(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Į miesto vicemerus eina J. Sartauskas

2017 m. balandžio 15 d.

Šiau­lių mies­to ta­ry­bai bus tei­kia­ma so­cial­de­mok­ra­to Jus­ti­no Sar­taus­ko, praė­ju­sios ka­den­ci­jos me­ro, kan­di­da­tū­ra į ant­ro­jo vi­ce­me­ro po­stą.

Ba­lan­džio 20 die­nos Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je apie tai yra pa­skelb­ta. J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, tei­kia Ta­ry­bai me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, iš ki­tų frak­ci­jų dar Dar­bo frak­ci­ja tei­kė ofi­cia­lų siū­ly­mą vi­ce­me­re skir­ti frak­ci­jos ly­de­rę Dan­guo­lę Mar­tin­kie­nę. Bet jos kan­di­da­tū­ra nė­ra tei­kia­ma Ta­ry­bai svars­ty­ti.

„Mū­sų frak­ci­ja tei­ki­mą me­rui tei­kė tre­čia­die­nį, pa­sku­ti­nę die­ną, kai dar bu­vo ga­li­ma jį teik­ti ir įtrauk­ti į po­sė­džio dar­bot­var­kę, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­ti D. Mar­tin­kie­nė. – Ko­dėl ma­no kan­di­da­tū­ra ne­tei­kia­ma? Me­ro rei­kė­tų klaus­ti. Tei­kia J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­rą, nes gal ma­no, kad da­bar taip rei­kia.“

Dar­bo par­ti­jos dvi at­sto­vės per po­li­ti­nę kri­zę pe­rė­jo į me­ro se­kė­jų sto­vyk­lą. Už pa­lai­ky­mą ta­da A. Vi­soc­kas ban­dė teik­ti D. Mar­tin­kie­nės kan­di­da­tū­rą į lais­vą ant­ro­jo vi­ce­me­ro po­stą, bet Ta­ry­ba jos ne­pa­lai­kė.

J. Sar­taus­kas taip pat ant­rą kar­tą ban­do­mas siū­ly­ti į vi­ce­me­rus. Pir­mą kar­tą jį, kaip sa­vo kan­di­da­tą, bu­vo įvar­di­ju­si nau­jo­ji Ta­ry­bos dau­gu­ma. Me­ras nau­jo­sios dau­gu­mos ne­pri­pa­ži­no ir į jos dek­la­ra­ci­jas ne­rea­ga­vo.

Da­bar ta dau­gu­ma yra iši­ru­si, o vie­toj jos yra įsi­var­di­ju­si „ne­for­ma­li dau­gu­ma“. Ji de­ri­na po­zi­ci­jas at­ski­rais klau­si­mais. Bet bend­ra po­zi­ci­ja dėl J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­ros į vi­ce­me­rus, „Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, ne­bu­vo de­rin­ta.

Jei­gu J. Sar­taus­kas bus pa­skir­tas, abu mies­to vi­ce­me­rai bus so­cial­de­mok­ra­tai.

Ta­čiau vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, skir­tin­gai nei vi­sa So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios yra A. Vi­soc­ko se­kė­jų sto­vyk­lo­je.

Už tai par­ti­jos mies­to sky­rius jį pa­ša­li­no iš par­ti­jos na­rių. Bet ga­lu­ti­nį spren­di­mą dar tu­ri priim­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ta­ry­ba.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas