(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Lie­tu­vai­tės ir ru­mu­no šei­ma „Bre­xi­to“ ne­bi­jo

2017 m. kovo 16 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Nors Bri­ta­ni­jos par­la­men­tas ga­lu­ti­nai pri­ta­rė pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, Ir­mi­na Cons­tan­da su duk­re­le Mi­ru­na iš Ang­li­jos grį­žu­si ap­lan­ky­ti Kel­mės ra­jo­ne gy­ve­nan­čios ma­mos sa­ko, jog ji ir jos vy­ras ru­mu­nas Da­nut dėl „Bre­xi­to“ ne­si­bai­mi­na. Sep­ty­ne­rius me­tus kai­me, ne­to­li Vel­so, gy­ve­nan­ti mo­te­ris sa­ko, jog jie­du su vy­ru at­va­žia­vo dirb­ti, o ne pra­šy­ti pa­šal­pų. Dir­ba braš­kių au­gin­to­jo ūky­je, ku­ria­me pa­tys ang­lai nu­ga­ros ne­lenks.

reginamus@skrastas.lt

Ske­nuo­to­ja

Ir­mi­na Cons­tan­da pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­rą, kuriame mo­kė­si kir­pė­jos kos­me­to­lo­gės spe­cia­ly­bės, bai­gė per pa­čią kri­zę. Lie­tu­vo­je gau­ti taip ap­mo­ka­mo dar­bo, kad bent ga­lė­tų pra­gy­ven­ti, ne­si­ti­kė­jo. To­dėl nė vie­nos die­nos ir ne­dir­bo Lie­tu­vo­je.

Braš­kių fer­mo­je Ang­li­jo­je dir­bo vie­na pa­žįs­ta­ma mo­te­ris iš to pa­ties Gir­ni­kų kai­mo. Ji ir pa­kvie­tė Ir­mi­ną tvir­tin­tis Ang­li­jo­je.

Ang­lų kal­bos ne­mo­kan­ti mer­gi­na mik­roau­tu­bu­su nu­va­žia­vo į kai­mą ne­to­li Vel­so. Braš­ky­ne dir­bo daug lie­tu­vių. Net­rū­ko ir ki­tų tau­ty­bių žmo­nių. Pa­tys ang­lai dar­buo­ja­si tik ofi­se. Be­je, ofi­so dar­bai pa­ti­ki­mi ir ne­ma­žam bū­riui lie­tu­vių, mo­kan­čių ang­lų kal­bą.

Ir­mi­na ap­si­gy­ve­no braš­ky­no sto­vyk­lo­je va­di­na­muo­siuose ka­ra­va­nuo­se. Vie­na­me va­go­ne su ki­to­mis lie­tu­vė­mis. Iš pra­džių dir­bo pa­ka­vi­mo ce­che. Pas­kui ga­vo leng­ves­nio dar­bo. Dir­ba ske­nuo­to­ja. Kai at­ve­ža pa­le­tes su braš­kė­mis, ji nu­ske­nuo­ja lip­du­ko in­for­ma­ci­ją. Dar kar­tą nu­ske­nuo­ja jau su­pa­kuo­tų tai ar ki­tai par­duo­tu­vei skir­tų pa­kuo­čių in­for­ma­ci­ją.

Ga­lė­jo pa­dė­ti šei­mai

Ir­mi­na pa­sa­ko­ja, jog pir­mai­siais me­tais bu­vo sun­ku. Bet ji nė mi­nu­tės ne­pa­si­gai­lė­jo, kad iš­va­žia­vo į Ang­li­ją. Už­dir­bo pa­do­riai. Ga­lė­jo par­siųs­ti pi­ni­gų ma­mai, pa­dė­ti bro­liui, ku­riam at­lik­ta su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja.

Braš­kių ir dar­žo­vių au­gin­to­jo ūky­je mo­ka­mas mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas. Sa­vai­tės at­ly­gis – kiek di­des­nis už lie­tu­viš­ką vi­so mė­ne­sio mi­ni­mu­mą.

Ir­mi­nos vy­ras Da­nut – pagal pro­fe­si­ją au­to­me­cha­ni­kas. Jis dir­ba lau­kuo­se.

Kai gi­mė duk­re­lė Mi­ru­na, jau­na mo­te­ris tu­rė­jo me­tų mo­ti­nys­tės ato­sto­gas. Paau­gus duk­re­lei grį­žo į dar­bą, bet pa­dir­bė­ju­si mė­ne­sį, pa­ju­to, kad lau­kia­si ant­ro kū­di­kio.

Jos duk­re­lei Mi­ru­nai vals­ty­bė kas mė­ne­sį mo­ka 80 sva­rų vai­ko pi­ni­gų. Šią pa­ra­mą šei­ma gau­na, kol vai­kui su­kan­ka 16 me­tų.

Kai ma­žy­lis su­ser­ga, vais­tus pa­gal gy­dy­to­jo re­cep­tą tė­vai gau­na ne­mo­ka­mai. Mo­ti­nys­tės ato­sto­go­se esan­ti vai­ko ma­ma taip pat gau­na spe­cia­lią kor­te­lę, su ku­ria ir sau gau­na vais­tus ne­mo­ka­mai.

Ar lie­tu­vai­tės ir ru­mu­no šei­ma ne­bi­jo, kad, pra­si­dė­jus de­ry­boms dėl Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, teks su­grįž­ti į Lie­tu­vą? Ir­mi­na sa­ko, jog ta te­ma ūky­je nie­kas ne­šne­ka. Ta­čiau šim­tai čia dir­ban­čių lie­tu­vių, bul­ga­rų, ru­mu­nų ir ki­tų tau­ty­bių žmo­nių yra ra­mūs. Kas nu­dirb­tų vi­sus dar­bus to­kia­me di­de­lia­me ūky­je? Pa­tys ang­lai tik­rai taip sun­kiai ne­dirbs.

Ir­mi­na ti­ki­na, jog jos šei­mai nė kar­to ne­bu­vo leis­ta su­pras­ti, kad jie emig­ran­tai. At­virkš­čiai, at­va­žiuo­ja ko­mi­si­jos, tik­ri­na, ko­kio­mis są­ly­go­mis gy­ve­na dar­bi­nin­kai. Nep­riim­ti­na, kad įvai­rių tau­tų dar­bi­nin­kai tar­pu­sa­vy­je pyk­tų­si. Jei­gu įsi­plies­kia konf­lik­tas, konf­lik­tuo­jan­čios pu­sės gau­na pa­pei­ki­mus ar­ba tuoj pat at­lei­džia­mos iš dar­bo. Šei­mi­nin­kai ne­no­ri ne­ma­lo­nu­mų. „Mes ne­ver­gau­ja­me. Dir­ba­me ir už­dir­ba­me“, – tvir­ti­na emig­ran­tė.

Ka­ra­va­nuo­se jau­na mo­te­ris gy­ve­no tik pir­mai­siais me­tais. Pas­kui iš­si­nuo­mojo da­lį na­mo iš to pa­ties ūkio šei­mi­nin­ko, ku­riam dir­ba. Kol kas ant­ro­jo vai­ko be­si­lau­kian­ti šei­ma gy­ve­na nuo­mo­ja­ma­me būs­te. Nu­si­pirk­ti nuo­sa­vą to­je vie­to­vė­je bū­tų la­bai bran­gu. Na­mas čia kai­nuo­ja apie 200 tūks­tan­čių sva­rų.

Nors bent kol kas į Lie­tu­vą grįž­ti ne­ke­ti­na, Cons­tan­dų šei­ma nu­si­pir­ko bu­tą Gir­ni­kuo­se, kur gy­ve­na Ir­mi­nos ma­ma. Čia su vai­kais ap­si­stos, kai su­grįš į Lie­tu­vą ato­sto­gų.

Ru­mu­nas iš­mo­ko lie­tu­viš­kai

Bent kar­tą per me­tus Ir­mi­na su vy­ru ap­lan­ko ir Ru­mu­ni­jo­je gy­ve­nan­čią su­tuok­ti­nio ma­mą. Ten per­ka dra­bu­žių, nes Ru­mu­ni­jo­je jie ge­ro­kai pi­ges­ni. Dau­gu­ma pre­kių kai­nuo­ja pa­na­šiai kaip Lie­tu­vo­je kai­nuo­da­vo li­tais.

Ir­mi­na iš­te­kė­jo prieš ket­ve­rius me­tus. Ru­mu­nui Da­nut lie­tu­vai­tę te­ko il­gai mer­gin­ti. Dve­jus me­tus ro­dė jai dė­me­sį. Prin­ci­pin­ga že­mai­tė Ir­mi­na ne­su­ti­ko ei­ti į pa­si­ma­ty­mus, kol aš­tuo­ne­riais me­tais už ją vy­res­nis Da­nut neiš­moks lie­tu­viš­kai.

Lie­tu­vai­te su­si­ža­vė­jęs vy­ras per pus­me­tį iš­mo­ko kal­bė­ti lie­tu­viš­kai. Tuo­met Ir­mi­na pra­dė­jo su juo su­si­ti­ki­nė­ti. Po po­ros mė­ne­sių vy­ras jai pa­si­pir­šo. Dar po ke­lių mė­ne­sių įvy­ko ci­vi­li­nė san­tuo­ka.

„Kai pra­dė­jo­me bend­rau­ti, su­pra­tau, jog tai sa­vas, man priim­ti­nas žmo­gus“, – sa­vo pa­si­rin­ki­mą aiš­ki­na Ir­mi­na, pri­dur­da­ma, jog jos vy­ras ne­ge­ria ir ne­rū­ko.

Da­bar šei­mo­je jie­du kal­ba lie­tu­viš­kai. Kar­tais vie­ną ki­tą žo­dį įter­pia ru­mu­niš­kai. Ir­mi­na taip pat šiek tiek pra­mo­ko ru­mu­nų kal­bą.

„Nei jis lie­tu­viš­kai kal­ba to­bu­lai, nei aš ru­mu­niš­kai, – pa­sa­ko­ja Ir­mi­na. – Bet at­va­žia­vęs į Lie­tu­vą su­si­kal­ba su ma­no ma­ma ir gi­mi­nė­mis. Aš sten­giuo­si su­si­kal­bė­ti su jo gi­mi­ne.“

Jau­na mo­te­ris ma­no, jog jų šei­ma kal­bės tri­mis kal­bo­mis. Vai­kai eis mo­kyk­lon ir kal­bės ang­liš­kai, bet mo­kės ir tė­vų gim­tą­sias kal­bas.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Duk­re­lę Mi­ru­ną Ir­mi­na ir Da­nut Cons­tan­dos krikš­ti­jo Už­ven­čio baž­ny­čio­je. Tą svar­bią die­ną nu­si­fo­tog­ra­fa­vo prie Už­ven­čio ma­lū­no.

Au­to­rės nuo­tr.

Ant­ro­jo vai­ko be­si­lau­kian­ti Ir­mi­na Cons­tan­da su duk­re­le Mi­ru­na grį­žo ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas