(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Parduoda

2017 m. kovo 18 d.

KEL­MĖS RA­JO­NO SA­VI­VAL­DY­BĖS AD­MI­NIST­RA­CI­JA AUK­CIO­NO BŪ­DU PAR­DUO­DA:

1. Pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8010, bend­ras plo­tas 278,27 kv. m, mal­ki­nės pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8020, ki­tus in­ži­ne­ri­nius sta­ti­nius – kie­mo sta­ti­nius (šu­li­nys, tua­le­tas), uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8031, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą 0,9826 ha plo­to že­mės skly­pą, ka­dast­ro Nr.5458/0001:430 Pet­ra­liš­kės k. v., esan­čius Kra­žan­tės g. 17, Pet­ra­liš­kės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 8 788,55 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 2 988,55 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50,00 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 878,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-26, 10 val.

2. Mu­zie­jaus pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5484-5000-1014, bend­ras plo­tas 199,21 kv. m, ki­tus in­ži­ne­ri­nius sta­ti­nius – kie­mo sta­ti­nius (šu­li­nys, tua­le­tas), uni­ka­lus Nr. 5484-5000-1036, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą 0,1272 ha plo­to že­mės skly­pą, ka­dast­ro Nr. 5428/0005:748 Kra­žių k. v., esan­čius Vy­tau­to g. 23, Kra­žiai, Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 2 910,00 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 610,00 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50,00 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 291,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-26, 11 val.

Do­ku­men­tų da­ly­vau­ti auk­cio­ne re­gist­ra­ci­jos pradžia–2017-04-24, 9 val., pabaiga–2017-04 -25, 16 val., ad­re­sas: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė (212 ka­bi­ne­tas). Auk­cio­no da­ly­vio re­gist­ra­vi­mo mo­kes­tis ir ga­ran­ti­nis įna­šas tu­ri bū­ti su­mo­kė­ti iki do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo re­gist­ruo­ti. As­me­nys, auk­cio­no da­ly­viai, do­ku­men­tus re­gist­ruo­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne pa­tei­kia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riui, Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė­je (212 ka­bi­ne­tas). Dar­buo­to­jas, at­sa­kin­gas už pro­gra­mos vyk­dy­mą: Al­do­na Ku­čins­kie­nė, vyr. spe­cia­lis­tė, tel. (8 427) 69063, el. pa­štas – al­do­na.kucinskiene@kelme.lt. Auk­cio­nas vyks Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė­je, 212 ka­bi­ne­te, tie­sio­giai, va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to daik­tų par­da­vi­mo vie­šo­jo auk­cio­no bū­du tvar­kos ap­ra­šu (pa­tvir­tin­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2014-10-28 nu­ta­ri­mu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252). Par­duo­da­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vie­šo­jo auk­cio­no są­ly­gos skel­bia­mos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je: http://www.kel­me.lt/Privatizavimas33762.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė

Užs. Nr. 346153

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas