(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

„Gintra-Universitetas“ turnyre liko antras

2017 m. kovo 29 d.

Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­da iš kas­me­ti­nio drau­giš­ko Bal­ti­jos ša­lių tur­ny­ro Es­ti­jo­je grį­žo su si­dab­ro me­da­liais.

Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­da tur­ny­re Es­ti­jo­je star­ta­vo dviem leng­vo­mis per­ga­lė­mis. Pir­ma­ja­me ma­če „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ 11:1 (5:0) su­triuš­ki­no jau­ną­sias „ŠSG-FA-Šiau­liai“ fut­bo­li­nin­kes.

Ki­ta­me su­si­ti­ki­me Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nės už­tik­rin­tai 3:0 (1:0) nu­ga­lė­jo Lat­vi­jos čem­pio­nes Ry­gos fut­bo­lo mo­kyk­los at­sto­ves. Šio­se rung­ty­nė­se po įvar­tį pel­nė Si­mo­na Ve­lič­kai­tė, Ze­nat­ha Co­le­man ir Ani­ka Ky­žai­tė.

Lie­tu­vos čem­pio­nės sek­ma­die­nį žai­dė dve­jas li­ku­sias rung­ty­nes su Per­nu „Jalg­pal­li-klu­bi“ (Es­ti­ja) dub­le­ri­ne ko­man­da bei pa­grin­di­ne Es­ti­jos čem­pio­nių eki­pa, ku­rios bu­vo le­mia­mos ko­vo­je dėl tur­ny­ro čem­pio­nių var­do.

Pir­mo­se rung­ty­nė­se šiau­lie­tės ne­tu­rė­jo di­des­nių pro­ble­mų su dub­le­ri­ne Per­nu ko­man­da, ku­rią įvei­kė 4:0 (3:0). „Gint­rai-Uni­ver­si­te­tui“ du įvar­čius pel­nė Tat­ja­na Ko­zy­ren­ko, po vie­ną – Liu­bo­va Gud­čen­ko ir Liu­ci­ja Vai­tu­kai­ty­tė.

Le­mia­ma­me ma­če su Es­ti­jos čem­pio­nė­mis R. Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nėms no­rint tap­ti tur­ny­ro čem­pio­nė­mis pa­ka­ko ly­gių­jų, ka­dan­gi es­tės ne­su­ge­bė­jo pa­lauž­ti Ry­gos fut­bo­lo mo­kyk­los fut­bo­li­nin­kių. Jų su­si­ti­ki­mas bai­gė­si be įvar­čių 0:0.

Visgi prieš rung­ty­nes ne­bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma, jog rei­kia tik ak­lai sau­go­ti sa­vo var­tus ir lauk­ti at­si­vė­ru­sių spra­gų var­žo­vių gy­ny­bo­je, o at­virkš­čiai – kont­ro­liuo­ti žai­di­mą bei steng­tis įveik­ti var­žo­ves, nes bū­tent su to­kiu tiks­lu – iš­ko­vo­ti vi­sas per­ga­les tur­ny­re – ir bu­vo at­vyk­ta į Es­ti­ją.

Ta­čiau šiurkš­čios klai­dos gy­ny­bo­je lei­do jau su­si­ti­ki­mo pra­džio­je įgy­ti per­sva­rą tur­ny­ro šei­mi­nin­kėms, o į vie­nin­te­lį šiau­lie­čių įvar­tį bu­vo at­sa­ky­ta dar vie­nu tiks­liu smū­giu ir Es­ti­jos čem­pio­nės šven­tė per­ga­lę 3:1 (2:1) bei trium­fa­vo tur­ny­re. „Gint­rai-Uni­ver­si­te­tui“ įvar­tį pel­nė L. Gud­čen­ko.

Ge­riau­sia „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­dos žai­dė­ja šia­me tur­ny­re bu­vo pri­pa­žin­ta Ana Alek­pe­ro­va.

Tre­čią­ją vie­tą tur­ny­re pel­nė Ry­gos fut­bo­lo mo­kyk­los ko­man­da, ket­vir­tą­ją – Per­nu „Jalg­pal­li-klu­bi II“, penk­tą­ją – „ŠSG-FA-Šiau­liai“.

Fkgint­ra.lt inf.

Fkgint­ra.lt nuo­tr.

Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ Es­ti­jo­je vy­ku­sia­me drau­giš­ka­me Bal­ti­jos ša­lių tur­ny­re iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

Dienos populiariausi

Ūkininkai dairosi į dangų ir Lenkiją

2017 m. kovo 29 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 29 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas