(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Kario žūties minėjime – Ukrainos skauduliai

2017 m. balandžio 21 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Va­kar Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­lo­je pa­mi­nė­tos vy­res­nio­jo lei­te­nan­to Nor­mun­do Val­te­rio 21-osios žū­ties me­ti­nės. Ren­gi­ny­je di­de­lis dė­me­sys skir­tas Uk­rai­nai: ati­da­ry­ta pa­ro­da „Ke­lias į lais­vę“, ak­tua­li­jo­mis da­li­jo­si sa­vait­ga­lį iš Uk­rai­nos grį­žęs tarp­tau­ti­nio lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas Al­gis Ši­mo­niū­tis.

zivile@skrastas.lt

Ka­ro pėd­sa­kas vie­no­das

N. Val­te­ris žu­vo 1996 me­tų ba­lan­džio 17 die­ną tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je, kai pa­tru­lia­vi­mo me­tu au­to­mo­bi­lis už­va­žia­vo ant mi­nos.

Mi­nė­ji­mo ren­gi­ny­je de­monst­ruo­ta fil­muo­ta me­džia­ga apie Bal­ka­nų ka­rą, ka­rio žū­tį. N. Val­te­ris įvar­di­ja­mas pir­muo­ju Lie­tu­vos ka­riu, žu­vu­siu var­dan Eu­ro­pos tai­kos.

Ren­gi­ny­je daug dė­me­sio skir­ta ak­tua­li­joms Uk­rai­no­je. Ati­da­ry­ta nuo­trau­kų pa­ro­da „Ke­lias į lais­vę“ at­spin­di ka­ro kas­die­ny­bę ir žaiz­das. Da­lis nuo­trau­kų da­ry­ta uk­rai­nie­čių ka­rių.

Įvy­kius Uk­rai­no­je pri­mi­nė ir eks­po­zi­ci­ja, ją fon­das „Pa­gal­bos spar­nas“ su­rin­ko nuo Mai­da­no įvy­kių. Tarp eks­po­nuo­ja­mų daik­tų – ir ap­sau­gos sky­dai: vie­nas atim­tas iš „Ber­kut“, ki­ti pa­da­ry­ti iš fa­ne­ros.

Da­lis daik­tų at­ga­ben­ta iš Do­nec­ko oro uos­to. Kai ku­rie eks­po­na­tai pri­klau­sė ka­riams, ku­rie jau žu­vę. Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos vė­lia­vas Ki­je­ve nu­mez­gė mo­te­ris, mez­gu­si tink­lus gink­luo­tei. Iš Uk­rai­nos par­vež­ta ir su­šau­dy­ta Lie­tu­vos tris­pal­vė su ko­vo­tojų pa­ra­šais.

Fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas A. Ši­mo­niū­tis pa­dė­ką nuo Uk­rai­nos sa­va­no­rių per­da­vė Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­riui Ne­ri­jui Kund­ro­tui. Fon­das ir mo­kyk­la yra pa­si­ra­šę bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

N. Kund­ro­tas su N. Val­te­riu kar­tu da­ly­va­vo mi­si­jo­je, o per­nai va­sa­rį lan­kė­si Uk­rai­no­je: „Vie­ta, kal­ba – ki­ta, bet vaiz­dai – tie pa­tys: ka­ras yra ka­ras, jo pėd­sa­kas lie­ka tas pa­ts.“

Šau­dy­mo var­žy­bo­se, skir­to­se N. Val­te­riui at­min­ti, moks­lei­viai ko­vo­jo dėl KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės įsteig­tos tau­rės.

Po ren­gi­nio at­nau­jin­tą bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį tarp Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los ir Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės pa­si­ra­šė N. Kund­ro­tas ir ma­jo­ras Man­tas Juo­zai­tis.

Vi­di­nis prie­šas

Fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas A. Ši­mo­niū­tis iš Uk­rai­nos grį­žo praė­ju­sį sa­vait­ga­lį. Prieš tre­jus metus įsteig­tas fon­das į Uk­rai­ną yra nu­ga­be­nęs per 170 to­nų kro­vi­nio, per 50 au­to­mo­bi­lių. Per tą lai­ką įveik­ta be­veik 300 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų.

Pas­ta­rą­jį kar­tą, sa­ko A. Ši­mo­niū­tis, mi­si­ja bu­vo la­bai di­de­lė: nu­va­žiuo­ta 12,5 tūks­tan­čio ki­lo­met­rų. Slov­jans­ko mo­kyk­loms per­duo­ta ra­šy­mo prie­mo­nių, ang­lų kal­bos va­do­vė­lių. Į rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rą Char­ko­ve iš Švei­ca­ri­jos nu­ga­ben­ta hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos už 40 tūks­tan­čių eu­rų trau­mas pa­ty­ru­siems, neį­ga­liai­siais ta­pu­siems ka­riams.

A. Ši­mo­niū­tis sa­ko, kad pa­ts bai­siau­sias prie­šas Uk­rai­no­je – vi­di­nis: nuo ko­rup­ci­jos iki pa­si­da­li­ji­mo į dvi fron­to pu­ses. Lab­da­rą ga­be­nan­tiems lie­tu­viams ne kar­tą te­ko pa­tir­ti mui­ti­nin­kų prie­ka­bes, no­rą gau­ti ky­šį. Pa­sak A. Ši­mo­niū­čio, at­ro­do, kad ko­rup­ci­ja yra įgim­ta ir pri­reiks ke­lių kar­tų, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis­tų.

– Ko­kia da­bar si­tua­ci­ja Uk­rai­no­je?

– Iš es­mės ne­si­kei­čia. Mins­ko su­si­ta­ri­mo se­pa­ra­tiz­mas ne­si­lai­ko, pro­vo­kuo­ja uk­rai­nie­čius, šau­do iš gink­luo­tės, ku­ri už­draus­ta. Uk­rai­nie­čiai gi­na­si. Nors yra pa­si­ra­šy­ti ak­tai, jei uk­rai­nie­čiai neat­sa­kys gy­ny­ba, pra­ras te­ri­to­ri­jas.

Bet pa­dė­tis tru­pu­tį ge­rė­ja. Uk­rai­nie­čiai at­sii­ma po 500 met­rų, po ki­lo­met­rą, po pu­sant­ro ki­lo­met­ro že­mės pa­sie­ny­je nuo Slov­jans­ko iki Ma­riu­po­lio.

– O ko­kios ci­vi­lių nuo­tai­kos?

– Ka­ras vi­siems nu­si­bo­do. Bai­siau­sia, kad jie prie to pri­pran­ta. Da­ro­si abe­jin­gi, ka­ras – kas­die­ny­bė, pri­si­tai­ko, ne taip sau­go­si, gal to­dėl dau­giau ci­vi­lių žūs­ta.

Prieš­pas­ku­ti­nė­je ke­lio­nė­je bu­vo­me prie Ma­riu­po­lio esan­čia­me mies­te­ly­je Gra­nit­no­ja. Te­ri­to­ri­ja pa­da­ly­ta, mo­kyk­la li­ku­si vie­na, iš se­pa­ra­tis­tų užim­tos te­ri­to­ri­jos vai­kai į ją atei­na pa­gal su­si­ta­ri­mą. Grįž­da­mi tuo pa­čiu ta­ku trys vai­kai su­spro­go ant mi­nų. Jie net sa­vo vai­kus sprog­di­na, pa­mo­ko, kad nei­tų į uk­rai­nie­čių te­ri­to­ri­ją mo­ky­tis.

Kiek­vie­ną die­ną žūs­ta ka­riai. Snai­pe­riai dir­ba la­bai smar­kiai. Ne­se­niai bu­vo su­žeis­ta bend­ra­žy­gė sa­va­no­rė Ju­li­ja Tol­ma­čio­va, ku­ri su mu­mis nuo pra­džios ga­be­na hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­ra­mą ka­riams ir ci­vi­liams. Snai­pe­ris su­žei­dė ją, vai­ruo­to­ją. Die­vo dė­ka li­ko gy­va, ne­tru­kus at­va­žiuos į rea­bi­li­ta­ci­ją Drus­ki­nin­kuo­se.

– Tre­čia­die­nį Uk­rai­nos ka­riai lan­kė­si ir Šiau­liuo­se, tai – be­si­gy­dan­tys ka­riai?

– Taip.Uk­rai­nie­čiai Kry­žių kal­ne pa­sta­tė kry­žių žu­vu­siems ka­riams. Ma­nau, uk­rai­nie­čių marš­ru­tuo­se pri­si­dės dar vie­na lan­ky­ti­na vie­ta. Jiems rei­kia pa­ma­ty­ti, kaip Eu­ro­pa gy­ve­na, kad ga­lė­tų per­duo­ti sa­vo vai­kams, drau­gams, dėl ko jie ko­vo­ja. Kad pa­ma­ty­tų, kaip ga­li­ma elg­tis, kaip ga­li­ma gy­ven­ti, kaip ga­li­ma ap­si­sau­go­ti nuo ka­ro.

Vi­zi­ti­nė lais­vės kor­te­lė

– Pris­ta­ty­da­mas pa­ro­dą, mi­nė­jo­te, kad ne vie­nas ka­rys, ku­rio eks­po­nuo­ja­mą daik­tą ga­li­ma pa­ma­ty­ti, jau žu­vęs. Per tą lai­ką pa­ty­rė­te daug as­me­ni­nių ne­tek­čių?

– Per de­šimt žmo­nių. Su kai ku­riais bu­vau tar­na­vęs mi­si­jo­se Af­ga­nis­ta­ne, su kai ku­riais su­si­pa­ži­nau prieš po­rą, tre­je­tą me­tų, su ki­tais – Mai­da­ne. Skau­du apie tai kal­bė­ti. Jų ne­bė­ra, li­ko tik pėd­sa­kai, ku­riuos mes va­di­na­me ar­te­fak­tais: nuo­trau­kos, daik­tai.

– Kaip ry­žo­tės to­kiam dar­bui – nuo­lat teik­ti pa­ra­mą Uk­rai­nai?

– Uk­rai­no­je ryš­kus So­vie­tų Są­jun­gos pa­li­ki­mas – di­džiu­lė vi­di­nė ko­rup­ci­ja, ne­su­si­ta­ri­mas. Dvi siun­tas siun­tė­me į Uk­rai­ną ir jos ne­pa­sie­kė ad­re­sa­to fron­to li­ni­jo­je, bu­vo iš­si­da­lin­tos anks­čiau. Ekst­ra nu­spren­dė­me, kad rei­kia įkur­ti fon­dą ir vež­ti tik tie­sio­giai, per­duo­ti iš ran­kų į ran­kas. Spren­di­mas bu­vo tei­sin­gas.

– Ar lie­tu­viai no­riai au­ko­ja?

– Pa­var­go lie­tu­viai. Kuo žmo­gus dau­giau tu­ri, tuo ma­žiau au­ko­ja, tuo la­biau gai­la ati­duo­ti. La­bai skau­du. To­dėl pa­ra­mą ren­ka­me vi­so­je Eu­ro­po­je. Kur tik ne­bu­vo­me: le­gio­ne Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je.

– Ka­da nu­ma­ty­ta ki­ta ke­lio­nė į Uk­rai­ną?

– Bet ka­da. Su­lauk­si­me skam­bu­čio, kad kaž­ko sku­biai rei­kia, ir vėl va­žiuo­si­me. Ne­ga­li­ma at­si­trauk­ti, nes jie ti­ki mu­mis. Mes jiems kaip vi­zi­ti­nė lais­vės kor­te­lė. Jie mū­sų lau­kia ir ži­no, kad lie­tu­vis vi­sa­da at­si­ras ša­lia uk­rai­nie­čio – už mū­sų ir už uk­rai­nie­čių lais­vę.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Daik­tai, par­vež­ti iš Uk­rai­nos, priklausė kariams, kurie jau žuvę.

Vy­res­nio­jo lei­te­nan­to Nor­mun­do Val­te­rio at­mi­ni­mas bu­vo pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.

Tarp­tau­ti­nio lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas at­sar­gos pul­ki­nin­kas Al­gis Ši­mo­niū­tis sa­ko, kad uk­rai­nie­čiams lie­tu­viai yra lais­vės vi­zi­ti­nė kor­te­lė.

Ro­mo Ei­du­ke­vi­čiaus nuo­trau­ko­je – Šach­ta Bu­tov­ka an­ti­te­ro­ris­ti­nės ope­ra­ci­jos ra­jo­nas prieš me­tus.

Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­rius Ne­ri­jus Kund­ro­tas ir KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Man­tas Juo­zai­tis pa­si­ra­šė at­nau­jin­tą bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (12)

pp, 2017-04-24 17:35
Ukrajinos banditai valdžioje patapo mūsų draugais.....Nusistukeno valdžiagyviai LT

lietuviui, 2017-04-23 09:25
Butum nekomentaveses,butum protingiau atrodes.Paskutiniais ivykiais bent pasidomek kaip amerikosai Sirija bombardavo,t.y. kaip uzpuolimas.Apie Koreja nepamirsk.Desertui kaip organizuoja igil kova Irake,Sirijoj.

joo, 2017-04-22 12:29
rusai , jau dvidešimt metų kai puola ir vis neužpuola,o amerikonai ,lyg savų namų neturėdami,apie svetimų valstybių sienas bastosi -savo galybę demonstruodami ginklais žvangina.

Skaudus lys, 2017-04-22 11:29
nuo tupumo vaistu nera,kaip ir nuo durnumo,ale kas tupesnis-ta durne kavaliauske ar Skrastas,kad tokius straipsnius kurpia-`jie net savo vaikus sprogdina,kad neitu pas ukrainiecius mokytis! ` Tupas Skraste,atsibusk ,daraisi net tupesnis uz ta buvusia seimore Larieta,katra spygavo maidaune,kad reikia kariauti,o dabar stenat,kad karas vis nesibaigia-juk patys ana vis skatinat irgi propaguojat.....

laisvas, 2017-04-21 20:13
Rusai plaukia liink Šiaurės Korėjos, o pas mus atplaukia pingvinai. Sausuma negali, nes cigarečių kontrobandininkai savo takų neužleidžia, tai varys kaip stintos...

laisvas, 2017-04-21 18:46
Va, ką tik per žinias rodo, kas penktas Lietuvoje skursta. O Rusija kaip nepuola, taip nepuola. Matyt tvartelio kvapas atbaido.

lietuvis, 2017-04-21 17:37
tai a ir rašau, kad su Rusija reikia draugauti. Tik kad jinai pati to nenori. Ji nori tik kariauti. Nes įvairiausia ginkluotė, ir visa kita kas susiję su karu, tai vienintelei dalykai, kurie Rusiją daro svarbia žaidėja pasaulyje. Ir tik žvangindama ginklais, ji ir saviems piliečiams įrodinėja kokia " velykaja derzava" ji yra. Taip pat elgėsi iki subyrėjimo SSSR, aprūpindama ginklais visą trečiąjį pasaulį, lygiai taip pat elgiasi ir jos perėmėja Rusija. Įaugę ten jiems į kraują. Ir turbūt visas likęs pasaulis laukia, kol toji Rusijos meška pagaliau nurims, išsikvėps.

laisvas, 2017-04-21 17:35
Išduosiu paslaptį - Rusija nepuls, bet puls Antarktidos pingvinai su žalia maskuojančia uniforma.

laisvas, 2017-04-21 16:25
Baikit kliedėti apie tą Rusiją.. Su ja kaip tik reikia draugauti, kad naudos išpešti. Bet mes tik lojam ant jos ir laukiam, kada puls. O ji kaip nepuola taip nepuola.

lietuvis, 2017-04-21 15:52
ar bendrauti reikia tik su kaimyninėmis valstybėmis??? Įdomi bet keista nuomonė. Pasaulis nustotų vystytis, jei visos valstybės tik su kaimynėmis bendrautų. O Ukraina didelė, turtinga, tik dabar nualinta valstybė, kurios istorija persipynusi su Lietuvos. Ir svarbiausia, kad ji neturi jokių piktų, užslėptų kėslų Lietuvos atžvilgiu.. Beje, su Baltarusija bendraujama netgi labiau nei su Ukraina. Nes prekių importo- eksporto dalis iš Baltarusijos yra didesnė nei iš Ukrainos. Ir su Rusija būtų daugiau prekiaujama, jei Pati Rusija užmirštų savo imperinius kėslus, taptų labiau prognozuojama valstybe. Kaip yra sakoma apie žmones, kad reikia elgtis taip, kaip nori kad ir su tavimi elgtųsi. Tas pats tinka ir tarpvalstybiniams santykiams.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 12

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 12
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />