(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Ar visada neapsimoka pensijai kaupti „po mažai“?

2017 m. kovo 16 d.
Rūta VAINIENĖ

Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? – ne­nus­to­ja klau­si­nė­ti žmo­gu­mi ne­pa­si­ti­kin­ti val­džia.

Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo nu­skam­bė­jo po­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. Per kri­zę „Sod­rai“ itin trū­ko lė­šų. A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė įmo­kas į pen­si­jų fon­dus ma­ži­no tri­mis „užė­ji­mais“ – dėl to įmo­kos kau­pi­mui bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 1,5 pro­cen­to.

Dar kar­tą rėž­ti per įmo­kas val­džia ne­be­si­ry­žo, bet žmo­nėms pa­siū­lė pa­si­rink­ti vie­ną iš tri­jų ga­li­mų va­rian­tų. Vie­nas jų – bu­vo su­grį­ži­mas į „Sod­rą“. Val­džia sa­vo­tiš­kai ble­fa­vo, ti­kė­da­ma­si, kad ne­ma­žai žmo­nių su­grįš į „Sod­ros“ glė­bį, ir lė­šų sty­giaus pro­ble­ma bus reikš­min­gai su­ma­žin­ta. Ta­čiau taip neį­vy­ko, į „Sod­rą“ su­grį­žo tik apie du pro­cen­tus dir­ban­čių­jų.

Di­džio­ji da­lis žmo­nių, apie 700 tūks­tan­čių, pa­si­rin­ko tar­pi­nį va­rian­tą – ne­pri­si­mo­kė­ti iš sa­vo ki­še­nės ir lik­ti kaup­ti su ne­di­de­le įmo­ka, ku­ri at­skai­to­ma iš jo su­mo­ka­mų įmo­kų. Šį­kart Vy­riau­sy­bės aki­ra­ty­je at­si­dū­rė bū­tent šie žmo­nės. Jų kau­pi­mui „Sod­ra“ per­ve­da apie 7 mi­li­jo­nus eu­rų per mė­ne­sį. Ir nors „Sod­ra“ jau su­ba­lan­sa­vo sa­vo biu­dže­tą, val­džiai pa­pil­do­mų pi­ni­gų šian­dien rei­kia sa­vo rin­ki­mų pa­ža­dams įgy­ven­din­ti ir dar dau­giau pa­kel­ti pen­si­jas da­bar­ti­niams pen­si­nin­kams.

Šį val­džios pla­ną chu­li­ga­ną juk rei­kia kaž­kaip „par­duo­ti“, su­pa­kuo­ti, pri­sta­ty­ti, kad ir bū­si­ma­sis pen­si­nin­kas (šian­die­ni­nis dar­buo­to­jas) ja­me ma­ty­tų pra­smę ir nau­dą.

Pra­džio­je iš Prem­je­ro gir­dė­jo­me pa­sa­ky­mus, kad žmo­nės į pen­si­jų kau­pi­mą bu­vo su­va­ry­ti va­ru, dėl to jiems rei­kia leis­ti pa­si­rink­ti. Ma­tyt, kaž­kas Prem­je­rą pa­pro­ti­no ne­be­nau­do­ti šio ar­gu­men­to, mat vie­ną kar­tą jau rin­ko­mės. Ir rin­ko­mės vi­sai ne­se­niai, 2013 me­tais, vos prieš ket­ve­rius me­tus. Kiek kar­tų dar rei­kės rink­tis? Tol, kol vi­si su­grįš į „Sod­rą“?

Nau­jes­nis ar­gu­men­tas – po ma­žai kaup­ti neap­si­mo­ka. Ele­men­ta­ru – kuo žmo­gus dau­giau ir il­giau kau­pia, tuo di­des­nė bus jo pen­si­ja. Ta­čiau prieš prii­mant ar­gu­men­tą, kad po ma­žai kaup­ti neap­si­mo­ka už gry­ną pi­ni­gą, ver­ta jį pa­tik­rin­ti bent jau to­kio­mis prie­mo­nė­mis, ko­kias tu­ri­me.

Prog­no­zuo­ti il­gus lai­ko­tar­pius į atei­tį – ne­dė­kin­gas už­siė­mi­mas. Ta­čiau So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja yra pa­ren­gu­si pen­si­jų skai­čiuok­lę, ku­ri pa­de­da apy­tiks­liai su­ži­no­ti kau­pi­mo nau­dą ar­ba nuo­sto­lį dėl da­ly­va­vi­mo kau­pi­me.

Pen­si­jus­kai­ciuok­le.lt įve­dus gi­mi­mo da­tą, ly­tį, al­gą „ant po­pie­riaus“, pa­si­rink­tą kau­pi­mo bū­dą, vi­du­ti­nę fon­do grą­žą, ga­li­ma pa­ly­gin­ti bū­si­mas pen­si­jas su kau­pi­mu ir be kau­pi­mo.

Štai pen­kias­de­šimt­me­tis, gau­nan­tis 400 eu­rų „ant po­pie­riaus“, ir pa­si­rin­kęs ne­pri­mo­kė­ti iš sa­vo ki­še­nės, kaup­da­mas vos 2 pro­cen­tus, vis vie­na ga­li ti­kė­tis vie­nu eu­ru di­des­nės pen­si­jos. Ki­taip ta­riant, iki pen­si­jos jis su­kaup­tų apie 3,5 tūks­tan­čio eu­rų, gau­tų juos kaip vien­kar­ti­nę iš­mo­ką ir ga­lė­tų at­si­dė­ti juo­dai die­nai, tai­sy­ti dan­tis ar po tru­pu­tį nau­do­ti vais­tams.

Po­li­ti­kams ne­pa­tin­ka ir ši vien­kar­ti­nė iš­mo­ka (nors, pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė at­si­sa­ko pri­va­lo­mo anui­te­to). Bai­mi­na­ma­si, kad tū­las pen­si­nin­kas ją greit iš­leis, o po to ir vėl ateis su iš­ties­ta ran­ka.

Štai ir vėl kaip ko­kia pa­va­sa­ri­nė žo­lė pra­si­mu­ša am­ži­nas val­džios ne­pa­si­ti­kė­ji­mas žmo­nė­mis. Jiems ir pen­si­nin­kas – lyg iš­lai­dus vai­kas ar aso­cia­lus as­muo. O „Sod­ra“ – lyg neiš­sen­kan­tis pi­ni­gų šal­ti­nis. O juk taip nė­ra: dėl blo­gė­jan­čios de­mog­ra­fi­jos Lie­tu­vo­je „Sod­ra“ pa­ti­ria di­des­nę ri­zi­ką nei pa­sau­lio rin­ko­se in­ves­tuo­jan­tys pen­si­jų fon­dai.

Teo­riš­kai tų, ku­rie kaup­da­mi nu­ke­liau­ja į mi­nu­są, ga­li bū­ti, tik jų tu­rė­tų bū­ti itin ma­žai – juk vie­ną kar­tą da­ly­va­vi­mas kau­pi­me jau bu­vo per­svars­ty­tas, ir žmo­nės rin­ko­si įver­tin­da­mi sa­vo per­spek­ty­vas.

Ga­lų ga­le, gal­vo­da­mi ir apie tai, kad „Sod­ros“ pen­si­ja yra ne­pa­vel­di­ma, ir ga­li ją te­ma­ty­ti kaip sa­vo au­sis, jei nu­sta­ty­tas 65 me­tų pen­si­nis am­žius bus il­ges­nis nei ta­vo gy­ve­ni­mas. Tas žvirb­lis, bet ta­vo ran­ko­je kar­tais ge­riau nei brie­dis, bet ne ta­vo gi­rio­je.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

laisvas, 2017-03-19 22:06
Kapitalistinėse šalyse paprasti gerai negyvena.

laisvam, 2017-03-16 21:22
meluoji. Neaišku su kuo ir kur tu bendravęs. Būtent, kad prie staklių, ar kitokį darbininkišką darbą dirbę, išėję į pensiją kap. valstybėse, pensininkai oriai ir laisvai gyvena. Aš tikrai bendravęs daug, nes gyvenau ne vienerius metus. Ir ne vienoje valstybėje. O be to, aš ir nerašiau, kad mums nuo to geriau, kad ten pensininkams žymiai geriau. Aš tik parašiau, kad ne kapitalizmas kaltas, kad pas mus kitaip nei kitose išsivysčiusiose valstybėse. Priežastys slypi 60 metų sovietinio lagerio.

laisvas, 2017-03-16 19:52
Tai taip ir nesupratau, mums turi būti gerai, kad kapitalistinėse šalyse pensininkai gyvena gerai? A nesi biški pašutęs? Tiesa, galiu patikinti. Ir vakaruose pensininkai retai gali pasigirti geru gyvenimu. Nebent, jie buvę verslininkai, arba juos gerai finansuoja vaikai. O jei kaip dauguma dirbę prie staklių, sulaukę pensijos po užsienius nevažinėja. Įsitikinau su ne mažai tokių pensininkų pabendravęs.

laisvam, 2017-03-16 18:56
pabandyk prisiminti sovietines pensijas. Oi, kokios didelės jos buvo. Anuometinis pensininkas ją gavęs iškart "turtuoliu" patapdavo. Ir išėjęs į pensiją,nebesukdavo savo žilos galvos kaip pragyventi. Vargšai buvo anuometiniai pensininkai. Mano a.a seneliai pradirbę visą gyvenimėlį, gyvas to pavyzdys buvo. Kapitalizme kaip tik atvirkščiai.. Nes senose kapitalistinėse šalyse pensininkai ir oriai, ir laisvai gyvena. Pasidomėk, juk laiko turi. O pensijų, ir ne tik,problema yra Lietuvos valdžioje, nes kokia ji bebūtų, vis "grybauja".

laisvas, 2017-03-16 16:40
Kaupkit kaupkit, kai reiks gauti- špyga taukuota bus panosėn. Kapitalizmas ir apgaulė žengia koja kojon.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />