(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Anemijai stop: ką gali feritino tyrimas

2017 m. balandžio 21 d.

Dar daž­nai už­si­mer­kia­ma prieš ane­mi­jos (ma­žak­rau­jys­tės) ženk­lus, kol bend­ra­sis krau­jo ty­ri­mas ne­pa­ro­do kri­tu­sio erit­ro­ci­tų ar he­mog­lo­bi­no kie­kio. Ta­čiau da­bar ga­li­te ap­lenk­ti šią vi­są or­ga­niz­mą du­si­nan­čią li­gą.

Grei­čiau pa­vargs­ta­ma, pa­di­dė­jo dirg­lu­mas, svaigs­ta gal­va, šiek tiek blykš­ta oda, kar­tais grei­čiau pla­ka šir­dis, ka­muo­ja dep­re­si­ja ar blo­gė­ja at­min­tis, o bend­ra­sis krau­jo ty­ri­mas jo­kių pro­ble­mų ne­ro­do. To­dėl dėl pa­blo­gė­ju­sios sa­vi­jau­tos kal­tė ne­re­tai su­ver­čia­ma įtemp­tam dar­bui, mie­go sto­kai ir kt. Taip ir gy­ve­na­ma, kol il­gai­niui ane­mi­ja vi­sai ne­pri­len­kia prie že­mės.

Vis tik daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čią ge­le­žies sto­kos ane­mi­ją ga­li­ma ap­lenk­ti, jei lai­ku paė­mus krau­jo at­lie­ka­mas fe­ri­ti­no ty­ri­mas. Jis lei­džia lai­ku įver­tin­ti or­ga­niz­mo ge­le­žies at­sar­gas. Jei­gu jos ma­žė­ja, įta­ria­ma pra­si­de­dan­ti li­ga – slap­to­ji ma­žak­rau­jys­tė. Anks­ti ją diag­no­za­vus ir pa­rin­kus tei­sin­gą gy­dy­mą per vie­ną du mė­ne­sius žmo­gus vėl at­gau­na gy­ve­ni­mo džiaugs­mą.

Tvir­ti­na­ma, kad žmo­nių, ku­riems pra­de­da trūk­ti ge­le­žies, yra 2–3 kar­tus dau­giau nei ser­gan­čių­jų jau iš­ryš­kė­ju­sia ane­mi­ja. No­rint lai­ku pa­gau­ti ge­le­žies sto­kos ma­žak­rau­jys­tę ge­riau­sia iš­kart at­lik­ti komp­lek­si­nį – bend­rą­jį krau­jo, ge­le­žies kie­kio krau­jy­je ir fe­ri­ti­no – ty­ri­mą. Ki­tu at­ve­ju li­gos gy­dy­mas ga­li bū­ti ge­ro­kai už­dels­tas.

Ane­mi­ja ga­li už­klup­ti ir dėl vi­ta­mi­no B12 bei fo­lio rūgš­ties sto­kos. No­rint ją nu­sta­ty­ti at­lie­ka­mas ho­mo­cis­tei­no ty­ri­mas. Ma­žak­rau­jys­tė sa­vai­me ne­praei­na, o ne­gy­dant ga­li baig­tis la­bai liūd­nai.

AK­CI­JA! Da­bar at­li­ki­te su di­de­le nuo­lai­da bend­rą­jį krau­jo, ge­le­žies kie­kio, fe­ri­ti­no ir ho­mo­cis­tei­no ty­ri­mus „ME­DI­CI­NA PRAC­TI­CA“ la­bo­ra­to­ri­jo­je Til­žės g. 139, Šiauliuose, tel. (8 41) 421 670. Iš anks­to re­gist­ruo­tis ne­rei­kia. Ty­ri­mus ge­riau at­lik­ti ne­val­gius. Ak­ci­ja – tik iki ba­lan­džio pab. Aukš­čiau­si ko­ky­bės stan­dar­tai. In­ter­ne­to sve­tai­nė: www.me­di­ci­nap­rac­ti­ca.lt

Užs. Nr. 348984

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas