(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Kario žūties minėjime – Ukrainos skauduliai

2017 m. balandžio 21 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Va­kar Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­lo­je pa­mi­nė­tos vy­res­nio­jo lei­te­nan­to Nor­mun­do Val­te­rio 21-osios žū­ties me­ti­nės. Ren­gi­ny­je di­de­lis dė­me­sys skir­tas Uk­rai­nai: ati­da­ry­ta pa­ro­da „Ke­lias į lais­vę“, ak­tua­li­jo­mis da­li­jo­si sa­vait­ga­lį iš Uk­rai­nos grį­žęs tarp­tau­ti­nio lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas Al­gis Ši­mo­niū­tis.

zivile@skrastas.lt

Ka­ro pėd­sa­kas vie­no­das

N. Val­te­ris žu­vo 1996 me­tų ba­lan­džio 17 die­ną tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je, kai pa­tru­lia­vi­mo me­tu au­to­mo­bi­lis už­va­žia­vo ant mi­nos.

Mi­nė­ji­mo ren­gi­ny­je de­monst­ruo­ta fil­muo­ta me­džia­ga apie Bal­ka­nų ka­rą, ka­rio žū­tį. N. Val­te­ris įvar­di­ja­mas pir­muo­ju Lie­tu­vos ka­riu, žu­vu­siu var­dan Eu­ro­pos tai­kos.

Ren­gi­ny­je daug dė­me­sio skir­ta ak­tua­li­joms Uk­rai­no­je. Ati­da­ry­ta nuo­trau­kų pa­ro­da „Ke­lias į lais­vę“ at­spin­di ka­ro kas­die­ny­bę ir žaiz­das. Da­lis nuo­trau­kų da­ry­ta uk­rai­nie­čių ka­rių.

Įvy­kius Uk­rai­no­je pri­mi­nė ir eks­po­zi­ci­ja, ją fon­das „Pa­gal­bos spar­nas“ su­rin­ko nuo Mai­da­no įvy­kių. Tarp eks­po­nuo­ja­mų daik­tų – ir ap­sau­gos sky­dai: vie­nas atim­tas iš „Ber­kut“, ki­ti pa­da­ry­ti iš fa­ne­ros.

Da­lis daik­tų at­ga­ben­ta iš Do­nec­ko oro uos­to. Kai ku­rie eks­po­na­tai pri­klau­sė ka­riams, ku­rie jau žu­vę. Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos vė­lia­vas Ki­je­ve nu­mez­gė mo­te­ris, mez­gu­si tink­lus gink­luo­tei. Iš Uk­rai­nos par­vež­ta ir su­šau­dy­ta Lie­tu­vos tris­pal­vė su ko­vo­tojų pa­ra­šais.

Fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas A. Ši­mo­niū­tis pa­dė­ką nuo Uk­rai­nos sa­va­no­rių per­da­vė Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­riui Ne­ri­jui Kund­ro­tui. Fon­das ir mo­kyk­la yra pa­si­ra­šę bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

N. Kund­ro­tas su N. Val­te­riu kar­tu da­ly­va­vo mi­si­jo­je, o per­nai va­sa­rį lan­kė­si Uk­rai­no­je: „Vie­ta, kal­ba – ki­ta, bet vaiz­dai – tie pa­tys: ka­ras yra ka­ras, jo pėd­sa­kas lie­ka tas pa­ts.“

Šau­dy­mo var­žy­bo­se, skir­to­se N. Val­te­riui at­min­ti, moks­lei­viai ko­vo­jo dėl KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės įsteig­tos tau­rės.

Po ren­gi­nio at­nau­jin­tą bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį tarp Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los ir Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės pa­si­ra­šė N. Kund­ro­tas ir ma­jo­ras Man­tas Juo­zai­tis.

Vi­di­nis prie­šas

Fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas A. Ši­mo­niū­tis iš Uk­rai­nos grį­žo praė­ju­sį sa­vait­ga­lį. Prieš tre­jus metus įsteig­tas fon­das į Uk­rai­ną yra nu­ga­be­nęs per 170 to­nų kro­vi­nio, per 50 au­to­mo­bi­lių. Per tą lai­ką įveik­ta be­veik 300 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų.

Pas­ta­rą­jį kar­tą, sa­ko A. Ši­mo­niū­tis, mi­si­ja bu­vo la­bai di­de­lė: nu­va­žiuo­ta 12,5 tūks­tan­čio ki­lo­met­rų. Slov­jans­ko mo­kyk­loms per­duo­ta ra­šy­mo prie­mo­nių, ang­lų kal­bos va­do­vė­lių. Į rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rą Char­ko­ve iš Švei­ca­ri­jos nu­ga­ben­ta hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos už 40 tūks­tan­čių eu­rų trau­mas pa­ty­ru­siems, neį­ga­liai­siais ta­pu­siems ka­riams.

A. Ši­mo­niū­tis sa­ko, kad pa­ts bai­siau­sias prie­šas Uk­rai­no­je – vi­di­nis: nuo ko­rup­ci­jos iki pa­si­da­li­ji­mo į dvi fron­to pu­ses. Lab­da­rą ga­be­nan­tiems lie­tu­viams ne kar­tą te­ko pa­tir­ti mui­ti­nin­kų prie­ka­bes, no­rą gau­ti ky­šį. Pa­sak A. Ši­mo­niū­čio, at­ro­do, kad ko­rup­ci­ja yra įgim­ta ir pri­reiks ke­lių kar­tų, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis­tų.

– Ko­kia da­bar si­tua­ci­ja Uk­rai­no­je?

– Iš es­mės ne­si­kei­čia. Mins­ko su­si­ta­ri­mo se­pa­ra­tiz­mas ne­si­lai­ko, pro­vo­kuo­ja uk­rai­nie­čius, šau­do iš gink­luo­tės, ku­ri už­draus­ta. Uk­rai­nie­čiai gi­na­si. Nors yra pa­si­ra­šy­ti ak­tai, jei uk­rai­nie­čiai neat­sa­kys gy­ny­ba, pra­ras te­ri­to­ri­jas.

Bet pa­dė­tis tru­pu­tį ge­rė­ja. Uk­rai­nie­čiai at­sii­ma po 500 met­rų, po ki­lo­met­rą, po pu­sant­ro ki­lo­met­ro že­mės pa­sie­ny­je nuo Slov­jans­ko iki Ma­riu­po­lio.

– O ko­kios ci­vi­lių nuo­tai­kos?

– Ka­ras vi­siems nu­si­bo­do. Bai­siau­sia, kad jie prie to pri­pran­ta. Da­ro­si abe­jin­gi, ka­ras – kas­die­ny­bė, pri­si­tai­ko, ne taip sau­go­si, gal to­dėl dau­giau ci­vi­lių žūs­ta.

Prieš­pas­ku­ti­nė­je ke­lio­nė­je bu­vo­me prie Ma­riu­po­lio esan­čia­me mies­te­ly­je Gra­nit­no­ja. Te­ri­to­ri­ja pa­da­ly­ta, mo­kyk­la li­ku­si vie­na, iš se­pa­ra­tis­tų užim­tos te­ri­to­ri­jos vai­kai į ją atei­na pa­gal su­si­ta­ri­mą. Grįž­da­mi tuo pa­čiu ta­ku trys vai­kai su­spro­go ant mi­nų. Jie net sa­vo vai­kus sprog­di­na, pa­mo­ko, kad nei­tų į uk­rai­nie­čių te­ri­to­ri­ją mo­ky­tis.

Kiek­vie­ną die­ną žūs­ta ka­riai. Snai­pe­riai dir­ba la­bai smar­kiai. Ne­se­niai bu­vo su­žeis­ta bend­ra­žy­gė sa­va­no­rė Ju­li­ja Tol­ma­čio­va, ku­ri su mu­mis nuo pra­džios ga­be­na hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­ra­mą ka­riams ir ci­vi­liams. Snai­pe­ris su­žei­dė ją, vai­ruo­to­ją. Die­vo dė­ka li­ko gy­va, ne­tru­kus at­va­žiuos į rea­bi­li­ta­ci­ją Drus­ki­nin­kuo­se.

– Tre­čia­die­nį Uk­rai­nos ka­riai lan­kė­si ir Šiau­liuo­se, tai – be­si­gy­dan­tys ka­riai?

– Taip.Uk­rai­nie­čiai Kry­žių kal­ne pa­sta­tė kry­žių žu­vu­siems ka­riams. Ma­nau, uk­rai­nie­čių marš­ru­tuo­se pri­si­dės dar vie­na lan­ky­ti­na vie­ta. Jiems rei­kia pa­ma­ty­ti, kaip Eu­ro­pa gy­ve­na, kad ga­lė­tų per­duo­ti sa­vo vai­kams, drau­gams, dėl ko jie ko­vo­ja. Kad pa­ma­ty­tų, kaip ga­li­ma elg­tis, kaip ga­li­ma gy­ven­ti, kaip ga­li­ma ap­si­sau­go­ti nuo ka­ro.

Vi­zi­ti­nė lais­vės kor­te­lė

– Pris­ta­ty­da­mas pa­ro­dą, mi­nė­jo­te, kad ne vie­nas ka­rys, ku­rio eks­po­nuo­ja­mą daik­tą ga­li­ma pa­ma­ty­ti, jau žu­vęs. Per tą lai­ką pa­ty­rė­te daug as­me­ni­nių ne­tek­čių?

– Per de­šimt žmo­nių. Su kai ku­riais bu­vau tar­na­vęs mi­si­jo­se Af­ga­nis­ta­ne, su kai ku­riais su­si­pa­ži­nau prieš po­rą, tre­je­tą me­tų, su ki­tais – Mai­da­ne. Skau­du apie tai kal­bė­ti. Jų ne­bė­ra, li­ko tik pėd­sa­kai, ku­riuos mes va­di­na­me ar­te­fak­tais: nuo­trau­kos, daik­tai.

– Kaip ry­žo­tės to­kiam dar­bui – nuo­lat teik­ti pa­ra­mą Uk­rai­nai?

– Uk­rai­no­je ryš­kus So­vie­tų Są­jun­gos pa­li­ki­mas – di­džiu­lė vi­di­nė ko­rup­ci­ja, ne­su­si­ta­ri­mas. Dvi siun­tas siun­tė­me į Uk­rai­ną ir jos ne­pa­sie­kė ad­re­sa­to fron­to li­ni­jo­je, bu­vo iš­si­da­lin­tos anks­čiau. Ekst­ra nu­spren­dė­me, kad rei­kia įkur­ti fon­dą ir vež­ti tik tie­sio­giai, per­duo­ti iš ran­kų į ran­kas. Spren­di­mas bu­vo tei­sin­gas.

– Ar lie­tu­viai no­riai au­ko­ja?

– Pa­var­go lie­tu­viai. Kuo žmo­gus dau­giau tu­ri, tuo ma­žiau au­ko­ja, tuo la­biau gai­la ati­duo­ti. La­bai skau­du. To­dėl pa­ra­mą ren­ka­me vi­so­je Eu­ro­po­je. Kur tik ne­bu­vo­me: le­gio­ne Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je.

– Ka­da nu­ma­ty­ta ki­ta ke­lio­nė į Uk­rai­ną?

– Bet ka­da. Su­lauk­si­me skam­bu­čio, kad kaž­ko sku­biai rei­kia, ir vėl va­žiuo­si­me. Ne­ga­li­ma at­si­trauk­ti, nes jie ti­ki mu­mis. Mes jiems kaip vi­zi­ti­nė lais­vės kor­te­lė. Jie mū­sų lau­kia ir ži­no, kad lie­tu­vis vi­sa­da at­si­ras ša­lia uk­rai­nie­čio – už mū­sų ir už uk­rai­nie­čių lais­vę.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Daik­tai, par­vež­ti iš Uk­rai­nos, priklausė kariams, kurie jau žuvę.

Vy­res­nio­jo lei­te­nan­to Nor­mun­do Val­te­rio at­mi­ni­mas bu­vo pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.

Tarp­tau­ti­nio lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas at­sar­gos pul­ki­nin­kas Al­gis Ši­mo­niū­tis sa­ko, kad uk­rai­nie­čiams lie­tu­viai yra lais­vės vi­zi­ti­nė kor­te­lė.

Ro­mo Ei­du­ke­vi­čiaus nuo­trau­ko­je – Šach­ta Bu­tov­ka an­ti­te­ro­ris­ti­nės ope­ra­ci­jos ra­jo­nas prieš me­tus.

Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­rius Ne­ri­jus Kund­ro­tas ir KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Man­tas Juo­zai­tis pa­si­ra­šė at­nau­jin­tą bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas