(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros

2017 m. kovo 18 d.
Vladas VERTELIS,

Vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius

Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me re­gist­ra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų ver­čia­ma ne ma­žiau kaip 50 pro­c. skel­bia­mo tu­ri­nio skelb­ti kaip tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.

Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­lai­ky­tų „pro­por­ci­ją tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, po­zi­ty­vios nau­jie­nos bū­tų spaus­di­na­mos, trans­liuo­ja­mos in­for­ma­ci­nės pro­gra­mos pra­džio­je ar pir­muo­siuo­se lei­di­nio pus­la­piuo­se“.

To­kio ab­sur­diš­kai ties­mu­ko siū­ly­mo su­var­žy­ti ži­niask­lai­dos lais­vę ir re­gu­liuo­ti jos tu­ri­nį dar ne­bu­vo. Net so­viet­me­čiu taip pri­mi­ty­viai ne­pliur­pda­vo. Ne dau­giau ar ma­žiau – kvie­ti­mas grįž­ti į cen­zū­ros lai­kus, nes tik vals­ty­bės įga­lio­tas cen­zo­rius ga­li nu­sta­ty­ti, ar pub­li­ka­ci­ja ga­li bū­ti pra­džio­je, ar ji lai­ky­ti­na pozityvia ar ne­po­zi­ty­via.

Tri­jų Sei­mo na­rių siū­ly­mas, tie­siai švie­siai, ati­ma ža­dą, nes mi­nė­ta įsta­ty­mo pa­tai­sa de­monst­ruo­ja ab­so­liu­tų ne­su­si­gau­dy­mą, ką siū­lo. Ne­su­vo­kia­ma, ko­kios vir­tu­vi­nio kal­bė­ji­mo aukš­tu­mos yra pa­siek­tos. To­dėl ir paaiš­kin­ti šią ne­są­mo­nę ten­ka iki kok­tu­mo pri­mi­ty­viai.

Kas yra po­zi­ty­vi ir ne­ga­ty­vi in­for­ma­ci­ja?

Po­zi­ty­vu ar ne­ga­ty­vu, kai ži­niask­lai­da kal­ba apie gy­ve­ni­mo ak­tua­li­jas, skau­du­lius, de­mas­kuo­ja, vie­ši­na ga­li­mas ne­tei­sė­tas vei­kas, ko­rup­ci­ją, kai jos pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ver­čia vi­suo­me­nę pa­si­rink­ti pla­čią­ja pra­sme tarp tei­gia­mo ar nei­gia­mo?

Pa­vyz­džiui, šią sa­vai­tę „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jos „Grei­tu­kių de­ga­lai – di­rek­to­rei“, „Po­li­ti­kai de­gi­na pi­ni­gus“, „Pa­bė­gę“ di­rek­to­riai pa­li­ko sko­lų mįs­lę“, „Mo­kyk­los di­rek­to­rė suė­mi­mą ap­lais­tė aša­ro­mis“, va­do­vau­jan­tis tri­jų Sei­mo gal­vo­čių lo­gi­ka, tu­rė­tų bū­ti sle­pia­mos, neak­cen­tuo­ja­mos, nes jos skleis­tų ne­ga­ty­vą, va­ry­tų ne­vil­tin, kris­tų dar­bo na­šu­mas, gal­būt kai kas pra­ras­tų ape­ti­tą ar už­si­sa­ky­tų pa­pil­do­mą šimtg­ra­mį.

Lie­tu­viš­ka ži­niask­lai­da yra la­bai įvai­rių rū­šių, žan­rų ir for­ma­tų bei skir­tin­go pro­fe­sio­na­lu­mo, taip pat – ir vie­na la­biau­siai re­gu­liuo­ja­mų vi­suo­me­nės veik­los, vers­lo sri­čių.

Va­do­vau­ja­ma­si ne tik Kons­ti­tu­ci­ja, Bau­džia­muo­ju, Ci­vi­li­niu, Ad­mi­nist­ra­ci­niu ko­dek­sais, spe­cia­liuo­ju Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mu, ne­pil­na­me­čių ir duo­me­nų ap­sau­gos, rek­la­mos įsta­ty­mais ir ki­tais tei­sės ak­tais. Vei­kia ži­niask­lai­dos sa­vi­re­gu­lia­ci­jos sis­te­ma: Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba ir Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo eti­kos ko­mi­si­ja. Su ži­niask­lai­dos tu­ri­niu ga­li­ma ne­su­tik­ti, jį ga­li­ma neig­ti, bet įsa­ki­nė­ti, ką ir kur spaus­din­ti, kaip trans­liuo­ti – jau vei­ki­mas prieš Kons­ti­tu­ci­ją. Nu­si­kals­ta­ma veik­la!

Su­var­žy­mų, re­gu­lia­vi­mų ži­niask­lai­da jau tu­ri dau­giau, nei rei­kia. Ta­čiau re­gu­lia­riai Sei­me len­da nau­jos ži­niask­lai­dos kont­ro­lės ini­cia­ty­vos. Šį­kart priei­ta iki ab­sur­do.

Šo­ki­ruo­ta ne tik ži­niask­lai­dos bend­ruo­me­nė, bet ir Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pa­reiš­ku­si, kad cen­zū­ra Lie­tu­vo­je bai­gė­si prieš 27 me­tus, Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Nei po­li­ti­kai, nei vers­lo at­sto­vai, nei ki­ti as­me­nys ne­tu­ri tei­sės re­gu­liuo­ti ži­niask­lai­dos tu­ri­nio“, – paaiš­ki­no Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Ne­gai­li ašt­rios kri­ti­kos, iro­ni­jos, pa­šai­pų po­li­ti­kai, žur­na­lis­tai: kal­ba­ma apie te­le­ta­bius, psi­chiat­ri­ją, ban­do­ma ir de­ta­liau pa­nag­ri­nė­ti „siū­ly­mą“, bet vi­sa­da at­si­mu­ša­ma į kvai­lu­mo sie­ną.

Aki­vaiz­du – ap­si­juok­ta, ap­si­tapš­no­ta, dar vie­nas de­gu­to šaukš­tas Sei­mo „vals­tie­čių“ frak­ci­jai. Aki­vaiz­du ir tai, kad to­kio mąs­ty­mo po­li­ti­kai, šį­kart pa­de­monst­ra­vę, kaip jie lėkštai su­pran­ta de­mok­ra­ti­ją ir spau­dos lais­vę, pra­ran­da pa­si­ti­kė­ji­mą. Jie ne vie­ni to­kie. Abe­jo­ju, kad to­kį siū­ly­mą tri­ju­lė su­kur­pė ne­pa­si­kon­sul­ta­vu­si pla­tes­nia­me ra­te­ly.

Neaiš­ku, ko­kie vė­jai tos tri­ju­lės ir se­kė­jų gal­vo­se siaus, kai siū­lys ki­tas pa­tai­sas, prii­mi­nės įsta­ty­mus?

Sei­mo ka­den­ci­jos pra­džio­je ko­men­ta­re ra­šiau, kad „vals­tie­čiai“ į Vil­nių ir į par­la­men­tą at­ve­ža kul­tū­ros. Da­bar įsi­ti­ki­nau – ir ne­ma­žai ag­re­sy­vaus kvai­lu­mo.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Valstiečiai, 2017-04-02 09:26
Vieša paslaptis, kad "valstiečiai" nuo 2000-ųjų atėjimo Šiaulių rajone cenzūrą įvedinėjo tiek TV "Sodžius", tiek į tą patį "Šiaulių kraštą" informacija, darytina prielaida, per vieną Jūsų darbuotojų patekdavo tik "atitinkamai apkalbėta".
Už tai Jūsų redakcija tą "savo žmogų" atleidote, kuris tuoj pat gavo darbą...galite spėti kur...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />