(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Moters dieną Tytuvėnai pražydo siuvinėtais darbais

2017 m. kovo 18 d.

Kaž­ka­da taip liau­dy­je mėg­tas mo­te­rų už­siė­mi­mas – siu­vi­nė­ji­mas, šian­dien ge­ro­kai pri­mirš­tas. Me­niš­kai iš­siu­vi­nė­ti ta­ke­liai, ser­ve­tė­lės, stal­tie­sės daž­niau­siai gu­li ato­kiau­sio­je siu­vi­nė­to­jos spin­tos len­ty­no­je, kol kam nors pa­do­va­no­ja­mi ar tie­siog ati­duo­da­mi lab­da­rai.

To­kiais pat ke­liais gar­bios ty­tu­vė­niš­kės Ire­nos Mo­sė­jie­nės siu­vi­nė­tos gro­žy­bės pa­te­ko ir į bib­lio­te­ki­nin­kės Da­lios Gal­buo­gie­nės ran­kas. Siu­vi­nė­tų lo­bių pri­si­rin­ko ir švie­sios at­min­ties mu­zie­ji­nin­ko, ra­šy­to­jo, pe­da­go­go Ig­no Vir­žin­to ko­lek­ci­jo­je.

D. Gal­buo­gie­nei at­kak­liai pa­si­dar­ba­vus su siu­vi­nė­tais au­di­niais – at­sar­giai iš­ba­li­nus, iš­krak­mo­li­jus, iš­ly­gi­nus ir iš­tam­pius – jie ta­po dar pa­trauk­les­ni ir Mo­ters die­nos iš­va­ka­rė­se pa­puo­šė Ty­tu­vė­nų bib­lio­te­ką. Už­su­kę į bib­lio­te­ką, lan­ky­to­jai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti ty­tu­vė­niš­kės me­ni­nin­kės Liu­ci­nos Na­cie­nės, bud­rai­tiš­kės Bro­ne­lės Dap­šie­nės, švie­sios at­min­ties kau­niš­kių Va­le­ri­jos Liau­gau­die­nės, Jad­vy­gos Rim­ku­vie­nės ir ki­tų siu­vi­nė­to­jų dar­bų.

Pa­si­džiaug­ti siu­vi­nė­tais dar­bais, pri­si­min­ti jų pa­skir­tį į bib­lio­te­ką rin­ko­si „Ras­ki­los“, „Aus­tė­jos“ klu­bų sen­jo­ros, o po pa­mo­kų at­sku­bė­jo ir mies­te­lio vai­kai. Prie bib­lio­te­ki­nin­kės D. Gal­buo­gie­nės va­sa­rą su­rink­tų kve­pian­čių žo­le­lių ar­ba­tos bu­vo jau­kiai šne­ku­čiuo­ja­ma­si, klau­so­ma­si poe­tės, „Ras­ki­los“ klu­bo va­do­vės Te­re­sės Ri­mu­lai­ty­tės Ga­vė­niai skir­tų ei­lė­raš­čių, vie­nuo­lės, bu­vu­sios cho­rų va­do­vės ir var­go­ni­nin­kės Ro­za­li­jos Rim­ku­tės gies­mių Lie­tu­vai, Liu­ci­nos Na­cie­nės nuo­tai­kin­gų ir šmaikš­čių ei­lė­raš­čių. O moks­lei­viai, iš­klau­sę bib­lio­te­ki­nin­kės ir sen­jo­rų pa­sa­ko­ji­mų apie siu­vi­nė­ji­mo tra­di­ci­jas, įtvir­tin­da­mi vi­sa, ką pa­ma­tė ir iš­gir­do, su­si­run­gė ir ži­nių pa­tik­ri­ni­mo vik­to­ri­no­je.

Jus­ti­na VIR­ŽIN­TIE­NĖ,

Ty­tu­vė­nų kū­rė­jų klu­bo „Aus­tė­ja“ va­do­vė

Da­lios GAL­BUO­GIE­NĖS nuo­tr.

Siu­vi­nė­ti dar­bai pa­puo­šė Ty­tu­vė­nų bib­lio­te­ką.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas