(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Komentarai, nuomonės

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros

2017 m. kovo 18 d.
Vladas VERTELIS,

Vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius

Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me re­gist­ra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų ver­čia­ma ne ma­žiau kaip 50 pro­c. skel­bia­mo tu­ri­nio skelb­ti kaip tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.

Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­lai­ky­tų „pro­por­ci­ją tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, po­zi­ty­vios nau­jie­nos bū­tų spaus­di­na­mos, trans­liuo­ja­mos in­for­ma­ci­nės pro­gra­mos pra­džio­je ar pir­muo­siuo­se lei­di­nio pus­la­piuo­se“.

To­kio ab­sur­diš­kai ties­mu­ko siū­ly­mo su­var­žy­ti ži­niask­lai­dos lais­vę ir re­gu­liuo­ti jos tu­ri­nį dar ne­bu­vo. Net so­viet­me­čiu taip pri­mi­ty­viai ne­pliur­pda­vo. Ne dau­giau ar ma­žiau – kvie­ti­mas grįž­ti į cen­zū­ros lai­kus, nes tik vals­ty­bės įga­lio­tas cen­zo­rius ga­li nu­sta­ty­ti, ar pub­li­ka­ci­ja ga­li bū­ti pra­džio­je, ar ji lai­ky­ti­na pozityvia ar ne­po­zi­ty­via.

Tri­jų Sei­mo na­rių siū­ly­mas, tie­siai švie­siai, ati­ma ža­dą, nes mi­nė­ta įsta­ty­mo pa­tai­sa de­monst­ruo­ja ab­so­liu­tų ne­su­si­gau­dy­mą, ką siū­lo. Ne­su­vo­kia­ma, ko­kios vir­tu­vi­nio kal­bė­ji­mo aukš­tu­mos yra pa­siek­tos. To­dėl ir paaiš­kin­ti šią ne­są­mo­nę ten­ka iki kok­tu­mo pri­mi­ty­viai.

Kas yra po­zi­ty­vi ir ne­ga­ty­vi in­for­ma­ci­ja?

Po­zi­ty­vu ar ne­ga­ty­vu, kai ži­niask­lai­da kal­ba apie gy­ve­ni­mo ak­tua­li­jas, skau­du­lius, de­mas­kuo­ja, vie­ši­na ga­li­mas ne­tei­sė­tas vei­kas, ko­rup­ci­ją, kai jos pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ver­čia vi­suo­me­nę pa­si­rink­ti pla­čią­ja pra­sme tarp tei­gia­mo ar nei­gia­mo?

Pa­vyz­džiui, šią sa­vai­tę „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jos „Grei­tu­kių de­ga­lai – di­rek­to­rei“, „Po­li­ti­kai de­gi­na pi­ni­gus“, „Pa­bė­gę“ di­rek­to­riai pa­li­ko sko­lų mįs­lę“, „Mo­kyk­los di­rek­to­rė suė­mi­mą ap­lais­tė aša­ro­mis“, va­do­vau­jan­tis tri­jų Sei­mo gal­vo­čių lo­gi­ka, tu­rė­tų bū­ti sle­pia­mos, neak­cen­tuo­ja­mos, nes jos skleis­tų ne­ga­ty­vą, va­ry­tų ne­vil­tin, kris­tų dar­bo na­šu­mas, gal­būt kai kas pra­ras­tų ape­ti­tą ar už­si­sa­ky­tų pa­pil­do­mą šimtg­ra­mį.

Lie­tu­viš­ka ži­niask­lai­da yra la­bai įvai­rių rū­šių, žan­rų ir for­ma­tų bei skir­tin­go pro­fe­sio­na­lu­mo, taip pat – ir vie­na la­biau­siai re­gu­liuo­ja­mų vi­suo­me­nės veik­los, vers­lo sri­čių.

Va­do­vau­ja­ma­si ne tik Kons­ti­tu­ci­ja, Bau­džia­muo­ju, Ci­vi­li­niu, Ad­mi­nist­ra­ci­niu ko­dek­sais, spe­cia­liuo­ju Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mu, ne­pil­na­me­čių ir duo­me­nų ap­sau­gos, rek­la­mos įsta­ty­mais ir ki­tais tei­sės ak­tais. Vei­kia ži­niask­lai­dos sa­vi­re­gu­lia­ci­jos sis­te­ma: Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba ir Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo eti­kos ko­mi­si­ja. Su ži­niask­lai­dos tu­ri­niu ga­li­ma ne­su­tik­ti, jį ga­li­ma neig­ti, bet įsa­ki­nė­ti, ką ir kur spaus­din­ti, kaip trans­liuo­ti – jau vei­ki­mas prieš Kons­ti­tu­ci­ją. Nu­si­kals­ta­ma veik­la!

Su­var­žy­mų, re­gu­lia­vi­mų ži­niask­lai­da jau tu­ri dau­giau, nei rei­kia. Ta­čiau re­gu­lia­riai Sei­me len­da nau­jos ži­niask­lai­dos kont­ro­lės ini­cia­ty­vos. Šį­kart priei­ta iki ab­sur­do.

Šo­ki­ruo­ta ne tik ži­niask­lai­dos bend­ruo­me­nė, bet ir Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pa­reiš­ku­si, kad cen­zū­ra Lie­tu­vo­je bai­gė­si prieš 27 me­tus, Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Nei po­li­ti­kai, nei vers­lo at­sto­vai, nei ki­ti as­me­nys ne­tu­ri tei­sės re­gu­liuo­ti ži­niask­lai­dos tu­ri­nio“, – paaiš­ki­no Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Ne­gai­li ašt­rios kri­ti­kos, iro­ni­jos, pa­šai­pų po­li­ti­kai, žur­na­lis­tai: kal­ba­ma apie te­le­ta­bius, psi­chiat­ri­ją, ban­do­ma ir de­ta­liau pa­nag­ri­nė­ti „siū­ly­mą“, bet vi­sa­da at­si­mu­ša­ma į kvai­lu­mo sie­ną.

Aki­vaiz­du – ap­si­juok­ta, ap­si­tapš­no­ta, dar vie­nas de­gu­to šaukš­tas Sei­mo „vals­tie­čių“ frak­ci­jai. Aki­vaiz­du ir tai, kad to­kio mąs­ty­mo po­li­ti­kai, šį­kart pa­de­monst­ra­vę, kaip jie lėkštai su­pran­ta de­mok­ra­ti­ją ir spau­dos lais­vę, pra­ran­da pa­si­ti­kė­ji­mą. Jie ne vie­ni to­kie. Abe­jo­ju, kad to­kį siū­ly­mą tri­ju­lė su­kur­pė ne­pa­si­kon­sul­ta­vu­si pla­tes­nia­me ra­te­ly.

Neaiš­ku, ko­kie vė­jai tos tri­ju­lės ir se­kė­jų gal­vo­se siaus, kai siū­lys ki­tas pa­tai­sas, prii­mi­nės įsta­ty­mus?

Sei­mo ka­den­ci­jos pra­džio­je ko­men­ta­re ra­šiau, kad „vals­tie­čiai“ į Vil­nių ir į par­la­men­tą at­ve­ža kul­tū­ros. Da­bar įsi­ti­ki­nau – ir ne­ma­žai ag­re­sy­vaus kvai­lu­mo.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

nulis, 2017-03-20 10:35
Dabar Šakalienė paskelbė, kad tai ne jos, o socdemų praeitos kadencijos pamirštas pasiūlymas, kurį neįsigilinusi trijulė pakišo kaip savo. Tai gal nekalbėkim apie cenzūrą, nes tokios pataisos joks seimas nebūtų patvirtinęs. Gal kalbėkim apie konkrečius Seimo narius, kurie netinkami tam darbui. Ir lygiai, kaip Pūkui, skelbti apkaltą. Nes negali Seimo narys labiau nusižengti Statutui ir duotai priesaikai, kaip bandydamas prakišti neskaitytą svetimą įstatymo pataisą, kuria paminami demokratiniai valstybės gyvenimo principai. Ir jei, kaip pati Šakalienė pavadino, tai buvo Trojos arklys, iš socdemų atsiųstas į valstiečių stovyklą, tai labai lengvai trijulė tą arklį įsileido, nepasivarginusi patikrinti, o kas gi ten "viduriuose". Kam reikalingi tokie Seimo nariai? Ar jie valstiečiai, ar kas bebūtų...
Ar redaktorius pasirašo laikraštį, neskaitęs, ką žurnalistai į jį prirašė? Manau, ne. Yra darbinė atsakomybė. Taip kad nedarykim čia didelės politikos, o tik konstatuokim, kad 3 seimo nariai paprasčiausiai nedirba ir nesigėdija svetimus įstatymų projektus net neskaitę, pateikti kaip savus, t.y. imituoti darbą, už kurį gauna algą.

Emilija, 2017-03-20 10:21
Nustumti nuo lovio-guolio politikai pradėjo verkšlenti. Tiem trims jų pagailo. Bet žurnalistams tikrai yra kur pasitemti. Na bet jei jie nepasitems, tai mes tiesiog turėsime daugiau laiko sau, darbui-kūrybai – reikiamiems tikslams pasiekti.
Puiku – veikia principas: jūs informuojate nuobodžiai, netaikliai ar be protingų pasiūlymų – mes neskaitome, neklausome bei nežiūrime.

Darbai be veiksmų mirę. Gal būtų teigiamas žingsnis, pavyzdžiui, nuplauti žalių valstiečių būstinės sienas ar jas perdažyti. Su valdžia reikia gražiai tvarkytis.

išvada viena, 2017-03-18 18:17
Kas nepatinka - NEŽIŪRĖTI ir NESKAITYTI.
Ar kokie mazochistai esat? nepatinka, bet žiūrit? tąso iki koktumo, bet skaitot?
Labai lengvai kiekvieno asmeniškai sprendžiama problema, negi be kriminalinių laidų žiūrėjimo daugiau gyvenime nėra ko veikti???
Niekas nebežiūrės - niekas ir neberodys :)

ištva, 2017-03-18 17:27
Pabandykite apklausti gyventojus-tikrai mažiau kaip 50% rasis , kurie pageidautų 24/7 skaityti, matyti ir girdėti apie tas pačias nelaimes, apkaltas ir visokias karastrofas. Lai jungiasi į vieną darinį, nes vis tiek visi tą pačią problemą tąso iki koktumo. Gerai, kai yra užsienio kanalai, nes lietuviški baigia degraduoti.

moralistams, 2017-03-18 17:20
Net jei ir reikia žurnalistams stipriai patobulėti, bet gal pradėkime pasaulį tobulinti nuo savęs. Pradžiai - nežiūrėdami ir neskaitydami mums brukamo šlamšto. Tuo labai padėsime netobuliems žurnalistams tobulėti. Moralizavimas - tuščias reikalas, o visokie suvaržymai - mes jau turėjome tai. Užtat "laisvas" dabar gali šlovinti socializmą - viskas ten buvo "gerai". Nes "Tiesa" rašė 99% gerai.

Šiaulietė, 2017-03-18 16:07
visi pasikalbame, net pasijuokime iš įžūlių žurnalistų, pakritikuojame jų darbo stilių: visada skuba, neturi laiko (o gal noro) įsigilinti į temą, daro klaidų (net LRT), o kai pajudino, tai suūžė kaip širšių spiečius. Ir žurnalistai ne dievai, jiems reikia daug tobulėti

Nelauktai iškilo grėsmė, 2017-03-18 15:58
Pagal naująjį įstatymą Š. kraštas galėtų per savaitę TIK VIENĄ blogą straipsnį apie Visocką parašyti. Ir dar privalėtų parašyti vieną GERĄ.
Tikrai, to­kio ab­sur­diš­kai ties­mu­ko siū­ly­mo su­var­žy­ti purvasklaidos lais­vę ir re­gu­liuo­ti jos tu­ri­nį dar ne­bu­vo.

DVASIŠKIUI, 2017-03-18 15:00
Aha. Lygiai tokio paties lygio, kap tamsta :D
Apsičiupinėk aplink save pirmiausia :D
"drausti" ir "pašalinti" nelabai ir skiriasi...
AMEN

DVASIŠKIS, 2017-03-18 13:26
Dieve,Dieve,kaip tokio protinio lygio.tokio žemo išprusimo,absoliučiai nesiorientuojamtys kasdienybės realijose individai patenka į aukščiausią valdžios organą ir kuria neįsivaizduojamas nesąmones (dėl vaikų apsaugos,dėl gėrimų ir rūkalų branginimo,dėl kinofilmų,parodų,periodinių leidinių draudimo ir t.t. Tai tik siutina visuomenę ir toliau ją skaldo pagal landzbergistinės ideologijos metodiką.Tokie individai turėtų būti pašalinti ne tik iš valdžios organų,bet ir iš Tėvynės Lietuvos.Vieningai melskimės,kad taip ir atsitiktų.AMEN.

lietuvis, 2017-03-18 12:14
"Valstiečių" tarpe, pozityvių seimo narių tikrai mažiau nei 50 %. Beveik vien negatyvas. Kaip ir tie trys paminėti.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />