(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

AUKCIONAS

2017 m. kovo 15 d.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­ja skel­bia pri­pa­žin­to ne­rei­ka­lin­gu ma­te­ria­lio­jo tur­to par­da­vi­mą vie­ša­me pre­kių auk­cio­ne, ku­ris vyks 2017 m. ko­vo 31 d. 14.00 val. Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jo­je (II aukš­tas), J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 2, Ty­tu­vė­nai.

Par­duo­da­mas au­to­mo­bi­lis „AU­DI 100“, valst. Nr. HSU374, pa­ga­min­tas – 1994 m., de­ga­lai – ben­zi­nas. Pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – 300,00 eu­rų, mi­ni­ma­lus kai­nos di­di­ni­mo in­ter­va­las – 30,00 eu­rų.

Par­duo­da­mo tur­to ap­žiū­ra ir da­ly­vių re­gist­ra­vi­mas vyk­do­mas 2017-03-28 – 2017-03-30 nuo 9 val. iki 15 val. Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jo­je (J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 2). Auk­cio­no da­ly­vis re­gist­ruo­da­ma­sis nu­ro­do as­mens duo­me­nis (pa­tei­kia as­mens do­ku­men­tą), ad­re­są, te­le­fo­no nu­me­rį ar elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­są, ku­riuo jam bū­tų ga­li­ma pra­neš­ti, jei­gu jis bū­tų pri­pa­žin­tas auk­cio­no lai­mė­to­ju. Už auk­cio­ne nu­pirk­tą tur­tą at­si­skai­to­ma per 3 dar­bo die­nas pa­ve­di­mu į Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jos (į.k.188648695) at­si­skai­to­mą­ją są­skai­tą Nr. 844010043800129749.

Auk­cio­no vyk­dy­mo kon­tak­ti­nis as­muo Al­gis Voz­bi­nas, se­niū­ni­jos tech­ni­kas, mob. tel. 8 620 52181, el. pa­štas tytuvenai@kelme.lt.

Neį­vy­kus pir­ma­jam auk­cio­nui, pa­kar­to­ti­nas auk­cio­nas įvyks 2017 m. ba­lan­džio 4 d. 14.00 val tuo pa­čiu ad­re­su. Da­ly­va­vi­mas auk­cio­ne ne­mo­ka­mas.

Se­niū­nas Ro­mas Čer­kaus­kas

Užs. Nr. 345666

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas