(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Neįgalieji gydosi bendravimu

2017 m. kovo 18 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Neį­ga­lie­ji gy­do­si bend­ra­vi­mu

Ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai neap­rau­da sa­vo ne­ga­lios už­si­da­rę na­muo­se. Jie bend­rau­ja, ke­liau­ja, dai­nuo­ja, mu­zi­kuo­ja, mo­ko­si rank­dar­bių, klau­so­si pa­skai­tų, la­vi­na sa­vo me­ni­nius su­ge­bė­ji­mus.

Nes­le­pia, no­rė­tų dar daug ko, ta­čiau no­rus ri­bo­ja ga­li­my­bės. Apie tai kal­bė­ta ata­skai­ti­nė­je neį­ga­lių­jų drau­gi­jos kon­fe­ren­ci­jo­je.

reginamus@skrastas.lt

Gy­ve­na iš pro­jek­tų ir rė­mė­jų lė­šų

Į kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­ko pil­nas kul­tū­ros cent­ro fo­jė neį­ga­lių­jų ir jų sve­čių. Iš vi­so Neį­ga­lių­jų drau­gi­jai pri­klau­so 156 na­riai. Dau­giau­sia jų iš Kel­mės, Kark­lė­nų, Jo­ham­po­lės kai­mų. 53 na­riai – dar­bin­go am­žiaus.

Atas­kai­tą pa­tei­ku­si Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų drau­gi­jos val­dy­bos na­rė Ele­na Kan­čiaus­kai­tė tvir­ti­no, jog drau­gi­ja gy­ve­na iš pro­jek­ti­nių lė­šų. Jas gau­na iš neį­ga­lių­jų de­par­ta­men­to bei ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės.

Per­nai iš de­par­ta­men­to gau­ta 11,7 tūks­tan­čio, iš Sa­vi­val­dy­bės – 1,3 tūks­tan­čio eu­rų už so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas bend­ruo­me­nė­je.

Dar 400 eu­rų gau­ta iš Svei­ka­tos rė­mi­mo fon­do, 3493 eu­rus drau­gi­ja ga­vo pa­tei­ku­si pro­jek­tą „Neį­ga­lių­jų in­teg­ra­ci­ja per kū­no kul­tū­rą ir spor­tą“. Iš šių pi­ni­gų įsi­gi­jo laz­dų šiau­rie­tiš­kiems pa­si­vaikš­čio­ji­mams, ki­li­mė­lių mankš­tai, da­ly­va­vo spor­to šven­tė­se Ak­me­nė­je ir Še­du­vo­je.

Bend­ra lė­šų su­ma per me­tus sie­kė 16 893 eu­rus. Drau­gi­jos pa­sta­to iš­lai­ky­mui iš­leis­ta 1987 eu­rai, ry­šio pa­slau­goms – 504 eu­rai.

Ki­tos lė­šos nau­do­tos at­ly­gi­ni­mams fi­nan­si­nin­kui, me­no va­do­vui, tre­ne­riui, bū­re­lių va­do­vams, pro­jek­tų vyk­dy­to­jams, so­cia­li­niam drau­di­mui. Be to, pirk­tos me­džia­gos bū­re­lių veik­lai, mu­zi­kos inst­ru­men­tų ir kt.

Drau­gi­jos pir­mi­nin­kė dė­ko­jo bu­vu­siai Sei­mo na­rei Al­mai Mon­kaus­kai­tei už ga­li­my­bę nu­va­žiuo­ti į Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­dą „Duo­kim ga­ro“ bei neį­ga­lių­jų dir­bi­nių pa­ro­das Sei­me ir Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jo­je.

Dė­ko­jo ir rė­mė­jams. Drau­gi­ją siun­to­mis re­mia Ra­min­tos ir To­mo šei­ma iš Vo­kie­ti­jos, UAB „Nor­fos maž­me­na“, Da­lės Liau­dans­kie­nės vais­ti­nė, var­to­to­jų koo­pe­ra­ty­vas „Kel­mės pre­ky­ba“, UAB „Ši­las“, Al­bi­nui Pa­lai­kis, Ne­mi­ra Bar­čiaus­kie­nė, Vil­mai Gru­šie­nė, šei­mos, per­ve­dan­čios 2 pro­cen­tus sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio.

Pir­mi­nin­kė tvir­ti­no, jog iš praė­ju­sių me­tų li­ko per 900 eu­rų lė­šų. Jos pa­nau­do­tos šie­met. Iš­nuo­mo­tas au­to­bu­sas ir nu­pirk­ti bi­lie­tai 30 ak­ty­viau­sių drau­gi­jos na­rių į Šiau­lių are­ną, kur vyks Mo­ti­nos die­nai skir­tas kon­cer­tas.

Die­nas pra­skaid­ri­na užim­tu­mas

Drau­gi­ja or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias veik­las sa­vo na­riams. Vei­kia die­nos užim­tu­mo cent­ras, ku­riam va­do­vau­ja Bi­ru­tė Alū­zie­nė ir Gra­ži­na Ru­dze­vi­čiū­tė. Čia neį­ga­lie­ji lan­ko­si ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę. Per me­tus jiems su­teik­tos 672 pa­slau­gos.

Su­reng­ti Sau­sio 13 –osios ir Ko­vo 11 –osios mi­nė­ji­mai, suor­ga­ni­zuo­tos iš­vy­kos į Anykš­čius, Nai­sius, Lat­vi­ją, Ta­lač­ko­nis, kur vy­ko res­pub­li­ki­nė neį­ga­lių­jų šven­tė.

Kel­miš­kiai da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų drau­gi­jos li­te­ra­tų ir fotog­ra­fų sto­vyk­lo­je.

Į sa­vo ren­gi­nius kel­miš­kiai kvie­čia­si sve­čių iš Ra­sei­nių, Tel­šių, Pak­ruo­jo, Šiau­lių.

23 drau­gi­jos na­riai tu­rė­jo ga­li­my­bę pen­kias die­nas pail­sė­ti Šven­to­jo­je.

Užim­tu­mo cent­re skai­to­mos pa­skai­tos apie svei­ką mi­ty­bą ir svei­ką gy­ven­se­ną.

Drau­gi­jos na­riai su­lau­kia pa­gal­bos

Drau­gi­jos na­riai su­lau­kia pa­gal­bos. Vie­nuo­li­kai šei­mų kar­tą per mė­ne­sį tei­kia­ma pa­gal­ba. Jie mo­ko­mi pa­si­rū­pin­ti neį­ga­liu sa­vo šei­mos na­riu: su­lau­kia pa­ta­ri­mų, kaip tvar­kyti­s bui­ty­je, val­dy­ti li­gą ir ne­ga­lią.

Be to, 16 as­me­nų tei­kia­ma as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga. Drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Ele­na Kan­čiaus­kai­tė pa­de­da pa­si­ruoš­ti ei­nant pas gy­dy­to­ją, pa­ly­di pas gy­dy­to­ją, pa­de­da pa­si­rū­pin­ti as­me­ni­ne hi­gie­na, įsi­gy­ti kom­pen­sa­ci­nės tech­ni­kos prie­mo­nių.

Su dai­na sma­giau

Ne­ma­žas bū­rys neį­ga­lių­jų da­ly­vau­ja me­ni­nių ge­bė­ji­mų la­vi­ni­mo bū­re­ly­je, ku­ria­me tie­siog dai­nuo­ja­ma ir mu­zi­kuo­ja­ma. Bū­re­liui va­do­vau­ja Ro­mas Slunks­nys. Dvi die­nas per sa­vai­tę po ke­tu­rias va­lan­das re­pe­tuo­ja­ma.

Kai ku­rie drau­gi­jos na­riai ( Ed­mun­das La­zaus­kas, Val­du­tė Ei­ro­šie­nė, Ra­ji­na Ri­bi­kaus­kie­nė) an­samb­ly­je dai­nuo­ja jau po de­vy­ne­rius me­tus, nuo pat pra­džių, kai jis su­si­kū­rė. Šiuo me­tu čia dai­nuo­ja Al­do­na Turs­kie­nė, Li­na Tiš­ko­vie­nė, Da­nu­tė Bart­ke­vi­čie­nė, Re­gi­na Jan­kan­tie­nė, Vi­ta­li­ja Leo­na­vi­čie­nė, Ire­nos ir Sta­sio Gla­zaus­kų šei­ma.

An­samb­lis pa­va­din­tas „Sva­jo­ne“. Jis da­ly­va­vo gat­vės mu­zi­kos die­no­je, kon­cer­ta­vo Mai­ro­nių kai­mo bend­ruo­me­nei, Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos ir Pap­rū­džių gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jams, Tel­šiuo­se or­ga­ni­zuo­ja­mo­je šven­tė­je „Pa­bū­ki­me kar­tu“, Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos res­pub­li­ki­nia­me ren­gi­ny­je"Vil­ties paukš­tė“, Ra­sei­niuo­se vy­ku­sio­je poe­zi­jos šven­tė­je.

Rank­dar­biai ju­bi­lia­tams

Užim­tu­mo bū­re­ly­je, ku­riam va­do­vau­ja Van­da But­kie­nė, neį­ga­lie­ji mo­ko­si da­ry­ti įvai­riau­sius rank­dar­bius, ga­min­ti pa­puo­ša­lus. Bū­re­lio na­rių pa­ga­min­tas sa­ges, ka­ro­lius, vė­ri­nius neį­ga­lie­ji do­va­no­ja sa­vo ko­le­goms ju­bi­lie­jų pro­ga. Be to, da­ly­vau­ja mu­gė­se, pa­ro­do­se.

Šiais me­tais neį­ga­lie­ji taip pat tu­ri daug pla­nų. Ke­ti­na vyk­ti į aly­vų šven­tę Do­be­lė­je, nar­ci­zų šven­tę Drus­ki­nin­kuo­se.

„Tu­ri­me daug pla­nų, kvie­ti­mų, di­de­lį bū­rį drau­gų, – sa­kė E. Kan­čiaus­kai­tė. – Ta­čiau ne­tu­rint sa­vo trans­por­to su­dė­tin­ga vi­sur, kur esa­me kvie­čia­mi, iš­vyk­ti. Be to, mū­sų no­rus ri­bo­ja ma­žos pen­si­jos ir neį­ga­lu­mo pa­šal­pos, ku­rios yra vi­siš­kai nea­dek­va­čios mais­to ir vais­tų kai­noms.“

Kon­fe­ren­ci­ją ve­dė Al­do­na Kvin­tu­fe­lie­nė. Neį­ga­liuo­sius svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Izi­do­rius Šim­kus, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Si­gi­ta But­no­rie­nė, ap­gai­les­ta­vu­si, jog neį­ga­lių­jų drau­gi­jo­je dėl per­dėm di­de­lių hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų nu­sto­ta teik­ti skla­bi­mo pa­slau­ga, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė, ko­le­gės iš Šiau­lių.

Au­to­rės nuo­tr.

Neį­ga­lių­jų an­samb­lis „Sva­jo­nė“ su­ren­gė kon­cer­tą.

Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ata­skai­tą pa­tei­ku­si Ele­na Kan­čiaus­kai­tė sa­kė, jog bend­ra­vi­mas pa­de­da nu­ga­lė­ti ne­ga­lią.

Neį­ga­lių­jų drau­gi­jai ra­jo­ne pri­klau­so 156 neį­ga­lie­ji. Į ata­skai­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­ko ne vi­si, ta­čiau bu­vo pil­na sa­lė.

Die­nos užim­tu­mo bū­re­liui va­do­vau­jan­ti Gra­ži­na Ru­dze­vi­čiū­tė rū­pi­na­si neį­ga­lių­jų svei­ka­ti­ni­mu.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />