(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Muziejus rado gelbėjimo ratą Menų inkubatoriui

2017 m. balandžio 20 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za siū­lo mies­to val­džiai išei­tį, kaip baig­ti Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bą ir pa­sta­tą pri­tai­ky­ti Tech­ni­kos mu­zie­jui. Va­kar idė­ja ap­tar­ta Sa­vi­val­dy­bė­je. „Rei­kia tik at­si­rai­to­ti ran­ko­ves ir dirb­ti“, – tei­gia R. Bal­za.

ruta@skrastas.lt

Ra­do ir pa­ra­mos prie­mo­nę

Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me, ku­rį su­kvie­tė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, da­ly­va­vo ir R. Bal­za.

„Pa­siū­lė­me me­rui tą idė­ją, nes tu­ri­me pro­ble­mą – nie­kaip ne­ga­li­me su­tal­pin­ti sau­go­mos se­no­sios prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius. – Se­niai no­ri­me kur­ti Šiau­liuo­se Prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos mu­zie­jų, pir­mie­ji to­kį mu­zie­jų įkur­tu­me Lie­tu­vo­je.“

Jis pa­siū­lė Sa­vi­val­dy­bei ir kur ieš­ko­ti pa­ra­mos lė­šų.

„Min­tis šo­vė var­tant do­ku­men­tus dėl pro­jek­tų, ku­rie ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mi ES struk­tū­ri­nių fon­dų, – da­li­jo­si R. Bal­za. – At­si­ra­do prie­mo­nė, skir­ta pa­vel­do ob­jek­tams pri­tai­ky­ti vie­šo­sioms pa­slau­goms, o vie­šo­ji pa­slau­ga – tai ir mu­zie­jus.“

Me­nų in­ku­ba­to­riaus pa­sta­tas tu­ri pa­vel­do sta­tu­są, pri­klau­so vals­ty­bės sau­go­mam bu­vu­sio Ch. Fren­ke­lio fab­ri­ko komp­lek­sui.

Jei­gu Sa­vi­val­dy­bė im­tų­si pro­jek­to, at­si­ras­tų ga­li­my­bė gau­ti da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą Me­nų in­ku­ba­to­riaus pa­sta­tui su­tvar­ky­ti, o mu­zie­jus jį už­pil­dy­tų tu­ri­niu.

R. Bal­za pa­si­da­li­jo įveik­li­ni­mo vi­zi­ja. Pir­ma­me aukš­te bū­tų įreng­ta prieš­gais­ri­nių ma­ši­nų eks­po­zi­ci­ja ant­ra­me – ug­nia­ge­sių daik­tai, eki­pi­ruo­tė.

„Nu­šau­tu­me vie­nu šū­viu du zui­kius – su­tvar­ky­tu­me mies­te pa­vel­do ob­jek­tą ir įreng­tu­me gra­žų mu­zie­jų. Tech­ni­kos mu­zie­jai yra ypač lan­ko­mi, – pa­brė­žė R. Bal­za. – Pi­ni­gai nė­ra di­de­li – ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 700 tūks­tan­čių eu­rų, rei­kės, kad ir Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­tų.“

Jo nuo­mo­ne, iš vi­so 1,5 mi­li­jo­no eu­rų už­tek­tų.

„Ne­rei­kia to pa­sta­to taip iš­puo­se­lė­ti, kaip jis ga­lė­jo bū­ti iš­puo­se­lė­tas už anks­čiau jam skir­tus 9 mi­li­jo­nus li­tų“, – tei­gė mu­zie­jaus di­rek­to­rius.

Ar yra vil­čių, jog Sa­vi­val­dy­bė im­sis idė­ją rea­li­zuo­ti?

„No­rint idė­jas rea­li­zuo­ti, rei­kia tu­rė­ti en­tu­ziaz­mo, at­si­rai­to­ti ran­ko­ves ir dirb­ti“, – at­sa­kė R. Bal­za.

Dar aiš­kin­sis ir skai­čiuos

„Svars­to­me idė­ją me­ro pa­ve­di­mu“, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ G. Men­do­za Her­re­ra. Bet pa­brė­žė, jog lai­ko pa­si­reng­ti jai įgy­ven­dinti nė­ra daug.

Kvie­ti­mas teik­ti pa­raiš­kas pa­skelb­tas ko­vo 15 die­ną, pa­raiš­ką rei­kia pa­teik­ti iki spa­lio 1 die­nos, o klau­si­mų ky­la ne vie­nas.

„Pa­ra­ma tei­kia­ma pa­vel­do ob­jek­tų tvar­ky­bai – ne sta­ty­bai, – sa­kė ji. – Tai yra pa­sta­to ver­tin­go­sioms sa­vy­bėms iš­sau­go­ti, res­tau­ruo­ti – šiuo at­ve­ju ver­tin­go­sios sa­vy­bės yra pa­sta­to sie­nos, konst­ruk­ci­jos, fly­ge­liai.“

Iki šiol pa­sta­tas sto­vi be sto­go. Ar sto­gui deng­ti bū­tų ski­ria­mos pro­jek­to lė­šos, neaiš­ku.

No­rint įveik­lin­ti pa­sta­tą, pri­tai­ky­ti jį mu­zie­jaus veik­lai, rei­kės ko­re­guo­ti ir Me­nų in­ku­ba­to­riui reng­tą tech­ni­nį pro­jek­tą.

„Eu­ro­pi­nės pa­ra­mos fi­nan­sa­vi­mas su­da­ry­tų tik 50 pro­cen­tų, ski­ria­ma iki 700 tūks­tan­čių eu­rų, Sa­vi­val­dy­bė taip pat tu­rė­tų pri­si­dė­ti 700 tūks­tan­čių eu­rų, bet jų ga­li neuž­tek­ti“, – svars­tė G. Men­do­za Her­re­ra.

2015 me­tų lie­pą mies­to Ta­ry­ba nu­spren­dė sep­ty­ne­rius me­tus temp­tą Me­nų in­ku­ba­to­riaus pro­jek­tą nu­trauk­ti. Sta­ty­ba li­ko ne­baig­ta. Kiau­ras be sto­go pa­sta­tas vėl sto­vi lyg vai­duok­lis.

Mies­to gal­voms iki šiol ne­ki­lo jo­kių idė­jų, nei kaip jį su­tvar­ky­ti, nei kam pri­tai­ky­ti. Bu­vo tik iš­švais­ty­tos lė­šos.

Iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to te­ko grą­žin­ti ran­gos dar­bams iš­leis­tus 400 tūks­tan­čių eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos. Dar li­tais pirk­tas ap­griu­vęs pa­sta­tas kai­na­vo per 300 tūks­tan­čių li­tų.

Iki šiol tę­sia­si teis­mai su ran­go­vais dėl 200 tūks­tan­čių eu­rų sko­los už at­lik­tus dar­bus. Griu­ve­nos sau­go­ji­mas mies­tui kas mė­ne­sį kai­nuo­ja apie 600 eu­rų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Se­no­ji prieš­gais­ri­nė tech­ni­ka, pa­sak „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Rai­mun­do Bal­zos, ga­lė­tų tap­ti Prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos mu­zie­jaus, įkur­to vie­to­je Me­nų in­ku­ba­to­riaus, eks­po­na­tais.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (6)

X, 2017-04-21 23:50
Pinigu inkubatorius

o kiek, 2017-04-21 14:51
pinigėlių reikės iš miesto tos technikos muziejaus išlaikymui? Kodėl tos technikos gaisrininkai atsisakė, brangu? Ar ir vėl daroma saviems pingų plovykla?

Miunhauzenas, 2017-04-21 10:22
Sugrazinkite tuos pastatus C.Frenkelio palikuonims,ir manau problemos isnyks,po keleriu metu manau viskas bus neatpazistamai nuostabu.Tikras seimininkas zino ka daryti...

hi hi, 2017-04-21 08:51
Migdolas ar Neopolis - tokiam muziejui tinka be priekaištų :)

Pagarba, 2017-04-20 19:27
R. Balza - Menų inkubatoriaus gelbėtojas. Jeigu jis balotiruosis 2019 m Šiaulių mero rinkimuose - sudarys rimtą konkurenciją Seimo nariui V. Simulik. O gal net ir laimės rinkimus.

nereikia nieko daryti, 2017-04-20 12:28
tas pastatas sąžiningai suręstas - dar ilgai irs. Tegul jis lieka paminklu dalbajobams valdininkams ir šiaulių verslininkams. Nors dėl pavadinimo galima svarstyti. "Menų inkubatoriumi" jis jau buvo, gali dabar penkis metus vadintis "technikos muziejumi", vėliau pervadinti į "Šiaurės Lietuvos meno galeriją" ar "eksperimentinį inovacijų testavimo centrą", arba "verslo spiečių2", koks skirtumas galiausiai.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 6. Iš viso: 6

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 6
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />