(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Pomidoro principas

2017 m. kovo 16 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

rita@skrastas.lt

Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek per anks­ti, nes jie, ko­vo­da­mi dėl sau­lės švie­sos, sku­ba užaug­ti, iš­tįs­ta ir nu­links­ta). Esu 100 pro­cen­tų ga­ran­tuo­ta, kad iš po­mi­do­rų sėk­lų iš­dygs po­mi­do­rų dai­gai, o iš pa­pri­kų – pa­pri­kų. Ly­giai taip pat, kaip iš ąžuo­lo gi­lės išau­ga ąžuo­liu­kas, o iš Sos­novs­kio barš­čio sėk­lų – de­šim­tys, o gal ir šim­tai in­va­zi­nių Sos­novs­kio „bar­ščiu­kų“. Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu mi­čiu­ri­nu, kad su­vok­tu­mei: ką pa­sė­si – tą ir pjau­si.

Tuo­met ko­dėl kaž­kam at­ro­do, kad prieš dvi­de­šimt sep­ty­ne­rius me­tus „sė­jus“ lenk­ty­nes dėl že­mės ir tur­tų kaž­ko­dėl tu­rė­jo išaug­ti jau­nie­ji ba­sa­na­vi­čiai, grei­mai, venc­laus­kiai ar šliū­pai? Vi­si iki vie­no. Nes jie – Nep­rik­lau­so­my­bės vai­kai.

O stai­ga ėmė ir išau­go iš­ga­mų, ku­rie ga­li už­ka­po­ti žmo­gų dėl au­to­mo­bi­lio? Ga­li už­dau­žy­ti sa­vo vai­ką iki mir­ties? Ga­li įsius­ti dėl to, kad nėš­čia mo­te­ris su vai­ku per il­gai at­si­skai­ti­nė­ja prie ka­sos?

Kaž­kam nau­jie­na, kaip kū­rė­me sa­vo vals­ty­bę, o kartu – sa­ve ir sa­vo atei­tį – vai­kus?

Kaip elg­ta­si su že­me, ga­myk­lo­mis, mo­kyk­lo­mis, bib­lio­te­ko­mis? Kaž­kas pa­mir­šo, kaip „ber­niu­kai“ tvar­kė pri­va­ti­za­vi­mo rei­ka­lus? Kaip so­vie­ti­nė no­menk­la­tū­ra sku­bė­jo tap­ti vers­li­nin­kais, o uo­lių par­tor­gų duk­ros ir sū­nūs – karš­tais pa­trio­tais?

Ar dar kaž­kam pa­slap­tis, ko­kios ver­ty­bės bu­vo ir yra vi­suo­ti­nai puo­se­lė­ja­mos? Kaž­kas dar ma­no, kad ver­ta skai­ty­ti kny­gu­tes, la­vin­tis, švies­tis?

Pak­lausk bet ku­rio vie­šo vei­do žmo­gaus, ką rei­kia da­ry­ti, kad tap­tu­mei sėk­min­gu žmo­gu­mi ir ko­dėl sėk­min­go žmo­gaus su­de­da­mo­sios da­lys pri­va­lo­mai yra pi­ni­gai, bran­gūs au­to­mo­bi­liai, ve­dy­bos su verslininku/krepšininku/manekene/gražuole ar, pa­vyz­džiui, „ta­šy­tė“ už 1,5 tūks­tan­čio eu­rų ir ko­kios trejos sky­ry­bos su skir­tin­go­mis moterimis/vyrais.

Ge­rai dar bū­tų ir ko­kia ta­ry­bos na­rio, me­ro ar Sei­mo na­rio po­zi­ci­ja biog­ra­fi­jos at­kar­po­je tarp vy­res­nio­jo spe­cia­lis­to ir di­rek­to­riaus. Kol ga­liau­siai pa­sie­kia­ma vi­suo­me­nės iš­si­vys­ty­mo kul­mi­na­ci­ja – pro­jek­tas „Ka­li­nių žmo­nos“, kaip ko­vos už lais­vę iš­raiš­ka ir įpras­mi­ni­mas!

Maž­daug to­kie ga­li bū­ti orien­ty­rai, kaip „rei­kia gy­ven­ti“. Kaip jų pa­siek­ti? Bet kaip! Juk tam di­džią­ją vai­kys­tės da­lį tre­ni­ruo­ta­si šau­dy­ti ir žu­dy­ti kom­piu­te­ri­niuo­se žai­di­muo­se.

Ir pa­ga­liau rei­kia su­vok­ti, kad la­bai gė­da bū­ti ne­tur­tin­gam! La­bai! Net iš ne­tur­tin­gų mi­nist­rų ty­čio­ja­ma­si, o jie tar­si at­si­pra­ši­nė­ja.

Bū­ti­nai rei­kia at­si­min­ti, kad bū­tent pa­šal­pi­nin­kai su­grio­vė vals­ty­bę. Ne, tik­rai ne pra­stas vals­ty­bės val­dy­mas, ne ne­ge­bė­ji­mas mąs­ty­ti vals­ty­biš­kai, o bū­tent – pa­šal­pi­nin­kai! Jie ėmė ir ėmė tas pa­šal­pas, kol vi­sai ap­tin­go ir ne­be­no­ri net kie­mo pa­šluo­ti ar bul­vių už bam­ba­lį pa­ra­vė­ti!

Gal ge­riau­sia bū­tų juos nu­lin­čiuo­ti, kol ne­pa­bė­go į emig­ra­ci­ją! Nes pa­skui Lie­tu­voj liks tik vie­ni tur­čiai – iš kur ta­da paim­si tas so­cia­li­nes žirk­les, tą mil­ži­niš­ką so­cia­li­nį ato­trū­kį tarp sau­je­lės tur­tin­gų­jų ir varg­šų?! Iš­sik­reips vel­niop vi­si sta­tis­ti­kos ro­dik­liai ir „ar dėl to­kios Lie­tu­vos mes ko­vo­jom“?!

O ta­da, kai Lie­tu­vai pa­ga­liau nu­stos kenk­ti pa­šal­pi­nin­kai, vi­so­kios ne taip svai­gi­nan­čiai sėk­min­gai iš­te­kė­ju­sios ir ve­dę ma­mos ir tė­čiai, bū­tų ga­li­ma įves­ti ir pro­gre­si­nius, ir per­tek­li­nio tur­to mo­kes­čius, ga­li­ma bū­tų be int­ri­gų ir gė­dos su­sty­guo­ti ne­di­de­lės vals­ty­bės pro­por­cin­gą gy­ve­ni­mą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas