(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

2017 m. kovo 16 d.

VIE­ŠAS KREI­PI­MA­SIS

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą,

Sei­mo na­rius,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį,

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę Jur­gi­tą Pet­raus­kie­nę,

Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos pir­mi­nin­ką Dai­nių Ha­rol­dą Pau­žą

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

Nuo­šir­džiai pri­ta­ria­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos sie­kiui įvyk­dy­ti švie­ti­mo ir moks­lo re­for­mą, bet esa­me su­ne­ri­mę dėl et­no­lo­gi­jos moks­lo atei­ties. 2016 me­tais iš stu­di­jų kryp­čių są­ra­šo bu­vo pa­ša­lin­ta et­no­lo­gi­jos kryp­tis, nors et­no­lo­gi­jos dis­cip­li­nos ir to­liau dės­to­mos vie­nuo­li­ko­je Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų, o et­no­lo­gi­jos dok­to­ran­tū­ros stu­di­jas su­tar­ti­nai įgy­ven­di­na ke­li uni­ver­si­te­tai.

Et­no­lo­gi­jos iš­brau­ki­mas iš stu­di­jų kryp­čių ne­ma­lo­niai pri­me­na so­vie­ti­nius me­tus, kai et­no­lo­gi­jai ne­bu­vo vie­tos dau­ge­ly­je aukš­tų­jų mo­kyk­lų, nes kul­tū­ros pa­vel­do ty­ri­mai ne­bu­vo ver­ti­na­mi. Be to, at­si­sa­kiu­si et­no­lo­gi­jos stu­di­jų, Lie­tu­va pa­žei­džia sa­vo pa­čios ra­ti­fi­kuo­tą UNES­CO ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do kon­ven­ci­ją.

Et­no­lo­gi­jos stu­di­jos jau­ni­mo dė­me­sį krei­pia į Lie­tu­vos vi­suo­me­nės rai­dą ir į gi­lu­mi­nį sa­vo ša­lies kul­tū­ros su­pra­ti­mą. Glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je et­no­lo­gi­jos stu­di­jos įga­vo pri­dė­ti­nės ver­tės, nes jos pa­de­da su­pras­ti ma­žu­mų kul­tū­ras bei re­gio­ni­nius Lie­tu­vos sa­vi­tu­mus ir at­pa­žin­ti lie­tu­vių kul­tū­ros bruo­žus tarp­tau­ti­nia­me ir tarp­kul­tū­ri­nia­me kon­teks­te.

Ne­ra­mu, kad aukš­ta­sis moks­las, ku­rio tiks­las yra plės­ti jau­ni­mo aki­ra­tį, atei­ty­je nea­tim­tų iš mū­sų stu­den­tų ga­li­my­bės gi­lin­tis į sa­vo et­ni­nės kul­tū­ros iš­ta­kas, tra­di­ci­jas bei da­bar­ties kul­tū­ros pro­ce­sus. Lie­tu­vai 1990 me­tais at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę, et­no­lo­gi­jos stu­di­jos bu­vo in­ten­sy­viai plė­to­tos Vy­tau­to Di­džio­jo ir da­ly­je ki­tų Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų. Net­ru­kus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos 42 straips­nis pa­skel­bė, kad „vals­ty­bė re­mia kul­tū­rą ir moks­lą, rū­pi­na­si Lie­tu­vos is­to­ri­jos, me­no ir ki­tų kul­tū­ros pa­mink­lų bei ver­ty­bių ap­sau­ga“. Apie vals­ty­bės rū­pes­tį et­ni­ne kul­tū­ra liu­di­ja ir ,,Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir pa­grin­dų įsta­ty­mas“ (1997) bei ,,Lie­tu­vos Res­pub­li­kos et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­mas“ (1999).

At­si­sa­kę et­no­lo­gi­jos stu­di­jų kryp­ties, neiš­ven­gia­mai pra­ra­si­me et­no­lo­gi­jos ir et­ni­nės kul­tū­ros spe­cia­lis­tus ir et­no­lo­gi­jos moks­lo įdir­bį.

Vi­siems su­pran­ta­ma, kad aukš­ta­sis moks­las tu­ri ruoš­ti jau­ni­mą, ge­ban­tį pa­dė­ti sa­vo ša­liai, sėk­min­gai da­ly­vau­ti pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je ir dip­lo­ma­ti­jo­je, kur­ti po­zi­ty­vų Lie­tu­vos įvaiz­dį plė­to­jant tarp­kul­tū­ri­nius ry­šius. Et­no­lo­gi­jos ži­nios tam itin nau­din­gos. Et­ni­nė kul­tū­ra taip pat yra svar­bi jung­tis su už­sie­nio lie­tu­viais ir su nau­jų­jų lie­tu­vių emig­ran­tų bend­ruo­me­nė­mis.

Pra­šo­me stu­di­jų kla­si­fi­ka­to­riu­je hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų gru­pė­je pa­lik­ti LR Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro 2010 m. va­sa­rio 19 d. įsa­ky­mu Nr. V-222 at­ski­ra stu­di­jų kryp­ti­mi pri­pa­žin­tą Et­no­lo­gi­jos stu­di­jų kryp­tį, su­si­de­dan­čią iš et­no­lo­gi­jos ir folk­lo­ris­ti­kos.

Siū­lo­me, kad Et­no­lo­gi­jos pir­mo­sios pa­ko­pos stu­di­jų pro­gra­moms bū­tų ski­ria­mas tiks­li­nis vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas ir ne­bū­tų nu­ro­do­mas pri­va­lo­mas mi­ni­ma­lus stu­den­tų skai­čius.

Ka­dan­gi ne­ma­ža vi­suo­me­nės da­lis ver­ti­na tau­tos is­to­ri­nę ir kul­tū­ri­nę at­min­tį, ma­no­me, kad et­no­lo­gi­jos stu­di­jos Lie­tu­vai yra bū­ti­nos. Ska­tin­da­mos kul­tū­ri­nės ta­pa­ty­bės sa­vi­vo­ką, et­no­lo­gi­jos stu­di­jos pa­de­da ug­dy­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo kraš­tą bei gi­lu­mi­nį lais­vės, de­mok­ra­ti­jos, bend­ruo­me­niš­ku­mo, pi­lie­tiš­ku­mo su­vo­ki­mą, stip­ri­nan­tį mū­sų XXI-ojo am­žiaus mo­der­nios vals­ty­bės pa­grin­dus.

PA­RA­ŠAI :

dr. Ada­ma­vi­čie­nė Ai­da, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

lekt. Alek­sand­ra­vi­čius Al­vy­das, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Alek­se­je­va Ol­ga, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Alek­sy­nas Kons­tan­tas, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dokt. And­ri­jaus­kai­tė Ug­nė Ma­ri­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Ang­lic­kie­nė Lai­ma, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Ar­nat­ke­vi­čiū­tė Lai­ma, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Ast­raus­kas Ri­man­tas, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

pro­f. At­ko­čiū­nie­nė Vil­ma, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Au­ry­lai­tė Kris­ti­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Bal­čiū­nie­nė As­ta, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Bal­sys Ri­man­tas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Ba­ra­naus­kie­nė Vir­gi­ni­ja, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

dr. Bar­kaus­kai­tė Gied­rė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Bi­jei­kie­nė Vil­ma, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. By­lai­tė-Ža­kai­tie­nė An­dže­li­ka, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Bla­žiak To­maš, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Bu­gai­liš­kie­nė Emi­li­ja, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja,

dr. Bū­gie­nė Li­na, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Bu­fie­nė Gied­rė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Bo­gu­žas Vac­lo­vas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Boi­zou Loic, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Bonč­ku­tė Ro­ma, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Bon­da Mo­re­no, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Bras­laus­kie­nė Ra­sa, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. But­kus Al­vy­das, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Če­pai­tie­nė Auk­suo­lė, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

Čer­niaus­kas Vla­das, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Čiu­čiul­kie­nė Ni­jo­lė, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Čiu­žaus­kai­tė Ilo­na, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Da­ny­tė Mil­da-Ju­li­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Dap­kus Ri­man­tas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Dau­gir­dai­tė Vil­ma, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Dau­ki­las Si­gi­tas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Dauk­šas Da­rius, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

lekt. De­ru­kai­tė Jū­ra­tė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Druk­tei­ny­tė Al­do­na, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dokt. Džek­čio­riū­tė-Me­dei­šie­nė Vi­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Gai­lius Ma­ri­jus, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Gar­ne­vi­čiū­tė Ri­mu­tė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

lekt. Garš­kai­tė Ri­ta, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Garš­vie­nė Eli­gi­ja, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Ga­si­liū­nas Vir­gi­ni­jus, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Gra­šy­tė To­ma, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

dr. Gri­gai­tie­nė Jū­ra­tė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Griš­kus Ar­vy­das, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

lekt. Gru­ma­dai­tė-Pa­bar­čie­nė Rū­ta, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Gru­šai­tė Si­mo­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Imb­ra­sie­nė Al­ma, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dokt. Iva­nic­ka­ja Ari­na, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Ja­ka­vo­ny­tė-Staš­ku­vie­nė Dai­va, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

Ja­ku­by­nie­nė An­dže­la, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Ja­naus­kas Gied­rius, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Jon­kus Da­lius, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Jo­vai­šie­nė Dia­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

lekt. Jur­gai­ty­tė Vir­gi­ni­ja, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

lekt. Ka­či­nie­nė Ir­ma, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Ka­džy­tė Gra­ži­na, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Kai­rai­ty­tė-Užu­pė Auš­ra, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Ka­lė­die­nė Ag­nė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Kal­nius Pet­ras, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

dr. Kas­pe­ra­vi­čiū­tė Vi­ta­li­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Kas­pe­rie­nė Ra­sa, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Ka­šė­tie­nė Ra­sa, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Ka­vo­lis Ta­das, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

pro­f. Kaz­laus­kie­nė Gra­ži­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Kaz­ra­gy­tė Vi­da, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

dr. Kens­mi­nie­nė Ae­li­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Kie­lai­tė Dai­va, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

lekt. Ki­lie­nė Al­vi­da, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Ki­se­liū­nai­tė Da­lia, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Kiš­ki­na Egi­di­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Ko­va­levs­kai­tė Jo­lan­ta, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Krikš­čiū­nas Po­vi­las, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Ku­di­no­vie­nė Jo­li­ta, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. La­zaus­kie­nė Ais­tė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Leo­na­vi­čie­nė Au­re­li­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Lit­vi­na­vi­čie­nė In­ga, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Liut­ku­tė-Za­ka­rie­nė Var­sa, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

Lu­ko­še­vi­čiū­tė In­ga, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Ma­ci­jaus­kai­tė-Bon­da Jur­gi­ta, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Mar­cin­ke­vi­čie­nė Auš­ra, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Mar­cin­ke­vi­čiū­tė Li­na, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Mar­ke­vi­čie­nė Ne­rin­ga, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. dr. Mar­ti­šiū­tė-Li­nar­tie­nė Auš­ra, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dokt. Ma­tu­lio­nie­nė Ele­na, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Ma­žei­kis Gin­tau­tas, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Mer­ke­lie­nė Al­vy­tė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f., ha­bil. Dr. Mer­kie­nė Ire­na Re­gi­na, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

lekt. Mer­kie­nė Ra­sa, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Mi­čiu­lie­nė Ri­ta, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Mi­tai­tė Do­na­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Mor­kū­nie­nė Ja­ni­na Ge­no­vai­tė, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Mo­tū­zas Al­fon­sas, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. Na­kie­nė Aus­tė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Na­va­sai­tie­nė Sta­sė, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dokt. No­rei­kai­tė Auk­sė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dr. No­vi­ko­va Anas­ta­si­ja, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Pa­kel­tie­nė Ra­sa, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Pas­lai­tis Arū­nas Eduar­das, Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­ga,

dr. Paukš­ty­tė-Šak­nie­nė Ra­sa, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

dr. Pet­ri­kai­tė Jū­ra­tė, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

doc. dr. Pet­ro­šie­nė Li­na, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Ples­ka­čiaus­kie­nė Rū­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Po­vi­lai­tis Ro­mual­das, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

lekt. Pu­ge­vi­čius Al­bi­nas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Pu­pa­lie­nė Ri­ta, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Ra­cė­nai­tė Rad­vi­lė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Ra­čiū­nai­tė To­ja­na, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja,

doc. dr. Ra­čiū­nai­tė-Pau­žuo­lie­nė Ra­sa, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Rau­dys Vi­di­man­tas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Ru­dzins­kas Jo­nas, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­ga,

dr. Sa­daus­ki­nė Jur­ga, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Sa­ka­laus­kas Al­gir­das, UAB Eko­ba­na,

dr. Sa­vic­kai­tė-Ka­če­raus­kie­nė Eg­lė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

dr. Sa­vo­nia­kai­tė Vi­da, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Sen­vai­ty­tė Da­lia, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Sin­ke­vi­čius Ro­kas, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Si­ru­ta­vi­čius Ma­rius, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

Sir­vi­die­nė Sand­ra, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

lekt. Skun­či­kas Ro­mual­das, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Skrups­ke­ly­tė Vik­to­ri­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Sku­jy­tė-Raz­mie­nė As­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Sliu­žins­kas, Ri­man­tas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

lekt. Stei­kū­nie­nė As­ta, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Stun­džė Ing­ri­da, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to alum­ni,

hab. dr. Stun­džie­nė Bro­nė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Šak­nys Žil­vy­tis, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

Še­me­tai­tė Jū­ra­tė, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras,

dr. Ši­diš­kie­nė Ir­ma, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

Šo­rys Juo­zas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras,

Špi­liaus­kie­nė Li­na, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

Tar­vai­nie­nė Eri­ka, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Tu­mė­nas Vy­tau­tas, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Ur­ba­na­vi­čie­nė Da­lia, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas,

dr. Ūsai­ty­tė Jur­gi­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Vai­če­no­nis Jo­nas, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

dokt. Vais­va­la­vi­čie­nė Kris­ti­na, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

pro­f. Vaiš­nys Ri­mas, Jei­lio (Ya­le) uni­ver­si­te­tas,

dr. Vait­ke­vi­čie­nė Dai­va, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dokt. Va­si­lio­ny­tė-Sta­šai­tie­nė Jus­tė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. dr. Vaz­no­nis Ber­nar­das, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Vens­kie­nė As­ta, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas,

doc. Vy­či­nas Eval­das, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

pro­f. Vy­či­nie­nė Dai­va, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja,

dokt. Vi­čins­kas Žyd­rū­nas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Vi­sac­kie­nė Ri­ma, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

doc. dr. Vis­man­tie­nė Re­da, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

Vi­tė­nas Au­gus­ti­nas, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Za­bu­lio­nie­nė Eri­ka, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Zai­kaus­kie­nė Da­lia, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

dr. Ze­mec­kis Ro­mual­das, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas,

dr. Žars­kie­nė Rū­ta, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

lekt. Že­gu­nie­nė Vai­da, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas,

dr. Žič­kie­nė Auš­ra, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

Ži­lie­nė Ire­na, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas,

pro­f. Žin­džiu­vie­nė Ing­ri­da, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas