(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Lietuvos tenisininkės įveikė egiptietes, bet pralaimėjo Liuksemburgo rinktinei

2017 m. balandžio 21 d.

Lie­tu­vos mo­te­rų te­ni­so rink­ti­nei ant­rą Fe­de­ra­ci­jos tau­rės (Fed­Cup) tur­ny­ro die­ną ne­pa­vy­ko rim­čiau pa­si­prie­šin­ti Liuk­sem­bur­go ko­man­dai. Šiau­liuo­se vyk­stan­čio­se var­žy­bo­se lie­tu­vės liuk­sem­bur­gie­tėms nu­si­lei­do ir vie­ne­tų, ir dve­je­tų su­si­ti­ki­muo­se.

Pir­ma­me die­nos ma­če Pau­li­na Ba­kai­tė 1:6, 4:6 pra­lai­mė­jo Eleo­no­rai Mo­li­na­ro (WTA 874). Po ne­sėk­min­gos su­si­ti­ki­mo pra­džios P. Ba­kai­tei pa­vy­ko grįž­ti į žai­di­mą ant­ra­me se­te. Jo me­tu lie­tu­vė tu­rė­jo bent ke­lias ga­li­my­bes lai­mė­ti var­žo­vės pa­da­vi­mą, ta­čiau jos taip ir li­ko neiš­nau­do­tos.

„Ma­nau, kad Pau­li­na šian­dien su­žai­dė pa­gal sa­vo ga­li­my­bes, ypač ant­rą ma­čo se­tą. Vis­gi la­biau pa­ty­ru­si var­žo­vė kly­do la­bai re­tai, o ko­vo­ti prieš taip sta­bi­liai žai­džian­čias var­žo­ves yra la­bai sun­ku“, – po su­si­ti­ki­mo kal­bė­jo Lie­tu­vos rink­ti­nės ka­pi­to­nė Edi­ta Lia­cho­vi­čiū­tė.

Ko­man­dų ly­de­rių Joa­nos Ei­du­ko­ny­tės (WTA 714) ir Man­dy Mi­ne­los (WTA 67) su­si­ti­ki­mas klos­tė­si pa­gal la­bai pa­na­šų sce­na­ri­jų. Pir­mo­ji Liuk­sem­bur­go ra­ke­tė šven­tė per­ga­lę 6:0, 6:4.

Nie­ko ne­be­le­mian­tį dve­je­tų ma­čą, E. Lia­cho­vi­čiū­tės spren­di­mu, sto­jo žais­ti Ger­ta Zy­ku­tė ir Ga­bi­ja Dru­tei­kai­tė. Lie­tu­vės re­zul­ta­tu 2:6, 1:6 nu­si­lei­do E. Mo­li­na­ro ir Clau­di­nei Schaul.

Pir­mą­ją tur­ny­ro die­ną, tre­čia­die­nį, lie­tu­vės 2:1 pa­lau­žė Egip­to ko­man­dą.

Ma­čo li­ki­mas spren­dė­si tre­čio­jo – dve­je­tų – su­si­ti­ki­mo tre­čia­me se­te, ku­rio pa­bai­go­je sėk­mė nu­si­šyp­so­jo J. Ei­du­ko­ny­tės ir G. Zy­ku­tės due­tui. Lie­tu­vės po 2 va­lan­dų ir 18 mi­nu­čių ko­vos įvei­kė Olos Abou Zek­ry ir Sand­ros Sa­mir dve­je­tą 6:1, 4:6, 7:5.

Vie­ne­tų su­si­ti­ki­muo­se lie­tu­vės ir egip­tie­tės pa­si­da­li­no po per­ga­lę.

Ant­rų­jų ko­man­dų ra­ke­čių akis­ta­to­je P. Ba­kai­tė 6:2, 7:6(2) nu­ga­lė­jo Mai El Ka­mash, o rink­ti­nių ly­de­rių akis­ta­to­je S. Sa­mir 7:5, 6:3 bu­vo stip­res­nė už J. Ei­du­ko­ny­tę.

Šian­dien, pa­sku­ti­nę gru­pių tur­ny­ro die­ną, Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kės su­si­tiks su dvi per­ga­les Šiau­liuo­se jau iš­ko­vo­ju­sia Da­ni­jos rink­ti­ne. Šian­dien da­nės re­zul­ta­tu 3:0, įvei­kė Egip­to rink­ti­nę.

A gru­pės su­si­ti­ki­muo­se Slo­vė­ni­ja nu­ga­lė­jo Pie­tų Af­ri­ką, o šve­dės įvei­kė Nor­ve­gi­jos rink­ti­nę.

Lie­tu­vos ir Da­ni­jos rink­ti­nių ma­čas Šiau­lių te­ni­so mo­kyk­lo­je pra­si­dės šian­dien 11 va­lan­dą.

Lie­tu­vos te­ni­so są­jun­gos, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas