(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. kovo 18 d.

Ava­ri­jo­je su­ža­lo­ti du žmo­nės

Nak­tį į ko­vo 16 –ąją, apie ant­rą va­lan­dą 40 mi­nu­čių, ke­ly­je Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 2,07 pro­mi­lės gir­tu­mas) 35 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Nssan Al­me­ra“, jo ne­su­val­dė ir nu­va­žia­vęs nuo ke­lio san­ka­sos, ap­si­ver­tė. Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo vai­ruo­to­jas ir ke­lei­vis.

Vai­ruo­to­jas dėl įta­ria­mo stu­bu­ro slanks­te­lio lū­ži­mo iš­vež­tas į Šiau­lių li­go­ni­nę. Kar­tu va­žia­vęs ke­lei­vis dėl gal­vos su­mu­ši­mo iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Dar­ba­vo­si kumš­čiais

Kel­mė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, vie­šo­je vie­to­je, ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys kumš­čiais su­da­vė smū­gius 25 me­tų vy­rui į gal­vą bei spy­rė į įvai­rias kū­no vie­tas, to­kiu bū­du de­monst­ruo­da­mi ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir ap­lin­kai bei su­trik­dy­da­mi vi­suo­me­nės rim­tį ir tvar­ką.

Li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­sia­jam diag­no­zuo­tas no­sies kau­lo lū­ži­mas, gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai. Įta­ria­mie­ji nu­sta­ti­nė­ja­mi, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Ty­tu­vė­nuo­se, na­muo­se ki­lu­sio konf­lik­to me­tu, vy­ras iš­kei­kė su­gy­ven­ti­nę ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais bei del­nu tren­kė jai į vei­dą, taip su­kel­da­mas jai fi­zi­nį skaus­mą.

Gra­si­no pei­liais

Kra­žių se­niū­ni­jo­je ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 2,04 pro­mi­lės gir­tu­mas) 34 me­tų vy­ras, atė­jęs į ne­blai­vios (nu­sta­ty­tas 2,49 pro­mi­lės gir­tu­mas) mo­ters na­mus, konf­lik­ta­vo, gra­si­no jai, kad su­si­do­ros, pa­siė­męs pei­lį, gra­si­no, kad pa­pjaus. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.

Kra­žiuo­se, na­muo­se ki­lus konf­lik­tui, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,14 pro­mi­lės gir­tu­mas) 51 me­tų vy­ras pri­rė­męs pei­lį prie kak­lo, gra­si­no nu­žu­dy­ti ne­blai­vų (nu­sta­ty­tas 1,22 pro­mi­lės gir­tu­mas) sa­vo bro­lį.

Nu­ken­tė­jo nuo su­kčių

Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos To­lu­čių kai­me vy­ras, no­rė­da­mas pirk­ti trak­to­rių, į nu­ro­dy­tą par­da­vė­jo są­skai­tą per­ve­dė 200 eu­rų avan­są, ta­čiau trak­to­riaus ne­ga­vo, pi­ni­gų taip pat neat­gau­na.

Kel­miš­kė, no­rė­da­ma iš­si­nuo­mo­ti bu­tą, į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ve­dė 150 eu­rų de­po­zi­tą, ta­čiau iš­siaiš­ki­no, kad to­kiu ad­re­su bu­tas nė­ra nuo­mo­ja­mas, pi­ni­gų taip pat neat­gau­na.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />