(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą

2017 m. kovo 10 d.

Vai­gu­vos Vla­do Šim­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kai, pa­si­rin­ko anks­ty­vo­jo vo­kie­čių kal­bos ug­dy­mo pa­mo­kė­les.Tai pui­ki ir sma­gi prie­mo­nė, ku­ri in­teg­ruo­ta į vai­kų ug­dy­mo pro­ce­są ir la­vi­na dau­ge­lį vai­kų ge­bė­ji­mų: bend­ra­vi­mą , skai­čia­vi­mą, pie­ši­mą, so­cia­li­nius įgū­džius, mo­to­ri­ką, koor­di­na­ci­ją ir ki­tus su fi­zi­ne veik­la su­si­ju­sius ge­bė­ji­mus. Su vo­kie­čių kal­ba vai­kai su­pa­žin­di­na­mi per tarp­da­ly­ki­nę in­teg­ra­ci­ją – fut­bo­lą ir vo­kie­čių kal­bą. Žo­dy­no apim­tis – ga­na pla­ti: skai­čiai, spal­vos , kū­no da­lys, var­tai, įvar­čiai, ka­muo­lys...

Kaip ži­no­me, Vo­kie­ti­ja – pa­sau­lio čem­pio­nė. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja (LFF) su ,,Goet­he Ins­ti­tut Li­tauen“ bend­ra­dar­biau­ja jau ket­vir­tus me­tus. Pro­jek­to pri­va­lu­mas tas, kad mėgs­tan­tys fut­bo­lą vai­kai, at­ra­do vo­kie­čių kal­bą ir ša­lį Vo­kie­ti­ją, o kal­bo­mis be­si­do­min­tys mo­ki­niai- sma­gų fut­bo­lo pa­sau­lį.

Tik­rą fut­bo­lo tre­ni­ruo­tę pra­ve­dė Kel­mės fut­bo­lo klu­bo pir­mi­nin­kas E.Jo­kan­tas, ku­ris pri­sta­tė šio klu­bo žai­dė­jus, jų pa­sie­ki­mus, pa­pa­sa­ko­jo apie ži­no­mas pa­sau­lio fut­bo­lo žvaigž­des.

Ki­tas svar­bus pro­jek­to veiks­nys – džiaugs­mas, kar­tu su vi­sa ko­man­da, siek­ti už­si­brėž­to tiks­lo. Tai pui­kiai pa­vy­ko pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jai D. Ba­raus­kie­nei, PUG auk­lė­to­jai A. Va­lu­žie­nei ir vo­kie­čių kal­bos mo­ky­to­jai J. Ri­mei­kie­nei . Sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­siais spor­to sa­lė­je vy­ko in­teg­ruo­tos anks­ty­vo­jo vo­kie­čių kal­bos ug­dy­mo pa­mo­kė­les ir kū­no kul­tū­ros pa­mo­kos, du kar­tus per sa­vai­tę.

Va­sa­rio 13 die­ną sa­vo ge­bė­ji­mus pra­di­nu­kai pa­ro­dė sve­čiams iš Vil­niaus Goethe’s ins­ti­tu­to ir Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos. Pe­da­go­gi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo koor­di­na­to­rės M. Re­peč­kie­nės ir Lie­tu­vos ma­si­nio fut­bo­lo aso­cia­ci­jos pro­jek­tų va­do­vo I. Mar­cin­ke­vi­čiaus ver­ti­ni­mai ma­lo­niai nu­tei­kė žai­dė­jus. At­vi­ra­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir mo­ki­nių tė­ve­liai .

Atei­ties pla­nai: ap­si­rū­pin­ti įran­ga, da­ly­vau­jant pro­jek­te ,,Užau­gin­ki­me Ro­nal­do Lietuvai’, su­da­ly­vau­ti ,,Pra­di­nu­kų ly­go­je ’’. Da­bar­ti­niai ket­vir­to­kai tu­ri ga­li­my­bę da­ly­vau­ti Goethe’s ins­ti­tu­to kon­kur­se ,,5:0 vo­kie­čių kal­bos nau­dai“.

Ja­ni­na RI­MEI­KIE­NĖ, Dan­guo­lė BA­RAUS­KIE­NĖ

Mo­kyk­los nuo­tr.

Per žai­di­mą vai­kai mo­ko­si vo­kie­čių kal­bos.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas