(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiaulių apskrities ūkininkai rūpinasi aplinkosauga

2017 m. balandžio 21 d.

Že­mės ūkio ga­my­bos in­ten­sy­vu­mas ir bea­to­dai­riš­kas nau­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mas ar­do nu­si­sto­vė­ju­sią pu­siaus­vy­rą gam­to­je, ter­šia­mas dir­vo­že­mis, gam­ti­niai van­de­nys, nyks­ta bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė, vyks­ta kraš­to­vaiz­džio deg­ra­da­ci­ja. Eu­ro­pos Są­jun­ga (to­liau – ES) ska­ti­na žem­dir­bius už­siim­ti ap­lin­kai drau­giš­ku ūki­nin­ka­vi­mu ir re­mia tam tik­ras veik­las, su­si­ju­sias su ag­ra­ri­ne ap­lin­ko­sau­ga.

In­ten­sy­vų ūki­nin­ka­vi­mą tu­ri keis­ti tau­so­jan­tis

Moks­li­nin­kai jau pra­dė­jo skam­bin­ti pa­vo­jaus var­pais, kad dir­ba­muo­se lau­kuo­se ma­žė­ja hu­mu­so kie­kis, dir­vo­že­mis ne­be­ten­ka sa­vo ge­rų­jų sa­vy­bių, ir ūki­nin­kams kas­met rei­kia įterp­ti į dir­vą vis dau­giau trą­šų, kad gau­tų to­kį pat der­lių, kaip iki šiol. Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Ag­roe­ko­lo­gi­jos cent­ro va­do­vas doc. dr. Juo­zas Pe­kars­kas pa­ste­bi, kad pa­na­ši si­tua­ci­ja vi­so­je ES.

„Pa­mirš­ta sė­jo­mai­na, ankš­ti­nių au­ga­lų au­gi­ni­mas, ne­nau­do­ja­mos or­ga­ni­nės trą­šos. Ma­nau, la­bai in­ten­sy­vaus ūki­nin­ka­vi­mo sis­te­ma tu­ri ei­ti link tau­so­jan­čio­jo ūki­nin­ka­vi­mo, ap­lin­ko­sau­gi­nių pro­ble­mų spren­di­mo. Tai ne­bus leng­va. Ge­rai, kad ES ir Lie­tu­vo­je tai ban­do­ma įgy­ven­din­ti per pa­pil­do­mą pa­ra­mą ir fi­nan­sa­vi­mą“, – sa­ko doc. dr. J. Pe­kars­kas.

Lie­tu­vos ūki­nin­kams, už­sii­man­tiems tau­so­jan­čia žem­dir­bys­te, yra nu­ma­ty­ta pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“. Prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta 11 su plo­tu su­si­ju­sių veik­lų, ku­rių įgy­ven­di­ni­mas pri­si­de­da prie bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės at­kū­ri­mo, iš­sau­go­ji­mo ir di­di­ni­mo, van­dens tar­šos iš že­mės ūkio šal­ti­nių ma­ži­ni­mo, dir­vo­že­mio ap­sau­gos, spe­ci­fi­nių te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo už­tik­ri­ni­mo.

Per­nai iš Šiau­lių ap­skri­ties pa­gal prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“ bu­vo pa­teik­tos 144 pa­raiš­kos. Dau­giau­siai pa­tei­kė Kel­mės ra­jo­no (61) ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no (46) ūki­nin­kai. Iš vi­so Šiau­lių ap­skri­ties ūki­nin­kams pa­gal šią prie­mo­nę iš­mo­kė­ta dau­giau kaip 56,6 tūks­tan­čio eu­rų. Vie­nos po­pu­lia­riau­sių veik­lų tarp ūki­nin­kų bu­vo „Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ra“ ir „Dir­vo­že­mio ap­sau­ga“.

Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ra nau­din­ga

Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ra – vie­na opiau­sių ir ak­tua­liau­sių pro­ble­mų vi­so­je ša­ly­je, taip pat – ir Šiau­lių ap­skri­ty­je. Nie­kas nea­be­jo­ja me­lio­ra­ci­jos nau­da. Me­lio­ruo­tų dir­vo­že­mių ge­res­nės fi­zi­nės ir che­mi­nės sa­vy­bės, pa­va­sa­rį grei­čiau pa­ša­li­na­mas drėg­mės per­tek­lius, grei­čiau įšy­la dir­va ir anks­čiau ga­li­ma įdirb­ti že­mę. Žmo­nės iš nu­sau­sin­tos dir­vos gau­na dau­giau nau­dos.

Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ros rū­pes­čius iš da­lies pa­leng­vi­na fi­nan­si­nė pa­ra­ma.

No­rin­tys gau­ti pa­ra­mą tu­ri lai­ky­tis tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų. Vie­nas jų – ne­suar­ti me­lio­ra­ci­jos grio­vio šlai­to ir 1 met­ro plo­čio ap­sau­gi­nės juos­tos bei ne­nau­do­ti šio­je zo­no­je or­ga­ni­nių ir mi­ne­ra­li­nių trą­šų, au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų.

Veik­lo­je nu­ma­ty­ti du me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų prie­žiū­ros bū­dai – nu­šie­nau­tą žo­lę iš­vež­ti ar­ba su­smul­kin­ti ir pa­skleis­ti ant me­lio­ra­ci­jos grio­vio šlai­to. Me­lio­ra­ci­jos grio­vio šlai­tą rei­kia nu­šie­nau­ti kar­tą per me­tus (nuo rugp­jū­čio 1 d. iki rug­sė­jo 30 d.), pa­ša­lin­ti krū­mus ir jų atau­gas. Jei­gu pa­si­rink­tas prie­žiū­ros bū­das iš­ve­žant žo­lę ir nu­kirs­tus krū­mus, tai rei­kia pa­da­ry­ti iki rug­sė­jo 30 die­nos. Jei­gu pa­si­rink­tas ant­ra­sis prie­žiū­ros bū­das, nu­šie­nau­tą žo­lę pri­va­lu su­smul­kin­ti. Ne­sus­mul­kin­tą žo­lę rei­kia iš­vež­ti.

Me­lio­ra­ci­jos grio­vių šlai­tų tvar­ky­mas – tai il­ga­lai­kė ir la­bai svar­bi in­ves­ti­ci­ja.

Ir dir­vo­že­miui rei­kia ato­sto­gų

Vis dau­giau ūki­nin­kų, taip pat ir Šiau­lių re­gio­ne, pra­de­da rū­pin­tis dir­vo­že­mio ap­sau­ga. Vie­nas iš bū­dų – leis­ti dir­vo­že­miui „at­si­kvėp­ti“ įsė­jant į aria­mą dir­vą ankš­ti­nių au­ga­lų ar­ba dau­gia­me­čių žo­lių įsė­lį.

Re­ko­men­duo­ja­mi ankš­ti­niai au­ga­lai yra pu­pos, so­jos, vi­kiai, žir­niai, lę­šiai, lu­bi­nai. Iš dau­gia­me­čių žo­lių ga­li­ma pa­si­rink­ti do­bi­lus, es­par­ce­tus, bar­kū­nus, liu­cer­ną, gargž­de­nius, ožia­rū­čius, se­ra­de­les.

Ankš­ti­nius au­ga­lus ar­ba dau­gia­me­tes žo­les kiek­vie­nais me­tais pri­va­lu au­gin­ti ne ma­žes­nia­me kaip 20 pro­cen­tų dek­la­ruo­to pa­gal veik­lą aria­mo­sios že­mės plo­te ("Ri­zi­kos“ van­dens tel­ki­nių te­ri­to­ri­jo­je – 30 pro­c. plo­to).

Pa­sė­ti ankš­ti­niai au­ga­lai dek­la­ruo­ja­mi pa­sė­ji­mo me­tais. Au­ga­lus ar jų ra­žie­nas rei­kia suar­ti pa­sė­ji­mo me­tais nuo rugp­jū­čio 15 d. iki spa­lio 1 d.

Dau­gia­me­čių žo­lių įsė­lį pri­va­lu iš­lai­ky­ti dve­jus me­tus ta­me pa­čia­me lau­ke nuo pa­sė­ji­mo me­tų.

Pa­sė­tos dau­gia­me­tės žo­lės taip pat dek­la­ruo­ja­mos pa­sė­ji­mo me­tais. Ant­rai­siais me­tais dau­gia­me­tes žo­les, jų ne­nu­šie­na­vus, taip pat rei­kia suar­ti nuo rugp­jū­čio 15 d. iki spa­lio 1 d.

Tuo­se plo­tuo­se, ku­riuo­se au­gi­na­mi ankš­ti­niai au­ga­lai ar dau­gia­me­tės žo­lės, ne­ga­li­ma nau­do­ti au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų ir mi­ne­ra­li­nių trą­šų.

Pa­raiš­kos 2017 me­tams jau prii­ma­mos

Ūki­nin­kai, ku­rie no­ri už­siim­ti ag­roap­lin­ko­sau­gos veik­lo­mis, ku­rias re­mia Eu­ro­pos Są­jun­ga, tu­ri su­skub­ti. Pir­mo­sios pa­raiš­kos prii­ma­mos nuo 2017 me­tų ba­lan­džio 10 d. iki bir­že­lio 6 d.

Pa­vė­luo­tai pa­raiš­kos prii­ma­mos nuo 2017 me­tų bir­že­lio 7 d. iki lie­pos 1 d. Už pa­vė­luo­tą vie­ną dar­bo die­ną pa­ra­mos su­ma ma­ži­na­ma 1 pro­cen­tu.

Bend­ras tin­ka­mas pa­ra­mai že­mės ūkio naud­me­nų ir ki­tas plo­tas, už ku­rį mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka pa­gal ati­tin­ka­mas veik­las, yra ne ma­žes­nis kaip 1 ha že­mės ūkio naud­me­nų. Pa­ra­mos ga­vė­jas pri­va­lo pri­siim­ti ir lai­ky­tis įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal ati­tin­ka­mas prie­mo­nės veik­las 5–6 me­tus. Pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų truk­mė ne­ga­li bū­ti kei­čia­ma.

Pa­reiš­kė­jas ta­me pa­čia­me pa­gal veik­lą dek­la­ruo­ta­me plo­te ne­ga­li vyk­dy­ti dau­giau nei vie­nos iš prie­mo­nės „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“ veik­lų, taip pat tuo­se pa­čiuo­se plo­tuo­se ne­ga­li bū­ti vyk­do­mos prie­mo­nės „Eko­lo­gi­nis ūki­nin­ka­vi­mas“ veik­los.

Pa­raiš­kos for­mos skel­bia­mos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) in­ter­ne­to sve­tai­nė­se (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Pa­reiš­kė­jai raš­tu ir žo­džiu ga­li pa­teik­ti NMA klau­si­mus dėl da­ly­va­vi­mo kai­mo plėt­ros prie­mo­nė­se tvar­kos ir są­ly­gų, taip pat su pa­raiš­kos pil­dy­mu ir ki­tus su pa­ra­mos tei­ki­mu su­si­ju­sius klau­si­mus: tel. (8 5) 252 6999, 1841; faks. (8 5) 252 6945; el. p. info@nma.lt.

Užs. Nr. 349079

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas