(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

40-ties paukščių diena

2017 m. kovo 18 d.

Pa­va­sa­ris vis spar­tes­niu žings­niu žen­gia į lau­kus ir miš­kus, ža­din­da­mas iš žie­mos mie­go vi­sa kas gy­va. Vis dau­giau paukš­čių bal­sų, skel­bian­čių pa­va­sa­rį, pa­ma­lo­ni­na au­sį ry­to va­lan­do­mis.

Nuo se­no ko­vo 10 die­ną bu­vo šven­čia­mas paukš­čių par­skri­di­mas. 40-ties paukš­čių die­na taip va­di­na­si to­dėl, kad apy­tik­riai tiek pa­pras­to žmo­gaus akiai pa­žįs­ta­mų paukš­čių rū­šių iš Lie­tu­vos iš­skren­da žie­mo­ti į sve­ti­mas ša­lis, o pa­va­sa­rį su­grįž­ta į gim­ti­nę. Nors paukš­čių ži­no­vai pa­teik­tų vi­sai ki­to­kius skai­čius, tra­di­ciš­kai ma­no­ma, kad šią die­ną į gim­tuo­sius na­mus jau bū­na par­skri­dę 40 paukš­čių rū­šių.

Virš snie­guo­tų lau­kų jau nuo va­sa­rio vi­du­rio sa­vo gies­me­lę čir­pi­na vie­ver­sys, dir­vo­nus ap­lė­kė ir pa­svei­ki­no pem­pės, ant pli­kų ša­kų sa­vo ves­tu­vi­nes gies­mes trau­kia var­nė­nai, kie­lė sten­gia­si iš­spar­dy­ti pa­sku­ti­nius le­dus, ko­vai dai­ro­si sau būs­to... Gim­ti­nėn par­lė­kė gul­bės gies­mi­nin­kės ir ne­by­lės, pil­ko­sios ir žel­me­ni­nės žą­sys, pel­ky­nuo­se sa­vo už­bu­rian­čius šo­kius jau šo­ka pil­ko­sios ger­vės, na­mų pa­sto­gė­se jau bur­kuo­ja kar­ve­liai...

Se­no­liai ko­vo 10-ąją lai­kė ypa­tin­ga die­na. Pa­gal šią die­ną spė­da­vo atei­ties orus. Jie ti­kė­jo, kad jei šią die­ną pa­šą­la, tai šal­nos lai­ky­sis dar 40 pa­rų. Šei­mi­nin­kėms bū­da­vo pa­ta­ria­ma iš­kep­ti 40 ban­de­lių, kad va­sa­rą ja­vai ge­rai de­rė­tų. Kai kur, ypač Že­mai­ti­jo­je, ma­ny­ta, kad šią die­ną rei­kia pra­leis­ti „sa­vam liz­de“ – su sa­vo šei­ma. Ti­kė­ta, kad šią die­ną kur nors to­liau iš na­mų iš­va­žia­vus, už­si­trauk­si ne­su­ta­ri­mą su sa­viš­kiais ir su kai­my­nais.

Sma­gu au­siai ir akiai re­gė­ti gau­sy­bę gim­ti­nę svei­ki­nan­čių gies­mi­nin­kų. Ta­čiau jų di­džiau­sias rū­pes­tis ir vi­sos jė­gos su­telk­tos vie­nin­te­liam tiks­lui – išau­gin­ti nau­ją­ją kar­tą. Pa­gel­bė­ti paukš­čiams ga­li ir žmo­gus, ga­min­da­mas ir iš­kel­da­mas tin­ka­mus in­ki­lus paukš­te­liams ge­riau­sio­se vie­to­se. Da­bar pa­ts lai­kas kib­ti į dar­bą ir juos ga­min­ti. Vė­liau jų paukš­te­liams ga­li ir ne­pri­reik­ti.

Tad svei­kin­da­mi pa­va­sa­rį ir su­grįž­tan­čius paukš­čius, pa­si­dar­buo­ki­me jų la­bui, o paukš­te­liai, kaip vi­sa­da, at­si­dė­kos mums gra­žio­mis gies­mė­mis ir gar­džio­mis, svei­ko­mis so­do bei dar­žo gė­ry­bė­mis.

Pa­si­rū­pin­ki­me su­grį­žu­siais paukš­čiais jau da­bar!

Dei­ma PRANC­KŪ­NIE­NĖ,

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko eko­lo­gė

Dei­mos PRANC­KŪ­NIE­NĖS nuo­tr.

Pir­mo­sios ger­vės jau pa­svei­ki­no Ty­tu­vė­nų apy­lin­kes.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas