(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Meilę dalijant, meilės daugėja

2017 m. balandžio 15 d.
Edita KARKLELIENĖ

Rad­vi­liš­kie­čių Je­le­nos ir Au­gus­ti­no Mit­kų šei­ma sės prie šven­tų Ve­ly­kų sta­lo. Su­sės vi­si: tė­tis, ma­ma ir ke­tu­ri jų vai­kai. Net­rūks vai­kiš­ko čiauš­kė­ji­mo, sma­gaus juo­ko ir kal­bų. Pas­kui vi­si ri­dens ve­ly­ki­nius mar­gu­čius. Na­mai kve­pės ar­ba­ta ir al­suos ši­lu­ma.

Mei­lę da­li­jant, mei­lės dau­gė­ja.

edita@skrastas.lt

Gau­sios šei­mos Ve­ly­kos

Net­ru­kus bus tre­ji me­tai, kai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko Au­gus­ti­no Mit­kaus ir jo žmo­nos Je­le­nos, vie­no pre­ky­bos cent­ro Šiau­liuo­se di­rek­to­rės, na­muo­se ap­si­gy­ve­no du vai­ku­čiai iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vai­kų glo­bos na­mų: ta­da ket­ve­rių mer­gai­tė ir de­vyn­me­tis jos bro­lis.

Ve­ly­koms šei­ma tvar­kė na­mus, ga­mi­no mais­tą, žo­le­lė­mis ir svo­gū­nų lukš­tais da­žė kiau­ši­nius. Kiek­vie­nas bū­ti­nai nu­si­da­žė sa­vo mar­gu­tį – jį ri­dens šei­mos var­žy­bo­se.

Po­nia Je­le­na pri­si­me­na pir­mą­sias pa­gau­sė­ju­sios šei­mos Ve­ly­kas. Ta­da nau­jie­ji na­mų gy­ven­to­jai, jų glo­bo­ti­niai, taip pat no­riai tal­ki­no ruo­šian­tis šven­tėms. J. Mit­ku­vie­nė sau­go vaiz­do įra­šą, ku­ria­me ket­ve­rių me­tu­kų mer­gy­tė, pa­si­stie­bu­si ant kė­du­tės, de­da į ko­ji­nę da­žy­ti skir­tus kiau­ši­nius.

O ko­dėl gi ne...

Ap­sisp­ren­di­mas pa­siim­ti glo­bo­ti vai­kus bren­do iš lė­to. Au­gus­ti­nas Mit­kus ne­ma­žai bend­ra­vo su Rad­vi­liš­kio ra­jo­no glo­bos na­mais „Nykš­tu­kas“, nu­va­žiuo­da­vo ten su do­va­nė­lė­mis.

Je­le­nai to­kią min­tį pa­dė­jo su­bran­din­ti vie­na tuo me­tu la­bai po­pu­lia­ri po­kal­bių lai­da. Mo­te­ris pa­gal­vo­jo: o ko­dėl gi ne...

Su­tuok­ti­nių po­kal­bis įvy­ko per ato­sto­gas. Min­tys su­ta­po. Vė­liau Je­le­na ir Au­gus­ti­nas pa­klau­sė ir sa­vo sū­nų nuo­mo­nės.

Vy­res­ny­sis sū­nus, jam ta­da bu­vo try­li­ka, iš kar­to pa­sa­kė: „Fai­na.“ O aš­tuon­me­tis už­si­no­rė­jo, kad tai įvyk­tų ne­del­siant, gal net ry­toj. Jis iš kar­to ėmė ruoš­ti drau­gui kam­ba­rį.

Su­tuok­ti­niai pra­dė­jo lan­ky­ti pa­si­ren­gi­mo glo­bai kur­sus.

Su­ra­šė pa­gei­da­vi­mą, kad no­rė­tų tre­jų–pen­ke­rių me­tu­kų mer­gy­tės. Vy­ras žmo­ną ta­da per­spė­jo, kad „ge­gu­tės“ vai­kų po vie­ną ne­mė­to, daž­niau­siai po tris, ke­tu­ris ar pen­kis, tai­gi ti­kė­tis, kad pa­vyk­tų ras­ti dau­giau bro­lių ir se­se­rų ne­tu­rin­čią mer­gai­tę – mi­si­ja be­veik neį­ma­no­ma.

Mei­lė iš pir­mo žvilgs­nio

Grei­tai Mit­kai iš Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ga­vo ži­nią, kad yra ket­ve­rių mer­gai­tė ir jos de­vy­ne­rių bro­lis.

Į glo­bos na­mus atė­ju­siai po­rai pir­miau­sia bu­vo pa­ro­dy­ta ma­žy­lės nuo­trau­ka. Je­le­na, pa­ma­čiu­si ma­žą co­liu­kę mer­gy­tę, ją įsi­my­lė­jo.

Leis­ta su ma­žy­te pa­si­ma­ty­ti. Mit­kai gru­pės vai­kams bu­vo pri­sta­ty­ti kaip sve­čiai.

„At­ne­šė­me vi­siems „Kin­der“ kiau­ši­nių. Jie mums sa­kė ei­lė­raš­čius. Mū­siš­kė bu­vo ly­de­rė, drą­siau­sia už vi­sus, ji taip pat pa­dek­la­ma­vo“, – jaut­rus mo­men­tas iš­li­kęs su­tuok­ti­nių at­min­ty­je.

Ber­niu­ką su­ra­do kam­ba­ry­je. Vai­kas, pa­klaus­tas, ar ne­no­rė­tų kar­tu nuei­ti į ka­vi­nę, ne­dve­jo­jo.

Pa­si­vaikš­čio­ji­mų su vai­kais į par­ką, į ka­vi­nę bu­vo ir dau­giau.

Mo­kė­si pa­žin­ti vie­ni ki­tus. Mit­kai jau ži­no­jo: tai jų vai­kai.

2014-ųjų ba­lan­džio 30-ąją, die­ną, kai vai­kus iš­si­ve­dė iš glo­bos na­mų, po­nas Au­gus­ti­nas at­si­mins vi­są­laik. Pri­si­me­na, ve­dė­si abu paė­męs už ran­kos. Pa­vy­mui iš­gir­do kaž­ku­rį ber­niu­ką šūk­te­lint, ka­da drau­gas grįš. A. Mit­kus spus­te­lė­jo vai­ko ran­ką ir ty­liai pa­sa­kė, kad čia jis jau nie­ka­da ne­beg­rįš.

Ar­tu­mo paieš­kos

„Čia mū­sų vai­kai, ir taš­kas. Vi­si ke­tu­ri kaip vie­nas. Bū­na, kad jau­nes­nie­ji ber­niu­kai su­si­pyks­ta, ap­si­stum­do, bū­na, kad ir į mo­kyk­lą at­ski­rai ei­na, nors mo­ko­si vie­no­je kla­sė­je. Bet ar taip ne­pa­si­tai­ko tarp bro­lių, ku­riuos sie­ja krau­jo ry­šys?“ – klau­sia J. Mit­ku­vie­nė.

Mo­te­ris pri­si­me­na: glo­bo­ti­nių el­ge­sys iš pra­džių bu­vo keis­to­kas, nes vai­kai ieš­ko­jo ry­šio.

Mer­gai­tė vis atei­da­vo Je­le­nos pa­glos­ty­ti. Žai­džia ant­ra­me aukš­te, at­bė­ga, pa­glos­to ir nu­bė­ga to­liau žais­ti. Taip vai­kas gau­dė dė­me­sį ir ban­dė už­si­tik­rin­ti sau­gu­mą.

„Kar­tais pa­gal­vo­da­vau, kad tais pa­glos­ty­mais ir pri­si­lie­ti­mais yra pa­žei­džia­ma ma­no as­me­ni­nė erd­vė. Gal net ne pa­žei­džia­ma, o į ją tie­siog brau­na­ma­si: val­gai – ste­bi, ei­ni į tua­le­tą – ste­bi, no­ri at­si­pūs­ti – ste­bi“, – pa­sa­ko­jo po­nia Je­le­na.

Mit­kai pri­si­me­na jau di­de­lės šei­mos Ka­lė­das. Mer­gai­tė vis ėjo prie eg­lu­tės, glos­tė ją, ir klau­sė, ar tai tik­rai tik jų eg­lu­tė. O Ka­lė­dų ry­tą po spyg­liuo­čiu ras­tos do­va­nos vai­kus su­glu­mi­n: bro­lis ir se­suo sto­vė­jo ne­sup­ras­da­mi, ar ga­li jas paim­ti. Vi­siems by­rė­jo aša­ros.

Je­le­na ne kar­tą sa­vęs klau­su­si, ar tik­rai vi­siems ke­tu­riems vai­kams mo­ti­niš­kus jaus­mus jau­čia vie­no­dai. At­sa­ky­mas atė­jo sa­vai­me. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių ma­žiau­siai šei­mos gy­ven­to­jai – duk­ry­tei – pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos. Į li­go­ni­nę sku­ban­čio su­tuok­ti­nio skam­bu­tis Je­le­ną pri­bloš­kė.

„Su­ži­no­ju­si vos neap­si­ver­kiau. Man žiau­riai skau­dė­jo. Sup­ra­tau, kad ne­bė­ra jo­kių mū­sų ir ne mū­sų vai­kų – jie vi­si mū­sų“, – sa­ko lai­min­ga mo­te­ris.

Links­my­bės ir tai­syk­lės

„Le­na yra šei­mos dva­sia. Ją vai­kai die­vi­na. Bet kar­tu ir bi­jo: ji tu­ri tvir­tą žo­dį“, – sa­ko A. Mit­kus.

„O Au­gus­ti­nas tas, ant ku­rio vai­kai ga­li pa­jo­ti, ko­kią no­sy­tę ar au­sy­tes už­li­pin­ti. Jis mū­sų tei­gia­mas ak­to­rius“, – vy­ro cha­rak­te­rį api­bū­di­na Je­le­na.

Mit­kai ran­da lai­ko ir sau: po dar­bo šo­ka, spor­tuo­ja, bend­rau­ja. Ta­čiau sa­vait­ga­lius sten­gia­si skir­ti tik vai­kams: va­žiuo­ja į pa­jū­rį, ei­na į ki­no teat­rą, ke­liau­ja po is­to­ri­nes vie­tas ir pri­si­gal­vo­ja ki­to­kių links­mų da­ly­kų.

Ta­čiau šei­mo­je esa­ma ir tai­syk­lių. Vie­na iš to­kių: žo­džius „aš no­riu!“ pa­keis­ti į „ar ga­liu?“ Tai tai­syk­lė, reiš­kian­ti, kad rei­kia ieš­ko­ti su­ta­ri­mo.

„Taip, ma­nau, tu­rė­tų bū­ti vi­so­se šei­mo­se. Juk nuo „aš no­riu“ pra­si­de­da iš­le­pi­ni­mas. Mū­sų šei­mo­je kiek­vie­nas vai­kas tu­ri vis­ką, ko rei­kia, ta­čiau jie tu­ri ži­no­ti, kad no­rint kaž­ką gau­ti, rei­kia duo­ti: no­ri kom­piu­te­riu žais­ti – ba­tus su­dėk, no­ri ki­to­kios pra­mo­gos – in­dus iš­plauk, grin­dis iš­šluok. Dar­bai ne­di­de­li, bet jie ug­do vai­ko at­sa­ko­my­bę ir su­pra­tin­gu­mą“, – įsi­ti­ki­nęs A. Mit­kus.

Vie­ša tie­sa

Je­le­nos ir Au­gus­ti­no glo­bo­ti­niai ži­no, kad jų tik­rie­ji tė­vai yra pra­ra­dę tė­vys­tės tei­ses, kad gy­ve­na Rad­vi­liš­ky­je. Juk ma­ža­me mies­te ne­daug ką ir nu­slėp­si. Nė­ra ir dėl ko slėp­ti.

Šei­ma sau­go sa­vo as­me­ni­nę erd­vę. Ir šiam po­kal­biui su „Šiau­lių kraš­tu“ ry­žo­si tik dėl to, kad jų pa­tir­tis gal­būt pa­dės dve­jo­jan­tiems ap­si­spręs­ti, bent vie­ną tė­vų ši­lu­mos ne­pa­ju­tu­sį vai­ką pa­da­ry­ti lai­min­gą.

Pir­miau­sia, jie sa­ko, rei­kia no­rė­ti pa­da­ry­ti ką nors pra­smin­go. Ne­tu­riu pa­grin­do, lai­ko ne­tu­riu, ne­si­ryž­tu ir ki­tos pa­na­šios prie­žas­tys, įsi­ti­ki­nę, tik­rai nė­ra kliū­tis.

„Die­nos bė­ga, o ką mes vei­kia­me? Tik dar­bai ir na­mai? Kaž­kas ku­ria lab­da­ros fon­dus, kaž­kas ki­tus gra­žius dar­bus da­ro. Ko­dėl gi mums ne­su­kū­rus pa­pras­to ei­li­nių žmo­nių gy­ve­ni­mo? Pa­ti­kė­ki­te, vai­kams ne­rei­kia jo­kių ste­buk­lų, jiems rei­kia na­mų, ku­riuo­se jų lauk­tų tė­vai. Aš vi­liuo­si, kad mes sa­vo vai­kus da­ro­me lai­min­gus ir jie užaugs ge­ri žmo­nės“, – sa­ko Je­le­na.

Bai­mė, kad iš glo­bos na­mų paim­ti vai­kai ne­klau­sys, ne­bus ge­ri, po­niai Je­le­nai ke­lia šyp­se­ną: juk vai­kai – ne nau­ji ba­te­liai iš par­duo­tu­vės, ku­rie ne­tu­ri spaus­ti. O ge­nai? Bai­mė dėl jų rad­vi­liš­kie­tei ne­sup­ran­ta­ma.

„Man, tie­są sa­kant, keis­tas po­žiū­ris: kai žmo­nės kal­ba, kad štai aš paim­siu, o jei­gu jis ne­bus ge­ras. Sa­vo vai­kus pri­žiū­ri­te, auk­lė­ja­te, skie­pi­ja­te jiems ži­nias ir jaus­mus. Ir ko­dėl ma­no­te, kad sve­ti­mų auk­lė­ti ne­rei­kia? Svar­biau­sia kant­ry­bė. Tik duo­kit vai­kui lai­ko, ši­lu­mos, ir tai su­vo­kęs jis ne­be­bus ežiu­kas“, – sa­ko mo­te­ris.

Su­tuok­ti­niai puo­se­lė­ja min­tį kaž­ka­da į šei­mą priim­ti ir dar vie­ną vai­ku­tį.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Di­de­lė, gra­ži ir lai­min­ga šei­ma. Je­le­nos ir Au­gus­ti­no Mit­kų mei­lės už­ten­ka ke­tu­riems vai­kams.

Je­le­na ir Au­gus­ti­nas Mit­kai sa­ko, kad vai­kų glo­bos na­mų vai­kams klau­si­mai, ko­dėl jie nie­kam ne­rei­ka­lin­gi ir ko­dėl jų nie­kas ne­pa­sii­ma, ky­la anks­ty­vo­je vai­kys­tė­je.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas