(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Vaiguvoje – „Trijų kartų“ vakaronė

2017 m. kovo 18 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Vai­gu­vos kul­tū­ros na­muo­se su­reng­ta „Tri­jų kar­tų“ va­ka­ro­nė. Pa­bū­ti drau­ge su­si­rin­ko ir jau­ni, ir vy­res­ni vai­gu­viš­kiai.

Pa­si­da­li­nę į tris ko­man­das, va­ka­ro­nės da­ly­viai su­si­run­gė vik­to­ri­no­je. Nors, kaip įpras­ta sa­ky­ti, nu­ga­lė­jo drau­gys­tė, ge­riau­siai pa­si­ro­dė sen­jo­rų ko­man­da.

daliak@skrastas.lt

Penk­ta­die­nio va­ka­rą į Vai­gu­vos kul­tū­ros na­mus rin­ko­si ir jau­ni, ir vy­res­ni vai­gu­viš­kiai, kar­tu pa­bū­ti „Tri­jų kar­tų“ va­ka­ro­nė­je.

Va­ka­ro­nės da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į jau­ni­mo, vi­du­ri­nio am­žiaus ir sen­jo­rų ko­man­das, ku­rioms te­ko at­sa­ky­ti į įvai­rius klau­si­mus iš Lie­tu­vos is­to­ri­jos, geog­ra­fi­jos, spor­to, po­li­ti­kos. Ne­pa­mirš­tas ir Kel­mės kraš­tas, ir Vai­gu­va.

Ko­man­doms ne­trū­ko ir links­mų už­duo­čių. Vik­to­ri­nos ren­gė­jai pa­gal įvai­rius lai­ko­tar­pius pa­rin­ko šo­kių už­duo­tį. Išt­rau­kę bur­tus, sen­jo­rai šo­ko lom­ba­dą, jau­ni­mas – ro­ken­ro­lą, vi­du­ri­nio­ji kar­ta – let­kį. Rei­kė­jo su­rink­ti „pa­bi­ru­sius“ dvie­jų pa­tar­lių žo­džius ir su­dė­ti vie­ną pa­tar­lę. Py­ra­go re­cep­tą te­ko per­skai­ty­ti kle­bo­no, liūd­na ir dai­nuo­ja­mą­ja in­to­na­ci­ja. Vi­du­ri­nio­sios kar­tos at­sto­vams pa­si­se­kė – jų ko­man­do­je bu­vęs Vai­gu­vos pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Kur­ti­nai­tis teks­tą per­skai­tė ir kaip pa­moks­lą, ir su­gie­do­jo.

Ko­man­dos bu­vo pa­si­ruo­šu­sius sta­lus ir pri­sta­tė sa­vo kar­tos po­pu­lia­riau­sius, mėgs­ta­miau­sius pa­tie­ka­lus.

Ant jau­ni­mo sta­lo pui­ka­vo­si ke­ba­bai, Spri­te“ bu­te­liu­kai, „čip­sai“. Vi­du­ri­nio­ji kar­ta vai­ši­no spur­go­mis su mė­sa, tu­rė­jo net čiul­pi­nu­kų-gai­de­lių ant pa­ga­liu­ko iš skaid­raus cuk­raus.

Sen­jo­rai at­si­ne­šė sil­kės, bul­vių su lu­pe­no­mis, duo­nos, už­tep­tos kiau­lie­nos tau­kais ir pa­bars­ty­tos drus­ka. To­kia už­te­pė­lė se­no­vė­je bu­vo la­bai po­pu­lia­ri, ska­ni, pa­so­ti­nan­ti po sun­kių dar­bų. Vi­sų kar­tų at­sto­vai ra­ga­vo vi­sus pa­tie­ka­lus, nė vie­no ne­pei­kė.

Ga­vė­nios me­tą va­ka­ro­nė­je ne­bu­vo al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir per­ne­lyg di­de­lių links­my­bių.

Sus­kai­čia­vus vi­sas lai­mė­tas už­duo­tis, paaiš­kė­jo, jog nu­ga­lė­jo sen­jo­rų ko­man­da.

Va­ka­ro­nė­je liau­diš­kų kū­ri­nių – dai­nų, šo­kių – at­li­ko ko­lek­ty­vas „Ra­mo­čia“.

Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Vai­gu­vos kul­tū­ros na­mai, Jau­ni­mo bend­ruo­me­nė „Ly­de­riai“, Vai­gu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

Ro­mos KVIET­KU­VIE­NĖS nuo­tr.

Ko­man­dos at­li­ko ir rim­tas, ir links­mas už­duo­tis, mo­kė­si šo­kių, žai­di­mų.

Se­no­viš­kas val­gis – už­te­pė­lė su smal­čium – kiau­lie­nos tau­kais.

Ren­gi­nį iš­ra­din­gai ve­dė Orin­ta Ar­laus­kai­tė ir Val­das Lu­ko­še­vi­čius.

Vai­gu­vo­je su­reng­to­je „Tri­jų kar­tų“ va­ka­ro­nė­je ne­trū­ko ge­ros nuo­tai­kos.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas