(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Darželių direktorėms nepadidino atlyginimo

2017 m. kovo 10 d.

Kel­mės „Ąžuo­liu­ko“ ir „Kūl­vers­tu­ko“ vai­kų dar­že­lių di­rek­to­rės bu­vo pa­tei­ku­sios pra­šy­mus pa­di­din­ti joms at­ly­gi­ni­mus. „Kūl­vers­tu­ko“ di­rek­to­rė pra­šy­mą mo­ty­va­vo tuo, kad dar­že­lį lan­ko spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kai, be to, įstai­ga vyk­do ne­ma­žai pro­jek­tų, to­dėl bu­vo pra­šy­ta va­do­vei pa­di­din­ti pa­rei­gi­nės al­gos koe­fi­cian­tą. At­ly­gi­ni­mas bū­tų pa­di­dė­jęs 56 eu­rais.

„Ąžuo­liu­ko“ dar­že­lio di­rek­to­rė taip pat pra­šy­mą mo­ty­va­vo tuo, kad vyk­do­ma daug pro­jek­tų. Be to, at­ly­gi­ni­mo pa­di­di­ni­mui už­tek­tų krep­še­lio lė­šų. Jai at­ly­gi­ni­mas bū­tų pa­di­dė­jęs 108 eu­rais per mė­ne­sį.

Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės dėl at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mo bu­vo skir­tin­gos. Vie­ni klau­sė, gal yra ir mo­kyk­lų, ku­rios su­tau­po lė­šų, tuo­met ir jų va­do­vams ga­li­ma pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus. Ki­ti klau­sė, ar va­do­vams pa­di­dė­jo dar­bo krū­vis. Jei ne, tai ko­dėl pra­šo di­des­nių at­ly­gi­ni­mų.

Vie­nas Ta­ry­bos na­rių ban­dė „už­sto­ti“ di­rek­to­res, sa­ky­da­mas, jog dar­že­liai pa­pil­do­mai už­dir­ba iš pro­jek­tų. Jei­gu šių va­do­vių ne­pas­ka­tins, jos ne­tu­rės mo­ty­va­ci­jos steng­tis.

Ta­čiau ki­ti pa­prieš­ta­ra­vo, jog ne­va­lia pa­žeis­ti at­ly­gi­ni­mų sky­ri­mo tvar­kos ir da­ry­ti išim­tis po­rai di­rek­to­rių. Tai ga­li su­kel­ti gran­di­ni­nę reak­ci­ją – ki­ti va­do­vai taip pat pra­šy­tų pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus.

Nusp­ręs­ta at­ly­gi­ni­mų ne­di­din­ti.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas