(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

Rinkėjai perdalyti, laukiama kandidatų

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“ do­mė­jo­si, kas joms va­do­vau­ja, kaip per­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bių rin­kė­jai. Net ke­tu­rios apy­gar­dos yra „miš­rios“. Pir­mą kar­tą da­lis šiau­lie­čių su ra­jo­no žmo­nė­mis rinks bend­rą at­sto­vą į Sei­mą.

ruta@skrastas.lt

Šiau­liuo­se li­ko dvi apy­gar­dos

Dėl su­ma­žė­ju­sio ap­skri­ty­je rin­kė­jų skai­čiaus Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja per­brai­žė vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bas ir per­da­li­jo rin­kė­jus. Pa­si­kei­tė ir dau­gu­mos apy­gar­dų pa­va­di­ni­mai.

Šiau­liuo­se iš bu­vu­sių tri­jų apy­gar­dų li­ko dvi – „Auš­ros“ ir „Sau­lės“.

„Auš­ros“ apy­gar­dos ko­mi­si­jai va­do­vau­ja so­cial­de­mok­ra­tė Da­nu­tė Tik­niu­vie­nė.

Į vi­sas apy­gar­dų ko­mi­si­jas, ku­rio­se yra po 9–10 na­rių, at­sto­vus de­le­guo­ja par­ti­jos, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

„Auš­ros“ apy­gar­do­je iš vi­so yra 32,6 tūks­tan­čio rin­kė­jų, 14 rin­ki­mų apy­lin­kių. Iš bu­vu­sios Dai­nų apy­gar­dos pri­jung­tos dvi rin­ki­mų apy­lin­kės – „Ai­do“ ir Ža­liū­kių.

D. Tik­niu­vie­nės ži­nio­mis, apy­gar­do­je jau įre­gist­ruo­ti 6 kan­di­da­tai. Są­ra­šas ga­li bū­ti ne­ga­lu­ti­nis, nes kan­di­da­tai iki va­kar 17 va­lan­dos ga­lė­jo teik­ti pa­reiš­ki­nius do­ku­men­tus Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

„Sau­lės“ rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė yra Jur­gi­ta Mor­kū­nai­tė, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vė. Apy­gar­do­je – 34,3 tūks­tan­čio rin­kė­jų, 13 rin­ki­mų apy­lin­kių. Iš bu­vu­sios Dai­nų apy­gar­dos pri­jung­tos Ge­gu­žių, Se­no­jo bokš­to apy­lin­kės.

Pir­mi­nin­kės ži­nio­mis, apy­gar­do­je iki va­kar įre­gist­ruo­ti 4 kan­di­da­tai ir dar 4 ren­gė­si re­gist­ruo­tis.

Mies­tie­čiai su ra­jo­nu

Kuršėnų–Dainų apy­gar­da, į ku­rią su­jung­ti mies­to ir Šiau­lių ra­jo­no rin­kė­jai, va­do­vau­ja „tvar­kie­tė“ As­ta Ja­ku­tie­nė. Ko­mi­si­jo­je yra abie­jų sa­vi­val­dy­bių de­le­guo­tų na­rių. Pa­ti pir­mi­nin­kė – šiau­lie­tė.

Apy­gar­dos būs­ti­nė įsi­kū­ru­si Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Šiau­lių ra­jo­no rin­kė­jai yra pa­da­ly­ti net trims apy­gar­doms. Iš jų Kur­šė­nų–Dai­nų apy­gar­da lai­ko­ma pa­grin­di­ne, nors per­sva­rą tu­ri mies­to rin­kė­jai.

Iš vi­so apy­gar­do­je yra 38,2 tūks­tan­čio rin­kė­jų, iš jų mies­to – 19,6 tūks­tan­čio, ra­jo­no – be­veik 18,6 tūks­tan­čio rin­kė­jų.

Iš 27 apy­gar­dos apy­lin­kių 7 yra mies­tie­tiš­kos: Dai­nų, Ly­ros, Ar­chi­tek­tų, Ro­mu­vos, Šven­tu­pio, Gy­ta­rių, Ber­žy­no.

„Rin­kė­jams nie­kas ne­si­kei­čia – bal­sa­vi­mo vie­tos tos pa­čios, – sa­kė A. Ja­ku­tie­nė. – Tik bus iš­rink­tas bend­ras mies­to ir ra­jo­no at­sto­vas.“

Šio­je apy­gar­do­je, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, iki va­kar bu­vo 6 kan­di­da­tai, iš jų vie­nas – pa­ts iš­si­kė­lęs.

Dar kar­tu su Kel­me ir Jo­niš­kiu

Kelmės–Šiaulių rin­ki­mų apy­gar­dai va­do­vau­ja so­cial­de­mok­ra­tė Al­do­na Kvin­tu­fe­lie­nė. Ko­mi­si­jo­je yra vie­nas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas.

Apy­gar­do­je iš 50 apy­lin­kių 10 apy­lin­kių yra Šiau­lių ra­jo­no: nuo Ba­zi­lio­nų, Bu­bių iki Aukš­tel­kės. Kur­tu­vė­nai, Gil­vy­čiai, Ši­lė­nai, net Rau­dė­nai taip pat su­jung­ti su kel­miš­kiais.

Šiau­lių ra­jo­no rin­kė­jai čia su­da­ro ryš­kią ma­žu­mą – jų tik 6 tūks­tan­čiai, o kel­miš­kių – 27,4 tūks­tan­čio.

Kol kas šio­je apy­gar­do­je 7 kan­di­da­tai yra įre­gist­ruo­ti.

Nau­ja yra ir Žiem­ga­los apy­gar­da. Jo­je – vi­sas Jo­niš­kio ra­jo­nas, da­lis Šiau­lių ra­jo­no (Gin­kū­nai, Kai­riai, Nai­siai – vi­sa šiau­ri­nė da­lis) ir da­lis Pak­ruo­jo ra­jo­no.

Šios apy­gar­dos pir­mi­nin­kas – Gied­rius Bal­čiū­nas, Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas. Iš vi­so apy­gar­do­je yra 38 tūks­tan­čiai rin­kė­jų. Iš jų Jo­niš­kio ra­jo­no – 20 tūks­tan­čių, Šiau­lių ra­jo­no – be­veik 11,4 tūks­tan­čio, Pak­ruo­jo – per 5,7 tūks­tan­čio.

Di­džiau­sia apy­gar­do­je yra Gin­kū­nų apy­lin­kė su 2,9 tūks­tan­čio rin­kė­jų.

Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, gel­bė­ja­ma­si ke­lių sa­vi­val­dy­bių rin­kė­jus jun­giant, bet rin­kė­jų ir to­liau ma­žė­ja.

„Sus­kai­čia­vau, jog vien per me­tus nuo 2015 me­tų apy­gar­dos te­ri­to­ri­jo­je rin­kė­jų su­ma­žė­jo 1 234-iais – bai­sūs skai­čiai“, – sa­kė G. Bal­čiū­nas.

Žiem­ga­los apy­gar­do­je ofi­cia­liai įre­gist­ruo­ti kol kas 4 kan­di­da­tai.

Per­žen­gė ir ap­skri­ties ri­bas

Apsk­ri­ty­je vie­nin­te­lė Rad­vi­liš­kio apy­gar­da iš­li­ko ne­pa­ki­tu­si. Jai va­do­vau­ja Vai­do­tas Ja­ka­vi­čius, Tė­vy­nės są­jun­gos-krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas.

Čia rin­kė­jų taip pat ma­žė­jo ke­liais tūks­tan­čiais – iki 34,5 tūks­tan­čio. Bet jų už­te­ko apy­gar­dai iš­sau­go­ti. Apy­gar­do­je kol kas yra 6 kan­di­da­tai, iš jų 3 iš­si­kė­lė pa­tys ir tu­ri su­rink­ti 1000 rin­kė­jų pa­ra­šų, kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

Ak­me­nės ra­jo­no ir Pak­ruo­jo ra­jo­no rin­kė­jai yra su­jung­ti ir su ki­tų ap­skri­čių rin­kė­jais.

Ak­me­nės ra­jo­no rin­kė­jai rinks bend­rą at­sto­vą su ma­žei­kiš­kiais. Ak­me­nės–Ma­žei­kių apy­gar­dai va­do­vau­ja Aud­ro­nė Priš­mon­tie­nė, Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos de­le­guo­ta į ko­mi­si­ją.

Apy­gar­do­je iš vi­so 33,8 tūks­tan­čio rin­kė­jų, iš jų Ak­me­nės ra­jo­no – 18,8 tūks­tan­čio, Ma­žei­kių ra­jo­no – 14,9 tūks­tan­čio.

Iki va­kar apy­gar­do­je įre­gist­ruo­ti 4 kan­di­da­tai.

Pak­ruo­jo ra­jo­no da­lis rin­kė­jų rinks vien­man­da­ti­nin­ką Pasvalio– Pak­ruo­jo apy­gar­do­je.

Jai va­do­vau­ja pa­sva­lie­tė Ma­ri­ja Kuns­kie­nė, Tė­vy­nės sąjungos-krikščionių de­mok­ra­tų at­sto­vė. Ji in­for­ma­vo, jog iš 58 rin­ki­mų apy­lin­kių 23 apy­lin­kės yra Pak­ruo­jo ra­jo­no.

Pak­ruo­jo ra­jo­no rin­kė­jų iš vi­so yra 12,8 tūks­tan­čio, Pas­va­lio ra­jo­no – 23,5 tūks­tan­čio.

Šio­je apy­gar­do­je kol kas įre­gist­ruo­ti 6 kan­di­da­tai.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas