(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Papuošalai, įkvėpti pavasario

2017 m. kovo 18 d.

Ko­vą įvy­ko net du Vai­dos An­ta­na­vi­čiū­tės pa­puo­ša­lų pa­ro­dų ati­da­ry­mai. Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je su­reng­ta sa­gių pa­ro­da „Sa­gė“, Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta pa­va­sa­ri­nė pa­puo­ša­lų ko­lek­ci­ja „Pink Col­lec­tion“.

Tiek Už­ven­čio, tiek Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kų lan­ky­to­jai jau anks­čiau tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su V. An­ta­na­vi­čiū­tės kū­ry­ba – bib­lio­te­ko­se bu­vo su­reng­tos jos ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos, o prieš Ka­lė­das Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je Vai­da pri­sta­tė pa­puo­ša­lų pa­ro­dą „Grey Col­lec­tion“.

Kal­bė­da­ma apie sa­vo kur­tas sa­ges, V. An­ta­na­vi­čiū­tė sa­kė šią pa­ro­dą ski­rian­ti Tarp­tau­ti­nei mo­ters die­nai. „Jau­čiu po­rei­kį kur­ti ir gra­žin­ti mo­te­ris. Man tai ne dar­bas, o pra­mo­ga. Tei­gia­mi įver­ti­ni­mai ir pri­pa­ži­ni­mas man yra di­džiau­sias at­ly­gis už dar­bą. Atė­jus pa­va­sa­riui no­ri­si dau­giau spal­vų, ryš­kaus ak­cen­to, to­dėl nu­spren­džiau pra­dė­ti sa­gių ko­lek­ci­ją, juk rei­kia puoš­ti ne tik sa­ve, bet ir rū­bą, ku­rį ne­šio­ji. Šy­lant orams itin no­ri­si puoš­tis, to­dėl ku­ria­mų pa­puo­ša­lų ko­lek­ci­jų vis dau­gės. Svar­bu, kad kiek­vie­nas ma­no ku­ria­mas pa­puo­ša­las at­ras­tų sa­vo šei­mi­nin­kę“, – sa­kė pa­ro­dos au­to­rė.

Į pa­puo­ša­lų pa­ro­dos „Pink Col­lec­tion“ pri­sta­ty­mą su­si­rin­ku­siems Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams V. An­ta­na­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, kad pir­mą­jį sa­vo pa­puo­ša­lą – aus­ka­rus – su­kū­rė prieš aš­tuo­ne­rius ar de­vy­ne­rius me­tus, o rim­čiau į šią kū­ry­bą pa­si­nė­rė ar­tė­jant ka­lė­di­niam pe­rio­dui. Pri­si­pir­ku­si įvai­riau­sių pa­puo­ša­lams kur­ti rei­ka­lin­gų prie­mo­nių, pra­dė­jo jas dė­lio­ti, de­rin­ti, ver­ti. Gam­to­je vy­rau­jan­ti žie­mos ra­mu­ma įkvė­pė švel­nių pil­kų at­spal­vių pa­puo­ša­lų ko­lek­ci­ją, tuo tar­pu bun­dan­tis pa­va­sa­ris pa­ska­ti­no rink­tis ryš­kes­nių spal­vų de­ta­les.

Re­gi­na KAR­PIE­NĖ

Vir­gi­ni­ja NA­VI­KIE­NĖ

Bib­lio­te­ki­nin­kės

Bib­lio­te­kos nuo­tr.

Vai­da An­ta­na­vi­čiū­tė per žie­mą su­kū­rė dau­gy­bę pa­puo­ša­lų.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas