(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Šaukėnuose – Nepriklausomybės atkūrimo šventė

2017 m. kovo 18 d.

Kovo10-11 die­no­mis Šau­kė­nuo­se mi­nė­ta Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šven­tė.

Penk­ta­die­nį ren­gi­niai pra­si­dė­jo ak­ci­ja „Jau­no­ji de­mok­ra­ti­nės Lie­tu­vos vals­ty­bės kar­ta tie­sia ran­ką se­na­jai pa­sau­lio de­mok­ra­ti­jai“.

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas mi­nė­ji­mas „Svei­ki­nu Lie­tu­vą“. „Lie­tu­va, iš­lik per am­žiaus, lais­va ir ga­lin­ga, ge­rų ir są­ži­nin­gų, kū­ry­biš­kų, pa­trio­tiš­kų žmo­nių la­bui“, – sa­kė ren­gi­nio ve­dė­jai, Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Ren­gi­nys su­lau­kė gar­bin­gų sve­čių, tarp ku­rių bu­vo Šau­lių są­jun­gos at­sto­vų, ra­jo­no va­do­vų.

Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kė eks­po­zi­ci­ja „Put­vins­kių gy­ve­ni­mas ir veik­la“. Eks­po­nuo­ja­mi įvai­rūs spau­di­niai, nuo­trau­kos, do­ku­men­tai, už­ra­šy­ti, bet dar nie­kur ne­pub­li­kuo­ti pri­si­mi­ni­mai.

Išs­kir­ti­nis ak­cen­tas – Val­do Pūt­vio-Put­vins­kio ai­nių Ju­li­jos Pūt­vy­tės-Da­ni­liaus­kie­nės, Gied­rės Gu­čai­tės, Au­gio Gu­čo, Vik­to­ri­jos Da­ni­liaus­kai­tės, Da­lės Da­ni­liaus­kai­tės, Sta­sio Pūt­vio kū­ry­bos pa­ro­dos ati­da­ry­mas.

Ko­vo 12-ąją Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos sta­dio­ne su­reng­tas tra­di­ci­nis bė­gi­mas, skir­tas Ko­vo 11-ąjai at­min­ti.

Ant gim­na­zi­jos sie­nos abu va­ka­rus bu­vo de­monst­ruo­ja­mas vi­zua­li­nis pro­jek­tas „Že­mai­ti­jos kraš­to slė­pi­niai“.

Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo mi­nė­ji­mą Šau­kė­nuo­se su­ren­gė Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras, Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­ja.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Da­lios KAR­PA­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Prie Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai ir šau­kė­niš­kiai mo­kė­si šok­ti liau­diš­kų šo­kių.

Dai­na­vo ma­žie­ji šau­kė­niš­kiai.

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­ta sep­ty­nių Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio ai­nių kū­ry­bos dar­bų pa­ro­da.

Vik­to­ro GUN­DA­JE­VO nuo­tr.

Ant gim­na­zi­jos sie­nos bu­vo de­monst­ruo­ja­mas vi­zua­li­nis pro­jek­tas „Že­mai­ti­jos slė­pi­niai“.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas