(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Komentarai, nuomonės

Pomidoro principas

2017 m. kovo 16 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

rita@skrastas.lt

Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek per anks­ti, nes jie, ko­vo­da­mi dėl sau­lės švie­sos, sku­ba užaug­ti, iš­tįs­ta ir nu­links­ta). Esu 100 pro­cen­tų ga­ran­tuo­ta, kad iš po­mi­do­rų sėk­lų iš­dygs po­mi­do­rų dai­gai, o iš pa­pri­kų – pa­pri­kų. Ly­giai taip pat, kaip iš ąžuo­lo gi­lės išau­ga ąžuo­liu­kas, o iš Sos­novs­kio barš­čio sėk­lų – de­šim­tys, o gal ir šim­tai in­va­zi­nių Sos­novs­kio „bar­ščiu­kų“. Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu mi­čiu­ri­nu, kad su­vok­tu­mei: ką pa­sė­si – tą ir pjau­si.

Tuo­met ko­dėl kaž­kam at­ro­do, kad prieš dvi­de­šimt sep­ty­ne­rius me­tus „sė­jus“ lenk­ty­nes dėl že­mės ir tur­tų kaž­ko­dėl tu­rė­jo išaug­ti jau­nie­ji ba­sa­na­vi­čiai, grei­mai, venc­laus­kiai ar šliū­pai? Vi­si iki vie­no. Nes jie – Nep­rik­lau­so­my­bės vai­kai.

O stai­ga ėmė ir išau­go iš­ga­mų, ku­rie ga­li už­ka­po­ti žmo­gų dėl au­to­mo­bi­lio? Ga­li už­dau­žy­ti sa­vo vai­ką iki mir­ties? Ga­li įsius­ti dėl to, kad nėš­čia mo­te­ris su vai­ku per il­gai at­si­skai­ti­nė­ja prie ka­sos?

Kaž­kam nau­jie­na, kaip kū­rė­me sa­vo vals­ty­bę, o kartu – sa­ve ir sa­vo atei­tį – vai­kus?

Kaip elg­ta­si su že­me, ga­myk­lo­mis, mo­kyk­lo­mis, bib­lio­te­ko­mis? Kaž­kas pa­mir­šo, kaip „ber­niu­kai“ tvar­kė pri­va­ti­za­vi­mo rei­ka­lus? Kaip so­vie­ti­nė no­menk­la­tū­ra sku­bė­jo tap­ti vers­li­nin­kais, o uo­lių par­tor­gų duk­ros ir sū­nūs – karš­tais pa­trio­tais?

Ar dar kaž­kam pa­slap­tis, ko­kios ver­ty­bės bu­vo ir yra vi­suo­ti­nai puo­se­lė­ja­mos? Kaž­kas dar ma­no, kad ver­ta skai­ty­ti kny­gu­tes, la­vin­tis, švies­tis?

Pak­lausk bet ku­rio vie­šo vei­do žmo­gaus, ką rei­kia da­ry­ti, kad tap­tu­mei sėk­min­gu žmo­gu­mi ir ko­dėl sėk­min­go žmo­gaus su­de­da­mo­sios da­lys pri­va­lo­mai yra pi­ni­gai, bran­gūs au­to­mo­bi­liai, ve­dy­bos su verslininku/krepšininku/manekene/gražuole ar, pa­vyz­džiui, „ta­šy­tė“ už 1,5 tūks­tan­čio eu­rų ir ko­kios trejos sky­ry­bos su skir­tin­go­mis moterimis/vyrais.

Ge­rai dar bū­tų ir ko­kia ta­ry­bos na­rio, me­ro ar Sei­mo na­rio po­zi­ci­ja biog­ra­fi­jos at­kar­po­je tarp vy­res­nio­jo spe­cia­lis­to ir di­rek­to­riaus. Kol ga­liau­siai pa­sie­kia­ma vi­suo­me­nės iš­si­vys­ty­mo kul­mi­na­ci­ja – pro­jek­tas „Ka­li­nių žmo­nos“, kaip ko­vos už lais­vę iš­raiš­ka ir įpras­mi­ni­mas!

Maž­daug to­kie ga­li bū­ti orien­ty­rai, kaip „rei­kia gy­ven­ti“. Kaip jų pa­siek­ti? Bet kaip! Juk tam di­džią­ją vai­kys­tės da­lį tre­ni­ruo­ta­si šau­dy­ti ir žu­dy­ti kom­piu­te­ri­niuo­se žai­di­muo­se.

Ir pa­ga­liau rei­kia su­vok­ti, kad la­bai gė­da bū­ti ne­tur­tin­gam! La­bai! Net iš ne­tur­tin­gų mi­nist­rų ty­čio­ja­ma­si, o jie tar­si at­si­pra­ši­nė­ja.

Bū­ti­nai rei­kia at­si­min­ti, kad bū­tent pa­šal­pi­nin­kai su­grio­vė vals­ty­bę. Ne, tik­rai ne pra­stas vals­ty­bės val­dy­mas, ne ne­ge­bė­ji­mas mąs­ty­ti vals­ty­biš­kai, o bū­tent – pa­šal­pi­nin­kai! Jie ėmė ir ėmė tas pa­šal­pas, kol vi­sai ap­tin­go ir ne­be­no­ri net kie­mo pa­šluo­ti ar bul­vių už bam­ba­lį pa­ra­vė­ti!

Gal ge­riau­sia bū­tų juos nu­lin­čiuo­ti, kol ne­pa­bė­go į emig­ra­ci­ją! Nes pa­skui Lie­tu­voj liks tik vie­ni tur­čiai – iš kur ta­da paim­si tas so­cia­li­nes žirk­les, tą mil­ži­niš­ką so­cia­li­nį ato­trū­kį tarp sau­je­lės tur­tin­gų­jų ir varg­šų?! Iš­sik­reips vel­niop vi­si sta­tis­ti­kos ro­dik­liai ir „ar dėl to­kios Lie­tu­vos mes ko­vo­jom“?!

O ta­da, kai Lie­tu­vai pa­ga­liau nu­stos kenk­ti pa­šal­pi­nin­kai, vi­so­kios ne taip svai­gi­nan­čiai sėk­min­gai iš­te­kė­ju­sios ir ve­dę ma­mos ir tė­čiai, bū­tų ga­li­ma įves­ti ir pro­gre­si­nius, ir per­tek­li­nio tur­to mo­kes­čius, ga­li­ma bū­tų be int­ri­gų ir gė­dos su­sty­guo­ti ne­di­de­lės vals­ty­bės pro­por­cin­gą gy­ve­ni­mą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (9)

Malda, 2017-03-17 22:43
Būdas keisti kodą - meilė (plačiausia prasme)

Filosofija, 2017-03-17 10:28
Jei materija nebūtų svarbi – žmogus čia nebūtų suprojektuotas. O kas yra malda? – Žodis

Uola, 2017-03-17 08:51
gerai parašyta. Komentatoriai turi raumenyje materiją. Pasakyti norėta giliau. Apie sėklos kodą. Ar turi įtakos mūsų rūpestis sėklai, kol ji parduotuvės lentynoje supakuota maišelyje? Ne. O kada prasideda procesas? Kai veikia atitinkami aplinkos dėsniai (žemė, vanduo, saulė ir ...). Kas sėklos projektuotojas? Ar rankas prikišo Monsanto, t.y. žmogus (iš mažosios raidės)?

Būdas keisti kodą - malda, tik po to - žemė, vanduo ir šviesa :)

Emilija, 2017-03-16 15:04
Sugalvokime kaip nubausti negražius darbdavius, atleidžiančius iš darbo. Sugalvokime kaip nubausti gobšus „skurduolius“, gašlius palaidūnus.

Permažai juos apmėtyti pomidorais ar gaidžio metų kiaušiniais. Viskas taip brangu ))

keista šiek tiek, 2017-03-16 12:52
tikrai ne paslaptis kokios vertybės buvo puoselėjamos. Tik "Šiaulių kraštas" ne kažin koks išsišokėlis bendrame kontekste. Gal ir nenoromis, gal kiek save prievartaudami, plaukėte bendroje srovėje, pakoreguotoje šiaulietiškos specifikos. Ir niekas jūsų už tai neteis. Gyventi juk reikia. Reikėjo vakar, gal ir rytoj vis dar reikės... jei Dievas duos. Jūs nekūrėte tikrovės, jūs bandėte atspėti komerciškai patraukliausius jos pasireiškimus ir apie tai informuoti publiką. Jūs patys apsisprendėte mokyklose ir bibliotekose lankytis tik tuomet jei galima tikėtis skandalo. Kasdieninis tų vargo pelių (kaip ir kitų, dirbančių kantriai, tyliai) darbas, (iš)gyvenimo būdas ir menkučiai laimėjimai neįdomūs jums, o ir vis dar skaitančiai publikai taip pat. Todėl lieka laukti naujų garsių rezonansinių bylų, kurios nepalies asmeniškai mūsų ir mūsų artimųjų, bet bus kupinos šiurpių detalių ir mįslingų siužeto posūkių.

O, 2017-03-16 11:58
daigeliams, kad neištįstų, iš pat pradžių reikia daug šviesos ir meilės. Ir užaugs visai normalūs pomidorai :)

nulis, 2017-03-16 10:53
Nu, ir ką dabar padarysim? Ar tą pašalpininką išmokysim amato? O išmokę, turėsim kur įdarbinti? Ar norės dirbti, kai ir nedirbant gyventi galima?
O ką darysim su blizgių žurnalų herojais, į kuriuos lygiuojasi kaimų -niolikmetės? Aiškinsim, kad jų gyvenimo būdas - nepatrauklus, neišmintingas ir nedoras? O gal uždrausim tuos žurnalus ir analogiškas TV laidas? Neuždrausim. Juk neuždraudžiam Užkalnio, atvirai iš žmonių besityčiojančio. Laimei, žmonės patys susivokė: į jo turą per Lietuvos arenas nepirko bilietų, tai turą atšaukė.
Žmonės, kurie dar Lietuvos žmonės, atsirinks. Ir sugrįš prie vertybių. O jūs, žurnalistai, jiems padėsit ne graudinančiais straipsniais apie neveiklų kaimo girtuoklį, o apie tai, kaip sunku, bet vis tik įmanoma kurti savo šviesų gyvenimą savo rankom ir be blizgių žurnalų, o su ramybe ir šviesa širdyje.

laisvas, 2017-03-16 10:01
Antra serija. Praeitas etapas, kai buvo Lietuva prie tarybų - Lietuva klestėjo ? Kas prie tarybų gerai gyveno ? Spėliokit nors tris dienas. Sufleruoju - pradėkite vardinti tuos, kurie nugarų nelenkė: partkomo grietinėlė...toliau tęskite patys. Sėkmės.

laisvas, 2017-03-16 07:37
Artėjam prie tikslo kada Lietuva klestės. kaip prie Smetonos- Lietuva klestėjo. O lietuviai? Kas prie Smetonos gerai gyveno? Atspėkit iš trijų kartų. Lietuviai tik nugaras lenkė. Nuo mažens. Nuo piemenėlio, karvašudy kojeles besišildančio.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 9. Iš viso: 9

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 9
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />