(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Akmenės rajone

Grei­tu­kių de­ga­lai – di­rek­to­rei

2017 m. kovo 14 d.
Vytautas RUŠKYS

Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rės Vio­le­tos Gri­ciu­vie­nės nuo­sa­vą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ne kar­tą pil­ta ku­ro, iš­pum­puo­to iš grei­tu­kių.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dau­giau de­ta­lių ža­da at­skleis­ti, kai bus at­lik­tas au­di­tas.

vytautas@skrastas.lt

Pra­ne­šė spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms

Apie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) ir Vals­ty­bi­nei dar­bo ins­pek­ci­jai.

Nė vie­na šių įstai­gų ne­siė­mė ty­ri­mų, o raš­tus per­siun­tė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

Bu­vo su­kvies­tas cent­ro dar­buo­to­jų vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas. Da­ly­va­vo ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to, Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­riai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų.

„Apie pro­ble­mas įstai­go­je iš­klau­sė­me abi pu­ses ir priė­mė­me tam tik­rus spren­di­mus – pir­miau­sia dar­buo­to­jai ir va­do­vas tu­ri įsi­klau­sy­ti vie­ni į ki­tus, gal­būt tu­ri bū­ti vie­šes­ni vie­ni ki­tų at­žvil­giu, la­biau dis­ku­tuo­ti“, – tei­gė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Aro­me­da Lau­cie­nė.

Ji at­si­sa­kė vie­šin­ti skun­duo­se pa­teik­tus fak­tus.

„Kai Vi­daus au­di­to tar­ny­ba at­liks ty­ri­mą, tuo­met gal­būt ga­lės bū­ti tę­si­nys, – sa­kė A. Lau­cie­nė. – Tai pri­klau­sys nuo to, ar fak­tai pa­si­tvir­tins.“

„Vie­na­reikš­miš­kai – taip“

– Ar įstai­gos va­do­vė su­ti­ko su ko­lek­ty­vo jai pa­reikš­tais prie­kaiš­tais, – re­dak­ci­ja pa­klau­sė A. Lau­cie­nės.

– Vie­na­reikš­miš­kai – taip. Pir­miau­sia dėl su psi­cho­lo­gi­nį ak­cen­tą tu­rin­čių pa­ste­bė­ji­mų. Di­rek­to­rė paaiš­ki­no, kad kont­ro­liuo­ja dar­buo­to­jus sie­kdama tau­pu­mo. Tik­rin­to­jai at­sa­kys į klau­si­mą, ar iš tik­rų­jų pa­tei­kia­mos įstai­gos veik­los ata­skai­tos ati­tin­ka rea­ly­bę. Su­si­lai­kau nuo ko­men­ta­rų dėl ku­ro nau­do­ji­mo tam tik­rų niuan­sų, – ko­men­ta­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

„Šiau­lių kraš­to“ duo­me­ni­mis, Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rė V. Gri­ciu­vie­nė nu­ro­dė grei­tu­kių vai­ruo­to­jams su­tau­py­tus de­ga­lus iš ba­kų iš­pum­puo­ti į tal­pas ir lai­ky­ti ga­ra­že. Tei­gia­ma, kad, su­si­kau­pus di­des­niam kie­kiui, ku­riam nors iš vai­ruo­to­jų ne­va liep­da­vo su­pil­ti į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį.

Apie tai iš žur­na­lis­to iš­gir­du­si A. Lau­cie­nė paaiš­ki­no: „Bet kal­bė­ta, kad tuo ku­ru pa­si­nau­do­ta ne as­me­ni­nėms di­rek­to­rės reik­mėms.“

Pa­sak di­rek­to­rės, V. Gri­ciu­vie­nė ne­tu­ri tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio, to­dėl va­do­vei mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­ja po 60 eu­rų kas mė­ne­sį. Ta­čiau tiek ne­pa­kan­ka veik­los vyk­dy­mui, to­dėl, pa­sa­ky­ta su­si­rin­ki­me, pa­nau­do­tas ku­ro li­ku­tis.

V. Gri­ciu­vie­nė gy­ve­na Pa­pi­lė­je, į dar­bą Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je va­žiuo­ja apie 30 ki­lo­met­rų.

Kur grei­to­sios va­do­vė vyk­da­vo dar­bo rei­ka­lais ir ko­kio­mis die­no­mis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė ne­si­do­mė­jo.

Už ran­kos ne­pa­ga­vo

Grei­to­sios dar­buo­to­jai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms pra­ne­šė apie val­diš­kų de­ga­lų pils­ty­mą į as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį jau se­no­kai, ta­čiau tik­ri­ni­mas pra­de­da­mas tik šią sa­vai­tę. Po­li­ci­jai ne­pra­neš­ta.

– Ar kreip­tis į po­li­ci­ją, tai mes jau pa­si­žiū­rė­si­me tuos fak­tus, ku­riuos pa­teiks au­di­to­rius. Ar tai ga­li bū­ti tei­sės pa­žei­di­mas, mes vis­ką ver­ti­na­me. Kai vyks­ta fak­tas – ben­zi­nas pi­la­mas iš ka­nist­ro – tuo­met ga­li­ma kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, o kai tai praė­jo, jau nė­ra ope­ra­ty­vi­nis da­ly­kas, – re­dak­ci­jai ope­ra­ty­vi­nio dar­bo su­bti­ly­bes paaiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

Į rin­ki­mus su so­cial­de­mok­ra­tais

Į „Šiau­lių kraš­to" skam­bu­čius V. Gri­ciu­vie­nė neat­si­lie­pė. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­re paaiš­kin­ta, kad ji šiuo me­tu ato­sto­gau­ja ir „iš­vy­ku­si to­li“. Iš­vy­ko ki­tą die­ną po ko­vo 7-ąją su­reng­to vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo.

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­re V. Gri­ciu­vie­nė dir­ba nuo praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rio. Ji vie­nin­te­lė da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­reng­ta­me kon­kur­se į šias pa­rei­gas.

V. Gri­ciu­vie­nė yra da­ly­va­vu­si rin­ki­muo­se į Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos są­ra­še. Par­ti­jos ly­de­rio me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo po­tvar­kiu par­tie­tė pa­tvir­tin­ta įstai­gos va­do­ve.

Au­to­riaus nuo­tr.

Li­go­nius ve­žu­sios grei­tu­kės sto­jo prie ga­ra­žų, kad iš ba­kų bū­tų iš­pum­puo­ja­mas ku­ras.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Aro­me­dos Lau­cie­nės ma­ny­mu, Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­re yra svar­bes­nių pro­ble­mų, ne­gu ne­tei­sė­tas val­diš­kų de­ga­lų nau­do­ji­mas.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (90)

...., 2017-03-23 01:27
Skaitem,kad laisva direktoriaus vieta autobusu parke,gal Griciuvienei butu ten dar geriau negu greitojoj?Daug autobusu,daugiau kuro butu....

kike, 2017-03-22 12:26
Oho. Tai kam tada jai binzinas, jei autobuso bilietas, manau, pigesnis nei sveikiems?

ona, 2017-03-22 11:59
Dar galėtų tarnybos pasidomėti direktorės invalidumu....

xxx, 2017-03-21 20:07
o kaip gerai...
gal ponia direktorė gali ir kitus pavežėti Į Naująją Akmenę apsipirkti,pas valdininkus nuvykti...
Juk ne bus liūdna vienai važiuoti....

Juozas, 2017-03-21 12:36
Taip visur savi graugai ir sirdies drauges "sukisami" i siltas vietas. Ne vien greitojoje, bet ir kitose istaigose darbuotoju kalbos pro valdzios ponu ausis praleidziama.

keistai atrodo, 2017-03-20 18:27
kai Laisvas pavirsta kike...kartais mokytoja

kike, 2017-03-19 21:16
Ne betvarkė, o , tiesiog vogimas iš Lietuvos. O kaltų vargu ar bus. Nes ne Tarybiniai laikai, kai už vogimą bausdavo.

nuomone, 2017-03-17 17:05
kokia purvina ta Lietuva,kur dursi su pirstu ,ten betvarke.

..., 2017-03-16 19:49
Violeta papasakos:-)

Algirdas, 2017-03-16 19:28
Kas cia toks drasus nori papasakot ? Teisybes delei pasakius pats gareaziuke pirkau kanistra ,tik dabar nebepasiulo.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 90

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 90
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />