(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

2017 m. kovo 16 d.

VIE­ŠAS KREI­PI­MA­SIS

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą,

Sei­mo na­rius,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę Jur­gi­tą Pet­raus­kie­nę,

Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos pir­mi­nin­ką Dai­nių Ha­rol­dą Pau­žą

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

Nuo­šir­džiai pri­ta­ria­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos sie­kiui įvyk­dy­ti švie­ti­mo ir moks­lo re­for­mą, bet esa­me su­ne­ri­mę dėl et­no­lo­gi­jos moks­lo atei­ties. 2016 me­tais iš stu­di­jų kryp­čių są­ra­šo bu­vo pa­ša­lin­ta et­no­lo­gi­jos kryp­tis, nors et­no­lo­gi­jos dis­cip­li­nos ir to­liau dės­to­mos vie­nuo­li­ko­je Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų, o et­no­lo­gi­jos dok­to­ran­tū­ros stu­di­jas su­tar­ti­nai įgy­ven­di­na ke­li uni­ver­si­te­tai.

Et­no­lo­gi­jos iš­brau­ki­mas iš stu­di­jų kryp­čių ne­ma­lo­niai pri­me­na so­vie­ti­nius me­tus, kai et­no­lo­gi­jai ne­bu­vo vie­tos dau­ge­ly­je aukš­tų­jų mo­kyk­lų, nes kul­tū­ros pa­vel­do ty­ri­mai ne­bu­vo ver­ti­na­mi. Be to, at­si­sa­kiu­si et­no­lo­gi­jos stu­di­jų, Lie­tu­va pa­žei­džia sa­vo pa­čios ra­ti­fi­kuo­tą UNES­CO ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do kon­ven­ci­ją.

Et­no­lo­gi­jos stu­di­jos jau­ni­mo dė­me­sį krei­pia į Lie­tu­vos vi­suo­me­nės rai­dą ir į gi­lu­mi­nį sa­vo ša­lies kul­tū­ros su­pra­ti­mą. Glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je et­no­lo­gi­jos stu­di­jos įga­vo pri­dė­ti­nės ver­tės, nes jos pa­de­da su­pras­ti ma­žu­mų kul­tū­ras bei re­gio­ni­nius Lie­tu­vos sa­vi­tu­mus ir at­pa­žin­ti lie­tu­vių kul­tū­ros bruo­žus tarp­tau­ti­nia­me ir tarp­kul­tū­ri­nia­me kon­teks­te.

Ne­ra­mu, kad aukš­ta­sis moks­las, ku­rio tiks­las yra plės­ti jau­ni­mo aki­ra­tį, atei­ty­je nea­tim­tų iš mū­sų stu­den­tų ga­li­my­bės gi­lin­tis į sa­vo et­ni­nės kul­tū­ros iš­ta­kas, tra­di­ci­jas bei da­bar­ties kul­tū­ros pro­ce­sus. Lie­tu­vai 1990 me­tais at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę, et­no­lo­gi­jos stu­di­jos bu­vo in­ten­sy­viai plė­to­tos Vy­tau­to Di­džio­jo ir da­ly­je ki­tų Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų. Net­ru­kus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos 42 straips­nis pa­skel­bė, kad „vals­ty­bė re­mia kul­tū­rą ir moks­lą, rū­pi­na­si Lie­tu­vos is­to­ri­jos, me­no ir ki­tų kul­tū­ros pa­mink­lų bei ver­ty­bių ap­sau­ga“. Apie vals­ty­bės rū­pes­tį et­ni­ne kul­tū­ra liu­di­ja ir ,,Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir pa­grin­dų įsta­ty­mas“ (1997) bei ,,Lie­tu­vos Res­pub­li­kos et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­mas“ (1999).

At­si­sa­kę et­no­lo­gi­jos stu­di­jų kryp­ties, neiš­ven­gia­mai pra­ra­si­me et­no­lo­gi­jos ir et­ni­nės kul­tū­ros spe­cia­lis­tus ir et­no­lo­gi­jos moks­lo įdir­bį.

Vi­siems su­pran­ta­ma, kad aukš­ta­sis moks­las tu­ri ruoš­ti jau­ni­mą, ge­ban­tį pa­dė­ti sa­vo ša­liai, sėk­min­gai da­ly­vau­ti pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je ir dip­lo­ma­ti­jo­je, kur­ti po­zi­ty­vų Lie­tu­vos įvaiz­dį plė­to­jant tarp­kul­tū­ri­nius ry­šius. Et­no­lo­gi­jos ži­nios tam itin nau­din­gos. Et­ni­nė kul­tū­ra taip pat yra svar­bi jung­tis su už­sie­nio lie­tu­viais ir su nau­jų­jų lie­tu­vių emig­ran­tų bend­ruo­me­nė­mis.

Pra­šo­me stu­di­jų kla­si­fi­ka­to­riu­je hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų gru­pė­je pa­lik­ti LR Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro 2010 m. va­sa­rio 19 d. įsa­ky­mu Nr. V-222 at­ski­ra stu­di­jų kryp­ti­mi pri­pa­žin­tą Et­no­lo­gi­jos stu­di­jų kryp­tį, su­si­de­dan­čią iš et­no­lo­gi­jos ir folk­lo­ris­ti­kos.

Siū­lo­me, kad Et­no­lo­gi­jos pir­mo­sios pa­ko­pos stu­di­jų pro­gra­moms bū­tų ski­ria­mas tiks­li­nis vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas ir ne­bū­tų nu­ro­do­mas pri­va­lo­mas mi­ni­ma­lus stu­den­tų skai­čius.

Ka­dan­gi ne­ma­ža vi­suo­me­nės da­lis ver­ti­na tau­tos is­to­ri­nę ir kul­tū­ri­nę at­min­tį, ma­no­me, kad et­no­lo­gi­jos stu­di­jos Lie­tu­vai yra bū­ti­nos. Ska­tin­da­mos kul­tū­ri­nės ta­pa­ty­bės sa­vi­vo­ką, et­no­lo­gi­jos stu­di­jos pa­de­da ug­dy­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo kraš­tą bei gi­lu­mi­nį lais­vės, de­mok­ra­ti­jos, bend­ruo­me­niš­ku­mo, pi­lie­tiš­ku­mo su­vo­ki­mą, stip­ri­nan­tį mū­sų XXI-ojo am­žiaus mo­der­nios vals­ty­bės pa­grin­dus.

PA­RA­ŠAI :

dr. Ada­ma­vi­čie­nė Ai­da, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

lekt. Alek­sand­ra­vi­čius Al­vy­das, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Alek­se­je­va Ol­ga, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Alek­sy­nas Kons­tan­tas, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dokt. And­ri­jaus­kai­tė Ug­nė Ma­ri­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Ang­lic­kie­nė Lai­ma, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Ar­nat­ke­vi­čiū­tė Lai­ma, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Ast­raus­kas Ri­man­tas, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

pro­f. At­ko­čiū­nie­nė Vil­ma, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Au­ry­lai­tė Kris­ti­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Bal­čiū­nie­nė As­ta, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Bal­sys Ri­man­tas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Ba­ra­naus­kie­nė Vir­gi­ni­ja, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

dr. Bar­kaus­kai­tė Gied­rė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Bi­jei­kie­nė Vil­ma, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. By­lai­tė-Ža­kai­tie­nė An­dže­li­ka, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Bla­žiak To­maš, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Bu­gai­liš­kie­nė Emi­li­ja, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja,

dr. Bū­gie­nė Li­na, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Bu­fie­nė Gied­rė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Bo­gu­žas Vac­lo­vas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Boi­zou Loic, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Bonč­ku­tė Ro­ma, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Bon­da Mo­re­no, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Bras­laus­kie­nė Ra­sa, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. But­kus Al­vy­das, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Če­pai­tie­nė Auk­suo­lė, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

Čer­niaus­kas Vla­das, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Čiu­čiul­kie­nė Ni­jo­lė, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Čiu­žaus­kai­tė Ilo­na, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Da­ny­tė Mil­da-Ju­li­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Dap­kus Ri­man­tas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Dau­gir­dai­tė Vil­ma, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Dau­ki­las Si­gi­tas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Dauk­šas Da­rius, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

lekt. De­ru­kai­tė Jū­ra­tė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Druk­tei­ny­tė Al­do­na, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dokt. Džek­čio­riū­tė-Me­dei­šie­nė Vi­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Gai­lius Ma­ri­jus, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Gar­ne­vi­čiū­tė Ri­mu­tė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

lekt. Garš­kai­tė Ri­ta, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Garš­vie­nė Eli­gi­ja, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Ga­si­liū­nas Vir­gi­ni­jus, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Gra­šy­tė To­ma, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

dr. Gri­gai­tie­nė Jū­ra­tė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Griš­kus Ar­vy­das, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

lekt. Gru­ma­dai­tė-Pa­bar­čie­nė Rū­ta, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Gru­šai­tė Si­mo­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Imb­ra­sie­nė Al­ma, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dokt. Iva­nic­ka­ja Ari­na, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Ja­ka­vo­ny­tė-Staš­ku­vie­nė Dai­va, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

Ja­ku­by­nie­nė An­dže­la, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Ja­naus­kas Gied­rius, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Jon­kus Da­lius, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Jo­vai­šie­nė Dia­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

lekt. Jur­gai­ty­tė Vir­gi­ni­ja, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

lekt. Ka­či­nie­nė Ir­ma, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Ka­džy­tė Gra­ži­na, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Kai­rai­ty­tė-Užu­pė Auš­ra, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Ka­lė­die­nė Ag­nė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Kal­nius Pet­ras, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

dr. Kas­pe­ra­vi­čiū­tė Vi­ta­li­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Kas­pe­rie­nė Ra­sa, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Ka­šė­tie­nė Ra­sa, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Ka­vo­lis Ta­das, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

pro­f. Kaz­laus­kie­nė Gra­ži­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Kaz­ra­gy­tė Vi­da, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

dr. Kens­mi­nie­nė Ae­li­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Kie­lai­tė Dai­va, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

lekt. Ki­lie­nė Al­vi­da, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Ki­se­liū­nai­tė Da­lia, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Kiš­ki­na Egi­di­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Ko­va­levs­kai­tė Jo­lan­ta, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Krikš­čiū­nas Po­vi­las, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Ku­di­no­vie­nė Jo­li­ta, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. La­zaus­kie­nė Ais­tė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Leo­na­vi­čie­nė Au­re­li­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Lit­vi­na­vi­čie­nė In­ga, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Liut­ku­tė-Za­ka­rie­nė Var­sa, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

Lu­ko­še­vi­čiū­tė In­ga, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Ma­ci­jaus­kai­tė-Bon­da Jur­gi­ta, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Mar­cin­ke­vi­čie­nė Auš­ra, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Mar­cin­ke­vi­čiū­tė Li­na, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Mar­ke­vi­čie­nė Ne­rin­ga, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. dr. Mar­ti­šiū­tė-Li­nar­tie­nė Auš­ra, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dokt. Ma­tu­lio­nie­nė Ele­na, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Ma­žei­kis Gin­tau­tas, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Mer­ke­lie­nė Al­vy­tė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f., ha­bil. Dr. Mer­kie­nė Ire­na Re­gi­na, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

lekt. Mer­kie­nė Ra­sa, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Mi­čiu­lie­nė Ri­ta, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Mi­tai­tė Do­na­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Mor­kū­nie­nė Ja­ni­na Ge­no­vai­tė, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Mo­tū­zas Al­fon­sas, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Na­kie­nė Aus­tė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Na­va­sai­tie­nė Sta­sė, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dokt. No­rei­kai­tė Auk­sė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. No­vi­ko­va Anas­ta­si­ja, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Pa­kel­tie­nė Ra­sa, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Pas­lai­tis Arū­nas Eduar­das, Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­ga,

dr. Paukš­ty­tė-Šak­nie­nė Ra­sa, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

dr. Pet­ri­kai­tė Jū­ra­tė, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

doc. dr. Pet­ro­šie­nė Li­na, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Ples­ka­čiaus­kie­nė Rū­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Po­vi­lai­tis Ro­mual­das, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

lekt. Pu­ge­vi­čius Al­bi­nas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Pu­pa­lie­nė Ri­ta, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Ra­cė­nai­tė Rad­vi­lė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Ra­čiū­nai­tė To­ja­na, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja,

doc. dr. Ra­čiū­nai­tė-Pau­žuo­lie­nė Ra­sa, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Rau­dys Vi­di­man­tas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Ru­dzins­kas Jo­nas, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­ga,

dr. Sa­daus­ki­nė Jur­ga, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Sa­ka­laus­kas Al­gir­das, UAB Eko­ba­na,

dr. Sa­vic­kai­tė-Ka­če­raus­kie­nė Eg­lė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

dr. Sa­vo­nia­kai­tė Vi­da, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Sen­vai­ty­tė Da­lia, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Sin­ke­vi­čius Ro­kas, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Si­ru­ta­vi­čius Ma­rius, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Sir­vi­die­nė Sand­ra, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

lekt. Skun­či­kas Ro­mual­das, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Skrups­ke­ly­tė Vik­to­ri­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Sku­jy­tė-Raz­mie­nė As­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Sliu­žins­kas, Ri­man­tas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

lekt. Stei­kū­nie­nė As­ta, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Stun­džė Ing­ri­da, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

hab. dr. Stun­džie­nė Bro­nė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Šak­nys Žil­vy­tis, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

Še­me­tai­tė Jū­ra­tė, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras,

dr. Ši­diš­kie­nė Ir­ma, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

Šo­rys Juo­zas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras,

Špi­liaus­kie­nė Li­na, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Tar­vai­nie­nė Eri­ka, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Tu­mė­nas Vy­tau­tas, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Ur­ba­na­vi­čie­nė Da­lia, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

dr. Ūsai­ty­tė Jur­gi­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Vai­če­no­nis Jo­nas, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Vais­va­la­vi­čie­nė Kris­ti­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Vaiš­nys Ri­mas, Jei­lio (Ya­le) uni­ver­si­te­tas,

dr. Vait­ke­vi­čie­nė Dai­va, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dokt. Va­si­lio­ny­tė-Sta­šai­tie­nė Jus­tė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Vaz­no­nis Ber­nar­das, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Vens­kie­nė As­ta, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. Vy­či­nas Eval­das, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

pro­f. Vy­či­nie­nė Dai­va, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

dokt. Vi­čins­kas Žyd­rū­nas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Vi­sac­kie­nė Ri­ma, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Vis­man­tie­nė Re­da, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Vi­tė­nas Au­gus­ti­nas, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Za­bu­lio­nie­nė Eri­ka, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Zai­kaus­kie­nė Da­lia, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Ze­mec­kis Ro­mual­das, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Žars­kie­nė Rū­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

lekt. Že­gu­nie­nė Vai­da, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Žič­kie­nė Auš­ra, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Ži­lie­nė Ire­na, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Žin­džiu­vie­nė Ing­ri­da, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />