(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Reikalavimai sveikatos tyrimams gali būti pertekliniai

2017 m. kovo 14 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Po dau­giau kaip me­tus tru­ku­sios ko­vos Kel­mės li­go­ni­nė pra­lai­mė­jo by­lą Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me (AT) dėl ne­va per di­de­lių rei­ka­la­vi­mų diag­nos­ti­niams ty­ri­mams.

Ga­vu­si ra­jo­no Ta­ry­bos pri­ta­ri­mą pirk­ti la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų pa­slau­gą, li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bė vie­šuo­sius pir­ki­mus ti­kė­da­ma­si, jog pa­slau­ga bus ko­ky­biš­kes­nė, ne­gu da­bar pa­čios li­go­ni­nės tei­kia­ma. Ta­čiau kon­kur­so ne­lai­mė­ju­si UAB „Sos­diag­nos­ti­ka“ ap­skun­dė vie­šuo­sius pir­ki­mus dėl per­tek­li­nių rei­ka­la­vi­mų ir kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mo.

No­rė­da­ma ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir įro­dy­ti, jog žmo­gaus gy­dy­mo ne­ga­li­ma pri­ly­gin­ti sta­ty­bų ar pre­ky­bos vers­lui, ir tai­ky­ti mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus, li­go­ni­nė že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mų spren­di­mus skun­dė AT. Tei­sės ir me­di­ci­nos nuo­mo­nės iš­si­sky­rė.

reginamus@skrastas.lt

Da­ly­va­vo ke­tu­rios įmo­nės

Maž­daug prieš po­rą me­tų Kel­mės li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į ra­jo­no Ta­ry­bą, kad ši leis­tų iš­nuo­mo­ti la­bo­ra­to­ri­jos pa­tal­pas pri­va­čiai ty­ri­mus at­lie­kan­čiai įmo­nei. Mo­ty­vuo­ta tuo, jog la­bo­ra­to­ri­ja ne­ša nuo­sto­lius, be to, rei­kė­tų at­nau­jin­ti pa­tal­pas ir įran­gą.

Ta­ry­ba li­go­ni­nės ke­ti­ni­mams pri­ta­rė ne iš kar­to. Te­ko kreip­tis ke­lis kar­tus. Kai pa­ga­liau gau­tas pri­ta­ri­mas, pa­skelb­ti vie­šie­ji la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų pa­slau­gos pir­ki­mai. Kon­kur­se da­ly­va­vo 4 įmo­nės.

Ta­čiau re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ra ne­bu­vo baig­ta ir ne­bu­vo nu­sta­ty­ta, ku­rios bend­ro­vės ati­tin­ka kon­kur­so są­ly­gas. Mat vie­na iš kon­kur­so da­ly­vių UAB „Sos­diag­nos­ti­ka“ teis­mui ap­skun­dė kon­kur­so re­zul­ta­tus mo­ty­vuo­da­ma, jog kai ku­rie rei­ka­la­vi­mai – per­tek­li­niai.

Įž­vel­gė per­tek­li­nius rei­ka­la­vi­mus

Per­tek­li­niais pa­va­din­ti rei­ka­la­vi­mai da­ly­vau­ti išo­ri­nio la­bo­ra­to­ri­jos ko­ky­bės ver­ti­ni­mo pro­gra­mo­se, tu­rė­ti la­bo­ra­to­ri­jos pa­slau­gų tei­ki­mo 24 va­lan­das per pa­rą ir sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę pa­tir­ties, pa­lik­ti dirb­ti šiuo me­tu la­bo­ra­to­ri­jo­je dir­ban­čius dar­buo­to­jus.

„Sos­diag­nos­ti­ka“ gin­čy­da­ma kon­kur­so re­zul­ta­tus tvir­ti­na, jog jie su­ra­šy­ti vie­nai bend­ro­vei ir ri­bo­ja ki­tų ga­li­my­bes kon­ku­ruo­ti.

Išo­ri­nės ko­ky­bės kont­ro­lės rei­ka­la­vi­mas ga­li bū­ti tai­ko­mas tik la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lie­ka­moms pa­slau­goms, o ne vi­soms, ku­rios ga­li bū­ti at­lie­ka­mos.

Esą Kel­mės li­go­ni­nė yra pir­mi­nio ir ant­ri­nio ly­gio svei­ka­tos pa­slau­gų tei­kė­ja, ta­čiau per­ka ir tre­ti­nio ly­gio me­di­ci­ni­nius la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus, ku­rie su­si­ję su spe­cia­li­zuo­to­mis pa­slau­go­mis.

Ieš­ko­vės nuo­mo­ne, la­bo­ra­to­ri­jai ne­bū­ti­na tu­rė­ti dar­bo sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę po 24 va­lan­das pa­tir­ties.

Per­tek­li­niu pa­va­din­tas ir rei­ka­la­vi­mas pa­lik­ti per­kan­čios or­ga­ni­za­ci­jos dar­buo­to­jus.

Pir­mo­sios ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mai pa­ten­ki­no „Sos­diag­nos­ti­kos“ ieš­ki­nį – nu­trau­kė kon­kur­so pro­ce­dū­ras.

Aps­kun­dė AT

Li­go­ni­nė Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė AT. Li­go­ni­nės va­do­vai ne­ga­li su­pras­ti, ko­dėl kon­kur­so da­ly­vėms rei­kė­tų tai­ky­ti mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus: žmo­gaus gy­dy­mas ne­ga­li bū­ti pri­ly­gi­na­mas sta­ty­boms, pre­ky­bai, sta­liaus dar­bams.

Ka­sa­ci­nia­me skun­de li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja ak­cen­tuo­ja gi­nan­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Anks­tes­ni teis­mai neį­ver­ti­no per­ka­mų pa­slau­gų svar­bos ir ypa­tu­mų. Rei­ka­la­vi­mas da­ly­vau­ti išo­ri­nio la­bo­ra­to­ri­jos ver­ti­ni­mo pro­gra­mo­se ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas nei per­tek­li­niu, nei ne­tei­sė­tu. Jis už­tik­ri­na la­bo­ra­to­ri­jos ty­ri­mų pa­ti­ki­mu­mą ir ko­ky­bę.

Ta­čiau ir AT ko­le­gi­ja, pri­pa­ži­nu­si, jog pir­ki­mo ob­jek­tas ypa­tin­gos svar­bos, kons­ta­tuo­ja, jog Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas įtvir­ti­na per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos tei­sę nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lius tie­kė­jų ar kon­kur­so da­ly­vių kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus, kad jie ne­ri­bo­tų ga­li­my­bės kon­kur­se da­ly­vau­ti kuo dau­giau tie­kė­jų.

Per­ne­lyg di­de­li rei­ka­la­vi­mai ga­li ap­sun­kin­ti ir su­klai­din­ti pa­slau­gos te­ikė­jus. Kuo ma­žiau jų da­ly­vaus kon­kur­se, tuo di­des­nė ga­li bū­ti pa­slau­gos kai­na.

AT pa­li­ko ga­lio­ti pa­grin­di­nę Ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ties da­lį – nu­trauk­ti kon­kur­so pro­ce­dū­ras.

Nau­jo kon­kur­so ne­skelbs

Kel­mės li­go­ni­nės di­rek­to­rė Be­ni­na Pet­ro­šiū­tė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė ti­kė­ju­si, jog Lie­tu­vo­je įma­no­ma ras­ti tei­sy­bę, to­dėl iš­nau­do­jo vi­sas tei­si­nes ga­li­my­bes.

„Krau­jo ty­ri­mai ir diag­nos­ti­ka gy­dy­to­jo dar­be yra pa­tys svar­biau­si da­ly­kai. Ar kel­da­mi la­bo­ra­to­ri­jai mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus pa­siek­si­me ge­rų re­zul­ta­tų? Ar lai­ku diag­no­zuo­si­me pa­cien­tams li­gas? Tai at­si­lieps jų svei­ka­tai“, – ne­slė­pė nu­si­vy­li­mo li­go­ni­nės di­rek­to­rė B. Pet­ro­šiū­tė.

Li­go­ni­nės la­bo­ra­to­ri­ja per praė­ju­sius me­tus at­li­ko 69 tre­ti­nio ly­gio ty­ri­mus. Pir­ko rea­gen­tus ir ty­rė. Nors li­go­ni­nė yra ant­ri­nio ly­gio, jai lei­džia­ma gy­dy­ti ir kai ku­rias tre­ti­nio ly­gio li­gas.

„Išei­tų, jog gy­dy­ti tas li­gas lei­džia­ma, o ty­ri­mų at­lik­ti ne­ga­li­ma. Tai kaip mes, pa­vyz­džiui, iš­gy­dy­si­me sep­sį, jei­gu ne­su­ge­bė­si­me jo diag­no­zuo­ti?"– klau­sė di­rek­to­rė.

Ka­dan­gi Vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros per teis­mus nu­trauk­tos, li­go­ni­nė nau­jų vie­šų­jų pir­ki­mų vei­kiau­siai ne­skelbs. Ti­kė­ta­si, jog nu­si­pir­kus la­bo­ra­to­ri­jos pa­slau­gą, pa­vyks su­tau­py­ti. Mat kar­tais dėl ne­di­de­lio ty­ri­mų kie­kio rea­gen­tai pa­sen­da­vo, juos tek­da­vo iš­mes­ti.

Ta­čiau, jei­gu ne­ga­li­ma nu­pirk­ti ko­ky­biš­kos pa­slau­gos, ją ir to­liau teiks pa­ti li­go­ni­nė.

Au­to­rės nuo­tr.

Kel­mės li­go­ni­nės di­rek­to­rė Be­ni­na Pet­ro­šiū­tė sa­ko, jog jos pa­rei­ga rei­ka­lau­ti, kad la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai bū­tų ko­ky­biš­ki. Tai pa­dė­tų gy­dy­to­jams ir pa­cien­tams. Ta­čiau pri­pa­žįs­ta, jog bran­gu im­tis ko­vų, ku­rios ne­ša pra­lai­mė­ji­mus.

At­nau­jin­to­je Kel­mės li­go­ni­nė­je ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ja – pro­ble­miš­kiau­sia vie­ta. Rei­kė­tų at­nau­jin­ti pa­tal­pas ir įran­gą. To­dėl no­rė­ta ty­ri­mų pa­slau­gą pirk­ti. De­ja, vie­na iš ke­tu­rių ga­li­mų pa­slau­gos tei­kė­jų per teis­mus ėmė įro­di­nė­ti, jog ke­lia­mi kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai – per di­de­li. Pir­ki­mų pro­ce­dū­ra bu­vo nu­trauk­ta.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas