(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiaulių universiteto konferencija vyko Seime

2017 m. balandžio 21 d.

Sei­me tre­čia­die­nį įvy­ko kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) 20-me­čiui. Aukš­to­jo moks­lo re­for­mos ak­tua­li­jos ap­tar­tos re­gio­ni­nės plėt­ros kon­teks­te. Vit­ra­žų sa­lė­je pri­sta­ty­ti ŠU me­no ko­lek­ty­vai ir stu­den­tų dar­bų pa­ro­da.

Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo Sei­mo na­rių, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė.

ŠU at­sto­vai par­la­men­ta­rams pri­sta­tė veik­los kryp­tis. Stu­di­jų, moks­li­nių ty­ri­mų ir ino­va­ci­jų są­vei­ką dar­niai re­gio­no rai­dai ak­cen­ta­vo rek­to­rius Do­na­tas Jur­gai­tis.

Šiau­lie­tis Sei­mo na­rys pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas skai­tė pra­ne­ši­mą „Aukš­to­jo moks­lo re­for­ma: re­gio­ni­nio uni­ver­si­te­to (iš)li­ki­mas.“

Vie­nas iš kon­fe­ren­ci­jos mo­de­ra­to­rių Alf­re­das Jo­nuš­ka, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog ren­gi­nys bu­vo pro­ga spren­di­mų priė­mė­jams – Sei­mo na­riams – iš­sa­ky­ti re­gio­no at­sto­vų nuo­mo­nę.

Pats A. Jo­nuš­ka pri­sta­tė rū­mų už­sa­ky­mu „Sprin­ter“ bend­ro­vės at­lik­tą vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mą.

„Da­ly­vau­ja­me dis­ku­si­jo­se įro­di­nė­da­mi re­gio­ni­nio uni­ver­si­te­to svar­bą, bet gal esa­me ne­tei­sūs? – sa­kė A. Jo­nuš­ka. – For­muo­ja­ma ki­to­kia vi­suo­me­nės nuo­mo­nė. Tad už­sa­kė­me rep­re­zen­ta­ty­vų ty­ri­mą ir ga­vo­me įdo­mius re­zul­ta­tus, kaip aukš­to­jo moks­lo re­for­mą įsi­vaiz­duo­ja Lie­tu­vos ir Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­no gy­ven­to­jai“.

Į klau­si­mą, ar pri­ta­ria­te, kad re­gio­nuo­se bū­tų uni­ver­si­te­tai, „taip“ at­sa­kė 66 pro­cen­tai res­pon­den­tų, at­sto­vau­jan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, ir 75 pro­cen­tai – Šiau­rės Lie­tu­vos gy­ven­to­jams (ap­klaus­tie­ji bu­vo iš Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio re­gio­nų).

„Tai įspū­din­gi skai­čiai, – ma­no A.Jo­nuš­ka. – Kai vis tei­gia­ma, jog uni­ver­si­te­tų ga­li bū­ti tik Vil­niu­je, Kau­ne, ak­cen­ta­vau Šve­di­jos Kris­tians­ta­do mies­to pa­vyz­dį – ten 40 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ir yra uni­ver­si­te­tas, mais­to tech­no­lo­gus jie ren­gia vi­sai ša­liai.“

ŠU taip pat tik­tų toks mo­de­lis: reng­ti pe­da­go­gus ir spe­cia­liuo­sius pe­da­go­gus Lie­tu­vai, nes tai stip­rio­ji jo pu­sės.

„Ar Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė da­bar tu­ri re­gio­ni­nę po­li­ti­ką?– klau­sė A. Jo­nuš­ka. – Ati­tin­ka­mas lė­šų kie­kis tu­ri bū­ti nu­sta­to­mas re­gio­ni­niams uni­ver­si­te­tams ir ta­da rei­ka­lau­ja­ma ko­ky­bės. Da­bar jie iš­mes­ti į lau­ki­nę rin­ką ir stu­di­jų krep­še­liai nuei­na į Vil­nių, Kau­ną. Vis­ką už­da­ry­ti ir vis­ką di­ri­guo­ti iš Vil­niaus – tai ne re­gio­ni­nė po­li­ti­ka.“

Jis pa­si­džiau­gė Sei­mo na­rių dis­ku­si­jo­mis, ku­rios ne­bu­vu­sios prie­šiš­kos. Pa­si­da­li­jo, jog ir mi­nis­te­ri­jos va­do­vų nu­si­sta­ty­mas re­gio­ni­nių uni­ver­si­te­tų at­žvil­giu ne­bė­ra ka­te­go­riš­kas.

Vy­riau­sy­bė aukš­to­jo moks­lo per­tvar­kos pla­ną tu­rė­tų pri­sta­ty­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas