(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pirmas puslapis

Pigiau – į Suvalkus iš Šiaulių

2017 m. balandžio 20 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Pa­to­gus de­vy­nių vie­tų mik­roau­to­bu­sas ket­vir­tą va­lan­dą ry­to iš Šiau­lių iš­rie­da į Su­val­kus. Di­dy­sis ket­vir­ta­die­nis. Ar­tė­ja Ve­ly­kos. Pul­ke­lis pen­si­nin­kių mo­te­rų va­žiuo­ja už ke­lių šim­tų ki­lo­met­rų so­tes­nio ir pi­ges­nio kąs­nio. To­kių kaip jos, o ir jau­nų, vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų Su­val­kuo­se – tūks­tan­čiai. Aikš­te­lė­se prie ba­zių ir par­duo­tu­vių dau­giau au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais ne­gu su len­kiš­kais nu­me­riais.

reginamus@skrastas.lt

Pirk­ti pi­giau – ir ma­lo­nu­mas, ir iš­šū­kis

Nusp­ren­džiau sau leis­ti vie­nos die­nos ke­lio­nę į Len­ki­ją. Smal­su įsi­ti­kin­ti, ko ver­tos tos ko­mer­ci­nės ke­lio­nės į sve­čią ša­lį.

Ve­žė­ją su­si­ra­do­me pa­gal skel­bi­mą. Ke­lio­nė pa­to­giu mik­roau­to­bu­su už 15 eu­rų. Pa­ty­ręs vai­ruo­to­jas ke­lio­nę su­pla­nuo­ja taip, kad ba­zė­se, kur su­si­da­ro di­džiau­sios ei­lės, at­si­dur­tu­me anks­ti ry­tą.

Vie­na­me iš pa­sie­nio mies­te­lių iš­si­kei­čia­me pi­ni­gus. Vai­ruo­to­jas iš­si­de­ri, kad už eu­rą duo­tų 4,22 zlo­to. Ta­čiau vė­liau su­tik­ti lie­tu­vai­čiai gy­rė­si už eu­rą ga­vę dar dau­giau – 4,37 zlo­to.

Pir­ki­mo ma­ra­to­ną pra­de­da­me nuo mė­sos ba­zės. Neiš­vaiz­dus pa­sta­tas. Į jį ne­kvie­čia ryš­kūs rek­la­mi­niai sten­dai. Ta­čiau lie­tu­vai­čiai ir be rek­la­mos su­ži­no, kur nau­din­giau­sia ap­si­pirk­ti. Be­veik vi­si pir­kė­jai kal­ba lie­tu­viš­kai. Dė­žės pri­krau­tos fa­suo­tų rū­ky­tos mė­sos ga­ba­lų. Ant sie­nos – pre­kių są­ra­šas ir kai­nos.

Pir­mą­kart nu­va­žia­vus su­si­gau­dy­ti ne­leng­va. Ten­ka ati­džiai žiū­rė­ti į len­kiš­kus pa­va­di­ni­mus. Ly­gin­ti lie­tu­viš­kas ir len­kiš­kas kai­nas. Zlo­tus vers­ti į eu­rus. O už ta­vęs jau sto­vi bū­rys tau­tie­čių. Nė­ra ka­da. Juo­lab kad ki­ti į di­džiu­lius ve­ži­mė­lius krau­na il­gai ne­svars­ty­da­mi.

Kai­nos vi­lio­ja pirk­ti vis­ko ir daug. Tar­si ruoš­tu­mė­mės bad­me­čiui. Pust­re­čio ki­log­ra­mo rū­ky­tos nu­ga­ri­nės – aš­tuo­ni eu­rai, 400 gra­mų rū­ky­tos kar­kos, pu­sė ki­log­ra­mo kep­to ka­la­ku­tie­nos kum­pe­lio – 1,80 eu­ro. Vi­du­ti­nė rū­ky­tų mė­sos ga­mi­nių ki­log­ra­mo kai­na – apie trys eu­rai.

Su­ma­nus vai­ruo­to­jas uži­ma ei­lę prie ka­sos, kad kuo trum­piau su­gaiš­tu­me ir ap­suk­tu­me kuo dau­giau taš­kų. Kai atei­na pir­mo­sios mū­sų eki­pa­žo pir­kė­jos, vai­ruo­to­jas ei­na ieš­ko­ti ki­tų, pa­ta­ria joms ir at­ve­da į jau vi­sai ar­tė­jan­čią prie ka­sos ei­lę.

Ka­si­nin­kas sė­di už­da­ro­je pa­tal­po­je. Su pir­kė­jais bend­rau­ja pro lan­ge­lį. Šia­pus lan­ge­lio prie pir­kė­jo pri­šo­ka ka­si­nin­ko pa­dė­jė­jas. Jis ima iš krep­še­lio pre­kes, sa­ko ka­si­nin­kui jų kai­nas ir kie­kius.

Už 6,5 ki­log­ra­mo mė­sos ga­mi­nių su­mo­ku 21 eu­rą. Lie­tu­vo­je už to­kią su­mą bū­čiau nu­pir­ku­si tik pu­sę šio kie­kio.

Dar la­biau su­tau­po per­kan­tys neap­do­ro­tą mė­są. La­biau­siai pa­klau­sios kiau­lie­nos spran­di­nės ir nu­ga­ri­nės ki­log­ra­mas kai­nuo­ja iki tri­jų eu­rų.

Šir­dį glos­to lie­tu­vių kal­ba ir sū­rių kai­nos

Mū­sų eki­pa­žo pi­ni­gi­nės – ne­pla­čios ir ape­ti­tai – ri­bo­ti, to­dėl mė­sos pri­si­per­ka­me ga­na grei­tai – maž­daug per va­lan­dą.

Ki­tas taš­kas – pie­no ba­zė. Čia tie­siog pri­tren­kia sū­rių gau­sa. Šir­dį ma­lo­ni­na ir priei­na­mos kai­nos. Lie­tu­vos pre­ky­bos cent­ruo­se po eu­rą par­da­vi­nė­ja­mi pjaus­ty­ti varš­kės sū­re­liai čia – 76 cen­tai. 150 gra­mų te­pa­mo sū­rio su kum­piu – 65 cen­tai, 250 gra­mų varš­kės sū­rio be lak­to­zės – 33 cen­tai, 300 gra­mų rū­ky­to sū­rio – 1,3 eu­ro, 400 graikiš­ko rū­ky­to sū­rio – 1,77 eu­ro, įvai­rūs te­pa­mi sū­re­liai – po 33 eu­ro cen­tus, 250 gra­mų gry­no 82 pro­c. rie­bu­mo svies­to – 95 eu­ro cen­tai.

Pie­no ba­zė­je ap­tar­nau­ja lie­tu­vai­tė par­da­vė­ja. Pa­sa­ko­ja­ma, jog Su­val­kuo­se mie­lai į dar­bą prii­ma­mos lie­tu­vės, kad tau­tie­čiams bū­tų pa­to­giau.

Len­ki­jos pa­sie­ny­je ma­lo­niai nu­ste­bi­na ir lie­tu­viš­ki už­ra­šai, in­for­muo­jan­tys apie ūki­nin­kus, iš ku­rių ga­li­ma nu­si­pirk­ti da­lį ką tik pa­skers­tos kiau­lės, apie tai, kur ga­li­ma ras­ti 5000 rū­šių ply­te­lių, kur – au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų ir t.t.

Pri­sik­rau­na­me krep­še­lius. Da­lis ne­bran­gių sū­rių – Ve­ly­kų sta­lui. Da­lis į šal­dik­lį. Mes per­ka­me pa­ly­gin­ti kuk­liai. Ki­ti lie­tu­vai­čiai ve­ža pil­nus ve­ži­mė­lius.

Vie­no­je iš par­duo­tu­vių iš­gir­du­si lie­tu­viš­ką šne­ką jau­na mo­te­ris klau­sia, kaip pa­tek­ti į tą lie­tu­vai­čių ap­si­pir­ki­mo ro­jų. Re­ko­men­duo­ju kreip­tis į vai­ruo­to­ją. Šis nu­pa­sa­ko­ja, kaip pa­siek­ti ba­zes.

Mū­sų vai­ruo­to­jas vis­ką ži­no. Su ke­lio­nės pro­gra­ma su­pa­žin­di­no die­ną prieš iš­vyks­tant. Va­žiuo­si­me į mė­sos ir pie­no ba­zes, Kauf­lan­dą, „Bo­ru­žę“, "Lid­lą“. Į au­to­bu­sė­lį įli­pan­čioms ke­lei­vėms įtei­kė sa­vo vi­zi­ti­nes kor­te­les: gal­būt dar kar­tą no­rės su juo ke­liau­ti.

Ke­lei­viams tai priei­na­ma ke­lio­nės kai­na. O vai­ruo­to­jui – ne­blo­gas vers­las.

Pri­si­pir­ku­sios sū­rių ke­liau­ja­me į ki­tas par­duo­tu­ves. Ve­ly­kų sta­lui per­ka­me an­čiu­kų, ku­rių ki­log­ra­mas tik 1,99 eu­ro, aly­vuo­gių, ku­rių lit­ras – tik po­rą eu­rų, ge­ro­kai pi­ges­nių nei Lie­tu­vo­je ar­ba­tų, vai­sių sul­čių, sal­du­my­nų.

Vie­na ki­ta sen­jo­rė už­bė­ga į vais­ti­nę – pi­ges­nių vais­tų. Vai­ruo­to­jas pil­do vi­sus klien­tų pa­gei­da­vi­mus, klau­sia, kur jos dar no­rė­tų nu­va­žiuo­ti. Apie 14 va­lan­dą pir­ki­mo ma­ra­to­nas bai­gia­si. Ke­liau­ja­me at­gal.

Pliu­sai ir mi­nu­sai

Sug­rį­žu­si su­si­dė­lio­ju pro­duk­tus ir min­tis. Pro­duk­tų – du pil­ni šal­dik­lio stal­čiai ir so­tus Ve­ly­kų sta­las de­šim­čiai žmo­nių. Iš­lei­dau 95 eu­rus. At­me­tus ke­lio­nės iš­lai­das, su­tau­piau ma­žiau­siai 60 eu­rų. Dir­ban­čiam žmo­gui – tai ne­ma­ži pi­ni­gai. Pen­si­nin­kui ar vai­kus au­gi­nan­čiai gau­siai šei­mai – to­kia su­ma dar svar­bes­nė. Jei per­ka dau­giau pro­duk­tų, dau­giau ir su­tau­po.

Ta­čiau toks ap­si­pir­ki­mas tu­ri ir mi­nu­sų. Ne vi­si mė­sos pro­duk­tai ska­nūs kaip ti­kė­ta­si. Apsk­ri­tai, lie­tu­viš­ki – ska­nes­ni. Gal to­dėl, jog per­ki tai, kas iš­ban­dy­ta.

Kir­ba ir klau­si­mė­lis, ar ko­kį mė­ne­sį pa­bu­vę šal­dik­ly­je jie ne­pra­ras da­lies sa­vo mais­ti­nės ver­tės?

Bū­tų ge­riau­sia, jei­gu Len­ki­jos mė­sos ir pie­no ba­zės įsi­kur­tų Lie­tu­vo­je. Taip ne­bus.

Eko­no­mis­tai dėl ge­ro­kai bran­ges­nio mais­to Lie­tu­vo­je kal­ti­na ke­lis kar­tus di­des­nį PVM ir ma­žos ša­lies ne­di­de­lę apy­var­tą.

Ar ga­li ji tap­ti di­des­nė, kai pu­sė Lie­tu­vos žmo­nių mais­tą per­ka Len­ki­jo­je? Dėl pi­ges­nio ir so­tes­nio kąs­nio va­žiuo­ja į Su­val­kus net iš Šiau­rės Lie­tu­vos.

Au­to­rės nuo­tr.

Lie­tu­vai­čiai pri­si­krau­na pil­nus krep­šius. Iš Len­ki­jos par­duo­tu­vių šluo­ja vis­ką.

Su­val­kai Len­ki­jos eko­no­mi­ką ke­lian­čius lie­tu­vai­čius su­tin­ka drau­giš­kai.

Prie pre­ky­bos cent­rų au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais nu­me­riais dau­giau ne­gu su len­kiš­kais.

Dėl lie­tu­vių ant­plū­džio Len­ki­jos pre­ky­bos cent­ruo­se ir ba­zė­se su­si­da­ro di­de­lės ei­lės.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (31)

pridurkam, 2017-04-23 10:31
Mylekit savo ganytojus,ju tiesas ir juos pacius isgirsit ir pamatysit,pasisotine lenkiskom kilbasom , savo zydruose ekranuose...

asilam, 2017-04-23 10:25
Kumecio daina jusu tautine giesme!

avinam, 2017-04-23 10:22
Te gyvuoja laisva lietuva!!!

nuomonei, 2017-04-22 05:56
susikišk savo nuomone ...........važiuoju iš principo ir važiuosiu,kol terbakrauskis kainas kels,mano grašiai bus lenkijoje ne maksimkoje,kaip gali mylet tokia šali,kur savus smaugia,apvagineja,reik nereik baudžia,todel bastomes po lenkijas,o jaunesni bega,kaip nuo maro,čia jokio istatymo neišleidžia tik baust,baust,baust

nuomone, 2017-04-21 09:44
Lietuviams reikia pajausti tikra bada,nesakau kad viskas gerai,bet tiems kuriems tikrai blogai ,tie ten nevaziuoja,neturi galimybiu,bet vaziuoti i Lenkija apsipirkti, del kersto valdziai.....? t.y. saves parodymas, visam grazume.Bambekliai,kerstingi,pavydu... kas mes.ar daug zmogui reikia,maziau terskime savo vidu visokiom mesom,kumpiais.....busime geresni.

Sauliau,jūs prisipažįstate, 2017-04-20 21:20
sergantis piligrimine psichoze.
Suomiai irgi piligriminiai psichai-vežasi iš Estijos "jaščikus"šnapso.
Lietuvos šnapso ministeris Ve Ryga privalėtų juos SUSARMATYTI.

laisvas, 2017-04-20 20:56
aš tai galvoju, kad nebeapsikentė mano komentarų ir todėl važiuoja iš Lietuvos - anksčiau kiek atsiliepdavo po mano komentaro... o dabar tik vienas kitas kokią nesąmonę papeza ir tiek ...

laisvas, 2017-04-20 09:14
Vargas verčia lietuvius važiuoti į Lenkiją apsipirkti, vargas. Vargas ir iš Lietuvos varo lietuvius.

Sauliui, 2017-04-20 08:37
tai tu čia protingiausias?nenori nevažiuok

Saulius, 2017-04-20 07:32
Kaip anksčiau būdavo madinga šaipytis iš žemos lenkiškų produktų kokybės, taip dabar tapo madinga važinėt pas juos apsipirkt ir reklamuot tuos pačius produktus.Kas taip pakeitė tautiečių skonį ? Gal pasienio gyventojams tas važinėjimas ir įprastas,nes netoli, bet kada į biedronkas keliaujama iš Šiaulių ar Panevėžio organizuotomis grupėmis, tai jau panašu į piligriminę psichozę.Iš kurios gerai uždirba pavėžėtojai.Ir nereikia pūst arabų,kad ten važinėja pusė Lietuvos.Tiesiog visada atsiras tam tikras vartotojų nuošimtis, kurie įrodinės visiems ir ypač sau , kad tokiu būdu šluodami iš lentynų pigų šlamštą jie neva sutaupo.Deja, ne iš piršto laužta taikli lietuviška patarlė,kad taupus moka du kartus.O gal ir daugiau ?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 31

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 31
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />