(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Pirmas puslapis

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba va­kar ant­ruo­ju vi­ce­me­ru iš­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tą, bu­vu­sį mies­to me­rą Jus­ti­ną Sar­taus­ką. Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tai į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su me­ru nei­na, o virš J. Sar­taus­ko „ka­bo“ me­ro se­kė­jų ini­ci­juo­ta ap­kal­ta.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vo 27 Ta­ry­bos na­riai iš 31-o. Kad J. Sar­taus­kas bū­tų iš­rink­tas, jo kan­di­da­tū­rą tu­rė­jo pa­lai­ky­ti ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų Ta­ry­bos na­rių – 16-a. To­kia mi­ni­ma­li dau­gu­ma ir bal­sa­vo už J. Sar­taus­ką, 11 Ta­ry­bos na­rių bu­vo „prieš“...

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
Kū­ri­nį tu­rė­jo at­lik­ti trys pro­fe­sio­na­lūs cho­rai – „Po­li­fo­ni­ja“, „Vil­nius“ ir Lat­vi­jos vals­ty­bi­nis cho­ras „Lat­vi­ja“, taip pat Lie­po­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras. Di­ri­guo­ti at­vy­ko gar­sus lat­vių di­ri­gen­tas Ma­ris Sir­mais.
Ta­čiau Lie­po­jos or­kest­ras at­si­sa­kė gro­ti Šv. Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je, nes pa­gal jų su­tar­tį su pro­fsą­jun­ga mu­zi­kuo­ti ga­li, kai pa­tal­po­se yra ne ma­žiau kaip 18 laips­nių ši­lu­mos. At­vy­kę pa­ma­ta­vo tem­pe­ra­tū­rą – bu­vo tik 15,5 laips­nio –...

Savivaldybės „reformos“ persikelia į teismą (46)

2017 m. balandžio 20 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę teis­mui skun­džia per Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą dar­bo ne­te­kę il­ga­me­čiai vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Į teis­mą nuė­jo ir at­leis­ti spor­to mo­kyk­lų va­do­vai. Sau­lius Les­nic­kas, bu­vęs Fut­bo­lo aka­de­mi­jos va­do­vas, dėl me­ro veiks­mų krei­pė­si ir į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.
Į teis­mą krei­pė­si trys bu­vę vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jai – Pet­ras Slonks­nis, Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė ir Aud­ro­nė Jau­ge­la­vi­čie­nė. Jų skun­dai priim­ti nag­ri­nė­ti.
Jie pra­šo pri­pa­žin­ti at­lei­di­mą...

Pigiau – į Suvalkus iš Šiaulių (31)

2017 m. balandžio 20 d.
Pa­to­gus de­vy­nių vie­tų mik­roau­to­bu­sas ket­vir­tą va­lan­dą ry­to iš Šiau­lių iš­rie­da į Su­val­kus. Di­dy­sis ket­vir­ta­die­nis. Ar­tė­ja Ve­ly­kos. Pul­ke­lis pen­si­nin­kių mo­te­rų va­žiuo­ja už ke­lių šim­tų ki­lo­met­rų so­tes­nio ir pi­ges­nio kąs­nio. To­kių kaip jos, o ir jau­nų, vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų Su­val­kuo­se – tūks­tan­čiai. Aikš­te­lė­se prie ba­zių ir par­duo­tu­vių dau­giau au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais ne­gu su len­kiš­kais nu­me­riais.Nusp­ren­džiau sau leis­ti vie­nos die­nos ke­lio­nę į Len­ki­ją. Smal­su įsi­ti­kin­ti, ko ver­tos tos ko­mer­ci­nės...

Kariams tenka įveikti ir informacines provokacijas (22)

2017 m. balandžio 20 d.
Ba­lan­džio 18–21 die­no­mis Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne bei Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne vyks­ta pra­ty­bos „Nar­su­sis Gri­fo­nas 2017“. Pra­ty­bo­se da­ly­vau­ja be­veik tūks­tan­tis ka­rių. Pa­gal sce­na­ri­jų ka­riai ne tik gi­na te­ri­to­ri­ją, bet tu­ri su­si­do­ro­ti ir su in­for­ma­ci­nio ka­ro grės­mė­mis. Ak­ty­viau­sia pra­ty­bų fa­zė – šian­dien.Pra­ty­bas „Nar­su­sis Gri­fo­nas 2017“ or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Mo­to­ri­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų bri­ga­da (MPB) „Že­mai­ti­ja“. Pra­ty­bo­se...

Premjeras užgesino „Saulꓠ(44)

2017 m. balandžio 19 d.
Šie­met vėl ne­pa­ju­dės ža­dė­to­ji Šiau­lių kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ re­konst­ruk­ci­ja. Sau­sį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skir­ti pi­ni­gai – 595 tūks­tan­čiai eu­rų – Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio spren­di­mu, per­skirs­ty­ti ki­tiems pro­jek­tams baig­ti. Nau­jų pro­jek­tų nu­spręs­ta ne­vyk­dy­ti. Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko "už­gai­da" neim­ti 180 tūks­tan­čių eu­rų per­nai, at­si­su­ko bu­me­ran­gu.„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, kon­cer­ti­nė įstai­ga „Sau­lė“ šie­met ne­be­bus re­konst­ruo­ja­ma. Dar sau­sį kul­tū­ros mi­nist­rės Lia­nos Ruo­ky­tės...

Meilę dalijant, meilės daugėja (2)

2017 m. balandžio 15 d.
Rad­vi­liš­kie­čių Je­le­nos ir Au­gus­ti­no Mit­kų šei­ma sės prie šven­tų Ve­ly­kų sta­lo. Su­sės vi­si: tė­tis, ma­ma ir ke­tu­ri jų vai­kai. Net­rūks vai­kiš­ko čiauš­kė­ji­mo, sma­gaus juo­ko ir kal­bų. Pas­kui vi­si ri­dens ve­ly­ki­nius mar­gu­čius. Na­mai kve­pės ar­ba­ta ir al­suos ši­lu­ma.Mei­lę da­li­jant, mei­lės dau­gė­ja.Net­ru­kus bus tre­ji me­tai, kai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko Au­gus­ti­no Mit­kaus ir jo žmo­nos Je­le­nos, vie­no pre­ky­bos cent­ro Šiau­liuo­se di­rek­to­rės, na­muo­se ap­si­gy­ve­no du...

Grįž­ta­ma kur­ti pa­mink­lą (23)

2017 m. balandžio 14 d.
Šiau­lių mies­to Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja sie­ja­ma ir su Tau­tos lais­vės pa­mink­lo sta­ty­ba. Bet pa­mink­lo sta­ty­bai pi­ni­gų ne­nu­ma­ty­ta ir pa­ts pa­mink­las – tik vi­zi­jo­se. Idė­jai su­kur­ti siū­lo­ma skir­ti 10 tūks­tan­čių eu­rų. Ta­čiau nė­ra vie­nos nuo­mo­nės, ar pa­mink­lą kur­ti aikš­tę su­tvar­kius, ar jau da­bar?
Mies­to Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se pra­dė­ta svars­ty­ti, ar skir­ti šiais me­tais 10 tūks­tan­čių eu­rų pa­mink­lui Tau­tos lais­vei su­kur­ti. Siū­ly­mą tei­kia ne vie­ne­rius me­tus idė­ją puo­se­lė­jan­čių...

Kaimynus pakvietė į kiemo turgelį (10)

2017 m. balandžio 14 d.
Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Kiem­tur­gis – sma­gi die­na
Nors praė­ju­sį sek­ma­die­nį pa­va­sa­rio sau­lė ne­le­pi­no, o vė­jo gū­siai nuo­lat tai­kė­si ap­vers­ti pa­ka­bas su rū­bais, mė­tė nuo sta­lų leng­ves­nius daik­tus, Ing­ri­dos ir Ode­tos na­mo kie­me šur­mu­lia­vo tur­ge­lis. Dvi pui­kiai su­ta­rian­čios kai­my­nės, su­rin­ku­sios na­miš­kiams ir joms pa­čioms ne­be­tin­ka­mus dra­bu­žius, ran­ki­nes, na­mų bei bui­ties ra­kan­dus, su­ren­gė jų par­da­vi­mą.
Dau­gu­ma pir­kė­jų – kai­my­nai, bi­čiu­liai, pa­žįs­ta­mi. O kai...

Karaliai gal nuogi ir be kariaunų? (13)

2017 m. balandžio 13 d.
Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­bi­ro par­ti­jų sky­rių pir­mi­nin­kų rin­ki­mų. Par­ti­jų Šiau­lių sky­riai di­de­liais pa­si­kei­ti­mais ly­de­rių po­zi­ci­jo­se ne­nus­te­bi­no, ta­čiau ly­de­rių rin­ki­mai at­vė­rė ki­tą fak­tą – rea­lius par­ti­jų veik­lo­je da­ly­vau­jan­čių žmo­nių skai­čius. Vie­na yra pa­sa­ko­ti, kad par­ti­jos sky­riaus są­ra­še yra ke­li šim­tai ar net be­veik tūks­tan­tis na­rių, o vi­sai kas ki­ta – kiek rea­liai žmo­nių da­ly­vau­ja par­ti­jos veik­lo­je. Ga­li­ma įtar­ti, kad vyks­ta ma­ni­pu­lia­ci­jos skai­čiais, nes po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų...

Į Mo­ni­kos Ka­tuns­ky­tės pi­ni­gi­nę žiū­ri ant­sto­lis (24)

2017 m. balandžio 12 d.
Net­ru­kus bus ket­ve­ri me­tai, kai šiau­lie­tė dai­ni­nin­kė Mo­ni­ka Ka­tuns­ky­tė ir jos tuo­me­ti­s su­tuok­ti­nis Ki­rils įsi­vė­lė į skan­da­lą dėl smur­to prieš ne­pil­na­me­tį. Rei­ka­las grei­čiau­siai se­niai bū­tų pa­mirš­tas, jei­gu ne ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mas, ku­rį dai­ni­nin­kė ir jos vy­ras tu­rė­jo su­mo­kė­ti su­muš­to ber­niu­ko glo­bė­jai Bi­ru­tei. Tu­rė­jo, bet ne­su­mo­kė­jo.Apie in­ci­den­tą, ku­rio me­tu try­li­ka­me­tis bu­vo su­muš­tas ži­no­mos at­li­kė­jos Mo­ni­kos Ka­tuns­ky­tės ir jos su­tuok­ti­nio...

Li­go­ni­nei – fo­to­me­ni­nin­kės do­va­na

2017 m. balandžio 12 d.
Me­džių, žy­din­čių gė­lių, paukš­čių vaiz­dai – gy­dan­tys ir džiu­gi­nan­tys. Šiau­lių il­ga­lai­kio gy­dy­mo ir ge­riat­ri­jos cent­rui šiau­lie­tė fo­to­me­ni­nin­kė Bi­ru­tė Mus­nec­kie­nė pa­do­va­no­jo 35 sa­vo fo­tog­ra­fi­jas, įstai­go­je su­reng­ta jų pa­ro­da. Cent­re be­si­gy­dan­tys li­go­niai džiau­gia­si – gam­tos vaiz­dai pa­de­da už­mirš­ti li­gą.Iš­gir­du­si apie Šiau­lių il­ga­lai­kio gy­dy­mo ir ge­riat­ri­jos cent­re vyks­tan­čius ren­gi­nius li­go­niams, B. Mus­nec­kie­nė nu­ta­rė prie to pri­si­dė­ti. Slau­gos li­go­ni­nės ko­ri­do­rių...

Kryžių kalną vėl aplankė gaisras (4)

2017 m. balandžio 11 d.
Va­kar ry­tą Šiau­lių ap­skri­ties ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­jė­gas ant ko­jų su­kė­lė pra­ne­ši­mas apie Kry­žių kal­ne siau­tė­jan­čią ug­nį. Ne­pai­sant to, kad lieps­no­jo ne­di­de­lia­me plo­te ir gais­rą pa­vy­ko su­tram­dy­ti per ke­lias­de­šimt mi­nu­čių, ug­nia­ge­siai Kry­žių kal­ne bu­dė­jo iki pat pa­va­ka­rių.Vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mą uni­ka­lų ob­jek­tą ug­nis nu­nio­ko­jo ne pir­mą kar­tą.Pra­ne­ši­mą apie gais­rą Kry­žių kal­ne Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ug­nia­ge­siai iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro 112 ga­vo 34 mi­nu­tės po...

50 procentų distancijos (116)

2017 m. balandžio 8 d.
Ba­lan­džio 9 die­ną suei­na dve­ji me­tai, kai dir­ba Šiau­lių mies­to ta­ry­ba ir tie­sio­giai iš­rink­tas me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Ly­giai pu­sė ka­denci­jos praė­jo. Ką nu­vei­kė mies­to ved­liai? Ar jų veik­los mo­zai­ka džiu­gi­na?
Ši Ta­ry­ba, ku­riai pir­mą kar­tą va­do­vau­ja ne­par­ti­nis tie­so­giai iš­rink­tas me­ras, ta­po iš­skir­ti­ne ne­su­ta­ri­mais, su­si­skal­dy­mu ir po­li­ti­nė­mis trin­ti­mis.
A. Vi­soc­kui pi­la­si kal­ti­ni­mai vie­nas­me­niu val­dy­mu, ne­su­ge­bė­ji­mu ei­ti į dia­lo­gą su...

Pusė Šiaulių sporto mokyklų – be vadovų (54)

2017 m. balandžio 7 d.
Šiau­lių mies­te nuo­la­ti­nių va­do­vų ne­tu­ri net ke­tu­rios iš aš­tuo­nių spor­to mo­kyk­lų. Bet Sa­vi­val­dy­bė va­do­vų kon­kur­sų ne­skel­bia, esą neaiš­ku, pa­gal ko­kius tei­sės ak­tus – švie­ti­mo ar spor­to – rei­kia skelb­ti? Net me­ras dėl to su­si­vė­lė at­leis­da­mas vie­ną iš di­rek­to­rių, ir yra ap­skųs­tas teis­mui.
Mies­to Ta­ry­bo­je klau­si­mas dėl spor­to mo­kyk­lų va­do­vų iš­ki­lo, svars­tant, ką skir­ti plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ lai­ki­nuo­ju di­rek­to­riu­mi.
Po­li­ti­kams ant­rą kar­tą te­ko prie šio klau­si­mo grįž­ti. Ko­vo...

Valdiškuose namuose trūko žmogiškos šilumos (1)

2017 m. balandžio 7 d.
Šiau­lie­tė In­ga – mies­to vie­no vai­kų lopšelio–darželio di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja, skai­to pa­skai­tas Šiau­lių uni­ver­si­te­te, 2014 me­tais so­cia­li­nių moks­lų sri­ty­je ap­gy­nė di­ser­ta­ci­ją.Jau­na mo­te­ris glau­džia prie krū­ti­nės de­vy­nių mė­ne­sių sū­ne­lį: jam ir aš­tuo­ne­rių duk­rai nie­ka­da ne­trūks mo­ti­niš­kos ši­lu­mos. Nes jos, tos ši­lu­mos, kaž­ka­da la­bai trū­ko pa­čiai In­gai. Pro­fe­si­nių aukš­tu­mų pa­sie­ku­si mo­te­ris kaž­ka­da au­go Šiau­lių vai­kų glo­bos na­muo­se.34 me­tų šiau­lie­tė pra­šo ne­mi­nė­ti var­do ir pa­var­dės – jos gy­ve­ni­mo...

Grobstomi ir prirašinėjami greitukių degalai (75)

2017 m. balandžio 6 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro ka­są įstai­gos di­rek­to­rė Vio­le­ta Gri­ciu­vie­nė įne­šė 130,58 eu­ro už sa­vo as­me­ni­niam au­to­mo­bi­liui pa­nau­do­tus grei­tu­kėms skir­tus de­ga­lus. Įneš­ta po to, kai jų grobs­ty­mą už­fik­sa­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos cent­ra­li­zuo­tas Sa­vi­val­dy­bės Vi­daus au­di­to sky­rius. Ty­ri­mo duo­me­nis nuo „Šiau­lių kraš­to“ ban­dy­ta slėp­ti.Apie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro...

103-eji – gyvenimas kupinas pilnatvės (2)

2017 m. balandžio 5 d.
Kai rad­vi­liš­kie­tis Hen­ri­kas La­sys pa­sa­ko­da­vo apie sa­vo gy­ve­ni­mą, dau­ge­lis sa­ky­da­vo, kad jis ver­tas kny­gos. Bū­da­mas 94-erių, to­kią ir iš­lei­do. Su­lau­kęs 103-ejų, jis kiek­vie­ną die­ną spren­džia kry­žia­žo­džius, skai­to laik­raš­čius ir pui­kiai pri­si­me­na sa­vo ne­leng­vą Lie­tu­vos lais­vės ko­vų da­ly­vio, bu­vu­sio po­li­ti­nio ka­li­nio ir trem­ti­nio gy­ve­ni­mą.Ko­vo 25 die­ną H. La­siui su­ka­ko 103-eji me­tai. Kai il­gaam­žio su gar­biu ju­bi­lie­ju­mi atė­jo pa­svei­kin­ti mies­to ir ra­jo­no...

Nykstančiuose miesteliuose nyksta mokyklos (21)

2017 m. balandžio 4 d.
Apsk­ri­ties sa­vi­val­dy­bių mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­nai iki 2020 me­tų ro­do, kaip aki­vaiz­džiai bu­vęs mo­kyk­lų tink­las trau­kia­si iš kai­mų ir mies­te­lių. Mo­kyk­lų tink­lui tie­siog ne­be­pa­kan­ka vai­kų.Šian­dien Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­ba spręs dar dvie­jų ra­jo­no mo­kyk­lų, ku­rios priar­tė­jo prie kri­ti­nės ri­bos, li­ki­mą. Gy­ven­to­jai pra­šo ne­nai­kin­ti mo­kyk­lų, nes nai­ki­nant kai­me mo­kyk­lą pa­si­ra­šo­mas mir­ties nuo­spren­dis vi­sam kai­mui.Ar iš­tuš­tė­ju­sios pro­vin­ci­jos mo­kyk­los – kai­mų, mies­te­lių ny­ki­mo prie­žas­tis, ar...

Vir­tu­vės še­fas klien­tus pa­verstų ka­ra­liais (7)

2017 m. balandžio 1 d.
„Esu ma­nia­kas“, – pri­si­pa­žįs­ta vir­tu­vės še­fas Al­gir­das Ma­ta­čiū­nas, vi­siš­kai at­si­da­vęs sa­vo aist­rai ga­min­ti. Jo ke­lias vir­tu­vė­je – nuo in­dų plo­vė­jo Lon­do­ne iki dar­bo „Mi­che­lin“ žvaigž­du­tė­mis įver­tin­tuo­se res­to­ra­nuo­se. Jis ne­de­ri­na om­le­to su braš­kė­mis, į be­si­pai­nio­jan­tį po ko­jo­mis vir­tu­vė­je ga­li mes­ti kep­tu­vę.Šiau­liai vir­tu­vės vir­tuo­zui – per­spek­ty­vus mies­tas, ku­ria­me sva­jo­ja ati­da­ry­ti gur­ma­niš­ką res­to­ra­ną.Tre­jų su pu­se me­tų Al­gir­das ant kė­dės pa­si­dė­jęs...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />