(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Savanoriauja lietuvaitė

2017 m. kovo 18 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Kel­miš­kė Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė nuo va­sa­rio 3 die­nos sa­va­no­riau­ja Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je.

Gam­tot­var­kos va­dy­bos stu­di­jas bai­gu­si mer­gi­na sa­kė, jog sa­va­no­riš­kas dar­bas jai bu­vo la­bai įdo­mus, su­tei­kė nau­jų ži­nių, pa­tir­ties.

daliak@skrastas.lt

Kel­miš­kė Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė pir­mą kar­tą nu­spren­dė iš­ban­dy­ti sa­va­no­rys­tę.

„Su­ži­no­jau apie pro­jek­tą „At­rask sa­ve“, su­si­ti­kau su pro­jek­to koor­di­na­to­re Ri­ma Bi­vai­nie­ne. Ji ir pa­sa­kė man, jog ga­liu sa­va­no­riau­ti. Pa­ma­čiau, jog sa­va­no­riau­ti kvie­čia Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja. Taip ir at­si­dū­riau Ty­tu­vė­nuo­se“, – pa­sa­ko­jo Ind­rė.

Mer­gi­na sa­va­no­ria­vi­mą Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je pa­si­rin­ko at­si­žvelg­da­ma į įgy­tą spe­cia­ly­bę – kel­miš­kė yra bai­gu­si gam­tot­var­kos va­dy­bos stu­di­jas.

Per mė­ne­sį Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je sa­va­no­rė spė­jo nu­veik­ti ne­ma­žai ir di­rek­ci­jai, ir jai pa­čiai įdo­mių, nau­din­gų dar­bų. I. Vyš­niaus­kai­tei di­rek­ci­jos dar­buo­to­jai ap­ro­dė Par­ko te­ri­to­ri­ją. Sa­va­no­rei te­ko pa­dė­ti ar­chy­vuo­ti do­ku­men­tus, ma­tuo­ti de­guo­nies kie­kį eže­re, reng­ti Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­dą. Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė kaip ko­mi­si­jos na­rė ver­ti­no Lan­ky­to­jų in­for­ma­vi­mo cent­re eks­po­nuo­tas le­syk­lė­les.

La­bai di­de­lį įspū­dį kel­miš­kei pa­li­ko iš­vy­ka ap­lin­kui Apu­šio eže­rą. Su­ža­vė­jo nuo­sta­bus gam­to­vaiz­dis.

„Pir­mą­ja sa­va­no­rys­te tik­rai ne­nu­si­vy­liau, esu la­bai pa­ten­kin­ta. Įgi­jau nau­jų ži­nių, pa­tir­ties. Jei atei­ty­je pa­si­tai­ky­tų pro­ga, ko ge­ro, vėl sa­va­no­riau­čiau“, – pa­žy­mė­jo Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė.

Kel­miš­kė sa­kė, jog ji iki šio­lei nė­ra dir­bu­si pa­gal įgy­tą spe­cia­ly­bę. Bet Idar­bo in­ten­sy­viai ieš­ko­si. La­bai no­rė­tų įsi­dar­bin­ti ir įsi­tvir­tin­ti Lie­tu­vo­je. Apie dar­bą ir gy­ve­ni­mą už­sie­ny­je ji ne­sva­jo­ja.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė – ne pir­mo­ji ir ne vie­nin­te­lė sa­va­no­rė.

Anks­čiau čia yra sa­va­no­ria­vę už­sie­nio (Eu­ro­pos sa­va­no­riš­kos tar­ny­bos) bei Lie­tu­vos (Jau­ni­mo sa­va­no­riš­kos tar­ny­bos) sa­va­no­riai. Per­nai va­sa­rą, rugp­jū­čio 1-14 die­no­mis, vy­ko tarp­tau­ti­nė sa­va­no­rių sto­vyk­la, ku­rio­je da­ly­va­vo 8 sa­va­no­riai iš įvai­rių že­my­nų.

Ne­se­niai į Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nį par­ką at­vy­ko sa­va­no­ris iš Pran­cū­zi­jos, lau­kia­ma sa­va­no­rio iš Ita­li­jos.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko nuo­tr.

Gam­tot­var­kos va­dy­bos stu­di­jas bai­gu­siai Ind­rei Vyš­niaus­kai­tei la­bai pa­ti­ko pir­mo­ji sa­va­no­rys­tė Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je. „Įgi­jau nau­jų ži­nių, pa­tir­ties. Jei atei­ty­je pa­si­tai­ky­tų pro­ga, ko ge­ro vėl sa­va­no­riau­čiau“, – sa­kė.

Kel­miš­kei Ind­rei Vyš­niaus­kai­tei, sa­va­no­riau­jan­čiai Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je, te­ko ma­tuo­ti de­guo­nies kie­kį eže­re.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas