(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

V. Balt­rai­tie­nė siū­lo J. Mi­liui pa­si­trauk­ti

2016 m. rugpjūčio 9 d.

V. Balt­rai­tie­nė siū­lo J. Mi­liui pa­si­trauk­ti

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).

Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė siū­lo Jo­nui Mi­liui sa­va­no­riš­kai pa­si­trauk­ti iš Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo pa­rei­gų.

„Per tuos me­tus, kai te­ko dirb­ti su J.Mi­liu­mi, nei Vy­riau­sy­bė, nei mi­nis­te­ri­ja ne­ga­vo jo­kių pre­ten­zi­jų dėl tar­ny­bos dar­bo. Esa­me pui­kiai ver­ti­na­mi už­sie­nio par­tne­rių, o Lie­tu­vo­je ne­bu­vo jo­kių li­gų pro­trū­kių. Ne­pai­sant šių re­zul­ta­tų, rin­ki­mi­niais me­tais po­li­ti­nės spe­ku­lia­ci­jos ir ne­pa­ma­tuo­ti kal­ti­ni­mai ima vir­šų ir pra­de­da kenk­ti įstai­gos dar­bui bei žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mui mais­to sau­gos ir ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo sis­te­ma. To­dėl, nors ir ne­tu­rė­da­ma jo­kio tei­si­nio pa­grin­do teik­ti Prem­je­rui siū­ly­mą at­leis­ti J.Mi­lių iš pa­rei­gų, ra­gi­nu tar­ny­bos va­do­vą priim­ti spren­di­mą pa­čiam“, – pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­ma V. Balt­rai­tie­nė.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ši­me pa­žy­mi, kad šiuo me­tu lie­tu­viš­ki mais­to pro­duk­tai yra eks­por­tuo­ja­mi į 170 už­sie­nio vals­ty­bių ir nuo 2014 me­tų pra­džios nei vie­na už­sie­nio vals­ty­bė ne­bu­vo pa­reiš­ku­si prie­kaiš­tų dėl jų ko­ky­bės ar­ba dėl VMVT dar­bo, iš­sky­rus Ru­si­ją.

Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui Že­mės ūkio mi­nist­rė in­for­ma­ci­ją apie VMVT veik­lą pa­teiks ar­ti­miau­siu me­tu. Šią sa­vai­tę Prem­je­ras tu­rės ap­si­spręs­ti dėl to­li­mes­nio VMVT va­do­vo li­ki­mo, tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

J. Mi­liui yra pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, jam skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – pa­si­ža­dė­ji­mas neiš­vyk­ti iš ša­lies. Į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį taip pat pa­te­ko ir Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Pet­ras Gra­žu­lis, ku­rį pro­ku­ro­rai sie­kė ap­klaus­ti spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, ta­čiau pa­sta­ra­sis at­si­sa­kė duo­ti pa­ro­dy­mus.

Kra­tos ir poė­miai bu­vo vyk­do­mi ne tik pas J. Mi­lių ir P. Gra­žu­lį, bet mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­čio­je įmo­nė­je „Ju­dex“. VMVT penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad ga­vus iš tei­sė­sau­gos in­for­ma­ci­jos apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je nu­sta­ty­tą tar­šą – sal­mo­ne­lių ir eše­ri­chi­jų bak­te­ri­jas – įmo­nės veik­la yra lai­ki­nai stab­do­ma. Įmo­nė­je „Ju­dex“ dir­ba ne­ma­žai P. Gra­žu­lio ar­ti­mų­jų, ta­čiau pa­ts po­li­ti­kos šios bend­ro­vės ak­ci­jų ne­tu­ri.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas