(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Sveikinimas

2017 m. kovo 10 d.

Mie­li ra­jo­no gy­ven­to­jai, nuo­šir­džiai svei­ki­na­me Ko­vo 11-osios – Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos – pro­ga!

Svar­biau­si mū­sų ša­lies is­to­ri­jos įvy­kiai, ku­rių liu­di­nin­kai esa­me dau­ge­lis, pri­me­na, ką esa­me pa­sie­kę, įpa­rei­go­ja kur­ti vis ge­res­nį gy­ve­ni­mą Lie­tu­vo­je. Te­bū­na vals­ty­bi­nės šven­tės kiek­vie­nos šei­mos pa­si­di­džia­vi­mo sa­vo ša­li­mi die­na, te­gu kiek­vie­no pi­lie­čio šir­dy­je gy­vuo­ja lais­vės ir san­tar­vės dva­sia! Iš­li­ki­me pi­lie­tiš­ki, pa­trio­tiš­ki, at­sa­kin­gi.

Kel­mės kraš­to žmo­nėms lin­ki­me džiu­gios pa­va­sa­ri­nės nuo­tai­kos, as­me­ni­nės lai­mės ir svei­ka­tos.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė

Užs. Nr. 345577

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas