(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Šiaulių krepšinio lygoje – naujokų ir senbuvių triumfas

2017 m. balandžio 20 d.

Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je vy­ko Šiau­lių krep­ši­nio ly­gos (ŠKL) XV se­zo­no už­da­ry­mas ir fi­na­li­nės var­žy­bos. ŠKL nu­ga­lė­to­ja ta­po de­biu­tan­tė Kel­mės ko­man­da, A ly­go­je trium­fa­vo „El­ga“, o Ve­te­ra­nų ly­go­je ne­nu­ga­li­mi ir vėl bu­vo „Pak­ruo­jo par­ke­to“ krep­ši­nin­kai.

„Kal­vio“ žai­dė­jai su­stip­ri­no Kel­mės eki­pą

ŠKL ma­ža­ja­me fi­na­le su­si­ti­ko „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ ir „Žval­gu­va“ ko­man­dos. „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ jau­ni­mas, ve­da­mas ko­man­dos ka­pi­to­no Gin­ta­ro Ku­ka­naus­ko, už­tik­rin­tai įvei­kė praė­ju­sių me­tų fi­na­li­nin­ką re­zul­ta­tu 78:53 bei iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius ir tre­čio­sios vie­tos tau­rę.

G. Ku­ka­naus­kas per 22 mi­nu­tes pel­nė 11 taš­kų ir su­rin­ko net 23 nau­din­gu­mo ba­lus. Nu­ga­lė­to­jų gre­to­se iš­si­sky­rė ir Graž­vy­das Moc­kus, pel­nęs 18 taš­kų ir at­ko­vo­jęs 15 ka­muo­lių. Vi­sos jo ata­kos bai­gė­si taik­liais me­ti­mais. Po 13 taš­kų pri­dė­jo Au­gus­tas Pam­pi­kas ir Mant­vy­das Žu­kaus­kas.

„Žval­gu­vos“ ko­man­do­je 16 taš­kų pel­nė ko­man­dos ve­te­ra­nas Eu­ge­ni­jus Ta­ku­še­vi­čius, Dei­vi­das Juo­zai­tis – 14, Jo­nas Šle­kys – 13.

Fi­na­li­nė­se ŠKL rung­ty­nė­se su­si­ti­ko „Vai­do Sė­jū­no vai­ra­vi­mo mo­kyk­la-Kel­mė“ ir „Ar­ti­liux NMF“ ko­man­dos. Kaip ir bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, per­ga­lę re­zul­ta­tu 71:55 iš­ko­vo­jo de­biu­tan­tai – Kel­mės ko­man­da. Jos pa­grin­di­niai žai­dė­jai anks­čiau at­sto­va­vo „Kal­vio“ eki­pai, pa­sta­rai­siais me­tais tris kar­tus iš ei­lės ta­pu­siai ŠKL čem­pio­ne.

„Ar­ti­liux NMF“ ko­man­da ste­buk­lin­gai iš­si­gel­bė­jo nuo pra­lai­mė­ji­mo pus­fi­na­lio var­žy­bo­se prieš „Gra­fų bal­dus-KA Sau­lę“ ir pir­mą kar­tą iš­ko­vo­jo ŠKL me­da­lius.

Paaiš­kė­jo ir nau­din­giau­si se­zo­no bei fi­na­li­nio ket­ver­to žai­dė­jai (MVP). Se­zo­no MVP ta­po „Ar­ti­liux NMF“ žai­dė­jas Man­tas Gal­kaus­kas, o fi­na­li­nio ket­ver­to MVP – jo jau­nes­ny­sis bro­lis Ai­va­ras Gal­kaus­kas, ku­ris fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je pel­nė 27 taš­kus ir su­rin­ko 24 efek­ty­vu­mo ba­lus.

A ly­go­je – ne­ti­kė­ta „El­gos“ per­ga­lė

Šiau­lių krep­ši­nio A ly­gos (ŠKAL) fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se su­si­ti­ko re­gu­lia­raus se­zo­no nu­ga­lė­to­jai „El­ga“ ir ant­ro eta­po lai­mė­to­jai, praė­ju­sių me­tų čem­pio­nai „Armet­Li­na“.

„El­ga“ ket­vir­to kė­li­nio pra­džio­je tu­rė­jo net 21 taš­ko pra­na­šu­mą, o bai­gian­tis rung­ty­nėms lei­do var­žo­vams ne tik priar­tė­ti prie jų iki 1 taš­ko, bet ir pa­li­ko šan­są į pa­sku­ti­nę ata­ką, ku­ri „Ar­met­Li­na“ ko­man­dai su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai ir pir­mą kar­tą „El­ga“ iš­ko­vo­jo čem­pio­no ti­tu­lą. Įdo­mu pa­ste­bė­ti, kad iki šio čem­pio­na­to „El­ga“ dar nė kar­to ne­bu­vo ta­pu­si ŠKAL pri­zi­nin­ke.

„Ar­met­Li­na“ ko­man­da ant­rus me­tus iš ei­lės pa­te­ko į fi­na­lą. Per­nai jų ke­ly­je bu­vo šio se­zo­no bron­zos lai­mė­to­jas „Do­lo­mi­tas“, ku­rį ta­da įvei­kė 67:53. O šia­me se­zo­ne fi­na­las su­si­klos­tė ne taip sėk­min­gai.

Dėl tre­čio­sios vie­tos su­si­ti­ko „Do­lo­mi­tas“ su „Eks­pe­ri­men­tu“. Nors po pir­mų dvie­jų kė­li­nių pir­ma­vo „Eks­pe­ri­men­tas“ 45:40, vis­gi per­ga­lę įti­ki­na­mu re­zul­ta­tu 90:68 lai­mė­jo ir bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jo „Do­lo­mi­tas“.

Nu­ga­lė­to­jams 24 taš­kus pel­nė Eval­das And­ru­lis, 22 – Ovi­di­jus Me­di­šaus­kas, 17 – Dai­nius Bra­zys. „Eks­pe­ri­men­tui“ 27 taš­kus įme­tė Gied­rius Vai­šys, 11 – And­rius Per­vai­nis, 10 – Mar­ty­nas Kra­saus­kas.

Se­zo­no MVP ta­po „El­ga“ žai­dė­jas Ne­ri­jus Dau­no­ra­vi­čius, o fi­na­li­nio ket­ver­to MVP – jo ko­man­dos drau­gas Ai­ri­das Ku­raus­kas, ku­ris fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je pel­nė 26 taš­kus.

Ve­te­ra­nų ly­go­je čem­pio­nai ne­si­kei­čia

„Pak­ruo­jo par­ke­tas“, „Dex­te­ra“, „Bran­da“ – to­kia ei­lės tvar­ka 2016–2017 me­tų se­zo­ne bai­gė­si dvy­lik­ta­sis Šiau­lių krep­ši­nio ve­te­ra­nų ly­gos (ŠKVL) čem­pio­na­tas.

Ly­giai to­kia pat tvar­ka ko­man­dos bu­vo iš­si­dės­čiu­sios ir per­nai. 12 kar­tą iš ei­lės čem­pio­nais ta­po „Pak­ruo­jo par­ke­tas“. Čem­pio­nai be di­des­nio var­go ant­ro­se fi­na­lo rung­ty­nė­se įvei­kė „Dex­te­rą“ 92:75, bei se­ri­jo­je iki dvie­jų per­ga­lių lai­mė­jo 2:0. Pa­na­šiai su­si­klos­tė var­žy­bos ir ma­ža­ja­me fi­na­le, kur KK „Bran­da“ 84:64 įvei­kė de­biu­tan­tus – „Kal­vio“ ko­man­dą.

Per dvy­li­ka čem­pio­na­tų „Pak­ruo­jo par­ke­tas“ fi­na­le 5 kar­tus nu­ga­lė­jo „Dex­te­rą“, 4 kar­tus – „Bran­dą“, 2 kar­tus – „Au­toe­rą“ ir pa­čia­me pir­ma­me čem­pio­na­te – „AB­RO ve­te­ra­nus“.

„Pak­ruo­jo par­ke­to“ ly­de­ris Min­dau­gas Žu­kaus­kas ta­po se­zo­no ir fi­na­li­nių var­žy­bų nau­din­giau­siu žai­dė­ju.

At­rak­ci­jos žiū­ro­vams

Ant­rus me­tus iš ei­lės di­džio­jo ket­ver­to var­žy­bų me­tu su­reng­ti įvai­rūs kon­kur­sai žai­dė­jams ir žiū­ro­vams.

„Ka­ra­va­no“ kon­kur­se da­ly­va­vo 6 da­ly­viai. Į fi­na­lą pa­te­ko ŠKAL žai­dė­jas Dei­vi­das Rad­vi­las ("El­ga") ir ŠKL „A.Si­rei­kos KA „Pra­mušt­gal­vis“ žai­dė­jas Kris­tu­pas Lu­ko­šius. Dvi­ko­vą ir 100 eu­rų pri­zą po il­gos me­ti­mų se­ri­jos lai­mė­jo K. Lu­ko­šius.

Me­ti­mo nuo vi­du­rio li­ni­jos kon­kur­sas pri­trau­kė daug di­des­nį da­ly­vių bū­rį. Ke­tu­ri iš jų su­ge­bė­jo pa­tai­ky­ti nuo cent­ro, o po pa­pil­do­mos se­ri­jos taik­lus li­ko vie­nin­te­lis Pau­lius Še­ve­lio­vas, ku­ris ne­žai­džia jo­kio­je ŠKL ly­go­je. Nu­ga­lė­to­jui ati­te­ko tau­rė ir 300 eu­rų pri­zas.

Tri­taš­kių kon­kur­se da­ly­va­vo po vie­ną žai­dė­ją iš ŠKL ko­man­dos ir pen­ki ge­riau­si ŠKAL žai­dė­jai: Mar­ty­nas Plu­čius ir Ka­ro­lis Gri­ga­lius ("El­ga"), Min­dau­gas Vė­ta ("Al­ni­da"), Ai­va­ras Šim­ke­vi­čius ("For­tas"), And­rius Za­pals­kis ("Ar­met­Li­na"). Tri­taš­kių me­ti­mo kon­kur­są ir 100 eu­rų ver­tės pi­ni­gi­nį pri­zą lai­mė­jo M. Plu­čius.

Pa­gal ŠKL inf.

ŠKL nuo­tr.

Šiau­lių krep­ši­nio ly­gos nu­ga­lė­to­ja ta­po de­biu­tan­tė – „Vai­do Sė­jū­no vai­ra­vi­mo mo­kyk­los-Kel­mės“ ko­man­da, ku­rios pa­grin­dą su­da­ro tris­kart ŠKL čem­pio­nės „Kal­vio“ eki­pos krep­ši­nin­kai.

Šiau­lių krep­ši­nio A ly­gos nu­ga­lė­to­jais pir­mą kar­tą ta­po „El­gos“ krep­ši­nin­kai.

Šiau­lių krep­ši­nio ve­te­ra­nų ly­gos čem­pio­nais 12 kar­tą iš ei­lės ta­po „Pak­ruo­jo par­ke­to“ krep­ši­nin­kai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas