(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. kovo 10 d.

Ne­ti­kė­tos mir­tys

Po­li­ci­ja bu­vo pa­skel­bu­si 68 me­tų Lio­lių se­niū­ni­jos Ele­na­vos kai­mo gy­ven­to­jo paieš­ką. Pra­dė­jus jo ieš­ko­ti, žmo­gus ras­tas ne­gy­vas ne­to­li sa­vo na­mų. Smur­to žy­mių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­pas­te­bė­jo.

Kel­mė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, dau­gia­bu­čio na­mo pir­ma­ja­me aukš­te esan­čio­je laip­ti­nė­je, ras­tas su­kniu­bęs 60 me­tų vy­ras be gy­vy­bės ženk­lų.

Išk­vies­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai ban­dė vy­rą gai­vin­ti, ta­čiau kons­ta­tuo­ta jo mir­tis. Išo­ri­niai smur­to po­žy­miai ant mi­ru­sio­jo vy­ro kū­no ne­bu­vo pa­ste­bė­ti. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Laik­šių kai­me, na­muo­se, ras­tas mi­ręs 49 me­tų vy­ras. Išo­ri­nių smur­to žy­mių ne­pas­te­bė­ta. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Vy­rai kil­no­jo kumš­čius

Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Pa­pu­šy­nio kai­me 25 me­tų vy­ras su­da­vė kumš­čiais smū­gius po­ra me­tų vy­res­niam vy­rui į vei­dą, taip su­kel­da­mas jam fi­zi­nį skaus­mą.

Lio­lių se­niū­ni­jos Mai­ro­nių kai­me, na­muo­se, vy­ras su­mu­šė kar­tu gy­ve­nan­tį tė­vą.

Pa­vo­gė įran­kius

Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Spau­džių kai­me, ap­ga­di­nus lan­go rė­mo už­rak­tą, bu­vo įsi­brau­ta į ne­gy­ve­na­mą na­mą, iš ku­rio pa­grob­tas elekt­ri­nių su­ktu­kų komp­lek­tas „Ma­ki­ta“, elekt­ri­nis grąž­tas „Ma­ki­ta“, įran­kių rin­ki­nys „Proxx­son“, elekt­ri­nis-la­ze­ri­nis ni­ve­ly­ras „Bosch“, pniau­ma­ti­nis oro komp­re­so­rius „Ma­ki­ta“ ir smei­gių ka­li­mo įran­kis „Ma­ki­ta“. Iš vi­so pa­da­ry­ta apie 1320 eu­rų tur­ti­nė ža­la.

Psi­cho­lo­gi­nis smur­tas

Kel­mė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no ga­tė­je, na­muo­se, vy­ras nau­do­ja psi­cho­lo­gi­nį smur­tą prieš sa­vo žmo­ną bei gra­si­na, jog jai su­trik­dys svei­ka­tą, o pa­ts nu­si­žu­dys.

Ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lį

Už­ven­ty­je, dau­gia­bu­čio na­mo kie­me, ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lį „OPEL ZA­FI­RA“. Ža­la nu­sta­ti­nė­ja­ma. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas