(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Muziejus rado gelbėjimo ratą Menų inkubatoriui

2017 m. balandžio 20 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za siū­lo mies­to val­džiai išei­tį, kaip baig­ti Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bą ir pa­sta­tą pri­tai­ky­ti Tech­ni­kos mu­zie­jui. Va­kar idė­ja ap­tar­ta Sa­vi­val­dy­bė­je. „Rei­kia tik at­si­rai­to­ti ran­ko­ves ir dirb­ti“, – tei­gia R. Bal­za.

ruta@skrastas.lt

Ra­do ir pa­ra­mos prie­mo­nę

Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me, ku­rį su­kvie­tė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, da­ly­va­vo ir R. Bal­za.

„Pa­siū­lė­me me­rui tą idė­ją, nes tu­ri­me pro­ble­mą – nie­kaip ne­ga­li­me su­tal­pin­ti sau­go­mos se­no­sios prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius. – Se­niai no­ri­me kur­ti Šiau­liuo­se Prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos mu­zie­jų, pir­mie­ji to­kį mu­zie­jų įkur­tu­me Lie­tu­vo­je.“

Jis pa­siū­lė Sa­vi­val­dy­bei ir kur ieš­ko­ti pa­ra­mos lė­šų.

„Min­tis šo­vė var­tant do­ku­men­tus dėl pro­jek­tų, ku­rie ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mi ES struk­tū­ri­nių fon­dų, – da­li­jo­si R. Bal­za. – At­si­ra­do prie­mo­nė, skir­ta pa­vel­do ob­jek­tams pri­tai­ky­ti vie­šo­sioms pa­slau­goms, o vie­šo­ji pa­slau­ga – tai ir mu­zie­jus.“

Me­nų in­ku­ba­to­riaus pa­sta­tas tu­ri pa­vel­do sta­tu­są, pri­klau­so vals­ty­bės sau­go­mam bu­vu­sio Ch. Fren­ke­lio fab­ri­ko komp­lek­sui.

Jei­gu Sa­vi­val­dy­bė im­tų­si pro­jek­to, at­si­ras­tų ga­li­my­bė gau­ti da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą Me­nų in­ku­ba­to­riaus pa­sta­tui su­tvar­ky­ti, o mu­zie­jus jį už­pil­dy­tų tu­ri­niu.

R. Bal­za pa­si­da­li­jo įveik­li­ni­mo vi­zi­ja. Pir­ma­me aukš­te bū­tų įreng­ta prieš­gais­ri­nių ma­ši­nų eks­po­zi­ci­ja ant­ra­me – ug­nia­ge­sių daik­tai, eki­pi­ruo­tė.

„Nu­šau­tu­me vie­nu šū­viu du zui­kius – su­tvar­ky­tu­me mies­te pa­vel­do ob­jek­tą ir įreng­tu­me gra­žų mu­zie­jų. Tech­ni­kos mu­zie­jai yra ypač lan­ko­mi, – pa­brė­žė R. Bal­za. – Pi­ni­gai nė­ra di­de­li – ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 700 tūks­tan­čių eu­rų, rei­kės, kad ir Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­tų.“

Jo nuo­mo­ne, iš vi­so 1,5 mi­li­jo­no eu­rų už­tek­tų.

„Ne­rei­kia to pa­sta­to taip iš­puo­se­lė­ti, kaip jis ga­lė­jo bū­ti iš­puo­se­lė­tas už anks­čiau jam skir­tus 9 mi­li­jo­nus li­tų“, – tei­gė mu­zie­jaus di­rek­to­rius.

Ar yra vil­čių, jog Sa­vi­val­dy­bė im­sis idė­ją rea­li­zuo­ti?

„No­rint idė­jas rea­li­zuo­ti, rei­kia tu­rė­ti en­tu­ziaz­mo, at­si­rai­to­ti ran­ko­ves ir dirb­ti“, – at­sa­kė R. Bal­za.

Dar aiš­kin­sis ir skai­čiuos

„Svars­to­me idė­ją me­ro pa­ve­di­mu“, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ G. Men­do­za Her­re­ra. Bet pa­brė­žė, jog lai­ko pa­si­reng­ti jai įgy­ven­dinti nė­ra daug.

Kvie­ti­mas teik­ti pa­raiš­kas pa­skelb­tas ko­vo 15 die­ną, pa­raiš­ką rei­kia pa­teik­ti iki spa­lio 1 die­nos, o klau­si­mų ky­la ne vie­nas.

„Pa­ra­ma tei­kia­ma pa­vel­do ob­jek­tų tvar­ky­bai – ne sta­ty­bai, – sa­kė ji. – Tai yra pa­sta­to ver­tin­go­sioms sa­vy­bėms iš­sau­go­ti, res­tau­ruo­ti – šiuo at­ve­ju ver­tin­go­sios sa­vy­bės yra pa­sta­to sie­nos, konst­ruk­ci­jos, fly­ge­liai.“

Iki šiol pa­sta­tas sto­vi be sto­go. Ar sto­gui deng­ti bū­tų ski­ria­mos pro­jek­to lė­šos, neaiš­ku.

No­rint įveik­lin­ti pa­sta­tą, pri­tai­ky­ti jį mu­zie­jaus veik­lai, rei­kės ko­re­guo­ti ir Me­nų in­ku­ba­to­riui reng­tą tech­ni­nį pro­jek­tą.

„Eu­ro­pi­nės pa­ra­mos fi­nan­sa­vi­mas su­da­ry­tų tik 50 pro­cen­tų, ski­ria­ma iki 700 tūks­tan­čių eu­rų, Sa­vi­val­dy­bė taip pat tu­rė­tų pri­si­dė­ti 700 tūks­tan­čių eu­rų, bet jų ga­li neuž­tek­ti“, – svars­tė G. Men­do­za Her­re­ra.

2015 me­tų lie­pą mies­to Ta­ry­ba nu­spren­dė sep­ty­ne­rius me­tus temp­tą Me­nų in­ku­ba­to­riaus pro­jek­tą nu­trauk­ti. Sta­ty­ba li­ko ne­baig­ta. Kiau­ras be sto­go pa­sta­tas vėl sto­vi lyg vai­duok­lis.

Mies­to gal­voms iki šiol ne­ki­lo jo­kių idė­jų, nei kaip jį su­tvar­ky­ti, nei kam pri­tai­ky­ti. Bu­vo tik iš­švais­ty­tos lė­šos.

Iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to te­ko grą­žin­ti ran­gos dar­bams iš­leis­tus 400 tūks­tan­čių eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos. Dar li­tais pirk­tas ap­griu­vęs pa­sta­tas kai­na­vo per 300 tūks­tan­čių li­tų.

Iki šiol tę­sia­si teis­mai su ran­go­vais dėl 200 tūks­tan­čių eu­rų sko­los už at­lik­tus dar­bus. Griu­ve­nos sau­go­ji­mas mies­tui kas mė­ne­sį kai­nuo­ja apie 600 eu­rų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Se­no­ji prieš­gais­ri­nė tech­ni­ka, pa­sak „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Rai­mun­do Bal­zos, ga­lė­tų tap­ti Prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos mu­zie­jaus, įkur­to vie­to­je Me­nų in­ku­ba­to­riaus, eks­po­na­tais.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas