(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pirmas puslapis

Premjeras užgesino „Saulę“

2017 m. balandžio 19 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Šie­met vėl ne­pa­ju­dės ža­dė­to­ji Šiau­lių kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ re­konst­ruk­ci­ja. Sau­sį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skir­ti pi­ni­gai – 595 tūks­tan­čiai eu­rų – Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio spren­di­mu, per­skirs­ty­ti ki­tiems pro­jek­tams baig­ti. Nau­jų pro­jek­tų nu­spręs­ta ne­vyk­dy­ti. Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko "už­gai­da" neim­ti 180 tūks­tan­čių eu­rų per­nai, at­si­su­ko bu­me­ran­gu.

rita@skrastas.lt

Sei­mo na­rio pa­ta­ri­mo me­ras ne­gir­dė­jo

„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, kon­cer­ti­nė įstai­ga „Sau­lė“ šie­met ne­be­bus re­konst­ruo­ja­ma. Dar sau­sį kul­tū­ros mi­nist­rės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son pa­ra­šu skir­ti 595 tūks­tan­čiai eu­rų šie­met miesto ne­be­pa­sieks.

„Bu­vo pa­da­ry­ta ša­lies re­konst­ruo­ja­mų ob­jek­tų re­vi­zi­ja. Išb­rauk­ti net ke­li ob­jek­tai, tarp jų ir Šiau­lių „Sau­lė“, ka­dan­gi tai nau­ji, o ne tęs­ti­niai pro­jek­tai“, – va­kar „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė Sta­sys Tu­mė­nas, šiau­lie­tis Sei­mo na­rys, dir­ban­tis Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­te.

Jis pri­mi­nė, kad ne kar­tą Šiau­lių me­rui A. Vi­soc­kui pa­ta­rė im­ti per­nai „Sau­lės“ re­konst­ruk­ci­jai siū­ly­tus 180 tūks­tan­čių eu­rų, bet me­ras nu­ta­rė, kad tai per ma­ža su­ma, ir šių pi­ni­gų ofi­cia­liai at­si­sa­kė. Apie tai ne kar­tą ra­šė ir „Šiau­lių kraš­tas“.

„Juk sa­kiau me­rui – im­kit, bus bent pra­dė­ta. Jei­gu Šiau­liai bū­tų paė­mę tuos 180 tūks­tan­čių eu­rų, „Sau­lės“ pro­jek­tas da­bar jau bū­tų bu­vęs tęs­ti­nis, ku­riam to­liau bū­tų ski­ria­mi pi­ni­gai. O da­bar – „Sau­lė“ tik nau­jas pro­jek­tas, ku­rio nu­spręs­ta ne­pra­dė­ti“, – paaiš­ki­no S. Tu­mė­nas.

Sei­mo na­rys ap­gai­les­ta­vo, kad tiek il­gai puo­se­lė­ta vil­tis re­konst­ruo­ti Šiau­liams pa­grin­di­nę kon­cer­tų sa­lę vėl žlu­go ne­ri­bo­tam lai­kui.

Prem­je­ro pa­ve­di­mas – įvyk­dy­tas

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus at­sto­vas Arū­nas Ma­li­novs­kis „Šiau­lių kraš­tui“ per­da­vė raš­tą, ku­riuo in­for­ma­vo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja įvyk­dė Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ve­di­mą at­si­žvelg­ti į dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos jo pa­ties po­tvar­kiu, siū­ly­mus dėl in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų, nu­ma­ty­tų Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je (VIP) 2017 me­tais, fi­nan­sa­vi­mo.

Re­mian­tis tuo mi­nis­te­ri­ja „per­skirs­tė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mo pro­jek­to „Šiau­lių mies­to kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ pa­sta­to, Til­žės g. 140, Šiau­liai, re­konst­ra­vi­mas ir prie­sta­to sta­ty­ba“ įgy­ven­di­ni­mui 2017 m. su­pla­nuo­tas skir­ti lė­šas, 595 tūks­tan­čius eu­rų, ki­tų, anks­tes­niais me­tais pra­dė­tų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų už­bai­gi­mui“.

Raš­te pa­brė­žia­ma, kad „Kul­tū­ros mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka prio­ri­te­tai sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tams ski­ria­mi at­si­žvel­giant į sa­vi­val­dy­bių in­dė­lį“.

Mi­nis­te­ri­ja raš­te pri­mi­nė, kad Šiau­lių mies­to me­ras dar bir­že­lį pra­šė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją už­tik­rin­ti pro­jek­to, ku­rio ver­tė 2,7 mi­li­jo­no eu­rų, fi­nan­sa­vi­mą per tre­jus me­tus, sa­vi­val­dy­bei pri­si­de­dant 0,81 mi­li­jo­no eu­rų.

To­dėl da­bar mi­nis­te­ri­ja lauks žings­nių iš mies­to, nes tik „Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos įsi­pa­rei­go­ji­mą skir­ti me­ro raš­te nu­ro­dy­tas sa­vi­val­dy­bės lė­šas pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siek­tų už­tik­rin­ti šio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą nuo 2018 me­tų ne il­giau kaip per 3 me­tus.“

Ant­ras ran­gos kon­kur­sas žlun­ga?

Šiau­lių mies­to Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, kad ofi­cia­laus raš­to dar nė­ra ga­vu­si, to­dėl ko­men­tuo­ti ne­ga­li, nes bu­vo „neo­fi­cia­lių šne­kų, kad vy­riau­sy­bė no­ri pa­baig­ti jau pra­dė­tus pro­jek­tus“, o „kai ku­rias lė­šas pla­nuo­ja per­kel­ti į ki­tus me­tus“.

Kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ di­rek­to­rius Sau­lius Kau­nec­kas ne­be­ži­no­jo, nė kaip ver­tin­ti – bai­gia­mas ran­gos dar­bų pir­ki­mo kon­kur­sas ir stai­ga pi­ni­gų ne­be­lie­ka. Tai jau ant­ra­sis ran­gos kon­kur­sas tam pa­čiam ob­jek­tui. Pir­ma­sis bu­vo nu­trauk­tas Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ini­cia­ty­va, kai Sa­vi­val­dy­bė sa­vo lė­šų sta­ty­bai ne­bu­vo su­pla­na­vu­si, o 180 tūks­tan­čių eu­rų iš VIP bu­vo at­si­sa­ky­ta, pra­šant dau­giau skir­ti šiais me­tais.

„Aš ne­be­sup­ran­tu to­kių žai­di­mų. Juk „Sau­lės“ pro­jek­tas ne­bė­ra nu­li­nė­je sta­di­jo­je, vyk­do­mas ran­go­vo kon­kur­sas, jau va­žia­vo­me žiū­rė­ti šiuo­lai­kiš­kos akus­ti­kos. Ir vėl kaž­koks trenks­mas, ne­su­sip­ra­ti­mai“, – ste­bė­jo­si S. Kau­nec­kas.

Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Eval­das Vai­če­liū­nas in­for­ma­vo, kad jau at­plėš­ti „Sau­lės“ re­konst­ruk­ci­jos ran­go­vo kon­kur­so vo­kai, ran­go­vai tiks­li­na do­ku­men­ta­ci­ją, ran­go­vų – ne vie­nas.

„Pir­ki­mo są­ly­go­se esa­me ap­si­drau­dę, ka­dan­gi ži­no­me, kaip pa­sta­ruo­ju me­tu kar­tais bū­na... Įra­šė­me, kad už­sa­ko­vas tu­ri tei­sę ne­su­da­ry­ti su­tar­ties, kol ne­bus gau­tas fi­nan­sa­vi­mas. Vi­si pre­ten­den­tai, da­ly­vau­da­mi kon­kur­se, ži­no, kad ga­li bū­ti toks va­rian­tas, kad ne­bus pi­ni­gų“, – sa­kė E. Vai­če­liū­nas.

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (EL­TA) nuo­tr.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis Šiau­lių kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą „nu­so­di­no ant at­sar­gi­nių suo­le­lio“. Šiau­lių pro­jek­tui nu­brauk­ti pi­ni­gai ati­duo­ti ki­tų mies­tų pro­jek­tams.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių mies­tui vėl ne­ma­ty­ti mo­der­nios kon­cer­tų sa­lės.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (44)

fu, 2017-04-21 10:23
sis premjeras,galutinai sugriaus provincija,

taigi, 2017-04-20 21:43
Kiek pamenu, mero pozicija buvo tokia, kad porcijomis imant tuos trupinius, salę būtume rekonstravę labaaai ilgai. o gal ir iki begalybės. Nes LT labai neatsakingai buvo elgiamasi su visokiais "projektais" - kas norėjo ir kiek norėjo jų pradėjo, girdėjau rimtų valstybės vyrų diskusijoje, kad visiems projektams užbaigti neužtektų viso valstybės biudžeto. Butkės vyriausybė visiškai nekoordinavo šitų dalykų, užtat dabar daug tų projektų žlunga.

Rimast, 2017-04-20 21:37
Dar prisiminimais,o kur mūsų ,,skrasto''isgirtas,isaukstintas,i... rinkimų dingo kaip i vandeni,Šiaulius visai uzmirso

SAULĘ rekonstruoti,, 2017-04-20 21:28
kultūrnamį nugriauti ir pastatyti kitą.Ar ne per daug?
Dar gaivinti Elnio griuvėsį.Kam?
Eu suplaukia į Vilnių ir vyžotieji patrupina visiems "po biškį"-kaip vištoms.

Rimast, 2017-04-20 21:09
Turi Šiauliai tų saliu,tik spėlioti vaikščioti.Bet čia gaunasi taip,vieną kvaiša parašė,kad kažkam įgelti,o visi kiti iš paskos su dar kvailesniais komentarais.Buvau pries pusantro menesio aš toj salėje(koncerte),ir nieko baisaus nepastebėjau.Gerbiu už tai mera,kad stuburą turi

to KUR, 2017-04-20 10:50
Per bendrapartiečio mero pavaduotojo kabinetą ką nors strateguoja...

KUR, 2017-04-20 09:26
drasuoliai su unitazais prie mero kabineto-----

Vienok, 2017-04-19 22:52
apie miesto merą, kas jis per žmogus yra aišku. Jo charakteris, kompetencijos, vertybės. Bet man paaiškinkite, mielieji, kas per žmonės tie miesto tarybos nariai, kurie palaiko merą??? Juk didžioji jų dalis - tai žmonės užimantys pareigas, išsilavinę, pvz.gydytojai, pedagogai, verslininkai, aktorius. Ką jie galvoja matydami, ką išdarinėja meras su miestu ir miestiečiais?

Kraupu, 2017-04-19 22:48
Koks žemas lygis yra merą kritikuojančių komentatorių... Pinigų tai nedavė CK, ten ir Karbauskis mygtuką turi. O čia Sartausko gerbėjai drožia mūsų merą už nieką. Saulės mūšio paminklas irgi negavo - ir ką, vėl meras kaltas? Skvernelis biški susigaudo kam duoti ir kam ne, labai teisingai padarė. Nes ir premjeras neturi skrynelės, jas tokias turi nebent geltonieji liberalai.

vieni vartai, 2017-04-19 21:30
deja, dauguma pasisako prieš tokį merą

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 44

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 44
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />