(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Parduoda

2017 m. kovo 18 d.

KEL­MĖS RA­JO­NO SA­VI­VAL­DY­BĖS AD­MI­NIST­RA­CI­JA AUK­CIO­NO BŪ­DU PAR­DUO­DA:

1. Pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8010, bend­ras plo­tas 278,27 kv. m, mal­ki­nės pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8020, ki­tus in­ži­ne­ri­nius sta­ti­nius – kie­mo sta­ti­nius (šu­li­nys, tua­le­tas), uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8031, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą 0,9826 ha plo­to že­mės skly­pą, ka­dast­ro Nr.5458/0001:430 Pet­ra­liš­kės k. v., esan­čius Kra­žan­tės g. 17, Pet­ra­liš­kės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 8 788,55 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 2 988,55 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50,00 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 878,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-26, 10 val.

2. Mu­zie­jaus pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5484-5000-1014, bend­ras plo­tas 199,21 kv. m, ki­tus in­ži­ne­ri­nius sta­ti­nius – kie­mo sta­ti­nius (šu­li­nys, tua­le­tas), uni­ka­lus Nr. 5484-5000-1036, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą 0,1272 ha plo­to že­mės skly­pą, ka­dast­ro Nr. 5428/0005:748 Kra­žių k. v., esan­čius Vy­tau­to g. 23, Kra­žiai, Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 2 910,00 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 610,00 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50,00 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 291,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-26, 11 val.

Do­ku­men­tų da­ly­vau­ti auk­cio­ne re­gist­ra­ci­jos pradžia–2017-04-24, 9 val., pabaiga–2017-04 -25, 16 val., ad­re­sas: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė (212 ka­bi­ne­tas). Auk­cio­no da­ly­vio re­gist­ra­vi­mo mo­kes­tis ir ga­ran­ti­nis įna­šas tu­ri bū­ti su­mo­kė­ti iki do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo re­gist­ruo­ti. As­me­nys, auk­cio­no da­ly­viai, do­ku­men­tus re­gist­ruo­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne pa­tei­kia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riui, Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė­je (212 ka­bi­ne­tas). Dar­buo­to­jas, at­sa­kin­gas už pro­gra­mos vyk­dy­mą: Al­do­na Ku­čins­kie­nė, vyr. spe­cia­lis­tė, tel. (8 427) 69063, el. pa­štas – al­do­na.kucinskiene@kelme.lt. Auk­cio­nas vyks Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė­je, 212 ka­bi­ne­te, tie­sio­giai, va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to daik­tų par­da­vi­mo vie­šo­jo auk­cio­no bū­du tvar­kos ap­ra­šu (pa­tvir­tin­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2014-10-28 nu­ta­ri­mu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252). Par­duo­da­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vie­šo­jo auk­cio­no są­ly­gos skel­bia­mos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je: http://www.kel­me.lt/Privatizavimas33762.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė

Užs. Nr. 346153

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />