(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Po treniruočių Šiauliuose – į kovą Panevėžyje

2017 m. balandžio 21 d.

Ba­lan­džio 22 die­ną Aukš­tai­ti­jos sta­dio­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nė stos į ko­vą su Liuk­sem­bur­go reg­bi­nin­kais. Tai bus tre­čio­sios lie­tu­vių rung­ty­nės 2016–2017 me­tų se­zo­no Eu­ro­pos reg­bio čem­pio­na­to „Con­fe­ren­ce 1“ di­vi­zio­ne. Šiau­liuo­se su­reng­ti tarp­tau­ti­nes var­žy­bas bu­vo per bran­gu.

Jur­gi­ta JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

jurgita@skrastas.lt

Šven­tė – pa­ne­vė­žie­čiams

Dvi sa­vai­tes Šiau­liuo­se tre­ni­ra­vu­sis ir šiau­lie­čių reg­bi­nin­kų pa­grin­du su­da­ry­ta Lie­tu­vos rink­ti­nė sve­čius iš Liuk­sem­bur­go priims ne Šiau­liuo­se, o Pa­ne­vė­žy­je.

Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis tre­čia­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė, kad „neį­kan­da­ma“ bu­vo Šiau­lių cent­ri­nio sta­dio­no nuo­mos kai­na. Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė mie­lai su­ti­ko pa­gel­bė­ti ir pa­dė­ti su­reng­ti reg­bio šven­tę.

„Pa­ne­vė­žys se­niai ne­tu­rė­jo reg­bio rung­ty­nių, ir, ma­nau, tai bus pui­ki šven­tė ir reg­bio ve­te­ra­nams, ir vai­kams, ku­rie žai­džia reg­bį“, – sa­kė I. Ku­kuls­kis.

Vis­gi I. Ku­kuls­kis vy­lė­si, kad ne­to­li­mo­je atei­ty­je Šiau­liai pa­tys tu­rės pui­kų reg­bio sta­dio­ną su bū­ti­niau­sia inf­rast­ruk­tū­ra ir ne­be­rei­kės to­kio aukš­to ly­gio rung­ty­nėms ieš­ko­ti pi­ges­nių sta­dio­nų ki­tuo­se mies­tuo­se.

Svar­bi kiek­vie­na per­ga­lė

Per­nai vy­ku­sio­se pir­mo­sio­se rung­ty­nė­se Lie­tu­vos rink­ti­nė na­muo­se 11:6 nu­ga­lė­jo lat­vius, o ant­ro­sio­se iš­vy­ko­je po at­kak­lios ko­vos 6:15 pra­lai­mė­jo gru­pės fa­vo­ri­te lai­ko­mai Če­ki­jai. Liuk­sem­bur­gas iš­vy­ko­je 24:31 pra­lai­mė­jo lat­viams ir na­muo­se 0:19 neat­si­lai­kė prieš šve­dus.

Da­bar lie­tu­viai tarp pen­kių ko­man­dų gru­pė­je uži­ma ket­vir­tą­ją vie­tą, Liuk­sem­bur­go rink­ti­nė – pa­sku­ti­nę. Ne­pai­sant to, var­žo­vų nu­ver­tin­ti ne­ga­li­ma.

Rink­ti­nės ka­pi­to­nas Žy­gi­man­tas Ra­džius sa­kė, kad Liuk­sem­bur­go ko­man­da šio­se rung­ty­nė­se tu­rės šio­kį to­kį pra­na­šu­mą, nes jų var­žy­bų se­zo­nas jau pra­si­dė­jęs, o lie­tu­viams pra­si­dės tik po mė­ne­sio.

Vy­riau­sia­sis rink­ti­nės tre­ne­ris, spe­cia­lis­tas iš Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos Ntan­do Ma­nyos­ha ap­gai­les­ta­vo, kad tre­ni­ruo­čių pla­ną šiek tiek su­grio­vė pra­sti orai – ne­bu­vo ga­li­my­bių pa­kan­ka­mai tre­ni­ruo­tis sta­dio­ne. Bet fi­ziš­kai reg­bi­nin­kai yra ge­rai pa­si­ruo­šę ir sieks per­ga­lės.

Pag­rin­das – jau­ni­mas

Tre­ne­riai N. Ma­nyos­ha ir Ge­di­mi­nas Mar­ci­šaus­kas į Lie­tu­vos rink­ti­nę pa­kvie­tė 33 reg­bi­nin­kus.

Iš Šiau­lių „Vai­ro“ pa­kvies­ti sep­ty­ni at­sto­vai: Mo­des­tas Be­ke­ris, Dai­va­ras Jo­nai­tis, Min­dau­gas Mi­se­vi­čius, Man­tau­tas Vi­li­ma­vi­čius, Jus­tas Va­si­liaus­kas, Do­na­tas Vi­li­ma­vi­čius, Ala­nas Ala­saus­kis.

Iš „Balt­Rex-Šiau­lių“ – 9 at­sto­vai: Do­na­tas Trum­pic­kas, Žy­gi­man­tas Ra­džius, Mar­ty­nas Lianz­ber­gas, Taut­vy­das Kra­saus­kas, Do­vy­das Smo­lens­kas, Ig­nas Jan­kai­tis, Ar­man­das Ka­li­naus­kas, Kęs­tu­tis Kar­baus­kas ir Ar­nas Ur­bo­nas.

Į rink­ti­nę pa­kvies­ta ne­ma­žai už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čių ša­lies reg­bi­nin­kų: Ar­tū­ras Ra­chi­mo­vas (Aust­ra­li­ja), Ta­das Ja­lins­kas (JAV), Ma­rius And­ri­jaus­kas (Ang­li­ja), Mant­vy­das Tve­ra­ga (Ita­li­ja), Da­rius Vait­ke­vi­čius (Da­ni­ja), Jus­tas Poš­ke­vi­čius (Da­ni­ja), Pau­lius Stri­gū­nas (Ang­li­ja), Do­vy­das Tau­jans­kas (Ang­li­ja)

Iš Kau­no „Žal­gi­rio“ pa­kvies­ti Sai­das Balt­ru­šai­tis, My­ko­las Do­mas, Kas­pa­ras Kra­saus­kas, Do­man­tas Taut­kus, Dai­nius Ta­mo­liū­nas ir Siya Mla­land­le.

Taip pat pa­kvies­ta po vie­ną žai­dė­ją iš ki­tų Lie­tu­vos klu­bų: Au­gus­ti­nas Ter­lec­kas (Vil­niaus VRA), Ed­mun­das Aku­la (Plun­gės „Dor­bė") ir Jur­gis Ur­bo­nas (Jo­na­vos „Tau­ras").

Rung­ty­nė­se su Liuk­sem­bur­gu lie­tu­viams ne­ga­lės pa­dė­ti ke­le­tas pa­jė­gių ša­lies žai­dė­jų: kont­rak­tą su Ang­li­jos „Pre­miers­hip“ klu­bu tu­rin­tis Jo­nas Mi­kal­čius ne­žais dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių, Pran­cū­zi­jo­je rung­ty­niau­jan­tis Ka­ro­lis Na­vic­kas tuo me­tu var­žy­sis at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se, o Ig­nas Dar­kin­tis gy­do­si trau­mą.

Rink­ti­nės pa­grin­dą su­da­ro jau­ni­mas. Kad jis yra ga­bus ir pa­jė­gus ko­vo­ti, ne­se­niai įro­dė Eu­ro­pos reg­bio U-18 čem­pio­na­to „Con­fe­ren­ce 1“ di­vi­zio­ne, ku­ria­me iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą ir ke­lia­la­pį į ant­rą­jį pa­gal pa­jė­gu­mą „Trop­hy“ di­vi­zio­ną.

„Tai pa­ro­dė, kad au­ga ga­na aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos jau­ni­mas. Ma­nau, jis atei­ty­je su­stip­rins rink­ti­nės ly­gį. Ko­man­do­je yra ir pa­ty­ru­sių žai­dė­jų. Ša­lia jų jau­ni­mas grei­čiau to­bu­lė­ja“, – sa­kė N. Ma­nyos­ha.

Ti­ki­si iš­lik­ti gru­pė­je

Pas­ku­ti­nes rung­ty­nes su Šve­di­ja lie­tu­viai žais iš­vy­ko­je ge­gu­žės 6 die­ną.

Lie­tu­vos rink­ti­nei ke­lia­mas tiks­las iš­lik­ti „Con­fe­ren­ce 1“ Šiau­rės di­vi­zio­ne. Išk­ri­ti­mas iš jo gre­sia užė­mus pa­sku­ti­nę vie­tą gru­pė­je.

Pir­mos vie­tos lai­mė­to­jas dėl ke­lia­la­pio į aukš­tes­nį di­vi­zio­ną su­si­kaus su Pie­tų di­vi­zio­no pir­mos vie­tos lai­mė­to­ju. Kol kas ge­riau­siai Šiau­rės di­vi­zio­ne se­ka­si če­kams.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Iš kairės: Lie­tu­vos vy­rų reg­bio rink­ti­nės tre­ne­ris Ge­di­mi­nas Mar­ci­šaus­kas, ka­pi­to­nas Žy­gi­man­tas Ra­džius, vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ntan­do Ma­nyos­ha ir Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis tre­čia­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo apie at­jau­nė­ju­sią rink­ti­nę ir jai ke­lia­mus tiks­lus.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas