­la­mos rei­ka­lus.

Ši funk­ci­ja taip pat neiš­ny­ko. Tik po re­for­mos per kon­kur­są ieš­kant spe­cia­lis­to, ku­ris ir jas at­liks, iš­kel­tas rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti ar­chi­tek­to iš­si­la­vi­ni­mą. Sa­vi­val­dy­bei kon­kur­są te­ko skelb­ti net pen­kis kar­tus, kol su­lau­kė tin­ka­mo pre­ten­den­to.

Šias lais­vas nuo praei­tų me­tų spa­lio pa­rei­gas praei­tą sa­vai­tę lai­mė­jo ar­chi­tek­tas Da­lius Pu­zi­nas ir jis jau pra­dė­jo dirb­ti.

Neiš­gir­do, ko­dėl ne­be­ti­ko

„Ma­nau, mū­sų at­si­kra­ty­ta kaip as­me­ny­bių, – tei­gė A. Jau­ge­la­vi­čie­nė. – Nes taip ir neiš­gir­do­me, ko­dėl ne­ga­lė­jo­me to­liau dirb­ti. Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus rei­kia, bet jį su­grio­vė.“

Ji nuo 1997 me­tų ku­ra­vo bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su mies­tais par­tne­riais ir ki­tus tarp­tau­ti­nius ry­šius.

Ang­lų, ru­sų kal­bas lais­vai mo­kan­ti A. Jau­ge­la­vi­čie­nė pri­si­me­na, jog pu­sant­rų me­tų mo­kė­si ir vo­kie­čių kal­bos kur­suo­se, to­bu­lin­tis bu­vo iš­siųs­ta į Frank­fur­tą.

„Iš­mo­kė ir iš­me­tė“, – sa­kė A. Jau­ge­la­vi­čie­nė.

Sa­vi­val­dy­bė­je ji dir­bo nuo 1990 me­tų. Iš pra­džių sep­ty­ne­rius me­tus – Ap­lin­kos sky­riu­je, nes yra che­mi­kė pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą. Ti­kė­jo­si, gal pa­siū­lys bent lais­vą vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to ap­lin­ko­sau­gai pa­rei­gy­bę?

„Ma­nau, vie­no žmo­gaus pa­lie­pi­mu mus iš­me­tė, – ti­ki­no A. Jau­ge­la­vi­čie­nė. – Vis­kas yra žmo­giš­kai iš­spren­džia­ma – pa­si­kviesk ir iš­drįsk pa­sa­ky­ti, jog man ne­pa­tin­ka, kaip tu dir­bi, ar ta­vo am­žius ne­tin­ka, jog ma­no prio­ri­te­tas – jau­ni žmo­nės – me­ras vis apie tai kal­ba. Bet bi­jo, sle­pia­si, ig­no­ruo­ja ta­ve ir at­lei­di­nė­ja di­rek­to­riaus ran­ko­mis.“

Ir bu­vęs di­rek­to­rius tei­sia­si

Re­for­mą vyk­dęs bu­vęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis pa­ts Ta­ry­bos bu­vo at­leis­tas. Jo by­la – taip pat teis­me.

Iš pra­džių pra­šė­si bū­ti grą­ži­na­mas į pa­rei­gas. Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Ste­pon­kie­nė „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog da­bar to ne­bep­ra­šo. No­ri pri­si­teis­ti tik kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą.

E. Bi­vai­nį Ta­ry­ba at­lei­do, pa­reiš­ku­si jam ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Pag­rin­di­nis ar­gu­men­tas – stri­gu­si ir lai­ku neį­gy­ven­din­ta Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­ma.

Per ją bu­vo at­leis­ta 19 vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų. Bet nė vie­nas eta­tas ne­bu­vo pa­nai­kin­tas, tik per­brai­žius struk­tū­rą dau­gu­ma ki­taip per­va­din­ti. Išei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms te­ko iš­mo­kė­ti 150 tūks­tan­čių eu­rų.

Re­for­ma tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­ta iki praei­tų me­tų spa­lio 1 die­nos, ta­čiau iki šiol į lais­vas vie­tas ieš­ko­ma spe­cia­lis­tų. Šiuo me­tu pa­skelb­ti kon­kur­sai į 8 lais­vas pa­rei­gy­bes. Į kai ku­rias pa­rei­gy­bes kon­kur­sai skel­bia­mi ne po vie­ną kar­tą, nes nea­tei­na pre­ten­den­tų.

Ir me­rą ap­skun­dė

Į teis­mus nuė­jo ir du at­leis­tie­ji Sa­vi­val­dy­bės spor­to mo­kyk­lų va­do­vai – Sau­lius Les­nic­kas, bu­vęs Fut­bo­lo aka­de­mi­jos di­rek­to­rius, ir Va­le­ri­jus Be­lo­vas, bu­vęs plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ di­rek­to­rius.

S. Les­nic­ko ir V. Be­lo­vo at­lei­di­mas bu­vo mo­ty­vuo­tas ne­si­lai­ky­mu Sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tų spor­to mo­kyk­lų tei­kia­mų pa­slau­gų įkai­nių. Dėl to skai­čiuo­ta, jog įstai­gos pa­ty­rė ma­te­ria­li­nę ža­lą.

Tik V. Be­lo­vą šie­met at­lei­do Ta­ry­ba, o S. Les­nic­ką – dar per­nai me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. A. Vi­soc­kas dėl to pa­te­ko į tei­si­nę ko­li­zi­ją, nes pa­gal įsta­ty­mą me­ras ga­li at­leis­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų, iš­sky­rus švie­ti­mo, va­do­vus. Pas­ta­ruo­sius skir­ti ir at­leis­ti – išim­ti­nė mies­to Ta­ry­bos tei­sė.

S. Les­nic­ko by­la jau baig­ta nag­ri­nė­ti, ge­gu­žės 2 die­ną bus skel­bia­ma te­is­mo nu­tar­tis.

Nors jis at­leis­tas mo­ty­vuo­jant, kad pri­va­tiems fut­bo­lo klu­bams lei­do ne­mo­ka­mai nau­do­tis sta­dio­nu, bet pir­miau­sia teis­me gin­či­ja pa­čią at­lei­di­mo pro­ce­dū­rą.

„Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs, jog jį at­leis­ti ga­lė­jo tik Ta­ry­ba, bet ne me­ras. „Man vie­nin­te­liam iš spor­to mo­kyk­lų va­do­vų per­nai net ne­lei­do Ta­ry­bai pri­sta­ty­ti sa­vo veik­los ata­skai­tos“, – pri­si­mi­nė S. Les­nic­kas.

Be to, ti­ki­no pa­ty­ręs me­ro spau­di­mą pa­lik­ti pa­rei­gas. Dėl to krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, Sei­mo ko­mi­te­tus. Tei­sė­sau­gai yra per­da­vęs ir vie­no iš tri­jų po­kal­bių su me­ru įra­šą. Jo ži­nio­mis, ty­ri­mas yra pra­dė­tas.

„Dar 2016 me­tais va­sa­rio 12 die­ną įvy­ko po­kal­bis su me­ru, da­ly­va­vo ir Kūno kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas, tuo­met me­ras ne­ti­kė­tai pa­reiš­kė, jog tu­riu išei­ti iš dar­bo, – pri­si­mi­nė S. Les­nic­kas. – Klau­siau, ko­kie mo­ty­vai, ar­gu­men­tai? Neat­sa­kė, tik lie­pė per sa­vai­tę ap­si­spręs­ti. Jei­gu nei­šei­siu iš dar­bo, gre­sia ty­ri­mas. Vė­liau dar iš­gir­dau, jog tris di­rek­to­rius jau at­lei­dęs, aš – ket­vir­tas – ir už ma­nęs dar ei­lė sto­vin­ti. Kai at­si­sa­kiau išei­ti, tai ir pra­si­dė­jo au­di­tas.“

Jo nuo­mo­ne, au­di­tas „nau­do­tas, kaip su­si­do­ro­ji­mo prie­mo­nė.“ Ti­ki­no, jog anks­tes­niais me­tais ne kar­tą bu­vo „au­di­tuo­tas“, bet per de­vy­ne­rius va­do­va­vi­mo aka­de­mi­jai me­tus ne­bu­vo ga­vęs jo­kių nuo­bau­dų.

„Kai pri­me­ta­ma kaž­kie­no va­lia ir ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl taip da­ro­ma, tai ir ei­nu ieš­ko­ti tei­sy­bės, – sa­kė S. Les­nic­kas. – Ne­leng­va bu­vo ap­si­spręs­ti, bet kaž­kas tu­ri pa­sa­ky­ti, jog ne­ge­ri da­ly­kai da­ro­si.“

Praei­tą mė­ne­sį, kad me­ras ga­lė­tų ap­si­gin­ti teis­me, reng­tas Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas „at­ga­li­ne da­ta“ pri­tar­ti jo po­tvar­kiui dėl S. Les­nic­ko at­lei­di­mo. Ta­ry­bos na­riams spren­di­mo pro­jek­tas bu­vo iš­siun­ti­nė­tas, bet iki Ta­ry­bos po­sė­džio at­siim­tas.

Da­bar Ta­ry­bai tei­kia­mas jau ki­toks spren­di­mo pro­jek­tas – keis­ti spor­to mo­kyk­lų sta­tu­są. Iki šiol jos bu­vo įvar­di­ja­mos biu­dže­ti­nė­mis švie­ti­mo įstai­go­mis, da­bar siū­lo­ma jas per­va­din­ti spor­ti­nin­kų ug­dy­mo cent­rais.

„Dar­bas pa­da­ry­tas, kaip pa­da­ry­tas“

An­ta­nas BAR­TU­LIS, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius:

– Man sun­ku ver­tin­ti reor­ga­ni­za­ci­jos pro­ce­są, kai ja­me ne­da­ly­va­vau, ne­ži­nau nei kel­tų tiks­lų, nei už­da­vi­nių, nei ko­kio efek­ty­vu­mo siek­ta. Dar­bas pa­da­ry­tas, kaip pa­da­ry­tas. Vie­na pu­sė tu­ri sa­vo ar­gu­men­tus, mes – sa­vo. Vyks­ta teis­mai, ne­no­rė­čiau jų ko­men­tuo­ti.

Len­da kai ku­rios reor­ga­ni­za­ci­jos spra­gos, bet tai na­tū­ra­lu – to­bu­lin­ti vi­sa­da yra ga­li­my­bių ir to­bu­li­ni­mas vyks­ta.

Ne­ži­nau, koks bu­vo pa­nai­kin­to Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus veik­los for­ma­tas. Spau­dos at­sto­vo funk­ci­jas ir da­bar tu­ri­me – su­siau­rin­ta­me va­rian­te. Vyks­ta dar­bas ir su gy­ven­to­jais, ir su vi­suo­me­ne, ir su ži­niask­lai­da – tos funk­ci­jos pa­da­lin­tos ki­tiems sky­riams.

Ko­dėl pa­si­rink­tas toks va­rian­tas, ko­kios bu­vo už­ma­čios, ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Ta­ry­ba priė­mė po­li­ti­nį spren­di­mą, ma­tė tą si­tua­ci­ją, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius vyk­dė. Ta­ry­bos spren­di­mą man da­bar kves­tio­nuo­ti bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka.

Už­ra­šė Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bę į teis­mą pa­da­vė trys iš še­šių bu­vu­sių vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jų, ku­rie vyk­dant Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą ne­su­lau­kė jo­kių pa­siū­ly­mų ir bu­vo at­leis­ti.

An­ta­nas Bar­tu­lis, Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, pa­brė­žia, jog reor­ga­ni­za­ci­ja vyk­dy­ta pa­gal Ta­ry­bos spren­di­mą, Ta­ry­ba tvir­ti­no ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Sau­lius Les­nic­kas, bu­vęs Fut­bo­lo aka­de­mi­jos di­rek­to­rius, teis­me gin­či­ja me­ro po­tvar­kį jį at­leis­ti: „Ta­ry­ba bu­vo ma­no darb­da­vys, o ne me­ras.“

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas