(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pirmas puslapis

Savivaldybės „reformos“ persikelia į teismą

2017 m. balandžio 20 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę teis­mui skun­džia per Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą dar­bo ne­te­kę il­ga­me­čiai vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Į teis­mą nuė­jo ir at­leis­ti spor­to mo­kyk­lų va­do­vai. Sau­lius Les­nic­kas, bu­vęs Fut­bo­lo aka­de­mi­jos va­do­vas, dėl me­ro veiks­mų krei­pė­si ir į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

ruta@skrastas.lt

Trys ry­žo­si gin­ti sa­vo tei­ses

Į teis­mą krei­pė­si trys bu­vę vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jai – Pet­ras Slonks­nis, Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė ir Aud­ro­nė Jau­ge­la­vi­čie­nė. Jų skun­dai priim­ti nag­ri­nė­ti.

Jie pra­šo pri­pa­žin­ti at­lei­di­mą ne­tei­sė­tu ir pri­teis­ti kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą bei kom­pen­suo­ti ne­tur­ti­nę ža­lą. Bu­vę Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai tei­gia ne­pra­šan­tys grą­žin­ti į dar­bą, bet no­rin­tys ap­gin­ti sa­vo tei­ses, nes tie, „ku­rie atei­na iš nie­kur ir trum­pam tam­pa val­džia, ne­su­vo­kia, kad su žmo­nė­mis taip elg­tis ne­ga­li­ma, ir ki­to­kių ar­gu­men­tų ne­sup­ran­ta“.

Dėl re­for­mos dar­bų ne­te­kę sa­vi­val­dy­bi­nin­kai pa­brė­žė, jog pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, net nai­ki­nant pa­rei­gy­bes, kar­je­ros tar­nau­to­jams tu­ri bū­ti tei­kia­mi pa­siū­ly­mai į ki­tas lais­vas vie­tas.

„Bet mums nie­ko ne­pa­siū­ly­ta, nors tų lais­vų vie­tų bu­vo“, – sa­kė J. Rau­du­vie­nė. Ji bu­vo at­leis­ta, nai­ki­nant Vie­šų­jų ry­šių sky­rių, ku­ria­me dir­bo ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja. Ne vie­ne­rius me­tus at­li­ko ir Sa­vi­val­dy­bės (me­ro, Ta­ry­bos, Ad­mi­nist­ra­ci­jos) at­sto­vo spau­dai ir vie­šie­siems ry­šiams funk­ci­ją.

A. Jau­ge­la­vi­čie­nė šia­me sky­riu­je dir­bo vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te ir koor­di­na­vo tarp­tau­ti­nius ry­šius. Da­bar vi­sos šios funk­ci­jos yra su­krau­tos li­ku­siam vie­nin­te­liam spe­cia­lis­tui. Va­di­na­si, šios funk­ci­jos rei­ka­lin­gos?

Be to, jau po re­for­mos bu­vo įsteig­ta me­ro pa­ta­rė­jo vie­šie­siems ry­šiams pa­rei­gy­bė.

P. Slonks­nis, di­zai­ne­ris, bu­vo il­ga­me­tis Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, koor­di­na­vo mies­to išo­ri­nės vaiz­di­nės rek­la­mos rei­ka­lus.

Ši funk­ci­ja taip pat neiš­ny­ko. Tik po re­for­mos per kon­kur­są ieš­kant spe­cia­lis­to, ku­ris ir jas at­liks, iš­kel­tas rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti ar­chi­tek­to iš­si­la­vi­ni­mą. Sa­vi­val­dy­bei kon­kur­są te­ko skelb­ti net pen­kis kar­tus, kol su­lau­kė tin­ka­mo pre­ten­den­to.

Šias lais­vas nuo praei­tų me­tų spa­lio pa­rei­gas praei­tą sa­vai­tę lai­mė­jo ar­chi­tek­tas Da­lius Pu­zi­nas ir jis jau pra­dė­jo dirb­ti.

Neiš­gir­do, ko­dėl ne­be­ti­ko

„Ma­nau, mū­sų at­si­kra­ty­ta kaip as­me­ny­bių, – tei­gė A. Jau­ge­la­vi­čie­nė. – Nes taip ir neiš­gir­do­me, ko­dėl ne­ga­lė­jo­me to­liau dirb­ti. Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus rei­kia, bet jį su­grio­vė.“

Ji nuo 1997 me­tų ku­ra­vo bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su mies­tais par­tne­riais ir ki­tus tarp­tau­ti­nius ry­šius.

Ang­lų, ru­sų kal­bas lais­vai mo­kan­ti A. Jau­ge­la­vi­čie­nė pri­si­me­na, jog pu­sant­rų me­tų mo­kė­si ir vo­kie­čių kal­bos kur­suo­se, to­bu­lin­tis bu­vo iš­siųs­ta į Frank­fur­tą.

„Iš­mo­kė ir iš­me­tė“, – sa­kė A. Jau­ge­la­vi­čie­nė.

Sa­vi­val­dy­bė­je ji dir­bo nuo 1990 me­tų. Iš pra­džių sep­ty­ne­rius me­tus – Ap­lin­kos sky­riu­je, nes yra che­mi­kė pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą. Ti­kė­jo­si, gal pa­siū­lys bent lais­vą vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to ap­lin­ko­sau­gai pa­rei­gy­bę?

„Ma­nau, vie­no žmo­gaus pa­lie­pi­mu mus iš­me­tė, – ti­ki­no A. Jau­ge­la­vi­čie­nė. – Vis­kas yra žmo­giš­kai iš­spren­džia­ma – pa­si­kviesk ir iš­drįsk pa­sa­ky­ti, jog man ne­pa­tin­ka, kaip tu dir­bi, ar ta­vo am­žius ne­tin­ka, jog ma­no prio­ri­te­tas – jau­ni žmo­nės – me­ras vis apie tai kal­ba. Bet bi­jo, sle­pia­si, ig­no­ruo­ja ta­ve ir at­lei­di­nė­ja di­rek­to­riaus ran­ko­mis.“

Ir bu­vęs di­rek­to­rius tei­sia­si

Re­for­mą vyk­dęs bu­vęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis pa­ts Ta­ry­bos bu­vo at­leis­tas. Jo by­la – taip pat teis­me.

Iš pra­džių pra­šė­si bū­ti grą­ži­na­mas į pa­rei­gas. Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Ste­pon­kie­nė „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog da­bar to ne­bep­ra­šo. No­ri pri­si­teis­ti tik kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą.

E. Bi­vai­nį Ta­ry­ba at­lei­do, pa­reiš­ku­si jam ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Pag­rin­di­nis ar­gu­men­tas – stri­gu­si ir lai­ku neį­gy­ven­din­ta Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­ma.

Per ją bu­vo at­leis­ta 19 vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų. Bet nė vie­nas eta­tas ne­bu­vo pa­nai­kin­tas, tik per­brai­žius struk­tū­rą dau­gu­ma ki­taip per­va­din­ti. Išei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms te­ko iš­mo­kė­ti 150 tūks­tan­čių eu­rų.

Re­for­ma tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­ta iki praei­tų me­tų spa­lio 1 die­nos, ta­čiau iki šiol į lais­vas vie­tas ieš­ko­ma spe­cia­lis­tų. Šiuo me­tu pa­skelb­ti kon­kur­sai į 8 lais­vas pa­rei­gy­bes. Į kai ku­rias pa­rei­gy­bes kon­kur­sai skel­bia­mi ne po vie­ną kar­tą, nes nea­tei­na pre­ten­den­tų.

Ir me­rą ap­skun­dė

Į teis­mus nuė­jo ir du at­leis­tie­ji Sa­vi­val­dy­bės spor­to mo­kyk­lų va­do­vai – Sau­lius Les­nic­kas, bu­vęs Fut­bo­lo aka­de­mi­jos di­rek­to­rius, ir Va­le­ri­jus Be­lo­vas, bu­vęs plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ di­rek­to­rius.

S. Les­nic­ko ir V. Be­lo­vo at­lei­di­mas bu­vo mo­ty­vuo­tas ne­si­lai­ky­mu Sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tų spor­to mo­kyk­lų tei­kia­mų pa­slau­gų įkai­nių. Dėl to skai­čiuo­ta, jog įstai­gos pa­ty­rė ma­te­ria­li­nę ža­lą.

Tik V. Be­lo­vą šie­met at­lei­do Ta­ry­ba, o S. Les­nic­ką – dar per­nai me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. A. Vi­soc­kas dėl to pa­te­ko į tei­si­nę ko­li­zi­ją, nes pa­gal įsta­ty­mą me­ras ga­li at­leis­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų, iš­sky­rus švie­ti­mo, va­do­vus. Pas­ta­ruo­sius skir­ti ir at­leis­ti – išim­ti­nė mies­to Ta­ry­bos tei­sė.

S. Les­nic­ko by­la jau baig­ta nag­ri­nė­ti, ge­gu­žės 2 die­ną bus skel­bia­ma te­is­mo nu­tar­tis.

Nors jis at­leis­tas mo­ty­vuo­jant, kad pri­va­tiems fut­bo­lo klu­bams lei­do ne­mo­ka­mai nau­do­tis sta­dio­nu, bet pir­miau­sia teis­me gin­či­ja pa­čią at­lei­di­mo pro­ce­dū­rą.

„Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs, jog jį at­leis­ti ga­lė­jo tik Ta­ry­ba, bet ne me­ras. „Man vie­nin­te­liam iš spor­to mo­kyk­lų va­do­vų per­nai net ne­lei­do Ta­ry­bai pri­sta­ty­ti sa­vo veik­los ata­skai­tos“, – pri­si­mi­nė S. Les­nic­kas.

Be to, ti­ki­no pa­ty­ręs me­ro spau­di­mą pa­lik­ti pa­rei­gas. Dėl to krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, Sei­mo ko­mi­te­tus. Tei­sė­sau­gai yra per­da­vęs ir vie­no iš tri­jų po­kal­bių su me­ru įra­šą. Jo ži­nio­mis, ty­ri­mas yra pra­dė­tas.

„Dar 2016 me­tais va­sa­rio 12 die­ną įvy­ko po­kal­bis su me­ru, da­ly­va­vo ir Kūno kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas, tuo­met me­ras ne­ti­kė­tai pa­reiš­kė, jog tu­riu išei­ti iš dar­bo, – pri­si­mi­nė S. Les­nic­kas. – Klau­siau, ko­kie mo­ty­vai, ar­gu­men­tai? Neat­sa­kė, tik lie­pė per sa­vai­tę ap­si­spręs­ti. Jei­gu nei­šei­siu iš dar­bo, gre­sia ty­ri­mas. Vė­liau dar iš­gir­dau, jog tris di­rek­to­rius jau at­lei­dęs, aš – ket­vir­tas – ir už ma­nęs dar ei­lė sto­vin­ti. Kai at­si­sa­kiau išei­ti, tai ir pra­si­dė­jo au­di­tas.“

Jo nuo­mo­ne, au­di­tas „nau­do­tas, kaip su­si­do­ro­ji­mo prie­mo­nė.“ Ti­ki­no, jog anks­tes­niais me­tais ne kar­tą bu­vo „au­di­tuo­tas“, bet per de­vy­ne­rius va­do­va­vi­mo aka­de­mi­jai me­tus ne­bu­vo ga­vęs jo­kių nuo­bau­dų.

„Kai pri­me­ta­ma kaž­kie­no va­lia ir ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl taip da­ro­ma, tai ir ei­nu ieš­ko­ti tei­sy­bės, – sa­kė S. Les­nic­kas. – Ne­leng­va bu­vo ap­si­spręs­ti, bet kaž­kas tu­ri pa­sa­ky­ti, jog ne­ge­ri da­ly­kai da­ro­si.“

Praei­tą mė­ne­sį, kad me­ras ga­lė­tų ap­si­gin­ti teis­me, reng­tas Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas „at­ga­li­ne da­ta“ pri­tar­ti jo po­tvar­kiui dėl S. Les­nic­ko at­lei­di­mo. Ta­ry­bos na­riams spren­di­mo pro­jek­tas bu­vo iš­siun­ti­nė­tas, bet iki Ta­ry­bos po­sė­džio at­siim­tas.

Da­bar Ta­ry­bai tei­kia­mas jau ki­toks spren­di­mo pro­jek­tas – keis­ti spor­to mo­kyk­lų sta­tu­są. Iki šiol jos bu­vo įvar­di­ja­mos biu­dže­ti­nė­mis švie­ti­mo įstai­go­mis, da­bar siū­lo­ma jas per­va­din­ti spor­ti­nin­kų ug­dy­mo cent­rais.

„Dar­bas pa­da­ry­tas, kaip pa­da­ry­tas“

An­ta­nas BAR­TU­LIS, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius:

– Man sun­ku ver­tin­ti reor­ga­ni­za­ci­jos pro­ce­są, kai ja­me ne­da­ly­va­vau, ne­ži­nau nei kel­tų tiks­lų, nei už­da­vi­nių, nei ko­kio efek­ty­vu­mo siek­ta. Dar­bas pa­da­ry­tas, kaip pa­da­ry­tas. Vie­na pu­sė tu­ri sa­vo ar­gu­men­tus, mes – sa­vo. Vyks­ta teis­mai, ne­no­rė­čiau jų ko­men­tuo­ti.

Len­da kai ku­rios reor­ga­ni­za­ci­jos spra­gos, bet tai na­tū­ra­lu – to­bu­lin­ti vi­sa­da yra ga­li­my­bių ir to­bu­li­ni­mas vyks­ta.

Ne­ži­nau, koks bu­vo pa­nai­kin­to Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus veik­los for­ma­tas. Spau­dos at­sto­vo funk­ci­jas ir da­bar tu­ri­me – su­siau­rin­ta­me va­rian­te. Vyks­ta dar­bas ir su gy­ven­to­jais, ir su vi­suo­me­ne, ir su ži­niask­lai­da – tos funk­ci­jos pa­da­lin­tos ki­tiems sky­riams.

Ko­dėl pa­si­rink­tas toks va­rian­tas, ko­kios bu­vo už­ma­čios, ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Ta­ry­ba priė­mė po­li­ti­nį spren­di­mą, ma­tė tą si­tua­ci­ją, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius vyk­dė. Ta­ry­bos spren­di­mą man da­bar kves­tio­nuo­ti bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka.

Už­ra­šė Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bę į teis­mą pa­da­vė trys iš še­šių bu­vu­sių vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jų, ku­rie vyk­dant Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą ne­su­lau­kė jo­kių pa­siū­ly­mų ir bu­vo at­leis­ti.

An­ta­nas Bar­tu­lis, Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, pa­brė­žia, jog reor­ga­ni­za­ci­ja vyk­dy­ta pa­gal Ta­ry­bos spren­di­mą, Ta­ry­ba tvir­ti­no ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Sau­lius Les­nic­kas, bu­vęs Fut­bo­lo aka­de­mi­jos di­rek­to­rius, teis­me gin­či­ja me­ro po­tvar­kį jį at­leis­ti: „Ta­ry­ba bu­vo ma­no darb­da­vys, o ne me­ras.“

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (46)

roy, 2017-04-26 01:02
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Tai, 2017-04-22 19:29
Tikriausiai daugumas balsavome už jauną, energinga ir tikėjomės naujų vėjų, darbų, pokyčių, bet kaip matome kas gavosi, mums visiems pamoka ateičiai, vis dėlto reikėtų pasidomėti iš kur, kas ir ką nuveikęs per savo gyvenimą. Ką išsirinkome tą ir turime, intrygų, nesąmonių, konfliktų miestą. Manytume, kad miestą valdyti ne kiekvienas gali, kas nori. Geriausia būtų pirmalaikiai rinkimai, griauti mokame kiekvienas, bet dirbti sunkiai sekasi..

Tai, 2017-04-22 07:42
dar viena Bivainio destrutyvios veiklos pasekmė. Apmaudu, ateinu, pri... ir išeinu. O tiek daug kas sugriauta, sunaikinta, gaila labai Lėlių muziejaus, įkurto šiauliečių su meile ir išdanginto kažkur, o toje vietpje laikinai, pagal projektą įkurta įstaiga užrakintomis durimis. Kodėl niekas nesitarė su šiauliečiais?

Beje,, 2017-04-21 22:52
kas mokės teismo išlaidas, įvairias kompensacijas?.. Reikėtų išieškoti iš tiesioginių kaltininkų.

gėda didžiulė, 2017-04-21 22:22
Vadas turėtų mokėti iš savo pinigų, o ne iš mokesčių mokėtojų. Nejaugi darbuotojai negali susiorganizuoti, kad į darbą eitų nebijodami, kas čia per cirkas? Reikia kovoti už savo teises, jeigu jos pažeidžiamos. Didžiulė gėda miestui, kad nesiskaitoma su darbuotojais.

linkiu, 2017-04-21 21:36
sėkmės kovojantiems už savo teises. Tik norėčiau kad meriukas kompensacijas iš savo pinigų mokėtų.

..., 2017-04-21 21:18
Kovojantiems garbė!
Gėda jėgos institucijai.

gerai, 2017-04-21 21:12
jeigu vėliau ŠK parašytų, kai savivaldybė pralaimės tas bylas.
Būtų pamoka ateičiai.

šaunuoliai, 2017-04-21 19:16
gerai, kad nors trys išdrįso pasipriešinti arogancijos ir ignoravimo sistemai. Sėkmės Jūratei, Audronei ir Petrui!

gėda, 2017-04-21 10:43
Gėda Šiauliams, garsėjame ne darbais, bet intrygomis, teismais ir visokiausiomis nesąmonėmis, kaip žmogus nepagalvoja eidamas į tokias pareigas ar sugebės vadovauti miestui, griauti tai sugebame kiekvienas, bet kažką gero miestui daryti reikia sugebėjimų. Greitai bus gėda gyventi mūsų mieste, kai vyksta tokie veiksmai, pažeidžiant įstatymus, žmogaus teises.....

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 46

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 46
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />