(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Šiaulių apskrities ūkininkai rūpinasi aplinkosauga

2017 m. balandžio 21 d.

Že­mės ūkio ga­my­bos in­ten­sy­vu­mas ir bea­to­dai­riš­kas nau­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mas ar­do nu­si­sto­vė­ju­sią pu­siaus­vy­rą gam­to­je, ter­šia­mas dir­vo­že­mis, gam­ti­niai van­de­nys, nyks­ta bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė, vyks­ta kraš­to­vaiz­džio deg­ra­da­ci­ja. Eu­ro­pos Są­jun­ga (to­liau – ES) ska­ti­na žem­dir­bius už­siim­ti ap­lin­kai drau­giš­ku ūki­nin­ka­vi­mu ir re­mia tam tik­ras veik­las, su­si­ju­sias su ag­ra­ri­ne ap­lin­ko­sau­ga.

In­ten­sy­vų ūki­nin­ka­vi­mą tu­ri keis­ti tau­so­jan­tis

Moks­li­nin­kai jau pra­dė­jo skam­bin­ti pa­vo­jaus var­pais, kad dir­ba­muo­se lau­kuo­se ma­žė­ja hu­mu­so kie­kis, dir­vo­že­mis ne­be­ten­ka sa­vo ge­rų­jų sa­vy­bių, ir ūki­nin­kams kas­met rei­kia įterp­ti į dir­vą vis dau­giau trą­šų, kad gau­tų to­kį pat der­lių, kaip iki šiol. Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Ag­roe­ko­lo­gi­jos cent­ro va­do­vas doc. dr. Juo­zas Pe­kars­kas pa­ste­bi, kad pa­na­ši si­tua­ci­ja vi­so­je ES.

„Pa­mirš­ta sė­jo­mai­na, ankš­ti­nių au­ga­lų au­gi­ni­mas, ne­nau­do­ja­mos or­ga­ni­nės trą­šos. Ma­nau, la­bai in­ten­sy­vaus ūki­nin­ka­vi­mo sis­te­ma tu­ri ei­ti link tau­so­jan­čio­jo ūki­nin­ka­vi­mo, ap­lin­ko­sau­gi­nių pro­ble­mų spren­di­mo. Tai ne­bus leng­va. Ge­rai, kad ES ir Lie­tu­vo­je tai ban­do­ma įgy­ven­din­ti per pa­pil­do­mą pa­ra­mą ir fi­nan­sa­vi­mą“, – sa­ko doc. dr. J. Pe­kars­kas.

Lie­tu­vos ūki­nin­kams, už­sii­man­tiems tau­so­jan­čia žem­dir­bys­te, yra nu­ma­ty­ta pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“. Prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta 11 su plo­tu su­si­ju­sių veik­lų, ku­rių įgy­ven­di­ni­mas pri­si­de­da prie bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės at­kū­ri­mo, iš­sau­go­ji­mo ir di­di­ni­mo, van­dens tar­šos iš že­mės ūkio šal­ti­nių ma­ži­ni­mo, dir­vo­že­mio ap­sau­gos, spe­ci­fi­nių te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo už­tik­ri­ni­mo.

Per­nai iš Šiau­lių ap­skri­ties pa­gal prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“ bu­vo pa­teik­tos 144 pa­raiš­kos. Dau­giau­siai pa­tei­kė Kel­mės ra­jo­no (61) ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no (46) ūki­nin­kai. Iš vi­so Šiau­lių ap­skri­ties ūki­nin­kams pa­gal šią prie­mo­nę iš­mo­kė­ta dau­giau kaip 56,6 tūks­tan­čio eu­rų. Vie­nos po­pu­lia­riau­sių veik­lų tarp ūki­nin­kų bu­vo „Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ra“ ir „Dir­vo­že­mio ap­sau­ga“.

Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ra nau­din­ga

Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ra – vie­na opiau­sių ir ak­tua­liau­sių pro­ble­mų vi­so­je ša­ly­je, taip pat – ir Šiau­lių ap­skri­ty­je. Nie­kas nea­be­jo­ja me­lio­ra­ci­jos nau­da. Me­lio­ruo­tų dir­vo­že­mių ge­res­nės fi­zi­nės ir che­mi­nės sa­vy­bės, pa­va­sa­rį grei­čiau pa­ša­li­na­mas drėg­mės per­tek­lius, grei­čiau įšy­la dir­va ir anks­čiau ga­li­ma įdirb­ti že­mę. Žmo­nės iš nu­sau­sin­tos dir­vos gau­na dau­giau nau­dos.

Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ros rū­pes­čius iš da­lies pa­leng­vi­na fi­nan­si­nė pa­ra­ma.

No­rin­tys gau­ti pa­ra­mą tu­ri lai­ky­tis tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų. Vie­nas jų – ne­suar­ti me­lio­ra­ci­jos grio­vio šlai­to ir 1 met­ro plo­čio ap­sau­gi­nės juos­tos bei ne­nau­do­ti šio­je zo­no­je or­ga­ni­nių ir mi­ne­ra­li­nių trą­šų, au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų.

Veik­lo­je nu­ma­ty­ti du me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ros bū­dai – nu­šie­nau­tą žo­lę iš­vež­ti ar­ba su­smul­kin­ti ir pa­skleis­ti ant me­lio­ra­ci­jos grio­vio šlai­to. Me­lio­ra­ci­jos grio­vio šlai­tą rei­kia nu­šie­nau­ti kar­tą per me­tus (nuo rugp­jū­čio 1 d. iki rug­sė­jo 30 d.), pa­ša­lin­ti krū­mus ir jų atau­gas. Jei­gu pa­si­rink­tas prie­žiū­ros bū­das iš­ve­žant žo­lę ir nu­kirs­tus krū­mus, tai rei­kia pa­da­ry­ti iki rug­sė­jo 30 die­nos. Jei­gu pa­si­rink­tas ant­ra­sis prie­žiū­ros bū­das, nu­šie­nau­tą žo­lę pri­va­lu su­smul­kin­ti. Ne­sus­mul­kin­tą žo­lę rei­kia iš­vež­ti.

Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų tvar­ky­mas – tai il­ga­lai­kė ir la­bai svar­bi in­ves­ti­ci­ja.

Ir dir­vo­že­miui rei­kia ato­sto­gų

Vis dau­giau ūki­nin­kų, taip pat ir Šiau­lių re­gio­ne, pra­de­da rū­pin­tis dir­vo­že­mio ap­sau­ga. Vie­nas iš bū­dų – leis­ti dir­vo­že­miui „at­si­kvėp­ti“ įsė­jant į aria­mą dir­vą ankš­ti­nių au­ga­lų ar­ba dau­gia­me­čių žo­lių įsė­lį.

Re­ko­men­duo­ja­mi ankš­ti­niai au­ga­lai yra pu­pos, so­jos, vi­kiai, žir­niai, lę­šiai, lu­bi­nai. Iš dau­gia­me­čių žo­lių ga­li­ma pa­si­rink­ti do­bi­lus, es­par­ce­tus, bar­kū­nus, liu­cer­ną, gargž­de­nius, ožia­rū­čius, se­ra­de­les.

Ankš­ti­nius au­ga­lus ar­ba dau­gia­me­tes žo­les kiek­vie­nais me­tais pri­va­lu au­gin­ti ne ma­žes­nia­me kaip 20 pro­cen­tų dek­la­ruo­to pa­gal veik­lą aria­mo­sios že­mės plo­te ("Ri­zi­kos“ van­dens tel­ki­nių te­ri­to­ri­jo­je – 30 pro­c. plo­to).

Pa­sė­ti ankš­ti­niai au­ga­lai dek­la­ruo­ja­mi pa­sė­ji­mo me­tais. Au­ga­lus ar jų ra­žie­nas rei­kia suar­ti pa­sė­ji­mo me­tais nuo rugp­jū­čio 15 d. iki spa­lio 1 d.

Dau­gia­me­čių žo­lių įsė­lį pri­va­lu iš­lai­ky­ti dve­jus me­tus ta­me pa­čia­me lau­ke nuo pa­sė­ji­mo me­tų.

Pa­sė­tos dau­gia­me­tės žo­lės taip pat dek­la­ruo­ja­mos pa­sė­ji­mo me­tais. Ant­rai­siais me­tais dau­gia­me­tes žo­les, jų ne­nu­šie­na­vus, taip pat rei­kia suar­ti nuo rugp­jū­čio 15 d. iki spa­lio 1 d.

Tuo­se plo­tuo­se, ku­riuo­se au­gi­na­mi ankš­ti­niai au­ga­lai ar dau­gia­me­tės žo­lės, ne­ga­li­ma nau­do­ti au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų ir mi­ne­ra­li­nių trą­šų.

Pa­raiš­kos 2017 me­tams jau prii­ma­mos

Ūki­nin­kai, ku­rie no­ri už­siim­ti ag­roap­lin­ko­sau­gos veik­lo­mis, ku­rias re­mia Eu­ro­pos Są­jun­ga, tu­ri su­skub­ti. Pir­mo­sios pa­raiš­kos prii­ma­mos nuo 2017 me­tų ba­lan­džio 10 d. iki bir­že­lio 6 d.

Pa­vė­luo­tai pa­raiš­kos prii­ma­mos nuo 2017 me­tų bir­že­lio 7 d. iki lie­pos 1 d. Už pa­vė­luo­tą vie­ną dar­bo die­ną pa­ra­mos su­ma ma­ži­na­ma 1 pro­cen­tu.

Bend­ras tin­ka­mas pa­ra­mai že­mės ūkio naud­me­nų ir ki­tas plo­tas, už ku­rį mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka pa­gal ati­tin­ka­mas veik­las, yra ne ma­žes­nis kaip 1 ha že­mės ūkio naud­me­nų. Pa­ra­mos ga­vė­jas pri­va­lo pri­siim­ti ir lai­ky­tis įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal ati­tin­ka­mas prie­mo­nės veik­las 5–6 me­tus. Pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų truk­mė ne­ga­li bū­ti kei­čia­ma.

Pa­reiš­kė­jas ta­me pa­čia­me pa­gal veik­lą dek­la­ruo­ta­me plo­te ne­ga­li vyk­dy­ti dau­giau nei vie­nos iš prie­mo­nės „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“ veik­lų, taip pat tuo­se pa­čiuo­se plo­tuo­se ne­ga­li bū­ti vyk­do­mos prie­mo­nės „Eko­lo­gi­nis ūki­nin­ka­vi­mas“ veik­los.

Pa­raiš­kos for­mos skel­bia­mos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) in­ter­ne­to sve­tai­nė­se (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Pa­reiš­kė­jai raš­tu ir žo­džiu ga­li pa­teik­ti NMA klau­si­mus dėl da­ly­va­vi­mo kai­mo plėt­ros prie­mo­nė­se tvar­kos ir są­ly­gų, taip pat su pa­raiš­kos pil­dy­mu ir ki­tus su pa­ra­mos tei­ki­mu su­si­ju­sius klau­si­mus: tel. (8 5) 252 6999, 1841; faks. (8 5) 252 6945; el. p. info@nma.lt.

Užs. Nr. 349079

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />