(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Ar visada neapsimoka pensijai kaupti „po mažai“?

2017 m. kovo 16 d.
Rūta VAINIENĖ

Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? – ne­nus­to­ja klau­si­nė­ti žmo­gu­mi ne­pa­si­ti­kin­ti val­džia.

Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo nu­skam­bė­jo po­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. Per kri­zę „Sod­rai“ itin trū­ko lė­šų. A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė įmo­kas į pen­si­jų fon­dus ma­ži­no tri­mis „užė­ji­mais“ – dėl to įmo­kos kau­pi­mui bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 1,5 pro­cen­to.

Dar kar­tą rėž­ti per įmo­kas val­džia ne­be­si­ry­žo, bet žmo­nėms pa­siū­lė pa­si­rink­ti vie­ną iš tri­jų ga­li­mų va­rian­tų. Vie­nas jų – bu­vo su­grį­ži­mas į „Sod­rą“. Val­džia sa­vo­tiš­kai ble­fa­vo, ti­kė­da­ma­si, kad ne­ma­žai žmo­nių su­grįš į „Sod­ros“ glė­bį, ir lė­šų sty­giaus pro­ble­ma bus reikš­min­gai su­ma­žin­ta. Ta­čiau taip neį­vy­ko, į „Sod­rą“ su­grį­žo tik apie du pro­cen­tus dir­ban­čių­jų.

Di­džio­ji da­lis žmo­nių, apie 700 tūks­tan­čių, pa­si­rin­ko tar­pi­nį va­rian­tą – ne­pri­si­mo­kė­ti iš sa­vo ki­še­nės ir lik­ti kaup­ti su ne­di­de­le įmo­ka, ku­ri at­skai­to­ma iš jo su­mo­ka­mų įmo­kų. Šį­kart Vy­riau­sy­bės aki­ra­ty­je at­si­dū­rė bū­tent šie žmo­nės. Jų kau­pi­mui „Sod­ra“ per­ve­da apie 7 mi­li­jo­nus eu­rų per mė­ne­sį. Ir nors „Sod­ra“ jau su­ba­lan­sa­vo sa­vo biu­dže­tą, val­džiai pa­pil­do­mų pi­ni­gų šian­dien rei­kia sa­vo rin­ki­mų pa­ža­dams įgy­ven­din­ti ir dar dau­giau pa­kel­ti pen­si­jas da­bar­ti­niams pen­si­nin­kams.

Šį val­džios pla­ną chu­li­ga­ną juk rei­kia kaž­kaip „par­duo­ti“, su­pa­kuo­ti, pri­sta­ty­ti, kad ir bū­si­ma­sis pen­si­nin­kas (šian­die­ni­nis dar­buo­to­jas) ja­me ma­ty­tų pra­smę ir nau­dą.

Pra­džio­je iš Prem­je­ro gir­dė­jo­me pa­sa­ky­mus, kad žmo­nės į pen­si­jų kau­pi­mą bu­vo su­va­ry­ti va­ru, dėl to jiems rei­kia leis­ti pa­si­rink­ti. Ma­tyt, kaž­kas Prem­je­rą pa­pro­ti­no ne­be­nau­do­ti šio ar­gu­men­to, mat vie­ną kar­tą jau rin­ko­mės. Ir rin­ko­mės vi­sai ne­se­niai, 2013 me­tais, vos prieš ket­ve­rius me­tus. Kiek kar­tų dar rei­kės rink­tis? Tol, kol vi­si su­grįš į „Sod­rą“?

Nau­jes­nis ar­gu­men­tas – po ma­žai kaup­ti neap­si­mo­ka. Ele­men­ta­ru – kuo žmo­gus dau­giau ir il­giau kau­pia, tuo di­des­nė bus jo pen­si­ja. Ta­čiau prieš prii­mant ar­gu­men­tą, kad po ma­žai kaup­ti neap­si­mo­ka už gry­ną pi­ni­gą, ver­ta jį pa­tik­rin­ti bent jau to­kio­mis prie­mo­nė­mis, ko­kias tu­ri­me.

Prog­no­zuo­ti il­gus lai­ko­tar­pius į atei­tį – ne­dė­kin­gas už­siė­mi­mas. Ta­čiau So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja yra pa­ren­gu­si pen­si­jų skai­čiuok­lę, ku­ri pa­de­da apy­tiks­liai su­ži­no­ti kau­pi­mo nau­dą ar­ba nuo­sto­lį dėl da­ly­va­vi­mo kau­pi­me.

Pen­si­jus­kai­ciuok­le.lt įve­dus gi­mi­mo da­tą, ly­tį, al­gą „ant po­pie­riaus“, pa­si­rink­tą kau­pi­mo bū­dą, vi­du­ti­nę fon­do grą­žą, ga­li­ma pa­ly­gin­ti bū­si­mas pen­si­jas su kau­pi­mu ir be kau­pi­mo.

Štai pen­kias­de­šimt­me­tis, gau­nan­tis 400 eu­rų „ant po­pie­riaus“, ir pa­si­rin­kęs ne­pri­mo­kė­ti iš sa­vo ki­še­nės, kaup­da­mas vos 2 pro­cen­tus, vis vie­na ga­li ti­kė­tis vie­nu eu­ru di­des­nės pen­si­jos. Ki­taip ta­riant, iki pen­si­jos jis su­kaup­tų apie 3,5 tūks­tan­čio eu­rų, gau­tų juos kaip vien­kar­ti­nę iš­mo­ką ir ga­lė­tų at­si­dė­ti juo­dai die­nai, tai­sy­ti dan­tis ar po tru­pu­tį nau­do­ti vais­tams.

Po­li­ti­kams ne­pa­tin­ka ir ši vien­kar­ti­nė iš­mo­ka (nors, pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė at­si­sa­ko pri­va­lo­mo anui­te­to). Bai­mi­na­ma­si, kad tū­las pen­si­nin­kas ją greit iš­leis, o po to ir vėl ateis su iš­ties­ta ran­ka.

Štai ir vėl kaip ko­kia pa­va­sa­ri­nė žo­lė pra­si­mu­ša am­ži­nas val­džios ne­pa­si­ti­kė­ji­mas žmo­nė­mis. Jiems ir pen­si­nin­kas – lyg iš­lai­dus vai­kas ar aso­cia­lus as­muo. O „Sod­ra“ – lyg neiš­sen­kan­tis pi­ni­gų šal­ti­nis. O juk taip nė­ra: dėl blo­gė­jan­čios de­mog­ra­fi­jos Lie­tu­vo­je „Sod­ra“ pa­ti­ria di­des­nę ri­zi­ką nei pa­sau­lio rin­ko­se in­ves­tuo­jan­tys pen­si­jų fon­dai.

Teo­riš­kai tų, ku­rie kaup­da­mi nu­ke­liau­ja į mi­nu­są, ga­li bū­ti, tik jų tu­rė­tų bū­ti itin ma­žai – juk vie­ną kar­tą da­ly­va­vi­mas kau­pi­me jau bu­vo per­svars­ty­tas, ir žmo­nės rin­ko­si įver­tin­da­mi sa­vo per­spek­ty­vas.

Ga­lų ga­le, gal­vo­da­mi ir apie tai, kad „Sod­ros“ pen­si­ja yra ne­pa­vel­di­ma, ir ga­li ją te­ma­ty­ti kaip sa­vo au­sis, jei nu­sta­ty­tas 65 me­tų pen­si­nis am­žius bus il­ges­nis nei ta­vo gy­ve­ni­mas. Tas žvirb­lis, bet ta­vo ran­ko­je kar­tais ge­riau nei brie­dis, bet ne ta­vo gi­rio­je.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas