(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Anemijai stop: ką gali feritino tyrimas

2017 m. balandžio 21 d.

Dar daž­nai už­si­mer­kia­ma prieš ane­mi­jos (ma­žak­rau­jys­tės) ženk­lus, kol bend­ra­sis krau­jo ty­ri­mas ne­pa­ro­do kri­tu­sio erit­ro­ci­tų ar he­mog­lo­bi­no kie­kio. Ta­čiau da­bar ga­li­te ap­lenk­ti šią vi­są or­ga­niz­mą du­si­nan­čią li­gą.

Grei­čiau pa­vargs­ta­ma, pa­di­dė­jo dirg­lu­mas, svaigs­ta gal­va, šiek tiek blykš­ta oda, kar­tais grei­čiau pla­ka šir­dis, ka­muo­ja dep­re­si­ja ar blo­gė­ja at­min­tis, o bend­ra­sis krau­jo ty­ri­mas jo­kių pro­ble­mų ne­ro­do. To­dėl dėl pa­blo­gė­ju­sios sa­vi­jau­tos kal­tė ne­re­tai su­ver­čia­ma įtemp­tam dar­bui, mie­go sto­kai ir kt. Taip ir gy­ve­na­ma, kol il­gai­niui ane­mi­ja vi­sai ne­pri­len­kia prie že­mės.

Vis tik daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čią ge­le­žies sto­kos ane­mi­ją ga­li­ma ap­lenk­ti, jei lai­ku paė­mus krau­jo at­lie­ka­mas fe­ri­ti­no ty­ri­mas. Jis lei­džia lai­ku įver­tin­ti or­ga­niz­mo ge­le­žies at­sar­gas. Jei­gu jos ma­žė­ja, įta­ria­ma pra­si­de­dan­ti li­ga – slap­to­ji ma­žak­rau­jys­tė. Anks­ti ją diag­no­za­vus ir pa­rin­kus tei­sin­gą gy­dy­mą per vie­ną du mė­ne­sius žmo­gus vėl at­gau­na gy­ve­ni­mo džiaugs­mą.

Tvir­ti­na­ma, kad žmo­nių, ku­riems pra­de­da trūk­ti ge­le­žies, yra 2–3 kar­tus dau­giau nei ser­gan­čių­jų jau iš­ryš­kė­ju­sia ane­mi­ja. No­rint lai­ku pa­gau­ti ge­le­žies sto­kos ma­žak­rau­jys­tę ge­riau­sia iš­kart at­lik­ti komp­lek­si­nį – bend­rą­jį krau­jo, ge­le­žies kie­kio krau­jy­je ir fe­ri­ti­no – ty­ri­mą. Ki­tu at­ve­ju li­gos gy­dy­mas ga­li bū­ti ge­ro­kai už­dels­tas.

Ane­mi­ja ga­li už­klup­ti ir dėl vi­ta­mi­no B12 bei fo­lio rūgš­ties sto­kos. No­rint ją nu­sta­ty­ti at­lie­ka­mas ho­mo­cis­tei­no ty­ri­mas. Ma­žak­rau­jys­tė sa­vai­me ne­praei­na, o ne­gy­dant ga­li baig­tis la­bai liūd­nai.

AK­CI­JA! Da­bar at­li­ki­te su di­de­le nuo­lai­da bend­rą­jį krau­jo, ge­le­žies kie­kio, fe­ri­ti­no ir ho­mo­cis­tei­no ty­ri­mus „ME­DI­CI­NA PRAC­TI­CA“ la­bo­ra­to­ri­jo­je Til­žės g. 139, Šiauliuose, tel. (8 41) 421 670. Iš anks­to re­gist­ruo­tis ne­rei­kia. Ty­ri­mus ge­riau at­lik­ti ne­val­gius. Ak­ci­ja – tik iki ba­lan­džio pab. Aukš­čiau­si ko­ky­bės stan­dar­tai. In­ter­ne­to sve­tai­nė: www.me­di­ci­nap­rac­ti­ca.lt

Užs. Nr. 348984

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />