(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Nikita Belovas pelnė šešis medalius

2017 m. balandžio 21 d.

Šiau­liuo­se vy­ko tarp­tau­ti­nės plau­ki­mo var­žy­bos „Vai­kų plau­ki­mo fies­ta-2017“, ku­rio­se da­ly­va­vo per 130 spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties (Ru­si­ja).

Dau­giau­sia me­da­lių pa­vy­ko pel­ny­ti šiau­lie­čiui Ni­ki­tai Be­lo­vui (tre­ne­rė Vil­ma Staš­ku­vie­nė) – net še­šis. Bend­ro­je įskai­to­je tarp sep­ty­nio­li­kos ko­man­dų Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas-1“ ko­man­da užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Pir­mi – Ka­li­ning­ra­do spor­ti­nin­kai, tre­ti – Klai­pė­dos spor­to cent­ro „Gin­ta­ras-1“ ko­man­da.

2006 me­tų ir jau­nes­nių ber­niu­kų gru­pė­je N. Be­lo­vas tris si­dab­ro me­da­lius pel­nė 50 m krū­ti­ne (43,06 sek.; 20 da­ly­vių), 100 m krū­ti­ne (1 min. 35,38 sek.; 11 dal.) ir 100 m nu­ga­ra (1 min. 26,65 sek.; 25 dal.) rung­ty­se, o 50 m nu­ga­ra (40,94 sek.; 20 dal.) rung­ty­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

Nei­las Vai­čiu­lis (tren. Egi­di­jus Šiaut­ku­lis) tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo plauk­da­mas 100 m lais­vu sti­liu­mi (1 min. 12,48 sek.). Rung­ty­nia­vo 44 da­ly­viai.

Šiau­lie­čių ko­man­da (Ar­vy­das Je­go­ro­vas (tren. Ema Vie­la­vi­čiū­tė), Do­mi­ny­kas Žie­das (tren. V. Staš­ku­vie­nė), N. Be­lo­vas ir N. Vai­čiu­lis) nu­ga­lė­jo es­ta­fe­tė­je 4x50 m lais­vu sti­liu­mi. Rung­tį šiau­lie­čiai įvei­kė per 2 mi­nu­tes 17,27 se­kun­dės ir ap­len­kė 9 ko­man­das.

Es­ta­fe­tė­je 4x50 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu, ku­rio­je var­žė­si 8 ko­man­dos, šiau­lie­čiai bu­vo ant­ri, rung­tį įvei­kę per 2 mi­nu­tes 37,59 se­kun­dės.

2007 me­tų ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je plauk­da­ma 100 m lais­vu sti­liu­mi si­dab­rą iš­ko­vo­jo Emi­li­ja Po­ciū­tė (tren. Do­vi­lė Po­cie­nė). Nuo­to­lį šiau­lie­tė įvei­kė per 1 mi­nu­tę 28,96 se­kun­dės ir ap­len­kė 15 da­ly­vių.

Tre­čią­ja vie­ta džiau­gė­si Eg­lė Bal­niū­tė (tren. Kęs­tu­tis Jan­ke­vi­čius), plau­ku­si 50 m krū­ti­ne. Nuo­to­lį ji įvei­kė per 48,36 se­kun­dės ir ap­len­kė 22 da­ly­ves.

Dvi tre­čią­sias vie­tas pel­nė Kar­me­la Ža­ly­tė (tren. D. Po­cie­nė): 50 m pe­te­liš­ke (47,44 sek.; 11 dal.) ir 100 m pe­te­liš­ke (1 min. 57,41 sek.; 5 dal.).

Es­ta­fe­tė­je 4x50 m lais­vu sti­liu­mi šiau­lie­tės K. Ža­ly­tė, E. Po­ciū­tė, Ug­nė Šiaut­ku­ly­tė (tren. E. Šiaut­ku­lis) ir Gre­ta Ka­mins­kai­tė (tren. D. Po­cie­nė) tarp pen­kių ko­man­dų pel­nė tre­čią­ją vie­tą. Rung­tį įvei­kė per 2 mi­nu­tes 42,07 se­kun­dės.

Taip pat tre­čio­ji vie­ta iš­ko­vo­ta es­ta­fe­tė­je 4x50 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu, ku­rio­je var­žė­si trys ko­man­dos. Rung­tį šiau­lie­tės įvei­kė per 2 mi­nu­tes 59,79 se­kun­dės.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

PM „Del­fi­nas“ nuo­tr.

„Vai­kų plau­ki­mo fies­to­je-2017“ net še­šis me­da­lius iš­ko­vo­jo Ni­ki­ta Be­lo­vas (kai­rė­je). Do­mi­ny­kas Žie­das pa­si­puo­šė dviem me­da­liais.

Ke­tu­ris me­da­lius „Vai­kų plau­ki­mo fies­to­je-2017“ pel­nė Kar­me­la Ža­ly­tė (kai­rė­je), Emi­li­ja Po­ciū­tė – tris.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas