(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Pigiau – į Suvalkus iš Šiaulių

2017 m. balandžio 20 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Pa­to­gus de­vy­nių vie­tų mik­roau­to­bu­sas ket­vir­tą va­lan­dą ry­to iš Šiau­lių iš­rie­da į Su­val­kus. Di­dy­sis ket­vir­ta­die­nis. Ar­tė­ja Ve­ly­kos. Pul­ke­lis pen­si­nin­kių mo­te­rų va­žiuo­ja už ke­lių šim­tų ki­lo­met­rų so­tes­nio ir pi­ges­nio kąs­nio. To­kių kaip jos, o ir jau­nų, vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų Su­val­kuo­se – tūks­tan­čiai. Aikš­te­lė­se prie ba­zių ir par­duo­tu­vių dau­giau au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais ne­gu su len­kiš­kais nu­me­riais.

reginamus@skrastas.lt

Pirk­ti pi­giau – ir ma­lo­nu­mas, ir iš­šū­kis

Nusp­ren­džiau sau leis­ti vie­nos die­nos ke­lio­nę į Len­ki­ją. Smal­su įsi­ti­kin­ti, ko ver­tos tos ko­mer­ci­nės ke­lio­nės į sve­čią ša­lį.

Ve­žė­ją su­si­ra­do­me pa­gal skel­bi­mą. Ke­lio­nė pa­to­giu mik­roau­to­bu­su už 15 eu­rų. Pa­ty­ręs vai­ruo­to­jas ke­lio­nę su­pla­nuo­ja taip, kad ba­zė­se, kur su­si­da­ro di­džiau­sios ei­lės, at­si­dur­tu­me anks­ti ry­tą.

Vie­na­me iš pa­sie­nio mies­te­lių iš­si­kei­čia­me pi­ni­gus. Vai­ruo­to­jas iš­si­de­ri, kad už eu­rą duo­tų 4,22 zlo­to. Ta­čiau vė­liau su­tik­ti lie­tu­vai­čiai gy­rė­si už eu­rą ga­vę dar dau­giau – 4,37 zlo­to.

Pir­ki­mo ma­ra­to­ną pra­de­da­me nuo mė­sos ba­zės. Neiš­vaiz­dus pa­sta­tas. Į jį ne­kvie­čia ryš­kūs rek­la­mi­niai sten­dai. Ta­čiau lie­tu­vai­čiai ir be rek­la­mos su­ži­no, kur nau­din­giau­sia ap­si­pirk­ti. Be­veik vi­si pir­kė­jai kal­ba lie­tu­viš­kai. Dė­žės pri­krau­tos fa­suo­tų rū­ky­tos mė­sos ga­ba­lų. Ant sie­nos – pre­kių są­ra­šas ir kai­nos.

Pir­mą­kart nu­va­žia­vus su­si­gau­dy­ti ne­leng­va. Ten­ka ati­džiai žiū­rė­ti į len­kiš­kus pa­va­di­ni­mus. Ly­gin­ti lie­tu­viš­kas ir len­kiš­kas kai­nas. Zlo­tus vers­ti į eu­rus. O už ta­vęs jau sto­vi bū­rys tau­tie­čių. Nė­ra ka­da. Juo­lab kad ki­ti į di­džiu­lius ve­ži­mė­lius krau­na il­gai ne­svars­ty­da­mi.

Kai­nos vi­lio­ja pirk­ti vis­ko ir daug. Tar­si ruoš­tu­mė­mės bad­me­čiui. Pust­re­čio ki­log­ra­mo rū­ky­tos nu­ga­ri­nės – aš­tuo­ni eu­rai, 400 gra­mų rū­ky­tos kar­kos, pu­sė ki­log­ra­mo kep­to ka­la­ku­tie­nos kum­pe­lio – 1,80 eu­ro. Vi­du­ti­nė rū­ky­tų mė­sos ga­mi­nių ki­log­ra­mo kai­na – apie trys eu­rai.

Su­ma­nus vai­ruo­to­jas uži­ma ei­lę prie ka­sos, kad kuo trum­piau su­gaiš­tu­me ir ap­suk­tu­me kuo dau­giau taš­kų. Kai atei­na pir­mo­sios mū­sų eki­pa­žo pir­kė­jos, vai­ruo­to­jas ei­na ieš­ko­ti ki­tų, pa­ta­ria joms ir at­ve­da į jau vi­sai ar­tė­jan­čią prie ka­sos ei­lę.

Ka­si­nin­kas sė­di už­da­ro­je pa­tal­po­je. Su pir­kė­jais bend­rau­ja pro lan­ge­lį. Šia­pus lan­ge­lio prie pir­kė­jo pri­šo­ka ka­si­nin­ko pa­dė­jė­jas. Jis ima iš krep­še­lio pre­kes, sa­ko ka­si­nin­kui jų kai­nas ir kie­kius.

Už 6,5 ki­log­ra­mo mė­sos ga­mi­nių su­mo­ku 21 eu­rą. Lie­tu­vo­je už to­kią su­mą bū­čiau nu­pir­ku­si tik pu­sę šio kie­kio.

Dar la­biau su­tau­po per­kan­tys neap­do­ro­tą mė­są. La­biau­siai pa­klau­sios kiau­lie­nos spran­di­nės ir nu­ga­ri­nės ki­log­ra­mas kai­nuo­ja iki tri­jų eu­rų.

Šir­dį glos­to lie­tu­vių kal­ba ir sū­rių kai­nos

Mū­sų eki­pa­žo pi­ni­gi­nės – ne­pla­čios ir ape­ti­tai – ri­bo­ti, to­dėl mė­sos pri­si­per­ka­me ga­na grei­tai – maž­daug per va­lan­dą.

Ki­tas taš­kas – pie­no ba­zė. Čia tie­siog pri­tren­kia sū­rių gau­sa. Šir­dį ma­lo­ni­na ir priei­na­mos kai­nos. Lie­tu­vos pre­ky­bos cent­ruo­se po eu­rą par­da­vi­nė­ja­mi pjaus­ty­ti varš­kės sū­re­liai čia – 76 cen­tai. 150 gra­mų te­pa­mo sū­rio su kum­piu – 65 cen­tai, 250 gra­mų varš­kės sū­rio be lak­to­zės – 33 cen­tai, 300 gra­mų rū­ky­to sū­rio – 1,3 eu­ro, 400 graikiš­ko rū­ky­to sū­rio – 1,77 eu­ro, įvai­rūs te­pa­mi sū­re­liai – po 33 eu­ro cen­tus, 250 gra­mų gry­no 82 pro­c. rie­bu­mo svies­to – 95 eu­ro cen­tai.

Pie­no ba­zė­je ap­tar­nau­ja lie­tu­vai­tė par­da­vė­ja. Pa­sa­ko­ja­ma, jog Su­val­kuo­se mie­lai į dar­bą prii­ma­mos lie­tu­vės, kad tau­tie­čiams bū­tų pa­to­giau.

Len­ki­jos pa­sie­ny­je ma­lo­niai nu­ste­bi­na ir lie­tu­viš­ki už­ra­šai, in­for­muo­jan­tys apie ūki­nin­kus, iš ku­rių ga­li­ma nu­si­pirk­ti da­lį ką tik pa­skers­tos kiau­lės, apie tai, kur ga­li­ma ras­ti 5000 rū­šių ply­te­lių, kur – au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų ir t.t.

Pri­sik­rau­na­me krep­še­lius. Da­lis ne­bran­gių sū­rių – Ve­ly­kų sta­lui. Da­lis į šal­dik­lį. Mes per­ka­me pa­ly­gin­ti kuk­liai. Ki­ti lie­tu­vai­čiai ve­ža pil­nus ve­ži­mė­lius.

Vie­no­je iš par­duo­tu­vių iš­gir­du­si lie­tu­viš­ką šne­ką jau­na mo­te­ris klau­sia, kaip pa­tek­ti į tą lie­tu­vai­čių ap­si­pir­ki­mo ro­jų. Re­ko­men­duo­ju kreip­tis į vai­ruo­to­ją. Šis nu­pa­sa­ko­ja, kaip pa­siek­ti ba­zes.

Mū­sų vai­ruo­to­jas vis­ką ži­no. Su ke­lio­nės pro­gra­ma su­pa­žin­di­no die­ną prieš iš­vyks­tant. Va­žiuo­si­me į mė­sos ir pie­no ba­zes, Kauf­lan­dą, „Bo­ru­žę“, "Lid­lą“. Į au­to­bu­sė­lį įli­pan­čioms ke­lei­vėms įtei­kė sa­vo vi­zi­ti­nes kor­te­les: gal­būt dar kar­tą no­rės su juo ke­liau­ti.

Ke­lei­viams tai priei­na­ma ke­lio­nės kai­na. O vai­ruo­to­jui – ne­blo­gas vers­las.

Pri­si­pir­ku­sios sū­rių ke­liau­ja­me į ki­tas par­duo­tu­ves. Ve­ly­kų sta­lui per­ka­me an­čiu­kų, ku­rių ki­log­ra­mas tik 1,99 eu­ro, aly­vuo­gių, ku­rių lit­ras – tik po­rą eu­rų, ge­ro­kai pi­ges­nių nei Lie­tu­vo­je ar­ba­tų, vai­sių sul­čių, sal­du­my­nų.

Vie­na ki­ta sen­jo­rė už­bė­ga į vais­ti­nę – pi­ges­nių vais­tų. Vai­ruo­to­jas pil­do vi­sus klien­tų pa­gei­da­vi­mus, klau­sia, kur jos dar no­rė­tų nu­va­žiuo­ti. Apie 14 va­lan­dą pir­ki­mo ma­ra­to­nas bai­gia­si. Ke­liau­ja­me at­gal.

Pliu­sai ir mi­nu­sai

Sug­rį­žu­si su­si­dė­lio­ju pro­duk­tus ir min­tis. Pro­duk­tų – du pil­ni šal­dik­lio stal­čiai ir so­tus Ve­ly­kų sta­las de­šim­čiai žmo­nių. Iš­lei­dau 95 eu­rus. At­me­tus ke­lio­nės iš­lai­das, su­tau­piau ma­žiau­siai 60 eu­rų. Dir­ban­čiam žmo­gui – tai ne­ma­ži pi­ni­gai. Pen­si­nin­kui ar vai­kus au­gi­nan­čiai gau­siai šei­mai – to­kia su­ma dar svar­bes­nė. Jei per­ka dau­giau pro­duk­tų, dau­giau ir su­tau­po.

Ta­čiau toks ap­si­pir­ki­mas tu­ri ir mi­nu­sų. Ne vi­si mė­sos pro­duk­tai ska­nūs kaip ti­kė­ta­si. Apsk­ri­tai, lie­tu­viš­ki – ska­nes­ni. Gal to­dėl, jog per­ki tai, kas iš­ban­dy­ta.

Kir­ba ir klau­si­mė­lis, ar ko­kį mė­ne­sį pa­bu­vę šal­dik­ly­je jie ne­pra­ras da­lies sa­vo mais­ti­nės ver­tės?

Bū­tų ge­riau­sia, jei­gu Len­ki­jos mė­sos ir pie­no ba­zės įsi­kur­tų Lie­tu­vo­je. Taip ne­bus.

Eko­no­mis­tai dėl ge­ro­kai bran­ges­nio mais­to Lie­tu­vo­je kal­ti­na ke­lis kar­tus di­des­nį PVM ir ma­žos ša­lies ne­di­de­lę apy­var­tą.

Ar ga­li ji tap­ti di­des­nė, kai pu­sė Lie­tu­vos žmo­nių mais­tą per­ka Len­ki­jo­je? Dėl pi­ges­nio ir so­tes­nio kąs­nio va­žiuo­ja į Su­val­kus net iš Šiau­rės Lie­tu­vos.

Au­to­rės nuo­tr.

Lie­tu­vai­čiai pri­si­krau­na pil­nus krep­šius. Iš Len­ki­jos par­duo­tu­vių šluo­ja vis­ką.

Su­val­kai Len­ki­jos eko­no­mi­ką ke­lian­čius lie­tu­vai­čius su­tin­ka drau­giš­kai.

Prie pre­ky­bos cent­rų au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais nu­me­riais dau­giau ne­gu su len­kiš­kais.

Dėl lie­tu­vių ant­plū­džio Len­ki­jos pre­ky­bos cent­ruo­se ir ba­zė­se su­si­da­ro di­de­lės ei­lės.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas