(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku

2017 m. balandžio 21 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba va­kar ant­ruo­ju vi­ce­me­ru iš­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tą, bu­vu­sį mies­to me­rą Jus­ti­ną Sar­taus­ką. Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tai į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su me­ru nei­na, o virš J. Sar­taus­ko „ka­bo“ me­ro se­kė­jų ini­ci­juo­ta ap­kal­ta.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vo 27 Ta­ry­bos na­riai iš 31-o. Kad J. Sar­taus­kas bū­tų iš­rink­tas, jo kan­di­da­tū­rą tu­rė­jo pa­lai­ky­ti ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų Ta­ry­bos na­rių – 16-a. To­kia mi­ni­ma­li dau­gu­ma ir bal­sa­vo už J. Sar­taus­ką, 11 Ta­ry­bos na­rių bu­vo „prieš“...

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
Kū­ri­nį tu­rė­jo at­lik­ti trys pro­fe­sio­na­lūs cho­rai – „Po­li­fo­ni­ja“, „Vil­nius“ ir Lat­vi­jos vals­ty­bi­nis cho­ras „Lat­vi­ja“, taip pat Lie­po­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras. Di­ri­guo­ti at­vy­ko gar­sus lat­vių di­ri­gen­tas Ma­ris Sir­mais.
Ta­čiau Lie­po­jos or­kest­ras at­si­sa­kė gro­ti Šv. Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je, nes pa­gal jų su­tar­tį su pro­fsą­jun­ga mu­zi­kuo­ti ga­li, kai pa­tal­po­se yra ne ma­žiau kaip 18 laips­nių ši­lu­mos. At­vy­kę pa­ma­ta­vo tem­pe­ra­tū­rą – bu­vo tik 15,5 laips­nio –...

Savivaldybės „reformos“ persikelia į teismą

2017 m. balandžio 20 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę teis­mui skun­džia per Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą dar­bo ne­te­kę il­ga­me­čiai vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Į teis­mą nuė­jo ir at­leis­ti spor­to mo­kyk­lų va­do­vai. Sau­lius Les­nic­kas, bu­vęs Fut­bo­lo aka­de­mi­jos va­do­vas, dėl me­ro veiks­mų krei­pė­si ir į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.
Į teis­mą krei­pė­si trys bu­vę vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jai – Pet­ras Slonks­nis, Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė ir Aud­ro­nė Jau­ge­la­vi­čie­nė. Jų skun­dai priim­ti nag­ri­nė­ti.
Jie pra­šo pri­pa­žin­ti at­lei­di­mą...

Pigiau – į Suvalkus iš Šiaulių

2017 m. balandžio 20 d.
Pa­to­gus de­vy­nių vie­tų mik­roau­to­bu­sas ket­vir­tą va­lan­dą ry­to iš Šiau­lių iš­rie­da į Su­val­kus. Di­dy­sis ket­vir­ta­die­nis. Ar­tė­ja Ve­ly­kos. Pul­ke­lis pen­si­nin­kių mo­te­rų va­žiuo­ja už ke­lių šim­tų ki­lo­met­rų so­tes­nio ir pi­ges­nio kąs­nio. To­kių kaip jos, o ir jau­nų, vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų Su­val­kuo­se – tūks­tan­čiai. Aikš­te­lė­se prie ba­zių ir par­duo­tu­vių dau­giau au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais ne­gu su len­kiš­kais nu­me­riais.Nusp­ren­džiau sau leis­ti vie­nos die­nos ke­lio­nę į Len­ki­ją. Smal­su įsi­ti­kin­ti, ko ver­tos tos ko­mer­ci­nės...

Kariams tenka įveikti ir informacines provokacijas

2017 m. balandžio 20 d.
Ba­lan­džio 18–21 die­no­mis Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne bei Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne vyks­ta pra­ty­bos „Nar­su­sis Gri­fo­nas 2017“. Pra­ty­bo­se da­ly­vau­ja be­veik tūks­tan­tis ka­rių. Pa­gal sce­na­ri­jų ka­riai ne tik gi­na te­ri­to­ri­ją, bet tu­ri su­si­do­ro­ti ir su in­for­ma­ci­nio ka­ro grės­mė­mis. Ak­ty­viau­sia pra­ty­bų fa­zė – šian­dien.Pra­ty­bas „Nar­su­sis Gri­fo­nas 2017“ or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Mo­to­ri­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų bri­ga­da (MPB) „Že­mai­ti­ja“. Pra­ty­bo­se...

Premjeras užgesino „Saulę“

2017 m. balandžio 19 d.
Šie­met vėl ne­pa­ju­dės ža­dė­to­ji Šiau­lių kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ re­konst­ruk­ci­ja. Sau­sį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skir­ti pi­ni­gai – 595 tūks­tan­čiai eu­rų – Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio spren­di­mu, per­skirs­ty­ti ki­tiems pro­jek­tams baig­ti. Nau­jų pro­jek­tų nu­spręs­ta ne­vyk­dy­ti. Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko "už­gai­da" neim­ti 180 tūks­tan­čių eu­rų per­nai, at­si­su­ko bu­me­ran­gu.„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, kon­cer­ti­nė įstai­ga „Sau­lė“ šie­met ne­be­bus re­konst­ruo­ja­ma. Dar sau­sį kul­tū­ros mi­nist­rės Lia­nos Ruo­ky­tės...

Meilę dalijant, meilės daugėja

2017 m. balandžio 15 d.
Rad­vi­liš­kie­čių Je­le­nos ir Au­gus­ti­no Mit­kų šei­ma sės prie šven­tų Ve­ly­kų sta­lo. Su­sės vi­si: tė­tis, ma­ma ir ke­tu­ri jų vai­kai. Net­rūks vai­kiš­ko čiauš­kė­ji­mo, sma­gaus juo­ko ir kal­bų. Pas­kui vi­si ri­dens ve­ly­ki­nius mar­gu­čius. Na­mai kve­pės ar­ba­ta ir al­suos ši­lu­ma.Mei­lę da­li­jant, mei­lės dau­gė­ja.Net­ru­kus bus tre­ji me­tai, kai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko Au­gus­ti­no Mit­kaus ir jo žmo­nos Je­le­nos, vie­no pre­ky­bos cent­ro Šiau­liuo­se di­rek­to­rės, na­muo­se ap­si­gy­ve­no du...

Grįž­ta­ma kur­ti pa­mink­lą

2017 m. balandžio 14 d.
Šiau­lių mies­to Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja sie­ja­ma ir su Tau­tos lais­vės pa­mink­lo sta­ty­ba. Bet pa­mink­lo sta­ty­bai pi­ni­gų ne­nu­ma­ty­ta ir pa­ts pa­mink­las – tik vi­zi­jo­se. Idė­jai su­kur­ti siū­lo­ma skir­ti 10 tūks­tan­čių eu­rų. Ta­čiau nė­ra vie­nos nuo­mo­nės, ar pa­mink­lą kur­ti aikš­tę su­tvar­kius, ar jau da­bar?
Mies­to Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se pra­dė­ta svars­ty­ti, ar skir­ti šiais me­tais 10 tūks­tan­čių eu­rų pa­mink­lui Tau­tos lais­vei su­kur­ti. Siū­ly­mą tei­kia ne vie­ne­rius me­tus idė­ją puo­se­lė­jan­čių...

Kaimynus pakvietė į kiemo turgelį

2017 m. balandžio 14 d.
Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Kiem­tur­gis – sma­gi die­na
Nors praė­ju­sį sek­ma­die­nį pa­va­sa­rio sau­lė ne­le­pi­no, o vė­jo gū­siai nuo­lat tai­kė­si ap­vers­ti pa­ka­bas su rū­bais, mė­tė nuo sta­lų leng­ves­nius daik­tus, Ing­ri­dos ir Ode­tos na­mo kie­me šur­mu­lia­vo tur­ge­lis. Dvi pui­kiai su­ta­rian­čios kai­my­nės, su­rin­ku­sios na­miš­kiams ir joms pa­čioms ne­be­tin­ka­mus dra­bu­žius, ran­ki­nes, na­mų bei bui­ties ra­kan­dus, su­ren­gė jų par­da­vi­mą.
Dau­gu­ma pir­kė­jų – kai­my­nai, bi­čiu­liai, pa­žįs­ta­mi. O kai...

Karaliai gal nuogi ir be kariaunų?

2017 m. balandžio 13 d.
Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­bi­ro par­ti­jų sky­rių pir­mi­nin­kų rin­ki­mų. Par­ti­jų Šiau­lių sky­riai di­de­liais pa­si­kei­ti­mais ly­de­rių po­zi­ci­jo­se ne­nus­te­bi­no, ta­čiau ly­de­rių rin­ki­mai at­vė­rė ki­tą fak­tą – rea­lius par­ti­jų veik­lo­je da­ly­vau­jan­čių žmo­nių skai­čius. Vie­na yra pa­sa­ko­ti, kad par­ti­jos sky­riaus są­ra­še yra ke­li šim­tai ar net be­veik tūks­tan­tis na­rių, o vi­sai kas ki­ta – kiek rea­liai žmo­nių da­ly­vau­ja par­ti­jos veik­lo­je. Ga­li­ma įtar­ti, kad vyks­ta ma­ni­pu­lia­ci­jos skai­čiais, nes po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų...

Į Mo­ni­kos Ka­tuns­ky­tės pi­ni­gi­nę žiū­ri ant­sto­lis

2017 m. balandžio 12 d.
Net­ru­kus bus ket­ve­ri me­tai, kai šiau­lie­tė dai­ni­nin­kė Mo­ni­ka Ka­tuns­ky­tė ir jos tuo­me­ti­s su­tuok­ti­nis Ki­rils įsi­vė­lė į skan­da­lą dėl smur­to prieš ne­pil­na­me­tį. Rei­ka­las grei­čiau­siai se­niai bū­tų pa­mirš­tas, jei­gu ne ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mas, ku­rį dai­ni­nin­kė ir jos vy­ras tu­rė­jo su­mo­kė­ti su­muš­to ber­niu­ko glo­bė­jai Bi­ru­tei. Tu­rė­jo, bet ne­su­mo­kė­jo.Apie in­ci­den­tą, ku­rio me­tu try­li­ka­me­tis bu­vo su­muš­tas ži­no­mos at­li­kė­jos Mo­ni­kos Ka­tuns­ky­tės ir jos su­tuok­ti­nio...

Li­go­ni­nei – fo­to­me­ni­nin­kės do­va­na

2017 m. balandžio 12 d.
Me­džių, žy­din­čių gė­lių, paukš­čių vaiz­dai – gy­dan­tys ir džiu­gi­nan­tys. Šiau­lių il­ga­lai­kio gy­dy­mo ir ge­riat­ri­jos cent­rui šiau­lie­tė fo­to­me­ni­nin­kė Bi­ru­tė Mus­nec­kie­nė pa­do­va­no­jo 35 sa­vo fo­tog­ra­fi­jas, įstai­go­je su­reng­ta jų pa­ro­da. Cent­re be­si­gy­dan­tys li­go­niai džiau­gia­si – gam­tos vaiz­dai pa­de­da už­mirš­ti li­gą.Iš­gir­du­si apie Šiau­lių il­ga­lai­kio gy­dy­mo ir ge­riat­ri­jos cent­re vyks­tan­čius ren­gi­nius li­go­niams, B. Mus­nec­kie­nė nu­ta­rė prie to pri­si­dė­ti. Slau­gos li­go­ni­nės ko­ri­do­rių...

Kryžių kalną vėl aplankė gaisras

2017 m. balandžio 11 d.
Va­kar ry­tą Šiau­lių ap­skri­ties ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­jė­gas ant ko­jų su­kė­lė pra­ne­ši­mas apie Kry­žių kal­ne siau­tė­jan­čią ug­nį. Ne­pai­sant to, kad lieps­no­jo ne­di­de­lia­me plo­te ir gais­rą pa­vy­ko su­tram­dy­ti per ke­lias­de­šimt mi­nu­čių, ug­nia­ge­siai Kry­žių kal­ne bu­dė­jo iki pat pa­va­ka­rių.Vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mą uni­ka­lų ob­jek­tą ug­nis nu­nio­ko­jo ne pir­mą kar­tą.Pra­ne­ši­mą apie gais­rą Kry­žių kal­ne Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ug­nia­ge­siai iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro 112 ga­vo 34 mi­nu­tės po...

50 procentų distancijos

2017 m. balandžio 8 d.
Ba­lan­džio 9 die­ną suei­na dve­ji me­tai, kai dir­ba Šiau­lių mies­to ta­ry­ba ir tie­sio­giai iš­rink­tas me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Ly­giai pu­sė ka­denci­jos praė­jo. Ką nu­vei­kė mies­to ved­liai? Ar jų veik­los mo­zai­ka džiu­gi­na?
Ši Ta­ry­ba, ku­riai pir­mą kar­tą va­do­vau­ja ne­par­ti­nis tie­so­giai iš­rink­tas me­ras, ta­po iš­skir­ti­ne ne­su­ta­ri­mais, su­si­skal­dy­mu ir po­li­ti­nė­mis trin­ti­mis.
A. Vi­soc­kui pi­la­si kal­ti­ni­mai vie­nas­me­niu val­dy­mu, ne­su­ge­bė­ji­mu ei­ti į dia­lo­gą su...

Pusė Šiaulių sporto mokyklų – be vadovų

2017 m. balandžio 7 d.
Šiau­lių mies­te nuo­la­ti­nių va­do­vų ne­tu­ri net ke­tu­rios iš aš­tuo­nių spor­to mo­kyk­lų. Bet Sa­vi­val­dy­bė va­do­vų kon­kur­sų ne­skel­bia, esą neaiš­ku, pa­gal ko­kius tei­sės ak­tus – švie­ti­mo ar spor­to – rei­kia skelb­ti? Net me­ras dėl to su­si­vė­lė at­leis­da­mas vie­ną iš di­rek­to­rių, ir yra ap­skųs­tas teis­mui.
Mies­to Ta­ry­bo­je klau­si­mas dėl spor­to mo­kyk­lų va­do­vų iš­ki­lo, svars­tant, ką skir­ti plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ lai­ki­nuo­ju di­rek­to­riu­mi.
Po­li­ti­kams ant­rą kar­tą te­ko prie šio klau­si­mo grįž­ti. Ko­vo...

Valdiškuose namuose trūko žmogiškos šilumos

2017 m. balandžio 7 d.
Šiau­lie­tė In­ga – mies­to vie­no vai­kų lopšelio–darželio di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja, skai­to pa­skai­tas Šiau­lių uni­ver­si­te­te, 2014 me­tais so­cia­li­nių moks­lų sri­ty­je ap­gy­nė di­ser­ta­ci­ją.Jau­na mo­te­ris glau­džia prie krū­ti­nės de­vy­nių mė­ne­sių sū­ne­lį: jam ir aš­tuo­ne­rių duk­rai nie­ka­da ne­trūks mo­ti­niš­kos ši­lu­mos. Nes jos, tos ši­lu­mos, kaž­ka­da la­bai trū­ko pa­čiai In­gai. Pro­fe­si­nių aukš­tu­mų pa­sie­ku­si mo­te­ris kaž­ka­da au­go Šiau­lių vai­kų glo­bos na­muo­se.34 me­tų šiau­lie­tė pra­šo ne­mi­nė­ti var­do ir pa­var­dės – jos gy­ve­ni­mo...

Grobstomi ir prirašinėjami greitukių degalai

2017 m. balandžio 6 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro ka­są įstai­gos di­rek­to­rė Vio­le­ta Gri­ciu­vie­nė įne­šė 130,58 eu­ro už sa­vo as­me­ni­niam au­to­mo­bi­liui pa­nau­do­tus grei­tu­kėms skir­tus de­ga­lus. Įneš­ta po to, kai jų grobs­ty­mą už­fik­sa­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos cent­ra­li­zuo­tas Sa­vi­val­dy­bės Vi­daus au­di­to sky­rius. Ty­ri­mo duo­me­nis nuo „Šiau­lių kraš­to“ ban­dy­ta slėp­ti.Apie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro...

103-eji – gyvenimas kupinas pilnatvės

2017 m. balandžio 5 d.
Kai rad­vi­liš­kie­tis Hen­ri­kas La­sys pa­sa­ko­da­vo apie sa­vo gy­ve­ni­mą, dau­ge­lis sa­ky­da­vo, kad jis ver­tas kny­gos. Bū­da­mas 94-erių, to­kią ir iš­lei­do. Su­lau­kęs 103-ejų, jis kiek­vie­ną die­ną spren­džia kry­žia­žo­džius, skai­to laik­raš­čius ir pui­kiai pri­si­me­na sa­vo ne­leng­vą Lie­tu­vos lais­vės ko­vų da­ly­vio, bu­vu­sio po­li­ti­nio ka­li­nio ir trem­ti­nio gy­ve­ni­mą.Ko­vo 25 die­ną H. La­siui su­ka­ko 103-eji me­tai. Kai il­gaam­žio su gar­biu ju­bi­lie­ju­mi atė­jo pa­svei­kin­ti mies­to ir ra­jo­no...

Nykstančiuose miesteliuose nyksta mokyklos

2017 m. balandžio 4 d.
Apsk­ri­ties sa­vi­val­dy­bių mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­nai iki 2020 me­tų ro­do, kaip aki­vaiz­džiai bu­vęs mo­kyk­lų tink­las trau­kia­si iš kai­mų ir mies­te­lių. Mo­kyk­lų tink­lui tie­siog ne­be­pa­kan­ka vai­kų.Šian­dien Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­ba spręs dar dvie­jų ra­jo­no mo­kyk­lų, ku­rios priar­tė­jo prie kri­ti­nės ri­bos, li­ki­mą. Gy­ven­to­jai pra­šo ne­nai­kin­ti mo­kyk­lų, nes nai­ki­nant kai­me mo­kyk­lą pa­si­ra­šo­mas mir­ties nuo­spren­dis vi­sam kai­mui.Ar iš­tuš­tė­ju­sios pro­vin­ci­jos mo­kyk­los – kai­mų, mies­te­lių ny­ki­mo prie­žas­tis, ar...

Vir­tu­vės še­fas klien­tus pa­verstų ka­ra­liais (2)

2017 m. balandžio 1 d.
„Esu ma­nia­kas“, – pri­si­pa­žįs­ta vir­tu­vės še­fas Al­gir­das Ma­ta­čiū­nas, vi­siš­kai at­si­da­vęs sa­vo aist­rai ga­min­ti. Jo ke­lias vir­tu­vė­je – nuo in­dų plo­vė­jo Lon­do­ne iki dar­bo „Mi­che­lin“ žvaigž­du­tė­mis įver­tin­tuo­se res­to­ra­nuo­se. Jis ne­de­ri­na om­le­to su braš­kė­mis, į be­si­pai­nio­jan­tį po ko­jo­mis vir­tu­vė­je ga­li mes­ti kep­tu­vę.Šiau­liai vir­tu­vės vir­tuo­zui – per­spek­ty­vus mies­tas, ku­ria­me sva­jo­ja ati­da­ry­ti gur­ma­niš­ką res­to­ra­ną.Tre­jų su pu­se me­tų Al­gir­das ant kė­dės pa­si­dė­jęs...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas