(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Universitetas ir ko­le­gi­jos kon­ku­ruos dėl lė­šų

2017 m. kovo 28 d.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė mies­te vei­kian­čias aukš­tą­sias mo­kyk­las pa­rems per bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­gra­mas. Jos bus at­ren­ka­mos kon­kur­se.

Va­kar apie tai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė.

Aukš­to­sios mo­kyk­los jau yra pa­kvies­tos teik­ti pa­raiš­kas kon­kur­sui.

Šie­met bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­gra­moms fi­nan­suo­ti yra skir­ta 50 tūks­tan­čių eu­rų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

A. Le­saus­kie­nė ak­cen­ta­vo, jog iš­ski­ria­mos trys bend­ra­dar­bia­vi­mo kryp­tys. Bus re­mia­mos pro­gra­mos, su­si­ju­sios su Šiau­lių mies­to įvaiz­džio ge­ri­ni­mu Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės šimt­me­čio kon­teks­te: is­to­ri­niu, kul­tū­ri­niu, so­cioe­du­ka­ci­niu ir bend­ruo­me­nės ge­ro­vės kū­ri­mo as­pek­tais.

Ant­ra kryp­tis – ga­bių stu­den­tų, pa­si­rin­ku­sių gam­ta­moks­li­nę, in­for­ma­ti­kos, in­ži­ne­ri­nę ar tech­no­lo­gi­nę stu­di­jų kryp­tis, ska­ti­ni­mas.

Tre­čia – STEAM (ir ki­tų gam­ta­moks­li­nių bei tech­no­lo­gi­nių) ug­dy­mo ar ug­dy­mo­si veik­lų in­teg­ra­vi­mo ir po­rei­kio mies­to bend­ruo­me­nei ty­ri­mai, ino­va­ty­vios pra­kti­nių ge­bė­ji­mų ug­dy­mo sis­te­mos kū­ri­mas.

Sa­vi­val­dy­bė­je yra su­da­ry­ta ir dar­bo gru­pė, ku­ri ren­gia siū­ly­mus ir dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų veik­los, stu­di­jų pro­gra­mų, ku­rios ten­kin­tų mies­to vers­lo ir vie­šo­jo sek­to­riaus po­rei­kius, fi­nan­si­nio rė­mi­mo.

Pa­sak A. Le­saus­kie­nės, per po­rą sa­vai­čių nu­ma­to­ma pa­reng­ti fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį.

Vy­riau­sy­bei, už­si­mo­jus ma­žin­ti uni­ver­si­te­tų, mies­to po­li­ti­kai, siek­da­mi iš­sau­go­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­tą, siū­lė jam skir­ti pu­sę mi­li­jo­no eu­rų iš per­nai ne­pa­nau­do­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. Ši su­ma dar lai­ko­ma re­zer­ve, bet fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis ren­gia­mas ne vien uni­ver­si­te­tui.

„Į tą fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­mą tu­ri bū­ti įtrauk­tos vi­sos stu­di­jų pa­ko­pos – uni­ver­si­te­ti­nės, ko­le­gi­nės bei pro­fe­si­nio mo­ky­mo, – sa­kė A. Bar­tu­lis. – Jas vi­sas mies­te rei­kia iš­lai­ky­ti.“

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Polekėlės globos namai virs padaliniu

2017 m. kovo 28 d.
lankomiausias

Kita nuomonė dėl miškų reformos

2017 m. kovo 28 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas