(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Kelmės rajone

Apie projektus ir problemas

2017 m. kovo 18 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, į ku­rią pa­kvies­ti ra­jo­ne ir Šiau­lių ap­skri­ty­je dir­ban­tys žur­na­lis­tai. Apž­velg­tas ra­jo­no biu­dže­tas, vyk­do­mi pro­jek­tai ir pro­ble­mos.

reginamus@skrastas.lt

Pi­ni­gų už­teks

Me­ro ka­bi­ne­te su žur­na­lis­tais su­si­ti­ko ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, jo pa­va­duo­to­jas Izi­do­rius Šim­kus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sin­ke­vi­čie­nė, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vir­gi­ni­ja Čer­kaus­kie­nė.

Kal­bė­ta apie šių me­tų ra­jo­no biu­dže­tą. Pla­nuo­ja­ma gau­ti 28,3 mi­li­jo­no eu­rų pa­ja­mų. Lė­šų tu­rė­tų už­tek­ti pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui, biu­dže­ti­nių įstai­gų 11 mė­ne­sių at­ly­gi­ni­mams ir gruo­džio mė­ne­sio avan­sams.

Su­rink­ti mo­kes­čiai ir do­ta­ci­jos su­da­rys 27,4 mi­li­jo­no eu­rų, 99 tūks­tan­čiai eu­rų li­ku­tis iš praė­ju­sių me­tų bei 930 tūks­tan­čių eu­rų pa­sko­lų. Grą­žin­ti pa­sko­lų šie­met rei­kės 945 tūks­tan­čius eu­rų.

Pas­te­bė­ta, jog šie­met ma­žiau lė­šų bus per­skirs­to­ma.

Ti­ki­ma­si baig­ti Kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­ją

Vie­nas iš svar­biau­sių šiuo me­tu vyk­do­mų pro­jek­tų Kel­mės kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­ja ir mo­der­ni­za­vi­mas.

Pir­ma­ja­me eta­pe šiam pro­jek­tui gau­ta 1 mi­li­jo­nas 87 tūks­tan­čiai eu­rų vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų fon­do lė­šų. Už šiuos pi­ni­gus su­tvar­ky­ta bib­lio­te­ka, pa­keis­tas pa­sta­to sto­gas, du­rys ir lan­gai.

Ant­ra­ja­me eta­pe gau­ti 396 tūks­tan­čiai eu­rų. Jie pa­nau­do­ti sta­ty­bos, nuo­te­kų, šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­mų įren­gi­mo dar­bams.

Tre­čia­ja­me eta­pe skirta1 mi­li­jo­nas 273 tūks­tan­čiai eu­rų. Šios lė­šos nau­do­ja­mos sce­nos me­cha­niz­mų mo­der­ni­za­vi­mui, kė­dėms ir ki­tai di­džio­sios ir ma­žo­sios sa­lė įran­gai.

Bend­ra su­ma, ku­rios pri­reiks vi­siems kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­jos ir mo­der­ni­za­vi­mo dar­bams, 3 mi­li­jo­nai 905 tūks­tan­čiai eu­rų. Pro­jek­tas fi­nan­suo­jams ir koo­pe­ruo­tų Eu­ro­pos są­jun­gos, vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų fon­do bei sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai pa­si­džiau­gė, jog Kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­jos ir mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tas lai­ko­mas pa­vyz­di­niu vi­so­je ša­ly­je. Pui­kiai iš­nau­do­tos vi­sos erd­vės. At­si­ra­do dau­giau pa­tal­pų įvai­riai veik­lai: bu­vu­sia­me fo­je įreng­ta pa­pil­do­ma sa­lė, po­že­mi­nė­je da­ly­je įkur­tas Ama­tų cent­ras, bu­vu­sia­me kie­me­ly­je – ga­le­ri­ja, bai­gia­ma įreng­ti Ma­žo­jo teat­ro sa­lė ir mo­der­ni sce­na. Liks tik pa­sku­ti­nie­ji dar­bai.

Vi­są de­šimt­me­tį už­si­te­sę re­konst­ruk­ci­jos dar­bai šie­met tu­rė­tų baig­tis.

Šie­met bus pra­dė­ta Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los vi­daus tvar­ky­bos dar­bai. Jiems pri­reiks 180 tūks­tan­čių eu­rų.

Spor­to cent­rui dau­giau kaip 5 mi­li­jo­nai

A. Mac­ke­vi­čiaus mik­ro­ra­jo­ne iš­ki­lo dar vie­nas mo­der­nus pa­sta­tas dau­gia­funk­cis spor­to cent­ras. Šie­met bai­gia­si pir­ma­sis sta­ty­bos eta­pas. Įsi­sa­vin­ta 3 mi­li­jo­nai 56 tūks­tan­čiai eu­rų.

Pa­baig­ti sta­ty­bą dar rei­kės 1 mi­li­jo­no 600 tūks­tan­čių eu­rų. Šios lė­šos rei­ka­lin­gos įran­gai. Šie­met Sa­vi­val­dy­bė šiam pro­jek­tui skirs 400 tūks­tan­čių eu­rų, Spor­to de­par­ta­men­tas – 700 tūks­tan­čių eu­rų.

Ant­ra­ja­me eta­pe bus tvar­ko­ma Dau­gia­funk­cio spor­to cent­ro ap­lin­ka. Ti­ki­ma­si, jog atei­nan­čiais me­tais jis bus ati­duo­tas eksp­loa­ta­ci­jai.

Iš vi­so spor­to cent­ras kai­nuos 5 mi­li­jo­nus 333 tūks­tan­čius eu­rų.

Bu­vo pla­nuo­ta sta­ty­ti ir ba­sei­ną. Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai abe­jo­jo, ar gau­tų iš vals­ty­bės lė­šų ir ar so­li­džia da­li­mi ga­lė­tų pri­si­dė­ti sa­vi­val­dy­bė.

Ke­ti­na­ma ieš­ko­ti par­tne­rių tarp pri­va­čių vers­li­nin­kų, ku­rie im­tų­si šio pro­jek­to.

Bus tvar­ko­ma pa­grin­di­nė gat­vė

Jau įvy­ko vie­šie­ji pir­ki­mai su­tvar­ky­ti Kel­mės mies­to Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vės da­lį nuo švie­so­fo­ro iki til­to per Vil­bė­no upe­lį. Pir­ma­ja­me eta­pe šiam pro­jek­tui bus ski­ria­ma 1 mi­li­jo­nas 696 tūks­tan­čiai eu­rų, ant­ra­ja­me eta­pe – 666 tūks­tan­čiai eu­rų.

Vie­šuo­sius pir­ki­mus skel­bė Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­ja. Ji pa­si­rū­pins su­tvar­ky­ti va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, Sa­vi­val­dy­bė įrengs ša­li­gat­vius ir dvi­ra­čių ta­kus, pa­si­rū­pins gat­vės ap­švie­ti­mu bei lie­taus ka­na­li­za­ci­ja.

Pro­jek­tui bus koo­pe­ruo­ja­mos Eu­ro­pos są­jun­gos, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės lė­šos.

Po­ky­čiai Ty­tu­vė­nuo­se

Reikš­mi­gi po­ky­čiai vyks­ta ir Ty­tu­vė­nuo­se. Tvar­ko­ma cent­ri­nė mies­to aikš­tė, su­tvar­ky­tos Mai­ro­nio ir S. Ro­me­rie­nės gat­vės. Pa­reng­ti J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Ši­lu­vos gat­vių tvar­ky­bos pro­jek­tai.

Ti­ki­ma­si pra­dė­ti sta­ty­ti kul­tū­ros cent­rą, ku­rio lau­kia ne tik pa­tys ty­tu­vė­niš­kiai, bet ir va­sa­ro­to­jai bei ki­ti mies­to sve­čiai.

Ka­dan­gi kaip da­lis kul­tū­ros cent­ro pa­tal­pų bus pa­nau­do­tos se­no­jo pa­što pa­sta­tas, čia bus įren­gia­mos bend­ruo­me­ni­nės pa­tal­pos, o prie­sta­te – kul­tū­ros cent­ras.

Sa­vi­val­dy­bė tam pa­si­ruo­šu­si skir­ti mi­li­jo­ną eu­rų. Da­lį lė­šų ti­ki­ma­si gau­ti iš Eu­ro­pos są­jun­gos fon­dų bei val­sy­bės.

Skau­džio­sios pro­ble­mos

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ap­tar­tos ir skau­džiau­sios ra­jo­no pro­ble­mos – sa­vi­žu­dy­bės bei vai­kų ne­prie­žiū­ra bei smur­tas prieš vai­kus.

Ka­dan­gi ra­jo­nas yra vie­nas iš pir­mau­jan­čių Lie­tu­vo­je pa­gal sa­vi­žu­dy­bių skai­čių, sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos me­mo­ran­du­mą. Ap­mo­ky­ta 180 žmo­nių, ku­rie at­liks pre­ven­ci­nį dar­bą. Pat­vir­tin­tas sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos al­go­rit­mas – se­ka veiks­mų, ku­riuos tu­ri at­lik­ti tar­pu­sa­vy­je bend­rau­jan­čios ži­ny­bos.

Pris­ta­ty­ta smur­to prieš vai­kus ir smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je si­tua­ci­ja. Iš­kel­ta pro­ble­ma, jog trūks­ta glo­bė­jų šei­mų. Išei­ties ieš­ko­ma Lu­pi­kuo­se ban­dant įkur­ti Vi­jur­kų glo­bos na­mų pa­da­li­nį.

Au­to­rės nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai bei sky­rių ve­dė­jos žur­na­lis­tus in­for­ma­vo apie pa­sie­ki­mus ir pro­ble­mas.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

STT, 2017-03-27 13:38
Savižudybės priežastis ne paslaptis yra alkoholis.Tad pirma reikia jį pažaboti, o ne tuščiai steigti darbo vietas ir vėl švaistyti pinigus. Reikia kad žmonės atrastu veiklos be alkoholio vartojimo ypač jaunimas. Sporto centras galėtų tam puikiai pasitarnauti. Reikėtų plėsti sporto veiklos spektrą tarkim kaip tenisas, futbolas, plaukimas(aišku ne biliardą). Reikia remti šias sporto šakas, sukurti geras sąlygas sportuoti vien paprastos salės turėjimas nieko nepakeis.

Kl, 2017-03-27 13:22
Sukišta tiek pinigų į sporto centrą ir baseino nebus.. kaip suprantama nebus nei teniso aikštės nei futbolo aikštės.. .Pastatė skarabonkės pastatą su paprasta salę, geriausių atveju padarys bilijardinę rusyje ar baulingą ,kur kaip žinia yra vartojamas alkoholis ir renkasi tokia bublika kur gera terpė bantitizmui veistis.. kur aišku su sportu ir sveikata neturi nieko bendro. ir nusiplaus rankas.Na toks neefektyvus pinigų švaistymas jau tampa Kelmės rodomuoju ženklu.

petras, 2017-03-20 14:50
Va, kaip aiškiai išdėstyta ateitis. Dažniau atvirai prisistatytų, nebūtų jokių skandalų.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />