(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Šiauliečiai laimėjo tarptautiniame turnyre

2017 m. balandžio 20 d.

Kau­ne su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so „Fit­nie Aca­de­my by Ga­lin­ta Cup“ tur­ny­re tarp ke­tu­rių ša­lių – Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Es­ti­jos – spor­ti­nin­kų ge­rai pa­si­ro­dė Šiau­lių spor­to klu­bo „Fit hou­se“ (tre­ne­riai Ar­man­das Na­ru­šis ir Arū­nas Van­dys) at­sto­vai.

Var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais ta­po po me­tų per­trau­kos vėl rung­ty­niau­jan­tis ab­so­liu­tus 2015 me­tų Lie­tu­vos čem­pio­nas Jus­tas Po­lia­kus (kul­tū­riz­mas) ir Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė (bi­ki­nio rung­tis, ūgio ka­te­go­ri­ja iki 169 cm).

Ant­ri bu­vo Vy­tau­tas Žy­lė ir Sand­ra Kaz­laus­kie­nė, tre­čia – Li­na Kud­ric­kė. Ab­so­liu­čio­je bi­ki­nio ka­te­go­ri­jo­je R. Žiau­be­ry­tė li­ko ant­ro­jo­je, o S. Kaz­laus­kie­nė – tre­čio­jo­je vie­to­je.

Sėk­min­gai rung­ty­niau­ta ir Rau­dond­va­ry­je vy­ku­sia­me „Va­lio Pro Feel“ tau­rės tur­ny­re. Čia nu­ga­lė­to­ju ta­po J. Po­lia­kus. V. Žy­lė, S. Kaz­laus­kie­nė – ant­ri, R. Žiau­be­ry­tė – tre­čia.

Atei­nan­tį sa­vait­ga­lį šiau­lie­čiai rung­ty­niaus „Ari­mex“ Lie­tu­vos 37-aja­me čem­pio­na­te Kė­dai­niuo­se, kur paaiš­kės ir na­cio­na­li­nės rink­ti­nės na­riai, da­ly­vau­sian­tys Eu­ro­pos čem­pio­na­te Is­pa­ni­jo­je (ge­gu­žės 3–7 die­no­mis). Ge­gu­žės 13 die­ną ge­riau­si ša­lies at­le­tai bei sve­čiai iš už­sie­nio da­ly­vaus 40-osio­se Šiau­lių pir­me­ny­bė­se bei 19-aja­me tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re „Sau­lės tau­rė“.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

­

Tarp­tau­ti­nia­me kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so „Fit­nie Aca­de­my by Ga­lin­ta Cup“ tur­ny­re šiau­lie­tė Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė (vi­du­ry­je) nu­ga­lė­jo bi­ki­nio rung­ty­je, ūgio ka­te­go­ri­jo­je iki 169 cen­ti­met­rų.

Kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­to­ju ta­po po me­tų per­trau­kos į kul­tū­riz­mo var­žy­bas su­grį­žęs šiau­lie­tis Jus­tas Po­lia­kus.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas