(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Žemdirbių susirinkime – apie paukščių gripą ir kiaulių marą

2017 m. kovo 18 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Tra­di­ciš­kai, kaip ir kiek­vie­ną pir­mą­jį mė­ne­sio penk­ta­die­nį, ko­vo pra­džio­je įvy­ko žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas.

Daug dė­me­sio su­si­rin­ki­me skir­ta šian­die­nos ak­tua­li­joms – paukš­čių gri­pui, šer­nų ma­rui, ar­tė­jan­čiam pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mui.

daliak@skrastas.lt

Kel­mės ra­jo­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Arū­nas Vi­lei­kis sa­kė, jog grei­tai plin­tan­ti pa­vo­jin­ga už­kre­čia­mo­ji paukš­čių li­ga, ku­ria ser­ga tiek na­mi­niai, tiek ir lau­ki­niai paukš­čiai, iš Eu­ro­pos nie­kur ne­bu­vo pa­si­trau­ku­si. Pas­ta­rai­siais me­tais paukš­čių gri­pas la­biau dis­lo­ka­vo­si pie­ti­nė­je Eu­ro­pos da­ly­je. Ne­se­niai paukš­čių gri­po at­ve­jai nu­sta­ty­ti ir Lie­tu­vo­je.

Pap­ras­tai mig­ruo­jan­tys lau­ki­niai van­dens paukš­čiai yra na­tū­ra­lūs paukš­čių gri­po vi­ru­so ne­šio­to­jai. Na­mi­niai paukš­čiai yra ypač im­lūs paukš­čių gri­po vi­ru­sui, nuo li­gos ga­li nu­gaiš­ti vi­si už­si­krė­tę paukš­čiai.

Na­mi­niai paukš­čiai ga­li už­si­krės­ti pa­te­kę į už­krės­tą ap­lin­ką, les­da­mi už­krės­tą le­sa­lą ar­ba ger­da­mi už­krės­tą van­de­nį. Paukš­čių gri­pas per­duo­da­mas ir per už­krės­tą in­ven­to­rių, dra­bu­žius, ava­ly­nę. Užk­rės­to­se iš­ma­to­se vi­ru­sas ap­tin­ka­mas net iki 105 die­nų, ta­čiau tai pri­klau­so nuo ap­lin­kos są­ly­gų. Di­džiau­sią ti­ki­my­bę už­si­krės­ti paukš­čių gri­pu tu­ri paukš­čiai, lai­ko­mi at­vi­ruo­se van­dens tel­ki­niuo­se ir prie jų.

„La­bai rea­lus pa­vo­jus, kad su pa­va­sa­ri­ne paukš­čių mig­ra­ci­ja bus at­neš­tas ir paukš­čių gri­pas“, – pa­žy­mė­jo A. Vi­lei­kis.

Paukš­čių mig­ra­ci­jos lai­kas – ko­vo, rug­sė­jo-spa­lio mė­ne­siai. Pa­gal Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius įsa­ky­mą, pri­va­lo­ma lai­ky­ti na­mi­nius paukš­čius už­da­ro­se pa­tal­po­se ar leis­ti į lau­ką, bet lai­ky­ti ap­tver­to­se pa­tal­po­se, ku­rio­se nė­ra ga­li­my­bės kon­tak­tuo­ti su lau­ki­niais paukš­čiais.

Ra­dus nu­gai­šu­sį lau­ki­nį van­dens paukš­tį, pra­neš­ti apie tai Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai. Lies­ti paukš­čio ne­rei­kė­tų.

Nors tie­sio­giai paukš­čių gri­pas pa­vo­jaus žmo­gui ne­ke­lia, bet pa­da­ro di­džiu­lę eko­no­mi­nę ža­lą. 2016 me­tais Eu­ro­pos Są­jun­go­je už­re­gist­ruo­ta 830 paukš­čių gri­po ži­di­nių, su­nai­kin­ti sep­ty­ni mi­li­jo­nai paukš­čių. Lau­ki­nė­je fau­no­je per praė­ju­sius ir šiuos me­tus už­fik­suo­ti 345 šio su­si­rgi­mo at­ve­jai: Vo­kie­ti­jo­je – 140, Len­ki­jo­je – pen­ki, Da­ni­jo­je – 35, Lie­tu­vo­je – du.

Nie­kur, pa­sak A. Vi­lei­kio, ne­din­go ir kiau­lių ma­ras, nors vals­ty­bės ly­gio ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja at­šauk­ta praė­ju­sių me­tų gruo­dį. 2017 me­tais už­re­gist­ruo­tas 161 af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­si­krė­tęs šer­nas, nau­jas ži­di­nys kiau­lių ūky­je Bir­žų ra­jo­ne. Per me­tus kiau­lių ma­ras api­ma maž­daug pen­kias sa­vi­val­dy­bes.

Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Joa­na Mi­liaus­kie­nė sa­kė, jog va­sa­rio 28 die­ną Šiau­liuo­se vy­ko se­mi­na­ras apie ar­tė­jan­tį pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mą, ku­ria­me da­ly­va­vo ir ke­le­tas kel­miš­kių ūki­nin­kų. Tu­rin­tie­ji elekt­ro­ni­nius pa­štus, su­lau­kė se­mi­na­ro me­džia­gos.

Ant­ra­die­nį Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros Že­mės ūkio pa­ra­mos ir ko­ky­bės sky­riaus spe­cia­lis­tai at­vy­ko į Kel­mę, į se­mi­na­rą. Bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir apie šių me­tų pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mą, ir apie ki­tas Kai­mo plėt­ros prie­mo­nes.

J. Mi­liaus­kie­nė pa­žy­mė­jo, jog ko­vo mė­ne­sį nu­ma­ty­ti ap­lin­ko­sau­gi­niai tik­ri­ni­mai, taip pat tik­ri­ni­mai, gau­nan­tie­siems su­sie­tą­ją pa­ra­mą už gal­vi­jus.

Su­si­rin­ki­me apie vals­ty­bi­nių miš­kų ap­sau­gą, prie­žiū­rą, nau­do­ji­mą pa­sa­ko­jo Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos Vals­ty­bi­nės miš­kų kont­ro­lės sky­riaus Šiau­lių te­ri­to­ri­nio po­sky­rio vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Egi­di­jus Juo­dis.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas