(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

„Dagilėlį“ lydi padėkos ir nauja idėja

2017 m. balandžio 4 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Va­kar į Šiau­lius at­vy­ku­si Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lė Kliv­lan­de Ing­ri­da Bub­lys išei­vi­jos var­du dė­ko­jo už Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro „Da­gi­lė­lis“ kon­cer­tus JAV. „Jie di­džiau­sia rek­la­ma Lie­tu­vai", – sa­kė vieš­nia. Da­bar ji puo­se­lė­ja idė­ją Lie­tu­vos 100-mečio pro­ga su­reng­ti „Da­gi­lė­lio“ pa­si­ro­dy­mą rep­re­zen­ta­ci­nė­se Va­šing­to­no sa­lė­se.

ruta@skrastas.lt

Su­lau­kė sve­čių

Vieš­nią į dai­na­vi­mo mo­kyk­lą „Da­gi­lė­lis“ at­ly­dė­jo Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas. Pa­dė­ko­ti „Da­gi­lė­lio“ va­do­vui Re­mi­gi­jui Ado­mai­čiui už sėk­min­gą kon­cer­ti­nį tu­rą JAV atė­jo ir mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

Jis pa­brė­žė, jog „Da­gi­lė­lio“ pa­si­se­ki­mas – „mil­ži­niš­kas dar­bas“. Jis tę­sia­mas – šian­dien va­ka­re, 19 va­lan­dą, Šiau­lių ka­ted­ro­je ati­da­ro­mas IV tarp­tau­ti­nis ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­rų fes­ti­va­lis, ku­ris iki spa­lio kas mė­ne­sį džiu­gins vis nau­ju sve­čių kon­cer­tu.

Pir­ma­ja­me fes­ti­va­lio kon­cer­te šian­dien dai­nuos Vo­kie­ti­jos Wies­ba­de­no ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras ir „Da­gi­lė­lis“.

Pa­dė­ka išei­vi­jos var­du

„Esu lai­min­ga, kad gy­vu žo­džiu ga­liu pra­bil­ti, ką „Da­gi­lė­lio“ at­va­žia­vi­mas duo­da išei­vi­jos ir Ame­ri­kos pub­li­kai, – sa­kė I. Bub­lys. – Esu dė­kin­ga, kad tu­ri­te to­kį ga­bų va­do­vą, o jau­ni­mas – lyg ne to pa­sau­lio – gra­žūs, tvar­kin­gi, ta­len­tin­gi. Mums sa­vo vai­kus ša­lia jų ro­dy­ti gė­da.“

Me­rui ir Sa­vi­val­dy­bei ji išei­vi­jos var­du dė­ko­jo už cho­ro pa­lai­ky­mą. Jos žo­džiais, to­kio aukš­to me­ni­nio ly­gio cho­ras yra ge­riau­sias ša­lies am­ba­sa­do­rius.

„Ga­li va­ži­nė­ti de­le­ga­ci­jos, vers­li­nin­kai, bet, kai išei­na į sce­ną to­kie at­li­kė­jai, vi­sų vei­dai nu­švin­ta taip, kaip švy­ti tų vai­kų vei­dai sce­no­je, – sa­kė I. Bub­ly­s. – Jie di­džiu­lę rek­la­mą at­lie­ka, iš­leis­ki­te juos į pa­sau­lį, at­veš jums ir in­ves­ti­ci­jų, kai ži­nos, kad to­kia yra Lie­tu­va ir Šiau­liai – ma­žas mū­sų kraš­tas, bet ta­len­tin­gas, tu­ri­me ką pa­ro­dy­ti“.

I. Bub­lys at­si­ve­žė išei­vi­jos lei­di­nio „Dir­va“ šian­dien išei­nan­tį nu­me­rį su pro­fe­sio­na­laus mu­zi­ko Vy­tau­to Ma­tu­lio­nio re­cen­zi­ja apie „Da­gi­lė­lio“ kon­cer­tą Kliv­lan­de. Kreip­da­ma­si į žur­na­lis­tus pra­šė ją pa­gar­sin­ti.

Pa­ti ap­gai­les­ta­vo, jog bu­vo tik „vie­na ne­lai­mė“ – kon­cer­tas Kliv­lan­de su­ta­po su Šv. Pat­ri­ko die­na, kai jos žo­džiais ame­ri­kie­čiai tam­pa „ai­ri­ais“, o ne „lie­tu­viais“.

„Bet į kon­cer­tą mus vis tiek pa­vy­ko su­rink­ti pil­ną sa­lę“, – džiau­gė­si gar­bės kon­su­lė, pa­ti pri­si­dė­ju­si prie cho­ro priė­mi­mo ir tu­ro or­ga­ni­za­vi­mo.

Jos dė­ka cho­ras Kliv­lan­de ap­lan­kė gar­sų­jį Ro­ken­ro­lo mu­zie­jų, su­ren­gė ir pa­si­ro­dy­mą. Išei­vi­ja rė­mė tu­rą fi­nan­siš­kai, vai­kai gy­ve­no šei­mo­se.

„Kiek kai­na­vo, ne­klaus­ki­te – daug“, – sa­kė I. Bub­lys žur­na­lis­tams.

Nau­ja idė­ja

Gar­bės kon­su­lė pa­si­da­li­jo ir nau­jo pro­jek­to idė­ja – Lie­tu­vos 100-me­čio pro­ga su­reng­ti „Da­gi­lė­lio“ kon­cer­tą rep­re­zen­ta­ci­nė­je Va­šing­to­no sa­lė­je.

S. Tu­mė­nas pri­mi­nė, jog I. Bub­lys ne vie­ną de­šimt­me­tį tie­sia bend­ra­dar­bia­vi­mo til­tus tarp Šiau­lių ir JAV. Ji yra Šiau­lių uni­ver­si­te­to gar­bės dak­ta­rė, pa­dė­jo ŠU už­mezg­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su uni­ver­si­te­tu Kliv­len­de, at­vė­rė „JAV rin­ką“ ir ŠU me­no ko­lek­ty­vui „Sau­lė“.

„Da­gi­lė­lio“ kon­cer­ti­nis tu­ras ko­vo mė­ne­sį tru­ko dau­giau nei 10 die­nų. R. Ado­mai­tis jį pa­va­di­no „nuo­sta­bia do­va­na“. Už ją dė­ko­jo ir I. Bub­lys, ir pa­grin­di­niams tu­ro or­ga­ni­za­to­riams išei­vi­jos bend­ruo­me­nės na­riams chor­ve­džiams Da­riui Po­li­kai­čiui, Ri­tai Klio­rie­nei. Taip pat – mies­to Sa­vi­val­dy­bei ir cho­ris­tų tė­vams, rė­mu­siems ke­lio­nę.

At­gar­sis išei­vi­jos spau­do­je

Iš Vy­tau­to Ma­tu­lio­nio re­cen­zi­jos „Iš šir­dies į šir­dį“ („Dir­va“. 2017 04 04) apie Kliv­lan­de įvy­ku­sį kon­cer­tą, ku­riuo gė­rė­jo­si 400 klau­sy­to­jų:

„Nea­be­jo­ti­na, kad „Da­gi­lė­lis“ yra draus­min­gas, pro­fe­sio­na­laus ly­gio mu­zi­ki­nis vie­ne­tas, ku­rio tur­tin­gą įgim­tą mu­zi­ki­nį ta­len­tą uo­liai ir kruopš­čiai puo­se­lė­ja jo di­ri­gen­tas ir me­no va­do­vas Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis. Vi­soms dai­noms pui­kiai akom­pa­na­vo pia­nis­tė Dai­va Šul­cai­tė.

Dai­nų žo­džių įsi­sa­vi­ni­mas ir juo­se glū­din­čių pra­smių at­sklei­di­mas gra­žiu ir ati­tin­ka­mu gar­su yra pa­vyz­di­nis. Sa­vo tiks­lo at­li­kė­jai sie­kia vie­nin­gai. Jų pa­stan­gų vai­sius pa­vyz­di­nis.

Sa­vo gro­žiu iš­si­ski­ria sop­ra­nai (dis­kan­tai) – jie tvir­ti in­to­na­ci­jo­se, auk­su spin­din­tys aukš­to­se, leng­vai pa­sie­kia­mo­se ir iš­lai­ko­mo­se na­to­se ir net ga­lin­gi, kur rei­kia.

Šis kon­cer­tas bu­vo at­vi­ras at­li­kė­jų ir klau­sy­to­jų šir­džių bend­ra­vi­mas. Įsi­vaiz­duo­ja­mo­ji ket­vir­to­ji sie­na tarp sce­nos ir sa­lės bu­vo sėk­min­gai nu­griau­ta. Gau­sūs klau­sy­to­jai lie­ka nuo­šir­džiai dė­kin­gi „Da­gi­lė­liui“.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ing­ri­da Bub­lys, Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lė Kliv­lan­de, ne­gai­li gra­žių žo­džių „Da­gi­lė­lio“ cho­ro va­do­vui Re­mi­gi­jui Ado­mai­čiui, ku­ris bu­vo ap­do­va­no­tas Kliv­lan­do me­ro pa­dė­ka. At­ve­žė pa­ro­dy­ti ir išei­vi­jos spau­do­je pub­li­kuo­ja­mą re­cen­zi­ją apie cho­ro pa­si­ro­dy­mą.

Ing­ri­dai Bub­lys, Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lei Kliv­lan­de, už pa­ra­mą ren­giant „Da­gi­lė­lio“ tu­rą JAV, dė­ko­jo ne tik maest­ro Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis, bet ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas.

Dienos populiariausi

Ne tas atrado?

2017 m. balandžio 4 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 4 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas